Sepedi 2000 (NSO00)
17

Medimo ya Mika ya diswantšho

171Go kile gwa ba le monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Mika. Yena o be a dula nageng ya dithaba ya Efraime. 2A re go mmagwe: “Nako yela o utsweditšwe dipapetlana tša silibera tše makgolo a lesome le motšo o tee, o ile wa rogaka lehodu la gona. Ke go kwele ge o le rogaka. Tšhelete yela še! Ke nna yo ke bego ke e tšere.”

Mmagwe a re: “A Morena a go šegofatše, morwa wa ka!” 3O ile a bušetša mmagwe tšhelete yeo, mme mmagwe a re: “Go thibela thogako yela gore e se ke ya wela morwa wa ka, silibera yeo ke e abela Morena gore ka yona go manegwe seswantšho sa kota se se betlilwego. Ka gona, bjale ke go neela dipapetlana tše tša silibera.” 4Ke moo Mika a di bušeditšego go mmagwe. Mmagwe a tšea tše makgolo a mabedi a di fa morudi wa tshipi, yo a ilego a dira modimo wa seswantšho, a o betla ka kota mme a o manega ka silibera yela. O ile wa bewa ka ngwakong wa Mika.

5Yo Mika o be a na le lefelo la gagwe la tirelo. O ile a dira medimo ye mengwe ya diswantšho le seaparo se sekgethwa, gomme a bea yo mongwe wa barwa ba gagwe moprista wa gagwe. 6

17:6
Baahl. 21:25
Go be go se na kgoši mo Israele mehleng yeo; yo mongwe le yo mongwe o be a dira ka moo a ratago ka gona.

7Ka yona nako yeo go be go na le lesogana la Molefi le le bego le falaletše motseng wa Betlelehema, nageng ya Juda. 8Le ile la tloga Betlelehema go yo nyaka mo le ka dulago ntshe. Ge le ralala le ile la ba la fihla lapeng la Mika, nageng ya dithaba ya Efraime. 9Mika a le botšiša a re: “A o tšwa kae?”

Lesogana leo la mo fetola la re: “Ke nna Molefi yo a tšwago Betlelehema, nageng ya Juda. Ke nyaka mo nka dulago gona.”

10Mika a re: “Dula mo ga ka. Baa moeletši le moprista wa ka, gomme ke tla go fa dipapetlana tša silibera tše lesome ka ngwaga, le diaparo le dijo.”17:10 Mohlomongwe go swanetše go balwa “le dijo” Seheberu se re “le dijo. Ka gona Molefi a sepela.” 11Lesogana leo la Molefi la dumela go dula ka ga Mika gomme la ba bjalo ka morwa wa gagwe. 12Mika a mmea moprista wa gagwe, mme yena a dula ka lapeng la Mika. 13Mika a re: “Bjale ka gore moprista wa ka ke Molefi, ke tseba gore Morena o tla ntšhegofatša.”

18

Mika le kgoro ya Dane

181Mehleng yeo go be go se na kgoši mo Israele. Ba kgoro ya Dane ba be ba sa inyakela naga ye ba ka dulago go yona, ka gobane ba be ba se ba tšwa ba arolelwa naga gare ga dikgoro tša Israele. 2Ka gona batho ba Dane ba kgetha banna ba bahlano ba bogale malapeng ka moka a kgoro yeo, gomme ba ba roma go tloga motseng wa Tsora le wa Eshtaolo ba ba laela gore ba yo lekola naga. Ge ba fihla nageng ya dithaba ya Efraime ba lala lapeng la Mika. 3Ge ba sa le moo ba lemoga mmolelo wa lesogana lela la Molefi, gomme ba ya go lona ba le botšiša ba re: “A o dirang fa? Ke mang yo a go tlišitšego mo?”

4Yena a ba fetola a re: “Ke kwane le Mika, mme o nthwetše gore ke be moprista wa gagwe.”

5Bona ba re go yena: “Hle, botšiša Morena ge eba re tla atlega leetong la rena.”

6Moprista a ba fetola a re: “Le se ke la tshwenyega ka selo. Morena o le hlokometše mo leetong le.”

