Sepedi 2000 (NSO00)
16

Simsone kua Gasa

161Ka letšatši le lengwe Simsone a ya motseng wa Bafilista wa Gasa, moo a ilego a bona segwebakathobalo mme a yo robala naso. 2Batho ba Gasa ba lemoga gore Simsone o fao, ka gona ba dikanetša felo moo mme ba mo lalela bošego ka moka kua kgorong ya motse. Ba lala ba homotše bošego ka moka, ka dipelong ba re: “Re tla letela go fihlela ge go esa, gomme ra mmolaya.” 3Eupša Simsone a robala fela go fihlela bošegogare. Ke moka a tsoga, a swara mamati a kgoro ya motse a a tomola gotee le dikota tša ona le lepheko. A di šikara gomme a di rwala go ba go yo fihla mmotong wo o okametšego Hebrone.

Simsone le Delila

4Ka morago ga moo Simsone o ile a ratana le mosadi yo mongwe yo a bego a dula moeding wa Soreke; leina la gagwe e be e le Delila. 5Magoši a mahlano a Bafilista a ya go mosadi yoo a re: “Goketša Simsone a go botše gore ke ka lebaka lang a tiile ka mokgwa wo, le gore re ka mo fenya bjang; re tle re mo tleme re mo fetše maatla. Yo mongwe le yo mongwe wa rena o tla go fa dipapetlana tše makgolo a lesome le motšo o tee tša silibera.”

6Ka gona Delila a re go Simsone: “Hle, mpotše gore ke eng se se go dirago gore o be le maatla ka mokgwa wo. Ge motho a nyaka go go tlema le go go fetša maatla, a ka dira bjang?”

7Simsone a mo fetola a re: “Ge ba ka ntlema ka mašika a a šupago a mafsa a mosebe a a sego a oma, ke tla felelwa ke maatla bjalo ka mang le mang.”

8Ka gona magoši ale a Bafilista a tlišetša Delila mašika a a šupago a mafsa a mosebe a a sego a oma, gomme yena a tlema Simsone ka ona. 9A bea banna ba bangwe ka phapošing ye nngwe gore ba dule ba mo laletše, mme a goa a re: “Simsone! Bafilista ba go wela godimo!” Fela Simsone a thaoganya mašika ale gabonolo bjalo ka tlhale e kgaogago ge e ekwa mollo. Ka gona ba no fela ba sa tsebe sephiri sa maatla a gagwe.

10Delila a re go Simsone: “Bona, o ntirile setlatla wa se mpotše therešo. Hle, mpotše gore motho a ka go tlema ka eng.”

11Simsone a mo fetola a re: “Ge ba ka ntsirimetša ka dithapo tše mpsha tše di sego tša ka tša šomišwa, ke tla felelwa ke maatla bjalo ka motho yo mongwe le yo mongwe.”

12Ka gona Delila a tšea dithapo tše mpsha gomme a mo tlema. A goa a re: “Simsone! Bafilista ba go wela godimo!” Banna bale ba be ba letetše ka phapošing ye nngwe. Eupša Simsone a thaoganya dithapo tšela matsogong a gagwe bjalo ka tlhale.

13Delila a re go Simsone: “O sa ntira setlatla ga o mpotše therešo. Mpotše gore motho a ka go tlema ka eng.”

Simsone a mo fetola a re: “Ge o ka logelela dintšhuthana tše di šupago tša moriri wa ka selogelong, mme wa di kokotela lebotong ka phatša, ke tla felelwa ke maatla bjalo ka motho mang le mang.”

14Ke moo Delila a mo robaditšego, a tšea dintšhuthana tša moriri wa gagwe tše di šupago, mme a di logelela selogelong.16:13-14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “mme wa di kokotela ... selogelong” Seheberu ga se ne mantšu a. A di kokotela ka phatša mme a goa a re: “Simsone! Bafilista ba go wela godimo!” Eupša o ile a tsoga mme a tomola phatša le selogelo sela.

15Ka gona Delila a re go yena: “O reng o re o a nthata, etšwe o sa nthate? O ntirile setlatla gararo mme le bjale ga se wa mpotša gore ke eng se se go dirago gore o be le maatla ka mokgwa wo.” 16O ile a fela a mmotšiša, letšatši ka letšatši. Simsone a tenwa la go hwa ka ge Delila a fela a mo šetše morago ka taba yeo 17mo e lego gore mafelelong o ile a mmotša therešo a re: “Moriri wa ka ga se wa ka wa kotwa. Ke abetšwe Modimo ka ba Monasire16:17 “Monasire” Lebelela Baahl. 13:5. go tloga matswalong a ka. Ge nka kotwa moriri, ke tla lahlegelwa ke maatla mme a mphelela bjalo ka mang le mang.”

