Sepedi 2000 (NSO00)
16

Simsone kua Gasa

161Ka letšatši le lengwe Simsone a ya motseng wa Bafilista wa Gasa, moo a ilego a bona segwebakathobalo mme a yo robala naso. 2Batho ba Gasa ba lemoga gore Simsone o fao, ka gona ba dikanetša felo moo mme ba mo lalela bošego ka moka kua kgorong ya motse. Ba lala ba homotše bošego ka moka, ka dipelong ba re: “Re tla letela go fihlela ge go esa, gomme ra mmolaya.” 3Eupša Simsone a robala fela go fihlela bošegogare. Ke moka a tsoga, a swara mamati a kgoro ya motse a a tomola gotee le dikota tša ona le lepheko. A di šikara gomme a di rwala go ba go yo fihla mmotong wo o okametšego Hebrone.

Simsone le Delila

4Ka morago ga moo Simsone o ile a ratana le mosadi yo mongwe yo a bego a dula moeding wa Soreke; leina la gagwe e be e le Delila. 5Magoši a mahlano a Bafilista a ya go mosadi yoo a re: “Goketša Simsone a go botše gore ke ka lebaka lang a tiile ka mokgwa wo, le gore re ka mo fenya bjang; re tle re mo tleme re mo fetše maatla. Yo mongwe le yo mongwe wa rena o tla go fa dipapetlana tše makgolo a lesome le motšo o tee tša silibera.”

6Ka gona Delila a re go Simsone: “Hle, mpotše gore ke eng se se go dirago gore o be le maatla ka mokgwa wo. Ge motho a nyaka go go tlema le go go fetša maatla, a ka dira bjang?”

7Simsone a mo fetola a re: “Ge ba ka ntlema ka mašika a a šupago a mafsa a mosebe a a sego a oma, ke tla felelwa ke maatla bjalo ka mang le mang.”

8Ka gona magoši ale a Bafilista a tlišetša Delila mašika a a šupago a mafsa a mosebe a a sego a oma, gomme yena a tlema Simsone ka ona. 9A bea banna ba bangwe ka phapošing ye nngwe gore ba dule ba mo laletše, mme a goa a re: “Simsone! Bafilista ba go wela godimo!” Fela Simsone a thaoganya mašika ale gabonolo bjalo ka tlhale e kgaogago ge e ekwa mollo. Ka gona ba no fela ba sa tsebe sephiri sa maatla a gagwe.

10Delila a re go Simsone: “Bona, o ntirile setlatla wa se mpotše therešo. Hle, mpotše gore motho a ka go tlema ka eng.”

11Simsone a mo fetola a re: “Ge ba ka ntsirimetša ka dithapo tše mpsha tše di sego tša ka tša šomišwa, ke tla felelwa ke maatla bjalo ka motho yo mongwe le yo mongwe.”

12Ka gona Delila a tšea dithapo tše mpsha gomme a mo tlema. A goa a re: “Simsone! Bafilista ba go wela godimo!” Banna bale ba be ba letetše ka phapošing ye nngwe. Eupša Simsone a thaoganya dithapo tšela matsogong a gagwe bjalo ka tlhale.

13Delila a re go Simsone: “O sa ntira setlatla ga o mpotše therešo. Mpotše gore motho a ka go tlema ka eng.”

Simsone a mo fetola a re: “Ge o ka logelela dintšhuthana tše di šupago tša moriri wa ka selogelong, mme wa di kokotela lebotong ka phatša, ke tla felelwa ke maatla bjalo ka motho mang le mang.”

14Ke moo Delila a mo robaditšego, a tšea dintšhuthana tša moriri wa gagwe tše di šupago, mme a di logelela selogelong.16:13-14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “mme wa di kokotela ... selogelong” Seheberu ga se ne mantšu a. A di kokotela ka phatša mme a goa a re: “Simsone! Bafilista ba go wela godimo!” Eupša o ile a tsoga mme a tomola phatša le selogelo sela.

