Sepedi 2000 (NSO00)
4

Go rata tša lefase

41Dintwa le diphapano mo go lena di hlolwa ke eng? Na ga di hlolwe ke ditumo tše di dulago di elwa ka dipelong tša lena? 2Le duma dilo, fela ga le di hwetše, gomme le ikemišetše go bolaya; le duma dilo, eupša ga le kgone go di hwetša, ka gona le a fapana la lwa. Ga le hwetše se le se nyakago, ka gobane ga le se kgopele go Modimo. 3Ge le kgopela selo ga le se fiwe, ka gobane ga le kgopele gabotse; le kgopela go kgotsofatša ditumo tša lena. 4Bakgelogi tenang! Kgane ga le tsebe gore go rata tša lefase ke go itira lenaba la Modimo? Gape yo a nyakago go rata tša lefase o itira lenaba la Modimo. 5Kgane le gopola gore Mangwalo a Makgethwa ga a rereše ge a re: “Modimo o rata moya wo a re tsentšego wona kudukudu”? 6

4:6
Diema 3:34
Eupša kgaugelo ya gagwe go rena e feta lerato leo. Bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela: “Modimo o gana baikgogomoši, eupša baikokobetši bona o ba direla tše dibotse.”

7Bjale ge, ikokobetšeng go Modimo. Elwang le Diabolose, gomme yena o tla le tšhaba. 8Batamelang Modimo, gomme le yena o tla le batamela. Hee, lena badiradibe, lesang go dira dibe! Itlhwekišeng dipelo, mapelopedi tenang! 9Hlomogang dipelo le hloname le lle; lesego la lena a le fetoge sello, lethabo le fetoge manyami. 10Ikokobetšeng go Morena, gomme yena o tla le godiša.

Go sola modumedikawena go a ganega

11Banabešo, le se ke la bolelana gampe. Yo a bolelago modumedikayena gampe goba a mo solago o bolela molao wa Moshe gampe ebile o a o sola. Gomme ge o o sola gona ga o sa o phetha, o mosodi wa wona. 12Etse mmei wa molao le mosodi wa batho ke o tee; ke yena yo a kgonago go phološa le go senya. Bjale wena o mang, o ka solago mongwekawena?

Go ipota ga se gwa loka

13

4:13-14
Diema 27:1
Theeletšang mo, lena le rego: “Lehono goba gosasa re tla ya motseng wa boketekete mo re tlago dika re le gona ngwaga ka moka re gweba re bolaya tšhelete.” 14Etse tša la gosasa le bophelo bja lona ga le di tsebe. Le dio swana le kgodi ye e pipago lebakanyana, ka morago e apoge. 15Ebile le ka upše le re: “Ge Morena a ratile re tla tsoga re dira se goba sela.” 16Eupša lena le ikgantšha ka matepe; kgantšho yohle ya mohuta woo ke ye mpe.

17Bjale ge, motho ge a tseba se se lokilego se a kago se dira eupša a se se dire, o dira sebe.

5

Bahumi ba a lemošwa

51Theeletšang mo, lena bahumi: Llang le golole ka lebaka la mahlomola ao a tlilogo le wela. 2

5:2-3
Mat. 6:19
Mahumo a lena a bodile, diaparo tša lena di llwe ke tšhwele. 3Gauta ya lena le silibera di llwe ke makgalwa, gomme makgalwa ao a tšona e tla ba bohlatse bja go le tšwa, a tla le ja dinama bjalo ka mollo. Le kgobetše mahumo mehleng yeno ya bofelo. 4
5:4
Doit. 24:14-15
Le gana go lefa badiredi ba ba le bunelago mašemo. Ekwang ge ba lla, gomme dillo tša bona di fihlile tsebeng tša Morena Ramaatlaohle. 5Bophelo bja lena mo lefaseng e bile bja mabose le maipshino fela. Le inontšheditše letšatši leo ka lona le tlago hlabja bjalo ka pudi. 6Le tšwile ba ba se nago molato la ba bolaya, bona ba sa itwele.

Go se fele pelo le go rapela

7Ka gona, banabešo, le se fele pelo Morena a be a tle. Bonang ka mo molemi a sa felego pelo ka gona ge a letetše gore tšhemo ya gagwe e ntšhe dibjalo tše a di nyakago. O letela pula tša lehlabula le tša selemo a sa fele pelo. 8Le lena le se fele pelo. Le tie maatla gobane Letšatši la go tla ga Morena le kgauswi.

9Banabešo, le se ke la tsotana, gore Modimo a se tlo le sekiša. Gape Moahlodi o kgauswi le go tla. 10Banabešo, baprofeta ba ba bego ba romilwe ke Modimo go tlo bega molaetša wa gagwe a e be mohlala wo le o latelago wa go kgotlelela le go se fele pelo ga lena. 11

5:11
Jobo 1:21-22
2:10
Pes. 103:8
Rena re bona ba ba ilego ba kgotlelela e le ba lehlogonolo. Tša kgotlelelo ya Jobo le di kwele, gomme le tseba le ka mo Morena a ilego a mo hlakodiša melekong ya gagwe ka gona. Gobane Morena o tletše kgaugelo le kwelobohloko.

12

5:12
Mat. 5:34-37
Go feta tšeo ka moka, banabešo, le se ke la ikana, le ge e ka ba ka legodimo, goba ka lefase, goba ka se sengwe. Sa lena e be “ee”, ge eba le dumela, goba “aowa”, ge eba le gana, gomme ke mo le ka se kego la sekišwa ke Modimo.

13Ge yo mongwe wa lena a le mathateng, a rapele. Ge a thabile, a opele ditumišo. 14

5:14
Mar. 6:13
Ge yo mongwe wa lena a lwala, a bitše bagolo ba phuthego ba tle ba mo rapelele, ba mo tlotše ka makhura a mohlware, ka ge ba laetšwe ke Morena. 15Thapelo yeo ya go rapelwa ka tumelo e tla fodiša molwetši; Morena o tla mo tsoša bolwetšing, gomme ge a dirile dibe o tla mo swarela tšona. 16Ka gona, le ipolele dibe seng sa lena gomme le rapelelaneng, gore le tle le fodišwe. Thapelo ya moloki e na le maatla a magolo. 17
5:17
1 Dikg. 17:1
18:1
Eliya e be e le motho wa nama bjalo ka rena. O kile a rapela a kgothetše gore pula e se ne, gomme ka nnete pula ya se ne nageng mengwaga ye meraro le seripa. 18
5:18
1 Dikg. 18:42-45
A boelela a rapela, gomme leratadima la tšholla pula, lefase la mediša dibjalo tša lona.

19Banabešo, ge yo mongwe wa lena a ka timelelwa ke tsela ya therešo, gomme yo mongwe a mmušetša go yona, 20

5:20
Diema 10:12
1 Pet. 4:8
le tsebe gore yo a sokollago modiradibe tseleng ya gagwe ye e mo timeditšego, o phološa modiradibe yoo lehung, gomme o dira gore a swarelwe dibe tše dintši.