Sepedi 2000 (NSO00)
49

Israele ke seetša sa ditšhaba

491

49:1
Jer. 1:5
Ntheeletšeng,

lena ba dinaga tša kgole!

Mpheng tsebe, lena ditšhaba tše di dulago kgakala!

Morena o nkgethile pele ke belegwa,

a ntira mohlanka wa gagwe ge ke seno tswalwa.

2

49:2
Bah. 4:12
Kut. 1:16
Mantšu a ka a a dira bogale boka tšhoša.

A mphihla ka seatleng sa gagwe.

A ntira ka swana le mosebe wo bogale,

a ntsenya ka kgotlopong ya gagwe.

3A re go nna: “Lena Baisraele,

le bahlanka ba ka;

ka lebaka la lena batho ba tla nkgodiša.”

4Nna ka re: “Ke itapišeditše lefeela.

Ke sentše maatla a ka,

eupša ga se ka phetha selo.”

Le ge go le bjalo,

ke botile gore Morena o tla ema le nna;

o tla mputsetša tše ke di dirago.

5Morena o mpopile pele ke belegwa gore ke tle ke be mohlanka wa gagwe,

ke bušetše setšhaba sa gagwe go yena,

ke mo kgobokanyetše sona.

Morena o a ntlhompha;

ke yena maatla a ka.

6

49:6
Jes. 42:6
Luk. 2:32
Dit. 13:47
26:23
Morena o rile go nna:

“Mohlanka wa ka,

ke go beetše modiro wo mogolo.

Sa gago ga se fela go tlo bušetša

mašaledi a Israele nageng ya ona le go a boetša sekeng sa ona,

eupša ke tla go dira seetša sa ditšhaba gore bohle ba lefaseng ba phološwe ka wena.”

7Modimo yo mokgethwa, Mophološi wa Israele,

o botša monyatšwanyatšwa,

mošišingwakeditšhaba,

mohlanka wa babuši, o re:

“Ge magoši a go bona o godišitšwe gape,

a tla ema a go hlompha;

le bakgomana ge ba go bona,

ba tla obama.”

Tšeo di tla direga ka gobane Morena o kgethile mohlanka wa gagwe,

le ka gore Modimo yo mokgethwa wa Israele o a botega.

Jerusalema e tla bušetšwa sekeng sa yona

8

49:8
2 Bakor. 6:2
Morena o re go setšhaba sa gagwe:

“Ge nako ye ke ratago go le phološa ka yona e fihla,

ke tla kwa dillo tša lena ka le thuša.

Ke tla le šireletša,

gomme ka dira kgwerano le ditšhaba ka lena.

Ke tla buša ka le dudiša nageng ya lena ye bjale e sentšwego,

gomme ka dira gore le e bušetše sekeng sa yona.

9Dibofša ke tla di botša ka re:

‘Lokologang!’

Go ba ba lego swiswing ke tla re:

‘Tšwelang ntle seetšeng!’

Ba tla swana le diruiwa tše di fulago ditseleng le mebotong ye e sego ya mela selo.

10

49:10
Kut. 7:16-17
Ba ka se sa swarwa ke tlala goba lenyora.

Letšatši le phišo ye kgolo di ka se ba tšhume,

ka ge ba tla be ba hlahlwa ke yo a ba ratago.

O tla ba iša methopong ya meetse a iketlile.

11“Ke tla phula tsela ya go putla dithaba,

ka lekaneletša setšhaba sa ka ditselakgolo.

12Ba bangwe ba setšhaba sa ka ba tla tla ba etšwa kgole,

bangwe ba etšwa leboa le bodikela,

bangwe ba etšwa Aswane49:12 “Aswane” Motse wa ka borwa bja Egepeta moo go bego go falaletše Bajuda ba bantši. ka borwa.”

13Goang ka lethabo, lena magodimo!

Letša mokgolokwane, wena lefase!

Dithaba a di duduetše ka gobane Morena o tlilo homotša setšhaba sa gagwe;

o tla se šokela ka ge se tlaišega.