18Ge Delila a bona gore o mmoditše therešo, a romela molaetša go magoši ale a Bafilista a re: “Nke le boeng la mafelelo. O mpoditše therešo.” Ke moo ba ilego ba tla ba swere tšhelete yela. 19Delila a robaditše Simsone diropeng tša gagwe mme a bitša monna yo mongwe a tla a mo kota16:19 Mohlomongwe go swanetše go balwa “a mo kota” Seheberu se re “mme (Delila) a mo kota”. dintšhuthana tše di šupago tša moriri. Ke moo Delila a thomilego go mo tlaiša, ka gobane o be a feletšwe ke maatla. 20A goa a re: “Simsone! Bafilista ba go wela godimo!” O ile a tsoga mme a re ka pelong: “Ke tla tlemologa mme ka lokologa go no swana le mehleng.” O be a sa tsebe gore Morena o mo tlogetše. 21Bafilista ba mo swara mme ba mo gonya mahlo. Ba mo iša Gasa, ba mo tlema ka diketane tša mphiri, gomme ba mo šidiša ka mehla tšhilong ya ka kgolegong. 22Fela moriri wa gagwe wa thoma go mela gape.

Lehu la Simsone

23Dikgoši tšela tša Bafilista di ile tša kopana go tlo bina monyanya le go direla modimo wa bona, Dagone, sehlabelo se segolo. Ba be ba opela ba re: “Modimo wa rena o gafetše Simsone, lenaba la rena, diatleng tša rena!” 24-25Ba be ba ipshina ba re: “Bitšang Simsone, a tle a re tloše bodutu!” Ge ba ntšhitše Simsone ka kgolegong, ba ile ba mo dira gore a ba tloše bodutu, mme ba mo emiša gare ga dikokwane. Ge batho ba mmona, ba ile ba reta modimo wa bona ba re: “Modimo wa rena o gafetše lenaba la rena diatleng tša rena; ke lona le le sentšego naga ya rena mme le bolailego batho ba bantši ba gaborena!” 26Simsone a re go mošemane yo a bego a mo hlahla ka letsogo: “Anke ke phophole dikokwane tše di swerego moago wo. Ke nyaka go ithekga ka tšona.” 27Moago woo o be o tletše banna le basadi. Magoši a Bafilista ka mahlano a be a le ka moo, gomme le tlhakeng go be go le banna le basadi ba e ka bago ba dikete tše tharo ba bogetše Simsone ge a ba tloša bodutu.

28Ke moo Simsone a rapetšego a re: “Morena, Mong wa ka, hle, nkgopole; hle, Modimo, mphe maatla a ka gape lekga le tee fela, gore ka kotlo e tee ye ke itefeletše go Bafilista ka ge ba nkgontše mahlo ka mabedi.” 29Ka gona Simsone a swara dikokwane tše pedi tša gare tše di swerego moago. A kgorometša ye nngwe ka letsogo la go ja, ye nngwe ka la nngele, 30mme a goa a re: “A ke hwe le Bafilista!” A kgorometša ka maatla a gagwe ka moka, gomme moago wola wa wela dikgoši tšela tše tlhano le batho bohle ba ba bego ba le ka moo. Simsone a bolaya batho ba bantši ge a ehwa go feta ba a ba bolailego bophelong bja gagwe.

31Bomorwarragwe le bohle ba lapa labo ba ile ba theoga ba tlo mo tšea. Ba gomela naye morago gomme ba mmoloka gare ga Tsora le Eshtaolo ka lebitleng la Manoa, tatagwe. E be e bile moetapele wa Baisraele mengwaga ye masome a mabedi.

17

Medimo ya Mika ya diswantšho

171Go kile gwa ba le monna yo mongwe yo leina la gagwe e bego e le Mika. Yena o be a dula nageng ya dithaba ya Efraime. 2A re go mmagwe: “Nako yela o utsweditšwe dipapetlana tša silibera tše makgolo a lesome le motšo o tee, o ile wa rogaka lehodu la gona. Ke go kwele ge o le rogaka. Tšhelete yela še! Ke nna yo ke bego ke e tšere.”

