Sepedi 2000 (NSO00)
55

Morena o mema batho

551

55:1
Kut. 21:6
22:17
Morena o re:

“Etlang, bohle lena le nyorilwego –

meetse šea!

Etlang, lena le se nego tšhelete –

rekang mabele le je!

Ee, etlang le reke beine le maswi –

ga go lefiwe selo!

2Le senyetšang tšhelete ka tše di sa khorišego?

Le reng le reka dijo ka meputso ya lena

etšwe di sa le khoriše?

Ekwang nna mme le phethe

tše ke le botšago tšona,

ke mo le tlago ipshina ka dijo tše dibosebose.

3

55:3
Dit. 13:34
“Ntlhwaeleng ditsebe,

lena setšhaba sa ka,

le tle go nna;

le ntheeletše, gomme le tla phela!

Ke tla dira kgwerano ya go ya go ile le lena,

gomme ka le fa ditšhegofatšo tše di sa felego,

tše ke di holofeditšego Dafida.

4Ke ile ka mo dira moetapele le molaodi wa ditšhaba,

gomme ka yena ka ba bontšha maatla a ka.

5Bjale le tla bitša ditšhaba tše le bego le sa di tsebe,

mme le tšona di sa le tsebe;

di tla tla go lena di kitima!

Tšeo di tla direga ka gobane nna,

Morena Modimo wa lena,

Modimo yo mokgethwa wa Israele,

ke tla dira gore le hlomphege.”

6Retologelang go Morena a sa le file sebaka;

mo rapeleng a sa le kgauswi.

7Bakgopo a ba lahle ditiro tša bona,

ba babe ba tlogele megopolo ya bona.

A ba sokologele go Morena,

mme yena o tla ba šokela;

ba retologele go Modimo wa rena,

ka gobane o swarela batho dibe gantšintši.

8Morena o re:

“Megopolo ya ka ga e swane le ya lena,

le ditsela tša ka di fapana le tša lena.

9Bjalo ka ge magodimo a phagame kudu ka godimo ga lefase,

ka wona mokgwa woo ditsela le megopolo ya ka di ka godimo ga tša lena.

10

55:10
2 Bakor. 9:10
“Lentšu la ka le bjalo ka pula le lehlwa,

tšona di nago di etšwa godimo.

Ga di boele morago,

di fela di thapiša lefase, di hlogiša dibjalo,

tša medišetša balemi peu mme tša tlišetša batho dijo.

11Ke ka moo lentšu le ke le bolelago le tlago ba ka gona –

lona le ka se palelwe ke go dira se ke ratago gore le se dire;

gape le tla atlega go tše ke le romago gore le di dire.

12“Lena le tla tšwa motseng wa Babilone ka lethabo;

la iketla le etetšwa.

Dithaba le meboto di tla duduetša ge le batamela,

le mehlare ya naga e tla phaphatha diatla e thabile.

13Mephaene e tla mela mo bjale go metšego mehlašana ya meetlwa,

legatong la ditshehlo go tla mela memirte.

Seo e tla ba sešupo sa go ya go ile se se ka se senyegego,

ya ba segopotšo sa tše di dirilwego ke nna, Morena.”

56

Mang le mang e ka ba wa setšhaba sa Modimo

561Morena o re go setšhaba sa gagwe: “Le phethe ditaelo tša ka, le dire tše di lokilego, ka gobane ga ke sa le kgole le go le phološa; kgauswinyana le tla bona gore ke a le hlakodiša. 2Yo lehlogonolo ke yo ka mehla a hlomphago Sabatha, yo a sa šomego ka letšatši le, le gona a sa kego a dira tše mpe.”

3Motho o šele yo e bago wa setšhaba sa Morena a se ke a re: “Gape nna Morena a ka se ntumelele gore ke rapele le setšhaba sa gagwe.”

Moamogwabonna a se ke a gopola gore ka ge a sa kgone go ba le bana, a ka se tsoge e bile yo mongwe wa setšhaba sa Modimo. 4Monna yo mobjalo Morena o re go yena: “Ge o ka hlompha Sabatha, le gona wa dira tše di nkgahlago, wa botega ka go boloka kgwerano ya ka, 5gona o tla gopolwa nako ye telele ka Tempeleng ya ka le setšhabeng sa ka go feta ge o ka be o bile le barwa le barwedi. O ka se tsoge o lebetšwe.”

6Le gona Morena o re go batho ba šele bao e bago ba setšhaba sa Modimo, bao ba mo ratago mme ba mo hlankelago, bao ba hlomphago Sabatha mme ba botegago ka go boloka kgwerano ya gagwe: 7

56:7
Mat. 21:13
Mar. 11:17
Luk. 19:46
“Ke tla le iša Sione, thabeng ya ka ye kgethwa,56:7 “thabeng ya ka ye kgethwa” Lebelela Jes. 2:3. ka le thakga ka ntlong ya ka ya thapelo, gomme ka amogela dihlabelo tše le di dirago aletareng ya ka. Tempele ya ka e tla bitšwa ntlo ya thapelo ya batho ba ditšhaba ka moka.”

8Morena, Mong wa bohle, yo a bušeditšego setšhaba sa gagwe sa Israele gae se etšwa bothopša, o holofeditše gore o tla tliša batho ba ditšhaba tše dingwe ya ba ba sona.

