Sepedi 2000 (NSO00)
54

Ka moo Morena a ratago Baisraele ka gona

541

54:1
Bag. 4:27
Wena Jerusalema,

o be o swana le mosadi wa moopa,

mosadi yo a sa belegego.

Eupša bjale opela ka lethabo,

o duduetše o hlaba le mekgolokwane.

Wena o bego o le noši o tla ba le bana ba bantši,

wa fetiša le mosadi yo a nago le monna.

2Katološa tente ye o dulago ka go yona ka go phurolla seila ya yona,

o telefatše dithapo,

o tiiše le dikokotela.

3Wena Jerusalema,

o tla oketša naga ya gago ka mathoko ohle;

ditlogolo tša gago di tla thopa naga ye bjale e dutšwego ke ditšhaba tše dingwe.

Metse ye bjale e lego marope

e tla dulwa ke batho.

4O se ke wa boifa,

ka gobane o ka se sa gobošwa,

o ka se lešwe dihlong gape.

O tla lebala ge o kile wa goboga mola o sa le yo mofsa;

o ka se sa gopola kgobogo yela ya bohlologadi bja gago.

5Mmopi wa gago o tla ba bjalo ka monna wa gago;

leina la gagwe ke Morena Ramaatlaohle.

Mophološi wa gago ke Modimo yo mokgethwa wa Israele;

ke yena Modimo wa lefase ka moka.

6Wena Israele, o swana le mosadi yo mofsa yo a lahlilwego ke monna gomme a nyamile kudu.

Eupša Morena o go bitša gore o boele go yena mme o re:

7“Ke ile ka go lahla lebakanyana fela;

bjale ke tla go iša gae ke go rata kudu.

8Ke ile ka go furalela lebakanyana ke sa selekegile;

bjale ke tla go rata go ya go ile.”

O realo, Morena, Mophološi wa gago.

9

54:9
Gen. 9:8-17
O tšwela pele o re:

“Mehleng ya Noa ke ile ka ena gore nka se sa tsoga ke tlišitše meetsefula lefaseng.

Bjale ke ena le gore nka se sa go galefela gape goba ka go kgalemela.

10Le ge dithaba di ka šutha,

meboto ya šikinyega,

nna nka se tsoge ke lesitše go go rata.

Ke go holofetša gore ke tla phela le wena ka khutšo go ya go ile.”

11O realo, Morena, morati wa gago.

Jerusalema ya ka moso

12

54:12-13
Kut. 21:18-21
Morena o re:

“Jonna, wena Jerusalema,

motse wo o tlaišegago,

o sa kgonego go itwela,

o hlokago mohomotši!

Ke tla aga metheo ya gago ka maswika a bohlokwa a botala bja legodimo,

ka swaraganya maswika a leboto ka leraga le le tiilego.

13Ke tla aga dibo tša gago ka magakabje a mahwibidu,

difero ka di aga ka magakadima,

gomme merako ya gago yona ya ba ya mabenyabje.

14

54:14
Joh. 6:45
“Nna ka noši ke tla ruta setšhaba sa gago,

ka se tlišetša boiketlo le katlego.

15O tla tiišwa ka toka.

O ka se boife go gatelelwa,

ebile o ka se tsoge o tšhošeditšwe.

16Ge manaba a ka go hlasela a tla be a se a hlohleletšwa ke nna.

O tla fenya bao ba lwago nago.

17“Ke nna ke bopilego morulatshipi yo a butšwetšago mollo,

gomme a dira dibetša ka bokgoni bja gagwe.

Le mohlabani yo a bolayago ka dibetša tšeo o bopša ke nna.

18Eupša wena ga go sebetša se o tlago hlaselwa ka sona sa go gobatša.

Bohle bao ba go pharago ka molato tshekong

o tla ba bontšha gore ke bona ba nago le molato.

Ke ka moo ke tlago dira gore bahlanka ba ka ba bolokege,

ka dira le gore ba fenye.”

O realo, Morena.

55

Morena o mema batho

551

55:1
Kut. 21:6
22:17
Morena o re:

“Etlang, bohle lena le nyorilwego –

meetse šea!

Etlang, lena le se nego tšhelete –

rekang mabele le je!

Ee, etlang le reke beine le maswi –

ga go lefiwe selo!

2Le senyetšang tšhelete ka tše di sa khorišego?

Le reng le reka dijo ka meputso ya lena

etšwe di sa le khoriše?

Ekwang nna mme le phethe

tše ke le botšago tšona,

ke mo le tlago ipshina ka dijo tše dibosebose.

3

55:3
Dit. 13:34
“Ntlhwaeleng ditsebe,

lena setšhaba sa ka,

le tle go nna;

le ntheeletše, gomme le tla phela!

Ke tla dira kgwerano ya go ya go ile le lena,

gomme ka le fa ditšhegofatšo tše di sa felego,

tše ke di holofeditšego Dafida.

4Ke ile ka mo dira moetapele le molaodi wa ditšhaba,

gomme ka yena ka ba bontšha maatla a ka.

