Sepedi 2000 (NSO00)
19

Molefi le motlabo wa gagwe

191Mehleng yeo, pele ga ge nageng ya Israele go eba le kgoši, go be go na le Molefi yo mongwe yo a bego a falaletše kua kgole nageng ya dithaba ya Efraime. O ile a tšea mosetsana kua Betlelehema, nageng ya Juda, gore e be motlabo wa gagwe, 2fela mosetsana a mo ngala, a boela lapeng la tatagwe kua Betlelehema, mme a dula gona dikgwedi tše nne. 3Ke moka monna yoo a mo latela go yo mo goketša gore a boele go yena. O ile a tšea mohlanka wa gagwe le dipokolo tše pedi. Mosetsana yoo a tsenya Molefi yola ka ngwakong, gomme ge tatagomosetsana a bona monna yoo, a mo amogela ka lethabo. 4A phegelela gore a dule, gomme a dula le bona matšatši a mararo. Molefi yo le mosetsana ba be ba eja, ba enwa, ba robala fao. 5Mosong wa letšatši la bone ba tsoga e sa le bošego mme ba itokišetša go sepela. Fela tatagomosetsana a re go Molefi: “Jaa dijonyana pele. Di tla go lapološa. Ka morago ga moo le ka itshepelela.”

6Ka gona banna bao ba babedi ba dula fase ba ja, ba nwa mmogo. Ke moo tatagomosetsana a itšego go Molefi: “Hle, robala mo o lale o iketlile.”

7Molefi a ema a re ke a sepela, eupša tatagomosetsana a mo tutuetša gore a dule, ka gona a robala moo gape. 8Ya re e sa le bošego mosong wa letšatši la bohlano Molefi a thoma gore ke a itokišetša go sepela, fela tatagomosetsana a re: “Hle, jaa dijo. Ema go fihlela ka merithi.” Ka gona banna bao ba babedi ba ja mmogo.

9Ge monna yola le motlabo wa gagwe le mohlanka wa gagwe ba thoma gape gore ba a tloga, tatagomosetsana a re: “Bona, letšatši le šetše le ile bjale; lala mo. Leswiswi le tla swara gonabjale; dula mo o iketle. Ka moswane o ka tsogela tseleng wa boela gae.”

10-11Eupša monna yola o be a sa nyake go robala moo gape, ka gona yena le motlabo wa gagwe ba wela tsela le mohlanka wa bona le dipokolo tša bona tše pedi tše di saleditšwego. E be e šetše e le mantšiboa ge ba fihla kgauswi le motse wa Jebuse, ke go re Jerusalema, ka gona mohlanka a re go mong wa gagwe: “Hle, a re phamogeng re robaleng mo motseng wo wa Bajebuse.”

12-13Eupša mong wa gagwe a re: “Re ka se phamogele motseng woo badudi ba wona e sego Baisraele. A re feteng re yeng pejana re yo robala Gibea goba Rama.” 14Ka gona ba sepela ba feta Jebuse ba tšwela pele le leeto la bona. Letšatši le be le dikela ge ba fihla Gibea nageng ya kgoro ya Benjamene. 15Ba ile ba aroga tsela go yo robala moo. Ba tsena motseng mme ba dula lepatlelong la motse, eupša gwa se be le yo a ba biletšago lapeng la gagwe gore ba robale gona.

16Ge ba sa le moo gwa rotoga mokgalabje yo mongwe yo a bego a tšo hlwa mašemong. Motho yoo ka setlogo e be e le wa naga ya dithaba ya Efraime, fela bjale a falaletše mo Gibea. Batho ba bangwe moo e be e le ba kgoro ya Benjamene. 17Mokgalabje yoo o ile a bona mosepedi yola moo kgorong ya motse gomme a mmotšiša a re: “A o tšwa kae? O ya kae?”

18Molefi yoo a mo fetola a re: “Re be re ile kua Betlelehema, nageng ya Juda, mme bjale re tseleng ya go ya gae19:18 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “gae” Seheberu se re “ngwakong wa Morena”. kua kgole nageng ya dithaba ya Efraime. Ga go yo a re filego marobalo lapeng la gagwe, 19le ge re itshwaretše ditlhaka le bjang bja dipokolo tša rena; re swere le senkgwa le beine tše di lekanego nna le motlabo wa ka le mohlanka wa ka. Re na le tšohle tše re di nyakago.”

20Mokgalabje yoo a re: “A re yeng lapeng la ka. Ke tla le fa se le ka se hlokago; le se lale mo lepatlelong la motse.” 21Ka gona a ba iša ga gagwe, a fepa dipokolo tša bona. Ba re go hlapa maoto ba ja, ba nwa.

22

19:22-24
Gen. 19:5-8
Ba rile ba sa iketlile gwa tšwelela banna ba dihlola, ba dikanetša ngwako, gomme ba thoma go opaopa lemating. Ba re go mokgalabje yola: “Ntšha monna yola a tlilego nago mo gae. Re nyaka go mo robala!”

23Fela mokgalabje yola a tšwela ntle gomme a re go bona: “Aowa, banna ba gešo! Hle, se direng taba ya bohlola ka mokgwa wo! Monna yo ke moeng wa ka. 24Bonang mo! Motlabo wa gagwe šo, le morwedi wa ka yo a sego a ka a robala le monna šo. Ereng ke le ntšhetše bona gonabjale, le robale bona, mme le direng ka bona se le se ratago. Fela monna yo le se ke la mo dira taba yeo ya bohlola.” 25Eupša banna bao ba se ke ba mo theetša. Ka gona Molefi a swara motlabo yola wa gagwe a mo ntšhetša ntle go bona. Ba mo kata, ba dira ka yena se ba se ratago bošego ka moka, mme ba mo lesa ge go esa.

26Ka mahube mosadi yola a tla a wela lemating la ngwako wa mokgalabje yola, ka moo monna wa gagwe a bego a le ka gona. O be a sa le moo ge letšatši le hlaba. 27Ge monna wa gagwe a tsoga mosong woo mme a bula lemati gore a wele tsela, a hwetša motlabo yola wa gagwe a rapaletše pele ga ngwako, diatla tša gagwe di obeletše lemati. 28A re: “Tsoga, re sepele.” Eupša gwa hlokega karabo. Ka gona a tšea mohu yoo a mo nametša pokolo gomme a swara leeto la gagwe la go ya gae. 29

19:29
1 Sam. 11:7
Ge a fihla, a tsena ka ngwakong, a tšea thipa. A tšea setopo sela sa motlabo wa gagwe a se ripaganya diripa tše lesome le tše pedi, gomme a romela seripa kgorong ye nngwe le ye nngwe ya Israele. 30Yo mongwe le yo mongwe yo a di bonego o ile a re: “Ga se ra ka ra kwa taba ya mohuta wo! Ga se gwa ka gwa direga taba ye e swanago le ye go tloga mola Baisraele ba tlogago Egepeta. Naganang ka taba ye, le bolele se re ka se dirago.”