14Eupša ba Jerusalema bona ba re:

“Morena o re lahlile!

Mong wa rena o re lebetše.”

15Fela Morena yena o re:

“Kgane mosadi a ka lebala lesea la gagwe,

a se rate ngwana yo a mmelegego?

Le ge eba a ka mo lebala,

nna nka se tsoge ke lebetše lena,

setšhaba sa ka.

16Wena Jerusalema,

nka se tsoge ke go lebetše!

Ke ngwadile leina la gago ka diatleng tša ka.

Merako ya gago ke dula ke e gopotše.

17“Ba ba tlago go go aga ka lefsa ba kgauswi le go tla,

gomme babolai le bafediši ba gago ba tla tloga.

18Lebelela ka gohle o bone tše di diregago!

Batho ba gago ba a kgobokana –

ba boela go wena.

Ke ikana ke le Modimo yo a phelago,

ke re batho ba gago ba tla go kgabiša boka monyadiwa ge a kgabišitšwe ka dikgabišo.

19“Naga ya geno e be e hlakotšwe,

e sentšwe e le marope,

eupša bjale e ka se lekane bao ba tlago dula go yona.

Bale ba go go pšhatla ba tla ba kgole le wena.

20Ka letšatši le lengwe batho ba gago ba ba tswetšwego bothopša ba tla re go wena:

‘Naga ye ga ya re lekana –

re okeletše yona gore re tle re be le madulo!’

21Ke moka wena o tla ipotšiša wa re:

‘Ke mang yo a re tswaletšego bana ba ka moka?

Etse ba ka ke ba lobile,

mme ka se sa ba le ba bangwe!

Ga ke re ke be ke rakilwe mme ke thopilwe –

bjale ke mang yo a godišitšego bana ba?

Ke be ke tlogetšwe ke le tee –

bjale bana ba ba tšwa kae?’ ”

22Morena, Mong wa bohle, o re go setšhaba sa gagwe:

“Ke tla hlaeletša ditšhaba,

ka emišetša merafe sefoka gore ba tliše bana ba gago gae ka lerato.

23Go lena magoši a tla swana le bahlokomedi ba bana,

bommakgoši ba ba bjalo ka baledi.

Ba tla le obamela ba le hlompha ka boikokobetšo.

Ke gona le tlago tseba gore Morena ke nna;

yo a botilego go thušwa ke nna a ka se lewe ke dihlong.”

24Kgane o ka amoga mogale tše a di thopilego?

Afa lethopša la mogateledi lona le ka tšhaba?

25Morena o a fetola o re:

“Go tlilo ba ka wona mokgwa woo.

Mogale o tla amogwa lethopša la gagwe,

mogateledi le yena o tla tšeelwa tše a di thopilego.

Ke tla lwa le ba ba lwago le lena,

le bana ba lena ka ba hlakodiša.

26Ke tla dira gore bagateledi ba lena ba bolayane,

ba tla phegelela go bolayana mo nkego ba tagilwe.

Ke mo batho ka moka ba tlago tseba gore ke nna Morena,

Mophološi le Molokolodi wa lena.

Ba tla lemoga gore ke nna Modimo yo maatla wa Israele.”

50

Baisraele ga se ba araba Morena

501Morena o re:

“Na le nagana gore ke rakile setšhaba sa ka bjalo ka monna ge a hlala mosadi wa gagwe?

Bjale lengwalo la tlhalo le kae ge?

Kgane le gopola gore ke le rekišitše la ba makgoba go swana le

monna yo a rekišago bana ba gagwe gore e be makgoba?

Aowaa, bokgobeng le be le išwa ke dibe tša lena;

le ile la rakwa ka lebaka la melato ya lena.

2“Ke ka lebaka la eng setšhaba sa ka se ile sa se ke sa dira selo mola ke ile go yo ba phološa?

Ba be ba reng ba sa arabe ge ke ba bitša?

Kgane ga ke ne maatla a go ba phološa?

