Sepedi 2000 (NSO00)
57

Baisraele ba kgalelwa go khunamela medimo ya diswantšho

571Moloki o ikhwela ka pela, gwa se be le yo a elago lehu la gagwe hloko. Batho ba go botegela Modimo ba ithobalela e se nako, gwa se be le yo a di kwešišago. Eupša lehu leo la bona le ba khutšiša masetlapelo a a ka tlago. 2Bao ba dirago tše di lokilego lehu le ba tlišetša khutšo le boiketlo.

3Etlang mo le ahlolwe, lena bana ba didupe, ditlogolo tša diotswa le tša difebe. 4Le kwera mang, lena badiradibe tenang? Le petlela mang melomo le mo ntšhetša maleme, lena bafori tenang? 5Le khunamela medimo ya tswala ka go robalana meriting ka fase ga mehlašana yeo ya lena le rego ke ye mekgethwa. Le dira dihlabelo ka bana ba lena ka dimphatšeng tša maswika maribeng a dinoka. 6Le khunamela maswika a boreledi gona moo la re maswika ao ke yona medimo. Le a tšhelela beine la re ke kabelo ya seno, mme la a tlišetša le dikabelo tša bupi. Na le gopola gore tšeo di a nkgahla? 7Le namelela godimo ga dithaba tše di phagamego go yo robalana le go yo dira dihlabelo. 8Le bea medimo ya lena ya diswantšho ye e ponokago ka morago ga mabati. Le ala malao, la hlobola la tsena ka dikobong la robalana le bao le ba fago tšhelete gore ba le robale. Go robalana moo le go rata kudu. Ka go dira bjalo le a ntlogela. 9Le tlola ka setlolo se sentši, la itšhela ka dinkgabose, la nama la yo khunamela Mologo, modimo wa seswantšho. Ge le nyaka medimo ye le kago e khunamela, le roma batseta kgole, ešita le gona bodulabahu. 10Le ge le lapišwa ke go nyaka medimo ye mengwe, ga le lahle. Le re medimo yeo ya lena ye e ponokago e le fa maatla, ka gona le no kgotlelela.

11Morena o re: “Medingwana yeo ke dilo mang mo le kago e šia la e boifa gore le be le mpotše maaka le ntebale? Na le lesitše go mpoifa ka lebaka la ge ke ile ka no ikhomolela nako ye telele? 12Etse le gopola gore tše le di dirago di lokile, fela nna ke tla utolla gore dilo tšeo ke tše mpe, mme medingwana ya lena e ka se kgone go le thuša. 13Ge le lla le nyaka thušo, a medingwana yeo ya lena ye mentši e le thuše! Phefo e tla e phamola, moya wa e tšea! Eupša bao ba botilego nna bona ba tla dula mo nageng ye gomme ba nkhunamela Sione, thabeng ya ka ye kgethwa.”

Modimo o tla thuša setšhaba sa gagwe mme a se alafa

14Morena o re: “Setšhaba sa ka a se boele go nna! Phulang tsela le e lokiše! Tlošang tše di kago ba šitiša go sepela tseleng!

15“Ke nna Modimo yo mokgethwa yo a lego godimodimo, yo a phelago go ya go ile. Ke dula godimo felo mo gokgethwa, fela le go batho ba ba feletšwego ke kholofelo ba nolegile moko le gona ke a dula, gore ke tle ke ba tsošološe ke ba tiiše. 16Nka se fele ke tšere kgang le setšhaba sa ka goba ka ba galefela sa ruri. Ge nka dira bjalo batho ba ke ba phedišitšego ba ba tla hwa. 17Ke be ke ba galefetše ka lebaka la dibe le megabaru ya bona; ka gona ka ba otla ka ba lahla. Eupša bona ba no fela ba kgelogile ba itirela tše ba di ratago.

18“Ke bone tše ba di dirago, fela ke tla ba alafa. Ke tla ba etetša, gomme ba ba llago ka ba homotša. 19

57:19
Baef. 2:17
Ke dira gore ba nteboge ka ge ke ba phološitše ka moka, ba be le khutšo – ba kgole le ba kgauswi. Ke tla alafa setšhaba sa ka. 20Eupša batho ba babe bona ba swana le lewatle le le bilogago le sa okobale, leo maphoto a lona a kubugago a ntšha tšhila le malele. 21
57:21
Jes. 48:22
Bakgopo le bona ga ba ne khutšo.” O realo, Morena.

