Sepedi 2000 (NSO00)
13

Matswalo a Simsone

131Baisraele ba ile ba dira sebe gape pele ga Morena, gomme yena a dira gore Bafilista ba ba buše mengwaga ye masome a mane.

2Mehleng yeo go be go na le monna yo a bitšwago Manoa, wa motse wa Tsora. E be e le wa kgoro ya Dane. Mosadi wa gagwe e be e le moopa. 3Morongwa wa Morena a iponagatša go yena gomme a re: “Ga se wa ka wa belega, eupša o tla ima mme wa ba le morwa. 4O itlhokomele o se ke wa nwa beine goba bjala, goba wa ja sejo se se iletšwago, 5

13:5
Num. 6:1-5
ka gobane o tla ima, wa tla wa belega ngwana wa mošemane. A se ke a kotwa moriri, ka gobane go tloga matswalong a gagwe o tla abelwa Morena ya ba Monasire.13:5 “Monasire” Motho yo a laetšago gore o ikgafetše go Modimo ka go ena gore a ka se ke a nwa beine goba bjala goba a kotwa moriri, goba a kgwatha ditopo. Lebelela Num. 6:1-8. O tla thoma go phološa Baisraele go Bafilista.”

6Ke moo mosadi yoo a ilego go monna wa gagwe a re go yena: “Go be go tlile monna wa Modimo mo go nna, mme a boifiša bjalo ka Morongwa wa Modimo. Ga se ka mmotšiša gore o tšwa kae, le gona ga se a mpotša leina la gagwe. 7Fela se a mpoditšego sona ke gore ke tla ima ka ba le ngwana wa mošemane. O mpoditše le gore ke se ke ka nwa beine goba bjala, goba ka ja sejo se se iletšwago, ka gobane mošemane yoo o tla abelwa Modimo ya ba Monasire bophelo bja gagwe ka moka.”

8Ke moo Manoa a rapetšego Morena a re: “Hle, Mong wa ka, dira gore monna yola wa Modimo yo o bego o mo romile a tle gape go rena mme a re botše gore re swanetše go dira eng ka mošemanyana yoo ge a tswetšwe.”

9Modimo o ile a dira se Manoa a se kgopetšego, mme Morongwa wa Modimo a boela go mosadi yola ge a sa dutše kua mašemong. Manoa, monna wa gagwe, o be a se na le yena, 10ka gona mosadi a kganyelela go yena mme a re: “Bona! Monna yola a bego a tlile go nna letšatši lela o iponagaditše go nna gape.”

11Manoa a ema mme a latela mosadi wa gagwe. A ya go monna yoo mme a mmotšiša a re: “A ke wena monna yola a boletšego le mosadi wa ka?”

Monna yoo a mo fetola a re: “Ee.”

12Ke moo Manoa a mmotšišitšego a re: “Ge se o se boletšego se phethegile, mošemanyana yoo o swanetše go dira eng? A o swanetše go phela bjang?”

13Morongwa a mo fetola a re: “Mosadi wa gago o swanetše go hlokomela gore a dire tšohle tše ke mmoditšego tšona. 14A se ke a ja selo se se tšwago morareng; a se ke a nwa beine goba bjala, goba a ja sejo se se iletšwago. O swanetše go dira tšohle tše ke mmoditšego tšona.”

15-16Manoa o be a sa tsebe gore monna yoo ke Morongwa wa Morena, ka gona a re go yena: “Hle, o se ke wa sepela gonabjale. A re go apeele putšane.”

Eupša Morongwa wa Morena a re: “Le ge nka dula, nka se je dijo tša gago. Fela ge o nyaka go dira sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, se tšhumele Morena.”

17Manoa a mo fetola a re: “Re botše leina la gago, gore re tle re kgone go go hlompha ge seo o se boletšego se phethegile.”