7Ka gona banna bale ba bahlano ba tloga ba ya motseng wa Laishe. Ba bona ka moo batho ba moo ba phelago ba bolokegile ka gona, go swana le Basidone. Ba be ba sa gonone selo le gona ba se ne borumolane; gare ga bona go se seganka se se gatelelago motho ka se sengwenyana.18:7 Mohlomongwe go swanetše go balwa “gare ga bona ... se sengwenyana.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Ba be ba dula kgolekgole le Basidone gomme ba sa dirišane le batho ba bangwe. 8Ge banna bale ba bahlano ba boela Tsora le Eshtaolo, banna ba gabobona ba ile ba ba botšiša gore ba bone bjang. 9Bona ba ba fetola ba re: “A re yeng re yo hlasela Laishe! Re bone naga yeo, gomme ke ye botse kudu. Le reng le dikadika? Itlhaganeleng! A re tseneng nageng yeo mme re e thopeng! 10Ge le fihla kua le tla bona gore batho ba gona ba dutše ba iketlile. Ke naga ye kgolo ye e sa hlokego selo, mme Modimo o le gafetše yona.”

11Ka gona banna ba makgolo a a selelago ba kgoro ya Dane ba tloga Tsora le Eshtaolo ba itlhametše ntwa. 12Ba rotoga mme ba hloma mešaša ka bohlabela bja Kiriate-Jearime kua Juda. Ke ka lebaka leo felo fao go sa bitšwago mešašeng ya Dane. 13Go tloga moo ba tšwela pele mme ba fihla kgauswi le lapa la Mika, nageng ya dithaba ya Efraime.

14Ke moka banna bale ba bahlano ba ba bego ba kile ba tla go hlola naga ya go dikologa Laishe, ba re go banna ba gabobona: “Afa le a tseba gore ka ngwakong wo mongwe gona mo go na le modimo wa seswantšho wa kota wo o manegilwego ka silibera, le medimo ye mengwe ya diswantšho, le seaparo se sekgethwa? Bjale ge, le a tseba se le swanetšego go se dira.” 15Ka gona ba phamogela lapeng la Mika, ngwakong wo go wona go bego go dula lesogana lela la Molefi, mme ba le dumediša. 16Madira ale a makgolo a a selelago a Dane ona a be a eme kua kgorong a itlhametše ntwa. 17Dihlodi tšela di fetšago seatla tša leba ka ngwakong mme tša tšea modimo wola wa seswantšho wa kota wo o manegilwego ka silibera, le medimo ye mengwe ya diswantšho, le seaparo se sekgethwa, mola moprista a eme kua kgorong le banna bale ba makgolo a a selelago ba ba itlhamilego.

18Ge banna bale ba tsena ka ngwakong wa Mika mme ba tšea dilo tšela tša gagwe tše kgethwa, moprista a ba botšiša a re: “A le dirang?”

19Bona ba re: “Homola! Se hlwe o bolela! Sepela le rena o be moeletši le moprista wa rena. A ga o nyake go ba moprista wa kgoro ka moka ya Israele go ena le gore o be moprista wa lapa la monna o tee?” 20Seo se ile sa thabiša moprista, ka gona a tšea dilo tšela tše kgethwa a sepela nabo.

21Ba ile ba retologa ba sepela, bana le diruiwa le tšohle tša bona di etile pele. 22Ba be ba šetše ba le kgole le lapa leo ge Mika a bitša baagišani ba gagwe gore ba ye ntweng le yena. Ba ile ba swara banna bale ba Dane tseleng 23gomme ba ba hlabela lešata. Banna ba Dane ba retologa ba botšiša Mika ba re: “A molato ke eng? Ke ka lebaka lang o rapile lekoko le lekaaka le?”

24Mika a ba fetola a re: “A le rang ge le re: ‘Molato ke eng?’ Le tšere moprista wa ka le medimo ye ke e dirilego mme la sepela! A nna ke šaletšwe ke eng?”

25Banna ba Dane ba re: “Go kaone o ikhomolele; go sego bjalo gona o tla ferehla banna ba mme ba go bolaya gotee le ba lapa la gago.” 26Ge ba seno realo ba sepela. Mika a bona gore ba mo feta ka maatla, ka gona a retologa a ipoelela gae.