Mmagwe a re: “A Morena a go šegofatše, morwa wa ka!” 3O ile a bušetša mmagwe tšhelete yeo, mme mmagwe a re: “Go thibela thogako yela gore e se ke ya wela morwa wa ka, silibera yeo ke e abela Morena gore ka yona go manegwe seswantšho sa kota se se betlilwego. Ka gona, bjale ke go neela dipapetlana tše tša silibera.” 4Ke moo Mika a di bušeditšego go mmagwe. Mmagwe a tšea tše makgolo a mabedi a di fa morudi wa tshipi, yo a ilego a dira modimo wa seswantšho, a o betla ka kota mme a o manega ka silibera yela. O ile wa bewa ka ngwakong wa Mika.

5Yo Mika o be a na le lefelo la gagwe la tirelo. O ile a dira medimo ye mengwe ya diswantšho le seaparo se sekgethwa, gomme a bea yo mongwe wa barwa ba gagwe moprista wa gagwe. 6

17:6
Baahl. 21:25
Go be go se na kgoši mo Israele mehleng yeo; yo mongwe le yo mongwe o be a dira ka moo a ratago ka gona.

7Ka yona nako yeo go be go na le lesogana la Molefi le le bego le falaletše motseng wa Betlelehema, nageng ya Juda. 8Le ile la tloga Betlelehema go yo nyaka mo le ka dulago ntshe. Ge le ralala le ile la ba la fihla lapeng la Mika, nageng ya dithaba ya Efraime. 9Mika a le botšiša a re: “A o tšwa kae?”

Lesogana leo la mo fetola la re: “Ke nna Molefi yo a tšwago Betlelehema, nageng ya Juda. Ke nyaka mo nka dulago gona.”

10Mika a re: “Dula mo ga ka. Baa moeletši le moprista wa ka, gomme ke tla go fa dipapetlana tša silibera tše lesome ka ngwaga, le diaparo le dijo.”17:10 Mohlomongwe go swanetše go balwa “le dijo” Seheberu se re “le dijo. Ka gona Molefi a sepela.” 11Lesogana leo la Molefi la dumela go dula ka ga Mika gomme la ba bjalo ka morwa wa gagwe. 12Mika a mmea moprista wa gagwe, mme yena a dula ka lapeng la Mika. 13Mika a re: “Bjale ka gore moprista wa ka ke Molefi, ke tseba gore Morena o tla ntšhegofatša.”

18

Mika le kgoro ya Dane

181Mehleng yeo go be go se na kgoši mo Israele. Ba kgoro ya Dane ba be ba sa inyakela naga ye ba ka dulago go yona, ka gobane ba be ba se ba tšwa ba arolelwa naga gare ga dikgoro tša Israele. 2Ka gona batho ba Dane ba kgetha banna ba bahlano ba bogale malapeng ka moka a kgoro yeo, gomme ba ba roma go tloga motseng wa Tsora le wa Eshtaolo ba ba laela gore ba yo lekola naga. Ge ba fihla nageng ya dithaba ya Efraime ba lala lapeng la Mika. 3Ge ba sa le moo ba lemoga mmolelo wa lesogana lela la Molefi, gomme ba ya go lona ba le botšiša ba re: “A o dirang fa? Ke mang yo a go tlišitšego mo?”

4Yena a ba fetola a re: “Ke kwane le Mika, mme o nthwetše gore ke be moprista wa gagwe.”

5Bona ba re go yena: “Hle, botšiša Morena ge eba re tla atlega leetong la rena.”

6Moprista a ba fetola a re: “Le se ke la tshwenyega ka selo. Morena o le hlokometše mo leetong le.”

7Ka gona banna bale ba bahlano ba tloga ba ya motseng wa Laishe. Ba bona ka moo batho ba moo ba phelago ba bolokegile ka gona, go swana le Basidone. Ba be ba sa gonone selo le gona ba se ne borumolane; gare ga bona go se seganka se se gatelelago motho ka se sengwenyana.18:7 Mohlomongwe go swanetše go balwa “gare ga bona ... se sengwenyana.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Ba be ba dula kgolekgole le Basidone gomme ba sa dirišane le batho ba bangwe. 8Ge banna bale ba bahlano ba boela Tsora le Eshtaolo, banna ba gabobona ba ile ba ba botšiša gore ba bone bjang. 9Bona ba ba fetola ba re: “A re yeng re yo hlasela Laishe! Re bone naga yeo, gomme ke ye botse kudu. Le reng le dikadika? Itlhaganeleng! A re tseneng nageng yeo mme re e thopeng! 10Ge le fihla kua le tla bona gore batho ba gona ba dutše ba iketlile. Ke naga ye kgolo ye e sa hlokego selo, mme Modimo o le gafetše yona.”

