Sepedi 2000 (NSO00)
59

Moprofeta o kgalela setšhaba dibe

591Le se gopole gore Morena ga a ne maatla a go kgona go le thuša, goba o thibane ditsebe mo e lego gore a ka se kwe dillo tša lena! 2Taba ke gore molato wa lena o le aroganya le Modimo, gomme ke ka lebaka la dibe tša lena ge a sa le kwe. 3Diatla tša lena di thankgetše madi, le dira tše mpe fela. Le bolela maaka, le sebelana tša bokgopo.

4Le sekišana melato kgorong ya tsheko ka ntle le toka; le ge le phophotha le bolela maaka. Le tshephile boradia le bohwirihwiri gore le tšwelele melatong ya lena. Le loga maanomabe a go tsenya ba bangwe mathateng, mme la ba dira tše mpe. 5-6Maanomabe a lena a bjalo ka letata, a ne kotsi go swana le mokopa. Yo a ka jago mae a wona o tla hwa. Ge motho a ka gata lee la wona go tla tšwa mokopana! Eupša maanomabe ao a lena a ka se le hole ka selo, a swana le seaparo se se logilwego ka letata la segokgo. Seaparo seo motho a ka se se apare. Mediro ya lena ke ye mebe mme le tlwaetše go dira tše šoro. 7

59:7-8
Bar. 3:15-17
Le dula le gopola go dira tše mpe mme le fišegela go di dira. Ge le nyaka go bolaya motho yo a se nego molato ga le be le pelopedi. Gohle mo le fihlago gona le a lobiša la senya, 8gomme mo le lego gona ga go motho yo a iketlago. Ga le ke le phetha melao; le tšea ka tsela ya baradia, gomme mang le mang yo a radiago batho o dula a foa.

Batho ba ipolela dibe tša bona

9Setšhaba se re: “Bjale re a tseba gore lebaka ke eng ge Modimo a sa re phološe go bao ba re gatelelago. Re letetše gore go se, eupša e sa no ba bošego; re holofetše gore re tla sepela seeding, eupša ke leswiswi fela. 10Re phophola le leboto bjalo ka difofu, re etša batho ba ba se nago difahlego. Re kgopša mosegare wo monana mo nkego ke bošego; bjalo ka ge nke re šetše re le leswiswing la bodulabahu. 11Bohle re bokolela bjalo ka dibere, re lla bjalo ka maeba re nyamile. Re letetše gore Modimo a re hlakodiše, eupša ga go nko ye e tšwago lemina; re holofetše gore o tla re phološa, fela ga go direge selo.

12“Morena, melato ye re go šitetšego ka yona ke ye e sa balwego. Dibe tša rena di a re tšwa. Makgopo a rena ohle re a tseba gabotse: 13Re go tsogetše maatla, ra go latola, ra tšea ka tsela e šele. Re be re gateletše batho mme re go furaletše. Megopolo ya rena ga se yona; dipolelo tša rena ke maaka. 14Re gana toka mme le tshwanelo ga re e amogele, le kgorong ya mošate nnete e a šarakantšhwa, se se lokilego ga se gona. 15Therešo e a hlokega, gomme yo a tlogelago go dira tše kgopo o swarwa gampe.”

Morena o itokišetša go hlakodiša setšhaba sa gagwe

Morena o bone dilo tšeo gomme o selekilwe ke go hloka toka ga setšhaba. 16

59:16
Jes. 63:5
O tlabilwe ke ge a bona go se yo a ka thušago bagatelelwa. Ka gona yena ka noši o tla ba hlakodiša. 17
59:17
Baef. 6:14-17
1 Bat. 5:8
O tla apara toka ya ba seaparo sa boitšhireletšo, le phološo ya ba mongatse wa tshipi. O tla apara phišegelo ya go lefeletša setšhaba sa gagwe. 18O tla tukela manaba a gagwe bogale, a ba otlela tše ba di dirilego, ešita le ba ba dulago mabopong a kgole. 19Go tloga bohlabatšatši go iša bodikela batho ba tla mmoifa, ba boifa le bogoši bja gagwe. O tla tla bjalo ka lefula la meetse le le gapšago ke ledimo.