27-28Ka morago ga ge banna ba Dane ba tšere moprista le dilo tšela tše kgethwa tše Mika a di dirilego, ba ya ba hlasela Laishe, motse wola wa batho ba go se gonone selo ba go se be le borumolane, wo o bego o le molaleng wo go wona go bego go le Bethe-Rehobo. Ba bolaya badudi ba moo mme ba tšhuma motse woo. Gwa se ke gwa ba le yo a ba hlakodišago, ka gobane Laishe e be e le kgole le Sidone mme batho ba gona ba sa dirišane le batho ba bangwe. Banna ba Dane ba ile ba aga motse woo ka lefsa, mme ba dula go wona. 29Ba fetoša leina la wona la Laishe ba re ke Dane, ba o reela rakgolokhukhu wa bona, Dane, morwa wa Jakobo. 30Banna ba Dane ba hloma modimo wola wa seswantšho gore ba o khunamele, gomme Jonathane, morwa wa Gershome, setlogolo sa Moshe, ya ba moprista wa kgoro ya Dane, mme ditlogolo tša gagwe ya ba baprista ba bona go fihlela batho bao ba išwa bothopša. 31Modimo wola wa seswantšho wa Mika o ile wa no fela o le moo nako ka moka ya ge Tente ye Modimo a bego a khunamelwa go yona e sa le Shilo.

19

Molefi le motlabo wa gagwe

191Mehleng yeo, pele ga ge nageng ya Israele go eba le kgoši, go be go na le Molefi yo mongwe yo a bego a falaletše kua kgole nageng ya dithaba ya Efraime. O ile a tšea mosetsana kua Betlelehema, nageng ya Juda, gore e be motlabo wa gagwe, 2fela mosetsana a mo ngala, a boela lapeng la tatagwe kua Betlelehema, mme a dula gona dikgwedi tše nne. 3Ke moka monna yoo a mo latela go yo mo goketša gore a boele go yena. O ile a tšea mohlanka wa gagwe le dipokolo tše pedi. Mosetsana yoo a tsenya Molefi yola ka ngwakong, gomme ge tatagomosetsana a bona monna yoo, a mo amogela ka lethabo. 4A phegelela gore a dule, gomme a dula le bona matšatši a mararo. Molefi yo le mosetsana ba be ba eja, ba enwa, ba robala fao. 5Mosong wa letšatši la bone ba tsoga e sa le bošego mme ba itokišetša go sepela. Fela tatagomosetsana a re go Molefi: “Jaa dijonyana pele. Di tla go lapološa. Ka morago ga moo le ka itshepelela.”

6Ka gona banna bao ba babedi ba dula fase ba ja, ba nwa mmogo. Ke moo tatagomosetsana a itšego go Molefi: “Hle, robala mo o lale o iketlile.”

7Molefi a ema a re ke a sepela, eupša tatagomosetsana a mo tutuetša gore a dule, ka gona a robala moo gape. 8Ya re e sa le bošego mosong wa letšatši la bohlano Molefi a thoma gore ke a itokišetša go sepela, fela tatagomosetsana a re: “Hle, jaa dijo. Ema go fihlela ka merithi.” Ka gona banna bao ba babedi ba ja mmogo.

9Ge monna yola le motlabo wa gagwe le mohlanka wa gagwe ba thoma gape gore ba a tloga, tatagomosetsana a re: “Bona, letšatši le šetše le ile bjale; lala mo. Leswiswi le tla swara gonabjale; dula mo o iketle. Ka moswane o ka tsogela tseleng wa boela gae.”

10-11Eupša monna yola o be a sa nyake go robala moo gape, ka gona yena le motlabo wa gagwe ba wela tsela le mohlanka wa bona le dipokolo tša bona tše pedi tše di saleditšwego. E be e šetše e le mantšiboa ge ba fihla kgauswi le motse wa Jebuse, ke go re Jerusalema, ka gona mohlanka a re go mong wa gagwe: “Hle, a re phamogeng re robaleng mo motseng wo wa Bajebuse.”

