Sepedi 2000 (NSO00)
3

Ditšhaba tše di ilego tša šala moo nageng

31Ka gona, Morena a šadiša ditšhaba tše dingwe moo nageng go leka Baisraele ba ba bego ba sa tsebe dintwa tšela tša Kanana. 2O ile a dira seo e le fela go ruta moloko wo mongwe le wo mongwe wa Baisraele ntwa, gagologolo bao ba bego ba se ba ka ba ya ntweng. 3Ba ba ilego ba leswa moo nageng e be e le ba metse ye mehlano ya Bafilista, Bakanana ka moka, Basidone, le Bahibe ba ba bego ba dula thabeng ya Lebanone, go tloga thabeng ya Baale-Hermone go ba go yo fihla sefateng sa Hamate. 4E be e tla ba go leka Baisraele gore Morena a bone ge eba ba tla phetha ditaelo tše a di filego borakgolokhukhu ba bona ka Moshe, goba ba ka se di phethe. 5Ka fao setšhaba sa Israele sa dula gare ga Bakanana, Bahete, Baamore, Baperise, Bahibe le Bajebuse. 6Ba nyalelana le bona, mme ba khunamela medimo ya bona.

Otniele

7Setšhaba sa Israele se ile sa dira sebe pele ga Morena Modimo wa sona, sa mo lebala sa khunamela boBaale le dikota tša borapedi. 8Ka gona Morena a befelelwa Baisraele mme a lesa Kgoši Kushane-Rishataime wa Mesopotamia a ba thopa, mme a ba buša mengwaga ye seswai. 9Ke mo Baisraele ba lletšego Morena, mme yena a ba romela motho yo a ilego a ba lokolla. Yena e be e le Otniele, morwa wa Kenase, ngwanaboKalebe. 10Moya wa Morena wa mo aparela, gomme ya ba moetapele wa Baisraele. Otniele a ya ntweng, gomme Morena a gafela kgoši ya Mesopotamia diatleng tša gagwe. 11Go ile gwa ba le khutšo nageng mengwaga ye masome a mane. Ka morago Otniele a hwa.

Ehude

12Setšhaba sa Israele se ile sa dira sebe gape pele ga Morena. Ka lebaka la taba yeo Morena a dira gore Kgoši Eglone wa Moaba a be le maatla go feta Baisraele. 13Eglone a bokanya Baamone le Baamaleke; bona ba fenya Baisraele gomme ba thopa Jeriko, motse wa mehlare ya mepalema. 14Baisraele ba hlankela Eglone mengwaga ye lesome le ye seswai.

15Ka morago ba llela Morena, gomme yena a ba romela monna wa go tla go ba lokolla. Yoo e be e le Ehude, monna wa nngejane, morwa wa Gera, wa kgoro ya Benjamene. Setšhaba sa Israele sa romela diloba go Kgoši Eglone wa Moaba ka yena. 16Ehude o be a itiretše tšhoša ya magale a mabedi, mme botelele bja yona e ka ba disentimetara tše masome a mane le tše di selelago. O be a e tlemelela ka lehlakoreng la gagwe la go ja, ka gare ga diaparo tša gagwe. 17A iša diloba tšeo go Eglone yo e bego e le monna wa go nona kudu. 18Ge Ehude a seno mo fa diloba tšeo o ile a tloga le banna bale ba bego ba di rwele ge ba boela gae. 19Fela yena a ba gomela mo go bego go le medimo ya go betlwa ka maswika, kgauswi le Gilgale, mme a boela go Eglone a re: “Kgoši, ke go swaretše molaetša wa ka thopeng.”

Ka gona kgoši a laela bahlanka ba gagwe a re: “Re tlogeleng re nnoši!” Mme ka moka ga bona ba tšwa.

20Bjale, ge kgoši a sa dutše a nnoši ka phapošing ya gagwe ye e fodilego ya kua tlhakeng ya ntlo, Ehude a mmatamela a re: “Ke go swaretše molaetša wo o tšwago go Modimo.” Kgoši a ema ka maoto. 21Ka letsogo la nngele Ehude a ntšha tšhoša yela moo lehlakoreng la gagwe la go ja mme a e tsotsometša dimpeng tša kgoši. 22Tšhoša ka moka ya sobelela le maswaro, mme mabipi a e pipetša ka gobane Ehude o ile a se ke a e ntšha dimpeng tša kgoši. Tšhoša yeo ya tšwelela ka morago.3:22 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Tšhoša yeo ... morago” Seheberu ga se kwagale gabotse. 23Ke moo Ehude a tšwetšego mathuding, a tswalela mejako, a e kgonya, 24mme a tloga. Bahlanka bale ba tla ba hwetša mejako e kgontšwe, fela ba no gopola gore kgoši o ka gare, o sa ithoma. 25Ba ile ba leta moo go fihlela ba thoma go belaela, mme ge ba bona a sa bule mejako, ba tšea sekgonyo ba e kgonyolla. Ba makala ba bona mong wa bona fao, a rapaletše fase a hwile.

26Ehude o ile a tloga mola ba sa letile, a sepela a ba a feta mola go bego go le medimo ya go betlwa ka maswika mme a tšhabela Seira. 27Ge a fihla moo a letša phalafala nageng ya dithaba ya Efraime go biletša banna ba Israele ntweng, mme a ba eta pele ba theoga dithaba. 28A re go bona: “Ntateleng! Morena o gafetše Bamoaba, manaba a lena, diatleng tša lena.” Ka gona ba latela Ehude ba theoga mme ba thopa madibogo a Jordane; ba se ke ba lesa le monna o tee a tshela. 29Tšatši leo ba bolaya bahlabani ba e ka bago ba dikete tše lesome ba Bamoaba ba go tia ba dinatla; gwa se be le o tee wa bona yo a phologago. 30Baisraele ba fenya Bamoaba tšatši leo, gomme gwa ba le khutšo nageng mengwaga ye masome a seswai.

Shamgare

31Moetapele yo a ilego a latela Ehude e bile Shamgare, morwa wa Anate. Le yena o ile a phološa Baisraele ka go bolaya Bafilista ba makgolo a a selelago ka phata ya go gapa dipholo.