20

59:20
Bar. 11:26
Morena o re go setšhaba sa gagwe: “Ke tla tla Jerusalema go tlo le phološa, lena ditlogolo tša Jakobo tšeo di sokologilego dibeng tša tšona. 21Le gona ke dira kgwerano le lena; yona še: Ke le file moya wa ka le dithuto tša ka go ya go ile, gomme go tloga bjale le swanetše go ntheeletša le go ruta bana ba lena le ditlogolo tša lena gore ba ntheeletše le ka moso.”

60

Letago la ka moso la Jerusalema

601Jerusalema, tsoga o bonegelwe, ka gobane seetša sa gago se tlile!

Letago la Morena le go hlabetše!

2Lefase le ditšhaba tše dingwe di tla aparelwa ke leswiswi,

eupša wena seetša sa Morena se tla go hlabela;

letago la gagwe le tla bonagala go wena.

3Ditšhaba di tla tla seetšeng sa gago,

magoši le ona a tla tla mohla letšatši la gago le hlaba.

4Lebelela ka gohle o bone tše di diregago:

Batho ba gago ba kgobokanela go tla gae!

Barwa ba gago ba tla tla ba etšwa kgole;

barwedi ba gago ba tla kukwa bjalo ka bana.

5O tla bona dilo tšeo mme wa ediša sefahlego;

o tla hemelana ka lethabo,

pelo ya gago ya thebatheba kudu.

Mahumo a ditšhaba a tla tlišwa go wena;

matlotlo a bona a tla tla a etšwa mošola wa lewatle.

6Melokoloko ye metelele ya dikamela e tla tla e etšwa Midiane le Efa.

E tla tloga Sheba e rwele gauta le diorelo.

Batho ba tla bega ditiro tše dikgolo tša Morena ka lethabo.

7Dihuswane tšohle tša Kedara le dikgapa tša Nebayote

di tla tlišwa go wena,

ya ba tša go dira dihlabelo tša go kgahla Morena aletareng ya gagwe.

Morena o tla thakga Tempele ya gagwe le go feta pele.

8A tšwa kae maselawatle a a tlago ka lebelo bjalo ka maru,

a phaphasedišago diseila boka maeba ge a boela dihlageng tša ona?

9A tšwa mabopong a kgole,

a etilwe pele ke maselawatle a magolo,

a tliša setšhaba sa Modimo gae.

A tla a rwele silibera le gauta

go hlompha Morena,

Modimo yo mokgethwa wa Israele,

ka gobane o dirile gore setšhaba sa gagwe se hlomphiwe.

10Morena o re go Jerusalema:

“Batho ba šele ba tla tsošološa merako ya gago,

gomme magoši a bona a tla go hlankela.

Ke go otlile ke befetšwe,

eupša bjale ke tla go thabela ka go šokela.

11

60:11
Kut. 21:25-26
Dikgoro tša gago di tla dula di butšwe,

bošego le mosegare di ka se tswalelwe,

gore magoši a ditšhaba a go tlišetše mahumo a tšona a etile batho ba bona pele.

12Eupša ditšhaba le mebušo ye e sa go hlankelego di tla fedišwa taa.

13“Dikota tša mephaene ya mehutahuta le mesaeprese,

e lego tšona dikota tše dibotsebotse tša dithokgwa tša Lebanone,

di tla tlišwa go wena, Jerusalema,

go tlo kgabiša Tempele ya ka,

gore go thakgwe bogato bjoo bja dinao tša ka.

14

60:14
Kut. 3:9
Barwa ba bagateledi ba gago

ba tla tla ba go khunamela,

ba go hlompha.

Bohle ba ba bego ba go nyatša

ba tla tla ba khunamela Modimo maotong a gago.

Ba tla go bitša ‘Motse wa Modimo,

Sione ya Modimo yo mokgethwa wa Israele’.

15“O ka se sa tlogelwa, wa hloiwa,

goba wa hloka batho.

Ke tla go dira motse wo mobotse wo o hlomphegago wa go ya go ile,

motse wa lethabo neng le neng.

16Ditšhaba le magoši di tla go hlokomela bjalo ka mmagongwana

ge a nyantšha lesea la gagwe.

O tla tseba gore nna, Morena,

ke Mophološi wa gago,

le gore Modimo yo maatla wa Jakobo ke Mohlakodiši wa gago.

17“Ke tla go tlišetša gauta gore e tšee mphiri legato,

ka tliša silibera le mphiri gore di tšee tshipi le kota legato,

mme tshipi ya tšea leswika legato.

