Sepedi 2000 (NSO00)
18

Mika le kgoro ya Dane

181Mehleng yeo go be go se na kgoši mo Israele. Ba kgoro ya Dane ba be ba sa inyakela naga ye ba ka dulago go yona, ka gobane ba be ba se ba tšwa ba arolelwa naga gare ga dikgoro tša Israele. 2Ka gona batho ba Dane ba kgetha banna ba bahlano ba bogale malapeng ka moka a kgoro yeo, gomme ba ba roma go tloga motseng wa Tsora le wa Eshtaolo ba ba laela gore ba yo lekola naga. Ge ba fihla nageng ya dithaba ya Efraime ba lala lapeng la Mika. 3Ge ba sa le moo ba lemoga mmolelo wa lesogana lela la Molefi, gomme ba ya go lona ba le botšiša ba re: “A o dirang fa? Ke mang yo a go tlišitšego mo?”

4Yena a ba fetola a re: “Ke kwane le Mika, mme o nthwetše gore ke be moprista wa gagwe.”

5Bona ba re go yena: “Hle, botšiša Morena ge eba re tla atlega leetong la rena.”

6Moprista a ba fetola a re: “Le se ke la tshwenyega ka selo. Morena o le hlokometše mo leetong le.”

7Ka gona banna bale ba bahlano ba tloga ba ya motseng wa Laishe. Ba bona ka moo batho ba moo ba phelago ba bolokegile ka gona, go swana le Basidone. Ba be ba sa gonone selo le gona ba se ne borumolane; gare ga bona go se seganka se se gatelelago motho ka se sengwenyana.18:7 Mohlomongwe go swanetše go balwa “gare ga bona ... se sengwenyana.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Ba be ba dula kgolekgole le Basidone gomme ba sa dirišane le batho ba bangwe. 8Ge banna bale ba bahlano ba boela Tsora le Eshtaolo, banna ba gabobona ba ile ba ba botšiša gore ba bone bjang. 9Bona ba ba fetola ba re: “A re yeng re yo hlasela Laishe! Re bone naga yeo, gomme ke ye botse kudu. Le reng le dikadika? Itlhaganeleng! A re tseneng nageng yeo mme re e thopeng! 10Ge le fihla kua le tla bona gore batho ba gona ba dutše ba iketlile. Ke naga ye kgolo ye e sa hlokego selo, mme Modimo o le gafetše yona.”

11Ka gona banna ba makgolo a a selelago ba kgoro ya Dane ba tloga Tsora le Eshtaolo ba itlhametše ntwa. 12Ba rotoga mme ba hloma mešaša ka bohlabela bja Kiriate-Jearime kua Juda. Ke ka lebaka leo felo fao go sa bitšwago mešašeng ya Dane. 13Go tloga moo ba tšwela pele mme ba fihla kgauswi le lapa la Mika, nageng ya dithaba ya Efraime.

14Ke moka banna bale ba bahlano ba ba bego ba kile ba tla go hlola naga ya go dikologa Laishe, ba re go banna ba gabobona: “Afa le a tseba gore ka ngwakong wo mongwe gona mo go na le modimo wa seswantšho wa kota wo o manegilwego ka silibera, le medimo ye mengwe ya diswantšho, le seaparo se sekgethwa? Bjale ge, le a tseba se le swanetšego go se dira.” 15Ka gona ba phamogela lapeng la Mika, ngwakong wo go wona go bego go dula lesogana lela la Molefi, mme ba le dumediša. 16Madira ale a makgolo a a selelago a Dane ona a be a eme kua kgorong a itlhametše ntwa. 17Dihlodi tšela di fetšago seatla tša leba ka ngwakong mme tša tšea modimo wola wa seswantšho wa kota wo o manegilwego ka silibera, le medimo ye mengwe ya diswantšho, le seaparo se sekgethwa, mola moprista a eme kua kgorong le banna bale ba makgolo a a selelago ba ba itlhamilego.

18Ge banna bale ba tsena ka ngwakong wa Mika mme ba tšea dilo tšela tša gagwe tše kgethwa, moprista a ba botšiša a re: “A le dirang?”

19Bona ba re: “Homola! Se hlwe o bolela! Sepela le rena o be moeletši le moprista wa rena. A ga o nyake go ba moprista wa kgoro ka moka ya Israele go ena le gore o be moprista wa lapa la monna o tee?” 20Seo se ile sa thabiša moprista, ka gona a tšea dilo tšela tše kgethwa a sepela nabo.

21Ba ile ba retologa ba sepela, bana le diruiwa le tšohle tša bona di etile pele. 22Ba be ba šetše ba le kgole le lapa leo ge Mika a bitša baagišani ba gagwe gore ba ye ntweng le yena. Ba ile ba swara banna bale ba Dane tseleng 23gomme ba ba hlabela lešata. Banna ba Dane ba retologa ba botšiša Mika ba re: “A molato ke eng? Ke ka lebaka lang o rapile lekoko le lekaaka le?”

24Mika a ba fetola a re: “A le rang ge le re: ‘Molato ke eng?’ Le tšere moprista wa ka le medimo ye ke e dirilego mme la sepela! A nna ke šaletšwe ke eng?”

25Banna ba Dane ba re: “Go kaone o ikhomolele; go sego bjalo gona o tla ferehla banna ba mme ba go bolaya gotee le ba lapa la gago.” 26Ge ba seno realo ba sepela. Mika a bona gore ba mo feta ka maatla, ka gona a retologa a ipoelela gae.

27-28Ka morago ga ge banna ba Dane ba tšere moprista le dilo tšela tše kgethwa tše Mika a di dirilego, ba ya ba hlasela Laishe, motse wola wa batho ba go se gonone selo ba go se be le borumolane, wo o bego o le molaleng wo go wona go bego go le Bethe-Rehobo. Ba bolaya badudi ba moo mme ba tšhuma motse woo. Gwa se ke gwa ba le yo a ba hlakodišago, ka gobane Laishe e be e le kgole le Sidone mme batho ba gona ba sa dirišane le batho ba bangwe. Banna ba Dane ba ile ba aga motse woo ka lefsa, mme ba dula go wona. 29Ba fetoša leina la wona la Laishe ba re ke Dane, ba o reela rakgolokhukhu wa bona, Dane, morwa wa Jakobo. 30Banna ba Dane ba hloma modimo wola wa seswantšho gore ba o khunamele, gomme Jonathane, morwa wa Gershome, setlogolo sa Moshe, ya ba moprista wa kgoro ya Dane, mme ditlogolo tša gagwe ya ba baprista ba bona go fihlela batho bao ba išwa bothopša. 31Modimo wola wa seswantšho wa Mika o ile wa no fela o le moo nako ka moka ya ge Tente ye Modimo a bego a khunamelwa go yona e sa le Shilo.