58

Go ikona dijo ga mmakgonthe

581Morena o re: “Goelela kudu bjalo ka phalafala ge e lla! Botša setšhaba sa ka sa Israele makgopo a sona, o tsebiše ditlogolo tša Jakobo dibe tša bona. 2Ba nkhunamela ka mehla mme ba re ba nyaka go tseba ditsela tša ka. Ba re ba nyaka gore ke ba beele melao ya go loka, le gona ba kgahlwa ke go nkhunamela, bjalo ka setšhaba se se dirago tše di lokilego, se se sa tlogelego Modimo wa sona.”

3Setšhaba se a botšiša se re: “Re ikonelang dijo ge eba Morena ga a re ele hloko? Go thušang go ikokobetša ka mokgwa wo ge eba yena a se ne taba?”

Morena o re go bona: “Taba ke gore le re mola le ikona dijo ya ba le phetha le a lena mabaka, le gona le uthautha badiredi ba lena. 4Go ikona dijo ga lena go a le galefiša, la tsoša ditshele, la lwa. Ge le ikona dijo ka mokgwa woo nka se kwe dithapelo tša lena. 5Ge le ikona le ikweša bohloko, la inamiša dihlogo la swana le mohlahla, gomme la ala diaparo tša go ilela le melora la robala godimo ga tšona. Na seo e ka ba ke sona se le se bitšago boikono? Le bona nke nka kgahlwa ke seo?

6“Boikono bjo ke bo nyakago šebo: Tlemollang makgoba a le a gateletšego, lokollang ba le ba dirilego makgoba le se na tokelo. Bagatelelwa a ba hunologe. 7

58:7
Mat. 25:34
Efang ba ba swerwego ke tlala dijo, gomme badiidi ba ba se nago magae le ba amogele ka malapeng a lena. Batho ba ba se nego diaparo le ba fe tšona, le meloko ya lena le se ke la gana go e thuša.

8“Ke moo go le phološa ga ka go tlago le hlabela bjalo ka letšatši, gomme dintho tša lena tša fola ka pela. Ke tla le eta pele ke le Mophološi wa lena, gomme letago la ka la le šireletša le le šetše morago. 9Ge le rapela ke tla le kwa. Ge le ntelela le nyaka thušo ke tla le araba.

“Ge le ka lesa go gatelela batho le go ba šupa ka menwana le go bolela tše mpe; 10ge le ka fepa ba ba swerwego ke tlala gomme la khoriša ba ba itlhakelago, gona leswiswi le le lego go lona le tla fetoga seetša sa mosegare. 11Ke tla le eta pele ka mehla, ka le khoriša nageng ya komelelo. Ke tla dira gore le kgwahle. Le tla swana le serapa se se nošetšwago gabotse, le mothopo wo o sa pšhego. 12Batho ba gabolena ba tla tsošološa marope ale a kgale, ba aga godimo ga metheo yela ye metala. Le tla tsebja le le batho ba ba ilego ba tsošološa merako, ba aga ka lefsa dintlo tše di bego di phušotšwe.”

Moputso wa bao ba hlomphago Sabatha

13Morena o re: “Ge le ka kgethwafatša Sabatha gomme la se bapatše selo ka lona letšatši leo, ge le ka kgahlwa ke Sabatha la e tšeela godimo, la e hlompha ka go se dire tše le di dirago ka matšatši a mangwe, la se tšwetše dipapatšo tša lena pele, le gona la se tšee magang a lefeela ka letšatši le, 14gona le tla ipshina ka go ntlhankela. Ke tla dira gore le hlomphiwe lefaseng ka moka, gomme le tla iketla nageng ye ke e filego Jakobo, rakgolokhukhu wa lena. Ke realo, nna, Morena.”

59

Moprofeta o kgalela setšhaba dibe

591Le se gopole gore Morena ga a ne maatla a go kgona go le thuša, goba o thibane ditsebe mo e lego gore a ka se kwe dillo tša lena! 2Taba ke gore molato wa lena o le aroganya le Modimo, gomme ke ka lebaka la dibe tša lena ge a sa le kwe. 3Diatla tša lena di thankgetše madi, le dira tše mpe fela. Le bolela maaka, le sebelana tša bokgopo.