15Ka gona Delila a re go yena: “O reng o re o a nthata, etšwe o sa nthate? O ntirile setlatla gararo mme le bjale ga se wa mpotša gore ke eng se se go dirago gore o be le maatla ka mokgwa wo.” 16O ile a fela a mmotšiša, letšatši ka letšatši. Simsone a tenwa la go hwa ka ge Delila a fela a mo šetše morago ka taba yeo 17mo e lego gore mafelelong o ile a mmotša therešo a re: “Moriri wa ka ga se wa ka wa kotwa. Ke abetšwe Modimo ka ba Monasire16:17 “Monasire” Lebelela Baahl. 13:5. go tloga matswalong a ka. Ge nka kotwa moriri, ke tla lahlegelwa ke maatla mme a mphelela bjalo ka mang le mang.”

18Ge Delila a bona gore o mmoditše therešo, a romela molaetša go magoši ale a Bafilista a re: “Nke le boeng la mafelelo. O mpoditše therešo.” Ke moo ba ilego ba tla ba swere tšhelete yela. 19Delila a robaditše Simsone diropeng tša gagwe mme a bitša monna yo mongwe a tla a mo kota16:19 Mohlomongwe go swanetše go balwa “a mo kota” Seheberu se re “mme (Delila) a mo kota”. dintšhuthana tše di šupago tša moriri. Ke moo Delila a thomilego go mo tlaiša, ka gobane o be a feletšwe ke maatla. 20A goa a re: “Simsone! Bafilista ba go wela godimo!” O ile a tsoga mme a re ka pelong: “Ke tla tlemologa mme ka lokologa go no swana le mehleng.” O be a sa tsebe gore Morena o mo tlogetše. 21Bafilista ba mo swara mme ba mo gonya mahlo. Ba mo iša Gasa, ba mo tlema ka diketane tša mphiri, gomme ba mo šidiša ka mehla tšhilong ya ka kgolegong. 22Fela moriri wa gagwe wa thoma go mela gape.

Lehu la Simsone

23Dikgoši tšela tša Bafilista di ile tša kopana go tlo bina monyanya le go direla modimo wa bona, Dagone, sehlabelo se segolo. Ba be ba opela ba re: “Modimo wa rena o gafetše Simsone, lenaba la rena, diatleng tša rena!” 24-25Ba be ba ipshina ba re: “Bitšang Simsone, a tle a re tloše bodutu!” Ge ba ntšhitše Simsone ka kgolegong, ba ile ba mo dira gore a ba tloše bodutu, mme ba mo emiša gare ga dikokwane. Ge batho ba mmona, ba ile ba reta modimo wa bona ba re: “Modimo wa rena o gafetše lenaba la rena diatleng tša rena; ke lona le le sentšego naga ya rena mme le bolailego batho ba bantši ba gaborena!” 26Simsone a re go mošemane yo a bego a mo hlahla ka letsogo: “Anke ke phophole dikokwane tše di swerego moago wo. Ke nyaka go ithekga ka tšona.” 27Moago woo o be o tletše banna le basadi. Magoši a Bafilista ka mahlano a be a le ka moo, gomme le tlhakeng go be go le banna le basadi ba e ka bago ba dikete tše tharo ba bogetše Simsone ge a ba tloša bodutu.

28Ke moo Simsone a rapetšego a re: “Morena, Mong wa ka, hle, nkgopole; hle, Modimo, mphe maatla a ka gape lekga le tee fela, gore ka kotlo e tee ye ke itefeletše go Bafilista ka ge ba nkgontše mahlo ka mabedi.” 29Ka gona Simsone a swara dikokwane tše pedi tša gare tše di swerego moago. A kgorometša ye nngwe ka letsogo la go ja, ye nngwe ka la nngele, 30mme a goa a re: “A ke hwe le Bafilista!” A kgorometša ka maatla a gagwe ka moka, gomme moago wola wa wela dikgoši tšela tše tlhano le batho bohle ba ba bego ba le ka moo. Simsone a bolaya batho ba bantši ge a ehwa go feta ba a ba bolailego bophelong bja gagwe.

31Bomorwarragwe le bohle ba lapa labo ba ile ba theoga ba tlo mo tšea. Ba gomela naye morago gomme ba mmoloka gare ga Tsora le Eshtaolo ka lebitleng la Manoa, tatagwe. E be e bile moetapele wa Baisraele mengwaga ye masome a mabedi.