18

13:18
Gen. 32:30
Morongwa wa Morena a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang o nyaka go tseba leina la ka? Ke leina le le makatšago.”13:18 “leina le le makatšago” goba “leina le le utilwego”

19Ka gona Manoa a tšea putšane le kabelo ya bupi a di tšhuma aletareng ya matlapa, a di tšhumela Morena yo a dirago dimakatšo.13:19 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “yo a dirago dimakatšo.” Seheberu se re “mme a dira dimakatšo Manoa le mosadi wa gagwe ba lebeletše.” 20-21Ge kgabo e laumela godimo e etšwa aletareng, Manoa le mosadi wa gagwe ba bona Morongwa wa Morena a rotogela legodimong a le moo kgabong ya mollo. Ke gona Manoa a lemogilego gore monna yola ke Morongwa wa Morena, mme yena le mosadi wa gagwe ba itahlela fase ka difahlego. Ba ile ba se hlwe ba bona Morongwa yoo wa Morena gape.

22Manoa a re go mosadi wa gagwe: “Ka kgonthe re tlile go hwa, ka gobane re bone Modimo!”

23Eupša mosadi a mo fetola a re: “Ge Morena a be a nyaka go re bolaya, a ka be a se a amogela sehlabelo le kabelo ya rena; a ka be a se a re laetša dilo tše ka moka goba a re botša dilo tše a re boditšego tšona bjale.”

24Mosadi yoo o ile a belega ngwana wa mošemane gomme a mo rea leina la Simsone. Lesoganyana la gola gomme Morena a le šegofatša. 25Moya wa Morena wa thoma go mo tutuetša ge a le mešašeng ya Dane gare ga Tsora le Eshtaolo.

14

Simsone le mosetsana wa Timna

141Ka letšatši le lengwe Simsone a theogela Timna, moo a ilego a bona mosetsana yo mongwe wa Mofilista. 2O ile a boela gae gomme a re go tatagwe le mmagwe: “Go na le mosetsana yo mongwe wa Mofilista kua Timna yo ke mo kganyogilego. Sepelang le yo nkgopelela yena; ke nyaka go mo nyala.”

3Eupša tatagwe le mmagwe ba mmotšiša ba re: “Ke ka lebaka lang o ka ya wa nyala mosadi kua Bafilisteng o tseba ba sa bolle? A ga o kgone go hwetša ngwanenyana mo kgorwaneng ya gaborena, gare ga setšhaba sa gaborena?”

Fela Simsone a re go tatagwe: “Ke yena yo ke nyakago gore o nkgopelele yena. O a nkgahla.”

4Batswadi ba gagwe ba be ba sa tsebe gore Simsone o tutuetšwa ke Morena gore a dire taba yeo, ka gobane Morena o be a nyaka lebaka la go lwa le Bafilista. Ka nako yeo Bafilista ba be ba buša Baisraele.

5Ka gona Simsone a theogela Timna a na le tatagwe le mmagwe. Ge ba sepela ba putla dirapa tša merara fao, gwa rotoga tau ya lerojana e rora e etla go mo hlasela. 6Ka bjako moya wa Morena wa tiiša Simsone, gomme a gagoganya tau yela ka diatla a se a swara selo, mo nkego ke putšane. Eupša a se ke a botša batswadi ba gagwe seo a se dirilego.

7Ke moka a ya a bolela le mosetsana yola, gomme mosetsana a mo kgahlela pele. 8Ka morago ga matšatši a se makae Simsone a boela go yo mo nyala. Tseleng a phamogela ka thoko go yo bona tau yela a e bolailego, gomme a makala ge a hwetša motšhitšhi wa dinose le mamapo ka gare ga setoto sela. 9A rafela dinose tšeo diatleng gomme a tšama a eja. A ya go tatagwe le mmagwe a ba fa mamapo a mangwe. Ba a a ja, fela Simsone a se ke a ba botša gore o rafile mamapo ao ka setotong sa tau.