Na ga ke kgone go ba hlakodiša?

Nka kgalema lewatle ka le pšheša,

gomme dinoka ka di fetoša leganata,

dihlapi tša tšona tša hwa,

tša nkga ka ge go se ne meetse.

3Nka apeša leratadima boso,

ya nke ke ge le iletše.”

Mohlanka wa tlhompho wa Morena

4Morena, Mong wa bohle, o nthutile gore ke bolele eng,

ke tle ke kgone go fa ba ba lapilego mafolofolo.

Mosong wo mongwe le wo mongwe o dira gore ke hlwaye tsebe

ke theeletše tše a nthutago tšona.

5Morena o ntirile gore ke kwešiše,

gomme nna nka se mo tsogele maatla,

goba ka gana.

6

50:6
Mat. 26:67
Mar. 14:65
Ba ba nkotlago ke ba hloboletše mokokotlo,

ka ba lesa ba nthoga ba ntumola le maledu,

ka se široše sefahlego ge ba ntshwela ka mare.

7Eupša mahlapa a bona a ka se ntire selo,

ka ge ke thušwa ke Morena,

Mong wa bohle.

Ke beta pelo ka a kgotlelela;

ke tseba gore nka se goboge,

8

50:8-9
Bar. 8:33-34
ka gobane Modimo o kgauswi,

gomme o tla bontšha gore ga ke ne molato.

Ke mang yo a ka lekago

go mphara ka molato?

A a ye le nna kgorong ya tsheko!

Ke mang yo a ka phegišanago le nna?

A a bege molato wo a mpharago ka wona!

9Morena, Mong wa bohle,

ka boyena o ema le nna –

bjale ke mang yo a ka mponago molato?

Bohle ba ba mpharago ka molato ba tla timelela

bjalo ka lešela le le llwego ke tšhwele.

10Lena ba le boifago Morena gape le theeletšago mantšu a mohlanka wa gagwe –

le ge le sepela swiswing le sa bone seetša,

le tshephe Morena,

le bote Modimo wa lena.

11Lena ka moka le epelago ba bangwe melete,

lena beng le tla wela ka meleteng yeo.

Morena ka boyena o tla phethagatša taba ye;

le tla welwa ke masetlapelo a mašoro.

51

Mantšu a go bea Jerusalema pelo

511Morena o re:

“Ntheeletšeng,

lena le nyakago go phološwa,

lena le tlago go nna gore ke le thuše.

Gopodišišang borakgolokhukhu ba lena, bona e lego

leswika le le betlilwego go lona,

le molete wo le epilwego go wona.

2Gopolang rakgolokhukhu wa lena,

Abrahama, le Sara, makgolokhukhu wa lena.

Mola ke bitša Abrahama o be a se ne ngwana,

eupša ka mo šegofatša mme ka mo atišetša ditlogolo.

3“Ke tla homotša Jerusalema,

gomme ba ba dulago maropeng a yona ka ba bea pelo.

Le ge naga ya yona e le leganata,

ke tla e fetoša serapa sa Edene;

le ge e le lešoka,

ke tla e dira sona serapa seo sa Modimo.

Go tla ba le lethabo le boipshino,

gwa kwala dikoša tša ditebogo le medumo ya diletšo.

4“Ntheeletšeng, lena setšhaba sa ka,

le mpheng tsebe, lena morafe wa ka.

Ke ruta ditšhaba;

melao ya ka e tla ba tlišetša seetša.

5Ke batametše go ba phološa;

nako ya gore ke fenye e kgauswi.

Ke tla ahlola ditšhaba ka maatla a ka.

Dinaga tša kgole di botile nna,

di holofetše gore ke tla di phološa.

6Lelalelang magodimong,

le be le lebelele fase lefaseng!

Magodimo a tla timelela bjalo ka muši,

lefase le tla hlagala boka seaparo,

gomme badudi ba lona ka moka ba tla hwa bjalo ka dilabi.