12-13Eupša mong wa gagwe a re: “Re ka se phamogele motseng woo badudi ba wona e sego Baisraele. A re feteng re yeng pejana re yo robala Gibea goba Rama.” 14Ka gona ba sepela ba feta Jebuse ba tšwela pele le leeto la bona. Letšatši le be le dikela ge ba fihla Gibea nageng ya kgoro ya Benjamene. 15Ba ile ba aroga tsela go yo robala moo. Ba tsena motseng mme ba dula lepatlelong la motse, eupša gwa se be le yo a ba biletšago lapeng la gagwe gore ba robale gona.

16Ge ba sa le moo gwa rotoga mokgalabje yo mongwe yo a bego a tšo hlwa mašemong. Motho yoo ka setlogo e be e le wa naga ya dithaba ya Efraime, fela bjale a falaletše mo Gibea. Batho ba bangwe moo e be e le ba kgoro ya Benjamene. 17Mokgalabje yoo o ile a bona mosepedi yola moo kgorong ya motse gomme a mmotšiša a re: “A o tšwa kae? O ya kae?”

18Molefi yoo a mo fetola a re: “Re be re ile kua Betlelehema, nageng ya Juda, mme bjale re tseleng ya go ya gae19:18 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “gae” Seheberu se re “ngwakong wa Morena”. kua kgole nageng ya dithaba ya Efraime. Ga go yo a re filego marobalo lapeng la gagwe, 19le ge re itshwaretše ditlhaka le bjang bja dipokolo tša rena; re swere le senkgwa le beine tše di lekanego nna le motlabo wa ka le mohlanka wa ka. Re na le tšohle tše re di nyakago.”

20Mokgalabje yoo a re: “A re yeng lapeng la ka. Ke tla le fa se le ka se hlokago; le se lale mo lepatlelong la motse.” 21Ka gona a ba iša ga gagwe, a fepa dipokolo tša bona. Ba re go hlapa maoto ba ja, ba nwa.

22

19:22-24
Gen. 19:5-8
Ba rile ba sa iketlile gwa tšwelela banna ba dihlola, ba dikanetša ngwako, gomme ba thoma go opaopa lemating. Ba re go mokgalabje yola: “Ntšha monna yola a tlilego nago mo gae. Re nyaka go mo robala!”

23Fela mokgalabje yola a tšwela ntle gomme a re go bona: “Aowa, banna ba gešo! Hle, se direng taba ya bohlola ka mokgwa wo! Monna yo ke moeng wa ka. 24Bonang mo! Motlabo wa gagwe šo, le morwedi wa ka yo a sego a ka a robala le monna šo. Ereng ke le ntšhetše bona gonabjale, le robale bona, mme le direng ka bona se le se ratago. Fela monna yo le se ke la mo dira taba yeo ya bohlola.” 25Eupša banna bao ba se ke ba mo theetša. Ka gona Molefi a swara motlabo yola wa gagwe a mo ntšhetša ntle go bona. Ba mo kata, ba dira ka yena se ba se ratago bošego ka moka, mme ba mo lesa ge go esa.

26Ka mahube mosadi yola a tla a wela lemating la ngwako wa mokgalabje yola, ka moo monna wa gagwe a bego a le ka gona. O be a sa le moo ge letšatši le hlaba. 27Ge monna wa gagwe a tsoga mosong woo mme a bula lemati gore a wele tsela, a hwetša motlabo yola wa gagwe a rapaletše pele ga ngwako, diatla tša gagwe di obeletše lemati. 28A re: “Tsoga, re sepele.” Eupša gwa hlokega karabo. Ka gona a tšea mohu yoo a mo nametša pokolo gomme a swara leeto la gagwe la go ya gae. 29

19:29
1 Sam. 11:7
Ge a fihla, a tsena ka ngwakong, a tšea thipa. A tšea setopo sela sa motlabo wa gagwe a se ripaganya diripa tše lesome le tše pedi, gomme a romela seripa kgorong ye nngwe le ye nngwe ya Israele. 30Yo mongwe le yo mongwe yo a di bonego o ile a re: “Ga se ra ka ra kwa taba ya mohuta wo! Ga se gwa ka gwa direga taba ye e swanago le ye go tloga mola Baisraele ba tlogago Egepeta. Naganang ka taba ye, le bolele se re ka se dirago.”