10Tatagwe a ya ga bokgarebe, gomme Simsone a dira monyanya moo. Seo e be e le setlwaedi sa thaka ya tshogana. 11Ge Bafilista ba mmona, ba tliša masogana a masome a mararo go tlo dula le yena. 12Simsone a re go bona: “A ke le hlabeleng nyepo. Ke tla fa yo mongwe le yo mongwe wa lena seaparo le diaparo tša botšhepi ge le ka kgona go nnyepollela yona pele ga ge matšatši a a šupago a monyanya a feta. 13Ge le ka se kgone, gona yo mongwe le yo mongwe wa lena o swanetše go mpha diaparo tšeo.”

Bona ba re: “Re hlabele nyepo ya gago, re e kwe.”

14Simsone a re: “Thai!

“Dijo di tšwile mojing;

bose bo tšwile senatleng.”

Ka morago ga matšatši a mararo ba be ba sešo ba nyepolla nyepo yela.

15Ka letšatši la bone14:15 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “la bone” Seheberu se re “la bošupa”. ba re go mosadi wa Simsone: “Goketša monna wa gago gore a re nyepollele nyepo yeo. Ge o ka se dire bjalo re tla go tšhuma ka mollo le ngwako wa tatago.14:15 “re tla go tšhuma ... ngwako wa tatago” goba “re tla tšhuma wena le ba lapa leno” Le re laleditše gore le tle le re hule. A ga go bjalo?”

16Ka gona mosadi wa Simsone a ya go yena a lla a re: “Ga o nthate! O ntlhoile! O hlabetše masogana a gešo nyepo gomme nna ga se wa nnyepollela yona!”

Simsone a re: “Bona, le tate le mme ga se ka ba nyepollela yona. Ke ka lebaka lang ke swanetše go e nyepollela wena?” 17Mosadi a lla moo pele ga gagwe matšatši ao a šupago a monyanya. Fela ka letšatši la bošupa Simsone a mo nyepollela nyepo yeo ka gobane o be a mo phegeletše kudu. Mosadi yola a ya a botša Bafilista. 18Ka gona, ka letšatši la bošupa, pele ga ge Simsone a tsena ka phapošing ya malao,14:18 Mohlomongwe go swanetše go balwa “phapošing ya malao” Seheberu se re “letšatši”. banna ba motse woo ba re go yena:

“Ke eng se se ka phalago todi ka bose?

Ke eng se se ka fetago tau ka maatla?”

Simsone a ba fetola a re:

“Ge le ka be le se la lema ka sethole sa ka,

le ka be le se la nyepolla nyepo ya ka.”

19Ke moka moya wa Morena wa mo tiiša, mme a theogela Ashkelone moo a ilego a bolaya banna ba masome a mararo, a ba apola diaparo tša botšhepi, a di neela banna bale ba nyepolotšego nyepo yela. Ka morago ga moo a gomela gae a befedišitšwe ke seo se diregilego, 20mme mosadi wa gagwe a neelwa monna yo e bego e le lekgetla la gagwe moo monyanyeng.
15

151Ka morago ga matšatši Simsone a yo bona mosadi wa gagwe nakong ya ge go bunwa korong, mme a mo išetša le putšane. A re go tatago mosadi wa gagwe: “Ke nyaka go yo bona mosadi wa ka ka phapošing ya gagwe.”

Eupša yena a se ke a mo dumelela gore a tsene ka moo. 2A re go Simsone: “Ke ile ka gopola gore ga o sa mo nyaka le gatee, ka gona ka mo fa mogwera wa gago. Fela ngwanabo yo monnyane ke yo mobotse go mo feta. O ka tšea yena sebakeng sa yola.”