5Bjale le tla bitša ditšhaba tše le bego le sa di tsebe,

mme le tšona di sa le tsebe;

di tla tla go lena di kitima!

Tšeo di tla direga ka gobane nna,

Morena Modimo wa lena,

Modimo yo mokgethwa wa Israele,

ke tla dira gore le hlomphege.”

6Retologelang go Morena a sa le file sebaka;

mo rapeleng a sa le kgauswi.

7Bakgopo a ba lahle ditiro tša bona,

ba babe ba tlogele megopolo ya bona.

A ba sokologele go Morena,

mme yena o tla ba šokela;

ba retologele go Modimo wa rena,

ka gobane o swarela batho dibe gantšintši.

8Morena o re:

“Megopolo ya ka ga e swane le ya lena,

le ditsela tša ka di fapana le tša lena.

9Bjalo ka ge magodimo a phagame kudu ka godimo ga lefase,

ka wona mokgwa woo ditsela le megopolo ya ka di ka godimo ga tša lena.

10

55:10
2 Bakor. 9:10
“Lentšu la ka le bjalo ka pula le lehlwa,

tšona di nago di etšwa godimo.

Ga di boele morago,

di fela di thapiša lefase, di hlogiša dibjalo,

tša medišetša balemi peu mme tša tlišetša batho dijo.

11Ke ka moo lentšu le ke le bolelago le tlago ba ka gona –

lona le ka se palelwe ke go dira se ke ratago gore le se dire;

gape le tla atlega go tše ke le romago gore le di dire.

12“Lena le tla tšwa motseng wa Babilone ka lethabo;

la iketla le etetšwa.

Dithaba le meboto di tla duduetša ge le batamela,

le mehlare ya naga e tla phaphatha diatla e thabile.

13Mephaene e tla mela mo bjale go metšego mehlašana ya meetlwa,

legatong la ditshehlo go tla mela memirte.

Seo e tla ba sešupo sa go ya go ile se se ka se senyegego,

ya ba segopotšo sa tše di dirilwego ke nna, Morena.”

56

Mang le mang e ka ba wa setšhaba sa Modimo

561Morena o re go setšhaba sa gagwe: “Le phethe ditaelo tša ka, le dire tše di lokilego, ka gobane ga ke sa le kgole le go le phološa; kgauswinyana le tla bona gore ke a le hlakodiša. 2Yo lehlogonolo ke yo ka mehla a hlomphago Sabatha, yo a sa šomego ka letšatši le, le gona a sa kego a dira tše mpe.”

3Motho o šele yo e bago wa setšhaba sa Morena a se ke a re: “Gape nna Morena a ka se ntumelele gore ke rapele le setšhaba sa gagwe.”

Moamogwabonna a se ke a gopola gore ka ge a sa kgone go ba le bana, a ka se tsoge e bile yo mongwe wa setšhaba sa Modimo. 4Monna yo mobjalo Morena o re go yena: “Ge o ka hlompha Sabatha, le gona wa dira tše di nkgahlago, wa botega ka go boloka kgwerano ya ka, 5gona o tla gopolwa nako ye telele ka Tempeleng ya ka le setšhabeng sa ka go feta ge o ka be o bile le barwa le barwedi. O ka se tsoge o lebetšwe.”

6Le gona Morena o re go batho ba šele bao e bago ba setšhaba sa Modimo, bao ba mo ratago mme ba mo hlankelago, bao ba hlomphago Sabatha mme ba botegago ka go boloka kgwerano ya gagwe: 7

56:7
Mat. 21:13
Mar. 11:17
Luk. 19:46
“Ke tla le iša Sione, thabeng ya ka ye kgethwa,56:7 “thabeng ya ka ye kgethwa” Lebelela Jes. 2:3. ka le thakga ka ntlong ya ka ya thapelo, gomme ka amogela dihlabelo tše le di dirago aletareng ya ka. Tempele ya ka e tla bitšwa ntlo ya thapelo ya batho ba ditšhaba ka moka.”

8Morena, Mong wa bohle, yo a bušeditšego setšhaba sa gagwe sa Israele gae se etšwa bothopša, o holofeditše gore o tla tliša batho ba ditšhaba tše dingwe ya ba ba sona.

Baetaepele ba Israele ba bewa molato

9Morena o botša manaba a setšhaba sa Israele gore a tle bjalo ka dibata mme a se metše. 10O re: “Baetapele bohle ba ba swanetšego go botša setšhaba sa ka gore kotsi e etla, ba foufetše, ga ba bone kotsi yeo. Ba swana le dimpša tše e lego dimumu tše di sa kgonego go goba – di nogo patlama tša lora. Ga se ka go rata boroko! 11Ba swana le dimpša tše di sa kego di khora. Baetapele ba ba hloka kwešišo. Yo mongwe le yo mongwe wa bona o dira se a se ratago, gomme o nyaka fela go ikhola. 12Ditagwa tše di re: ‘A re yeng re yo tšea beine, re tle re nweng le bjala bjo bogale ka moo re ratago ka gona. La gosasa e tla ba letšatši le legolo kudu go swana le la lehono.’ ”