Babuši ba gago ba ka se sa go gatelela;

ke tla dira gore ba buše ka khutšo le toka.

18Go ka se sa kwagala motho a hlasela yo mongwe,

goba manaba a senya nageng ya gago.

Merako ya gago e tla go šireletša,

wa tuma ka lebaka la dikgoro tša gago.

19

60:19
Kut. 21:23
22:5
“O ka se sa bonegelwa ke letšatši mosegare le ngwedi bošego;

Nna, Morena, ke tla ba seedi sa gago sa neng le neng;

sona se tla dira gore o bonale o le motse wo mobotsebotse.

20Seedi sa gago se ka se fete bjalo ka sa letšatši ge le dikela,

goba sa ngwedi ge o ehwa –

nna, Morena, ke tla ba seedi sa gago sa go ya go ile.

Matšatši a gago a go ilela a tla feta.

21Batho ba gago ka moka ba tla dira tše di lokilego,

mme naga ya ba ya bona go ya go ile.

Ke tla dira gore ba dulele sa ruri go yona,

ke ba bopile gore bogolo bja ka bo bonwe.

22Monyatšegi setšhabeng o tla tswala ba sekete,

yo a fokolago a tswala setšhaba se segolo.

Nna, Morena, ke tla phethagatša dilo tše ka pela ge nako ya tšona e fihla!”

61

Ditaba tše dibotse tša tokologo

611

61:1
Mat. 11:5
Luk. 7:22
61:1-2
Luk. 4:18-19
Moya wa Morena,

Mong wa bohle,

o na le nna.

Yena o mpeile gore ke yo begela

baikokobetši ditaba tše dibotse,

ke bee ba ba nyamilego pelo,

ke begele dibofša khunologo,

le ba ba lego kgolegong tokologo.

2

61:2
Mat. 5:4
O nthomile go bega

gore nako e fihlile

ya gore Morena a phološe setšhaba sa gagwe

mme a se lefeletše manabeng a sona.

O nthomile go homotša bohle ba ba iletšego,

3le go išetša ba ba llago kwa Sione lethabo.

Ba ka se sa itšhela dihlogo ka mobu,

goba ba apara diaparo tša go ilela,

eupša ba tla apara tša botšhepi,

mme ba tlola ka dinkgabose.

Ba tla opela ditumišo bakeng sa go nyama.

Ba tla swana le mehlare ye Morena a e bjetšego ka boyena.

Ba tla dira tše di lokilego,

mme ba reta Modimo ka lebaka la tše a di dirilego.

4Ba tla tsošološa meago yela e phušotšwego mehleng ya pele.

5Lena setšhaba sa ka, bašele ba tla le dišetša mehlape,

ba le lemela mašemo,

ba le hlokomelela le dirapa tša merara.

6Le tla tsebja le le baprista ba Morena,

bahlanka ba Modimo wa rena.

Le tla ipshina ka mahumo a ditšhaba,

gomme la ikgantšha ka ona.

7Bakeng sa go lewa ke dihlong le tla hlomphega kudu,

mme bakeng sa go goboga la duduetša,

ka ge Morena a le šegofaditše.

Le tla dula nageng ya lena,

gomme moo thoto tša lena tša oketšega gabedi;

lethabo la lena e tla ba la go ya go ile.

8Morena o re:

“Ke rata toka mme ke hloile bohlakodi le bokgopo.

Ke tla botegela go putsa setšhaba sa ka,

gomme ka dira kgwerano ya go sa felego le sona.

9Ditlogolo tša bona di tla tuma gare ga ditšhaba;

mang le mang yo a di bonago o tla dumela gore ke tšona setšhaba se ke se šegofaditšego.”

10

61:10
Kut. 21:2
Re thabetše kudu tše Morena a di dirilego.

Re swana le monyadi ge a apara diaparo tša botšhepi,

goba monyadiwa ge a apara dipheta tša gagwe.

Modimo o re apešitše phologo le tlhakodišo.

11Ruri, bjalo ka ge lešoka le hlogiša dimela,

bjalo ka ge peu e mela mme e gola, le serapa se mediša peu,

Morena, Mong wa bohle,

o tla re phološa gomme ditšhaba tšohle di tla mo tumiša.