4Le sekišana melato kgorong ya tsheko ka ntle le toka; le ge le phophotha le bolela maaka. Le tshephile boradia le bohwirihwiri gore le tšwelele melatong ya lena. Le loga maanomabe a go tsenya ba bangwe mathateng, mme la ba dira tše mpe. 5-6Maanomabe a lena a bjalo ka letata, a ne kotsi go swana le mokopa. Yo a ka jago mae a wona o tla hwa. Ge motho a ka gata lee la wona go tla tšwa mokopana! Eupša maanomabe ao a lena a ka se le hole ka selo, a swana le seaparo se se logilwego ka letata la segokgo. Seaparo seo motho a ka se se apare. Mediro ya lena ke ye mebe mme le tlwaetše go dira tše šoro. 7

59:7-8
Bar. 3:15-17
Le dula le gopola go dira tše mpe mme le fišegela go di dira. Ge le nyaka go bolaya motho yo a se nego molato ga le be le pelopedi. Gohle mo le fihlago gona le a lobiša la senya, 8gomme mo le lego gona ga go motho yo a iketlago. Ga le ke le phetha melao; le tšea ka tsela ya baradia, gomme mang le mang yo a radiago batho o dula a foa.

Batho ba ipolela dibe tša bona

9Setšhaba se re: “Bjale re a tseba gore lebaka ke eng ge Modimo a sa re phološe go bao ba re gatelelago. Re letetše gore go se, eupša e sa no ba bošego; re holofetše gore re tla sepela seeding, eupša ke leswiswi fela. 10Re phophola le leboto bjalo ka difofu, re etša batho ba ba se nago difahlego. Re kgopša mosegare wo monana mo nkego ke bošego; bjalo ka ge nke re šetše re le leswiswing la bodulabahu. 11Bohle re bokolela bjalo ka dibere, re lla bjalo ka maeba re nyamile. Re letetše gore Modimo a re hlakodiše, eupša ga go nko ye e tšwago lemina; re holofetše gore o tla re phološa, fela ga go direge selo.

12“Morena, melato ye re go šitetšego ka yona ke ye e sa balwego. Dibe tša rena di a re tšwa. Makgopo a rena ohle re a tseba gabotse: 13Re go tsogetše maatla, ra go latola, ra tšea ka tsela e šele. Re be re gateletše batho mme re go furaletše. Megopolo ya rena ga se yona; dipolelo tša rena ke maaka. 14Re gana toka mme le tshwanelo ga re e amogele, le kgorong ya mošate nnete e a šarakantšhwa, se se lokilego ga se gona. 15Therešo e a hlokega, gomme yo a tlogelago go dira tše kgopo o swarwa gampe.”

Morena o itokišetša go hlakodiša setšhaba sa gagwe

Morena o bone dilo tšeo gomme o selekilwe ke go hloka toka ga setšhaba. 16

59:16
Jes. 63:5
O tlabilwe ke ge a bona go se yo a ka thušago bagatelelwa. Ka gona yena ka noši o tla ba hlakodiša. 17
59:17
Baef. 6:14-17
1 Bat. 5:8
O tla apara toka ya ba seaparo sa boitšhireletšo, le phološo ya ba mongatse wa tshipi. O tla apara phišegelo ya go lefeletša setšhaba sa gagwe. 18O tla tukela manaba a gagwe bogale, a ba otlela tše ba di dirilego, ešita le ba ba dulago mabopong a kgole. 19Go tloga bohlabatšatši go iša bodikela batho ba tla mmoifa, ba boifa le bogoši bja gagwe. O tla tla bjalo ka lefula la meetse le le gapšago ke ledimo.

20

59:20
Bar. 11:26
Morena o re go setšhaba sa gagwe: “Ke tla tla Jerusalema go tlo le phološa, lena ditlogolo tša Jakobo tšeo di sokologilego dibeng tša tšona. 21Le gona ke dira kgwerano le lena; yona še: Ke le file moya wa ka le dithuto tša ka go ya go ile, gomme go tloga bjale le swanetše go ntheeletša le go ruta bana ba lena le ditlogolo tša lena gore ba ntheeletše le ka moso.”