Baetaepele ba Israele ba bewa molato

9Morena o botša manaba a setšhaba sa Israele gore a tle bjalo ka dibata mme a se metše. 10O re: “Baetapele bohle ba ba swanetšego go botša setšhaba sa ka gore kotsi e etla, ba foufetše, ga ba bone kotsi yeo. Ba swana le dimpša tše e lego dimumu tše di sa kgonego go goba – di nogo patlama tša lora. Ga se ka go rata boroko! 11Ba swana le dimpša tše di sa kego di khora. Baetapele ba ba hloka kwešišo. Yo mongwe le yo mongwe wa bona o dira se a se ratago, gomme o nyaka fela go ikhola. 12Ditagwa tše di re: ‘A re yeng re yo tšea beine, re tle re nweng le bjala bjo bogale ka moo re ratago ka gona. La gosasa e tla ba letšatši le legolo kudu go swana le la lehono.’ ”

57

Baisraele ba kgalelwa go khunamela medimo ya diswantšho

571Moloki o ikhwela ka pela, gwa se be le yo a elago lehu la gagwe hloko. Batho ba go botegela Modimo ba ithobalela e se nako, gwa se be le yo a di kwešišago. Eupša lehu leo la bona le ba khutšiša masetlapelo a a ka tlago. 2Bao ba dirago tše di lokilego lehu le ba tlišetša khutšo le boiketlo.

3Etlang mo le ahlolwe, lena bana ba didupe, ditlogolo tša diotswa le tša difebe. 4Le kwera mang, lena badiradibe tenang? Le petlela mang melomo le mo ntšhetša maleme, lena bafori tenang? 5Le khunamela medimo ya tswala ka go robalana meriting ka fase ga mehlašana yeo ya lena le rego ke ye mekgethwa. Le dira dihlabelo ka bana ba lena ka dimphatšeng tša maswika maribeng a dinoka. 6Le khunamela maswika a boreledi gona moo la re maswika ao ke yona medimo. Le a tšhelela beine la re ke kabelo ya seno, mme la a tlišetša le dikabelo tša bupi. Na le gopola gore tšeo di a nkgahla? 7Le namelela godimo ga dithaba tše di phagamego go yo robalana le go yo dira dihlabelo. 8Le bea medimo ya lena ya diswantšho ye e ponokago ka morago ga mabati. Le ala malao, la hlobola la tsena ka dikobong la robalana le bao le ba fago tšhelete gore ba le robale. Go robalana moo le go rata kudu. Ka go dira bjalo le a ntlogela. 9Le tlola ka setlolo se sentši, la itšhela ka dinkgabose, la nama la yo khunamela Mologo, modimo wa seswantšho. Ge le nyaka medimo ye le kago e khunamela, le roma batseta kgole, ešita le gona bodulabahu. 10Le ge le lapišwa ke go nyaka medimo ye mengwe, ga le lahle. Le re medimo yeo ya lena ye e ponokago e le fa maatla, ka gona le no kgotlelela.

11Morena o re: “Medingwana yeo ke dilo mang mo le kago e šia la e boifa gore le be le mpotše maaka le ntebale? Na le lesitše go mpoifa ka lebaka la ge ke ile ka no ikhomolela nako ye telele? 12Etse le gopola gore tše le di dirago di lokile, fela nna ke tla utolla gore dilo tšeo ke tše mpe, mme medingwana ya lena e ka se kgone go le thuša. 13Ge le lla le nyaka thušo, a medingwana yeo ya lena ye mentši e le thuše! Phefo e tla e phamola, moya wa e tšea! Eupša bao ba botilego nna bona ba tla dula mo nageng ye gomme ba nkhunamela Sione, thabeng ya ka ye kgethwa.”

Modimo o tla thuša setšhaba sa gagwe mme a se alafa

14Morena o re: “Setšhaba sa ka a se boele go nna! Phulang tsela le e lokiše! Tlošang tše di kago ba šitiša go sepela tseleng!

15“Ke nna Modimo yo mokgethwa yo a lego godimodimo, yo a phelago go ya go ile. Ke dula godimo felo mo gokgethwa, fela le go batho ba ba feletšwego ke kholofelo ba nolegile moko le gona ke a dula, gore ke tle ke ba tsošološe ke ba tiiše. 16Nka se fele ke tšere kgang le setšhaba sa ka goba ka ba galefela sa ruri. Ge nka dira bjalo batho ba ke ba phedišitšego ba ba tla hwa. 17Ke be ke ba galefetše ka lebaka la dibe le megabaru ya bona; ka gona ka ba otla ka ba lahla. Eupša bona ba no fela ba kgelogile ba itirela tše ba di ratago.

18“Ke bone tše ba di dirago, fela ke tla ba alafa. Ke tla ba etetša, gomme ba ba llago ka ba homotša. 19

57:19
Baef. 2:17
Ke dira gore ba nteboge ka ge ke ba phološitše ka moka, ba be le khutšo – ba kgole le ba kgauswi. Ke tla alafa setšhaba sa ka. 20Eupša batho ba babe bona ba swana le lewatle le le bilogago le sa okobale, leo maphoto a lona a kubugago a ntšha tšhila le malele. 21
57:21
Jes. 48:22
Bakgopo le bona ga ba ne khutšo.” O realo, Morena.