3Simsone a re: “Bjale gona nka se be le molato wa se ke tlago se dira Bafilista!” 4Ka gona a ya a swara diphukubje tše makgolo a mararo, a di tlemaganya mesela ka dipedi ka dipedi, mme moo mahutong a tlemelela dithutse. 5A tšhuma dithutse tšeo mme a lesa diphukubje tša tšhabela mašemong a Bafilista a korong. Ka tsela ye a se ke a tšhuma fela korong ye e bego e bunnwe, eupša a tšhuma le ye e bego e sa le lehlakeng, gotee le dirapa tša merara le tša mehlware. 6Ge Bafilista ba botšiša gore ke mang yo a dirilego taba yeo, ba kwa gore e dirilwe ke Simsone ka gobane ratswalagwe, monna wa Timna, o neetše mogwera wa Simsone mosadi yola wa Simsone. Ka gona Bafilista ba ya ba tšhuma mosadi yoo a hwa, ba ba ba tšhuma le ngwako wa tatagwe.15:6 “ba tšhuma mosadi yoo ... ngwako wa tatagwe” goba “ba tšhuma mosadi yoo le ba lapa labo ba hwa”

7Simsone a re go bona: “Ea, le dira ka mokgwa wo! Ke ena gore nka se lese go le otla go fihlela ke lefeleditše batho bao ka lena!” 8A ba hlasela ka bogale mme a bolaya ba bantši ba bona. Ke moo a tlogilego a yo itulela ka mphatšeng legageng kua Ethamo.

Simsone o fenya Bafilista

9Bafilista ba tla ba hloma mešaša Juda, gomme ba itokišetša go hlasela motse wa Lehi. 10Banna ba Juda ba ba botšiša ba re: “Ke ka lebaka lang le nyaka go re hlasela?”

Bona ba ba fetola ba re: “Re tlile go swara Simsone gore re mo dire se a re dirilego sona.” 11Ka gona banna ba dikete tše tharo ba Juda ba ya mphatšeng kua Ethamo gomme ba re go Simsone: “A ga o tsebe gore Bafilista ba a re buša? O re dirile eng?”

Simsone a ba fetola a re: “Ke ba dirile se ba ntirilego sona.”

12Banna bao ba re: “Re tlile mo go tlo go tlema, gore re tle re go gafele diatleng tša bona.”

Simsone a re: “Nkeneleng gore lena ka bolena le ka se mpolaye.”

13Bona ba re: “Go lokile, re tlilo go tlema fela mme ra go gafela go bona. Re ka se go bolaye le gatee.” Ka gona ba mo tlema ka dithapo tše pedi tše mpsha mme ba boa naye mphatšeng.

14Ge a fihla Lehi, Bafilista ba tla ba kganyelela go yena ba mo goelela. Ka bjako maatla a Morena a mo tiiša, gomme a thaola dithapo tšela di bego di mo tlemile diatla le matsogo mo nkego o thaola tlhale ye e swelego. 15Ke moo a bonego mohlagare wa pokolo ye e sa tšogo hwa. A inama a o topa, gomme a bolaya banna ba sekete ka wona. 16Ka fao Simsone a opela a re:

“Ka mohlagare wa pokolo ke bolaile banna ba sekete;

ka mohlagare wa pokolo ke ba bolaile15:16 “bolaile” Lentšu le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “pokolo”. thoo.”

17Ka morago ga moo a lahla mohlagare wola. Felo fao taba yeo e diregilego gona go ile gwa rewa leina la Ramate-Lehi.15:17 “Ramate-Lehi” Leina le ka Seheberu le ra go re “Mmoto wa Mohlagare wa pokolo”.

18Gomme Simsone a swarwa ke lenyora kudu, ka gona a llela Morena a re: “Ke wena o dirilego gore nna, mohlanka wa gago, ke fenye batho ba ka mokgwa wo mogolo wo; a bjale ke tlile go hwa ka lenyora mme ka thopša ke Bafilista ba ba go se bolle?” 19Ka fao Morena a pharola sekhese sa moo Lehi mme sa tšwa meetse. Simsone a a nwa mme a thoma go ikwa a le kaone kudu. Ka gona mothopo woo wa rewa leina la Hakore;15:19 “Hakore” Leina le ka Seheberu le ra go re “yo a llago”. le bjale o sa le gona moo Lehi.

20Simsone o etile Baisraele pele mengwaga ye masome a mabedi mehleng ya ge Bafilista ba buša naga.