Eupša nna ke tla ba hlakodišetša sa ruri;

toka ya ka e tla bonagala go ya go ile.

7“Ntheeletšeng,

lena le tsebago tše di lokilego,

lena le swerego dithuto tša ka ka dihlogo.

Le se ke la boifa ge batho ba le roga,

goba la kwa bohloko ge ba le nyefola.

8Ba tla timelela bjalo ka diaparo tše di llwego ke tšhwele!

Eupša nna ke tla ba hlakodišetša sa ruri;

toka ya ka e tla bonagala go ya go ile.”

9Morena, tsoga o re thuše!

Re hlakodiše ka maatla a gago,

go swana le mehleng yela ya kgale,

mabakeng ale a pele.

Ga ke re ke wena yola wa go phuleletša Rahaba,51:9 “Rahaba” Batho ba be ba kgolwa gore go na le sebopiwa sa mohuta woo sa lewatle se se senyago. Ka nako ye nngwe lentšu le le šupa Egepeta.

wa ripaganya mmamokebe woo wa ka lewatleng?

10Gape ke wena wa go pšheša lewatle,

meetse a bodiba bjo bogolo,

gomme wa phula tsela mo go bego go le meetse,

gore bale o bego o ba phološa ba kgone go tshela.

11Bao o ba hlakodišitšego ba tla boela Jerusalema ka lethabo,

ba hlaba mekgolokwane ba thabile;

ba tla iketla go ya go ile,

manyami le metsetlo tša felela sa ruri.

12Morena o re:

“Ke nna ke le homotšago.

Motho wa nama le mmoifelang,

yena a hwago bjalo ka bjang?

13Kgane le lebetše Morena yo a le bopilego,

yo a phurolotšego magodimo gomme a bea metheo ya lefase?

Ke ka lebaka lang le swanetše go phela le boifa bogale bja bao ba le gatelelago,

bao ba itokišeditšego go le fediša?

Bogale bja bona bo ka se sa le dira selo.

14Bao ba tlemilwego ka diketane ga ba sa le kgole le go lokollwa;

ba ka se hwele kgolegong,

gape ba ka se hloke dijo.

15“Ke nna Morena Modimo wa lena;

ke biloša lewatle gomme maphoto a lona a duma.

Ke nna Morena Ramaatlaohle!

16Ke phurolotše51:16 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “phurolotše” Seheberu se re “bjetše”. magodimo,

ka bea le metheo ya lefase;

ke botša ba Jerusalema ke re:

‘Le setšhaba sa ka!

Ke le dirile batseta ba ka,

gomme ke le šireletša ka seatla.’ ”

Matshwenyego a Jerusalema a tla fela

17

51:17
Kut. 14:10
16:19
Wena Jerusalema, tsoga!

Phafoga, o emelele!

O nwele beine ya kotlo,

beine ye Morena a go filego yona a galefile;

o e kgaritlile gomme ya go thekesediša.

18Ga go le o tee wa badudi ba gago yo a go hlahlago.

Gare ga bao ba godilego go wena ga go yo a go swerego ka letsogo a go thuša.

19Masetlapelo a ka mabedi a go wetše:

Naga ya geno e sentšwe ke ntwa,

le setšhaba sa geno se bolailwe ke tlala.

O tla kwelwa ke mang bohloko?

Ke mang yo a tlago go homotša?

20Batho ba gago ba idibetše;

ba rapaletše gohle magahlanong a mekgotha;

ba bjalo ka phuti ye e tantšwego.

Modimo o ba kgadile kudu,

Morena o ba otlile gabohloko a galefile.

21Lena batho ba Jerusalema ba le tlaišwago,

lena ba le thekeselago bjalo ka ditagwa,

22Morena Modimo wa lena o a le emelela o re:

“Ke tloša senwelo sela ke le filego sona ke galefile.

Le ka se sa nwa beine yela ya go le thekesediša.

23Ke tla e fa bale ba bego ba le tshwenya,

ba le patlamiša mekgotheng,

ba le gataka bjalo ka mobu.”