11Ka gona banna ba makgolo a a selelago ba kgoro ya Dane ba tloga Tsora le Eshtaolo ba itlhametše ntwa. 12Ba rotoga mme ba hloma mešaša ka bohlabela bja Kiriate-Jearime kua Juda. Ke ka lebaka leo felo fao go sa bitšwago mešašeng ya Dane. 13Go tloga moo ba tšwela pele mme ba fihla kgauswi le lapa la Mika, nageng ya dithaba ya Efraime.

14Ke moka banna bale ba bahlano ba ba bego ba kile ba tla go hlola naga ya go dikologa Laishe, ba re go banna ba gabobona: “Afa le a tseba gore ka ngwakong wo mongwe gona mo go na le modimo wa seswantšho wa kota wo o manegilwego ka silibera, le medimo ye mengwe ya diswantšho, le seaparo se sekgethwa? Bjale ge, le a tseba se le swanetšego go se dira.” 15Ka gona ba phamogela lapeng la Mika, ngwakong wo go wona go bego go dula lesogana lela la Molefi, mme ba le dumediša. 16Madira ale a makgolo a a selelago a Dane ona a be a eme kua kgorong a itlhametše ntwa. 17Dihlodi tšela di fetšago seatla tša leba ka ngwakong mme tša tšea modimo wola wa seswantšho wa kota wo o manegilwego ka silibera, le medimo ye mengwe ya diswantšho, le seaparo se sekgethwa, mola moprista a eme kua kgorong le banna bale ba makgolo a a selelago ba ba itlhamilego.

18Ge banna bale ba tsena ka ngwakong wa Mika mme ba tšea dilo tšela tša gagwe tše kgethwa, moprista a ba botšiša a re: “A le dirang?”

19Bona ba re: “Homola! Se hlwe o bolela! Sepela le rena o be moeletši le moprista wa rena. A ga o nyake go ba moprista wa kgoro ka moka ya Israele go ena le gore o be moprista wa lapa la monna o tee?” 20Seo se ile sa thabiša moprista, ka gona a tšea dilo tšela tše kgethwa a sepela nabo.

21Ba ile ba retologa ba sepela, bana le diruiwa le tšohle tša bona di etile pele. 22Ba be ba šetše ba le kgole le lapa leo ge Mika a bitša baagišani ba gagwe gore ba ye ntweng le yena. Ba ile ba swara banna bale ba Dane tseleng 23gomme ba ba hlabela lešata. Banna ba Dane ba retologa ba botšiša Mika ba re: “A molato ke eng? Ke ka lebaka lang o rapile lekoko le lekaaka le?”

24Mika a ba fetola a re: “A le rang ge le re: ‘Molato ke eng?’ Le tšere moprista wa ka le medimo ye ke e dirilego mme la sepela! A nna ke šaletšwe ke eng?”

25Banna ba Dane ba re: “Go kaone o ikhomolele; go sego bjalo gona o tla ferehla banna ba mme ba go bolaya gotee le ba lapa la gago.” 26Ge ba seno realo ba sepela. Mika a bona gore ba mo feta ka maatla, ka gona a retologa a ipoelela gae.

27-28Ka morago ga ge banna ba Dane ba tšere moprista le dilo tšela tše kgethwa tše Mika a di dirilego, ba ya ba hlasela Laishe, motse wola wa batho ba go se gonone selo ba go se be le borumolane, wo o bego o le molaleng wo go wona go bego go le Bethe-Rehobo. Ba bolaya badudi ba moo mme ba tšhuma motse woo. Gwa se ke gwa ba le yo a ba hlakodišago, ka gobane Laishe e be e le kgole le Sidone mme batho ba gona ba sa dirišane le batho ba bangwe. Banna ba Dane ba ile ba aga motse woo ka lefsa, mme ba dula go wona. 29Ba fetoša leina la wona la Laishe ba re ke Dane, ba o reela rakgolokhukhu wa bona, Dane, morwa wa Jakobo. 30Banna ba Dane ba hloma modimo wola wa seswantšho gore ba o khunamele, gomme Jonathane, morwa wa Gershome, setlogolo sa Moshe, ya ba moprista wa kgoro ya Dane, mme ditlogolo tša gagwe ya ba baprista ba bona go fihlela batho bao ba išwa bothopša. 31Modimo wola wa seswantšho wa Mika o ile wa no fela o le moo nako ka moka ya ge Tente ye Modimo a bego a khunamelwa go yona e sa le Shilo.