Sepedi 2000 (NSO00)
47

Babilone e tla otlwa

471

47:1-15
Jes. 13:1 – 14:23; Jer. 50:1 – 51:64
Morena o re:

“Wena Babilone,

theoga setulong sa gago sa bogoši o dule fase leroleng.

O kile wa ba bjalo ka kgarebe,

wa ba motse wo o sa kago wa senywa,

eupša bjale ga o sa le yo boletiana,

ga o sa le seithati.

2Tšea tšhilo o šile bupi!

Khupolla lešira,

o apole le diaparo tša gago tša botšhepi!

Gara dithetho tša gago o tshele dinoka!47:2 “tshele dinoka” Mohlomongwe ke go re “o ye bothopša”.

3O tla hlobolwa, wa bonelwa ke batho.

Ke tla itefeletša, gomme ka se thibelwe ke motho.”

4Modimo yo mokgethwa wa Israele o a re phološa,

leina la gagwe ke Morena Ramaatlaohle.

5Morena o re go Babilone:

“Dula fase o ikhomolele,

o ye leswiswing;

o ka se sa bitšwa mohumagadi wa ditšhaba!

6Ke be ke galefetše setšhaba sa ka;

ke se swere bjalo ka ge e ka ga e sa le sa ka;

ka se gafela diatleng tša gago,

gomme wa se se šokele;

le batšofadi wa ba swara gampempe.

7O be o gopola gore o tla ba mohumagadi go ya go ile,

gomme o sa šetše ditaba tše,

o sa gopodišiše ka moo di tlago felela ka gona.

8

47:8-9
Kut. 18:7-8
“Theeletša, wena mmalethabo,

o dulago o lotegile.

O gopola gore ke wena Modimo,

gomme ga go yo a swanago nago.

O be o hloma e ka o ka se tsoge o bile mohlologadi,

goba o lobile bana ba gago.

9Eupša dilo tše ka dipedi di tla go hlagela ka bogale ka ponyo ya leihlo,

ka letšatši le tee.

Le ge o ka šomiša dipheko tša mehutahuta le meupo ye bogale,

o tla no hlokofalelwa ke monna le bana.

10“O be o tshephile bobe bja gago,

bohlale le tsebo ya gago di go lahleditše,

wa iphora wa re:

‘Ke nna Modimo,

ga go yo a swanago le nna.’

11Fela o tla welwa ke masetlapelo,

wa se tsebe le pheko ye o ka a thibelago ka yona.

Kotsi e tla go phuthumetša,

wa se kgone go e phepha.

Mathata a o sego wa ka wa a gopola a tla go wela godimo.

12Šomiša dipheko le meupo ya gago,

tše o di dirišitšego go tloga bjaneng.

Mohlomongwe di ka ba le ka mo di ka go thušago ka gona;

mo gongwe o ka tšhošetša manaba a gago.

13O itapišitše ka go loga maano a mantši.

Boradinaledi ba gago bjale a ba tle ba go eletše –

batho bale ba go ithuta dinaledi,

ba go arolanya leratadima,

bao kgwedi ka kgwedi ba go botšago tše di tlago go hlagela.

14“Ba tla swana le mahlaka,

mme mollo wa ba tšhuma.

Ba ka se kgone go iphološa –

mollo woo e ka se be wa go orwa le go dulelwa.

15Ka tsela yeo o tla lahlegelwa ke bona boradinaledi bale o bego o rerišana nabo,

ebile o dirišana le bona go tloga bjaneng bja gago.

Yo mongwe le yo mongwe wa bona o tla tšea ya gagwe tsela,

gomme ga go yo a tlago šala a go phološa.”

48

Modimo ke Morena wa tša ka moso

481Theeletšang,

lena ditlogolo tša Jakobo,

lena le ipitšago setšhaba sa Israele,

lena peu ya Juda:

Le ikana ka leina la Morena,

le re le khunamela Modimo wa Israele,

etšwe le sa rereše,

le se la tiiša.

2Le ge go le bjalo le sa ipitša badudi ba motse wo mokgethwa,

le re le botile Modimo wa Israele,

yo leina la gagwe e lego Morena Ramaatlaohle.

3Morena o re go Baisraele:

“Ke le boditše kgale tše di bego di tlile go direga,

ka di bega – gateetee ka di phetha.

4Ke tsebile gore le tla ngangabala,

la ba le melala ye methata bjalo ka tshipi,

la hloka dihlong ka dibe tša lena.

5Ka le botša e sa le pele tše di tlago le hlagela ka moso,

ka le begela ditiragalo di sešo tša phethagala,

ya ba go le thiba melomo gore le se re di dirilwe ke medimo ya lena,

goba di phethagaditšwe ke diswantšhobopša le diswantšhobetlwa tša lena.

6“Bonang,

tšohle tše ke di boletšego pele di hlagile;

le swanetše go dumela gore ke boletše nnete.

Go tloga bjale ke tlilo le botša tše difsa tša ka moso,

diphiri tše le sa di tsebego.

7Bjale ke gona ke di dira –

ga se ka di dira pele;

ga se la ka la kwa tša go swana le tše.

Ge nkabe le kile la di kwa,

le be le ka re le a di tseba.

8Ke tsebile gore ga le tshephege,

le gore ke kgale le ntsogela maatla.

Ke ka lebaka leo le sego la kwa goba la tseba selo ka dilo

tše di sego tša ka tša fihla ditsebeng tša lena.

9“Gore batho ba tle ba nkgodiše,

le ge ke galefile bjalo ke a itshwara,

mme ga ke le fediše.

10Ke le lekile mollong wa matshwenyego,

bjalo ka silibera ge e tološwa.

Fela ka hwetša le se ne mohola.

11Tše ke di dirago ke tše di holago nna mong –

nka se lese leina la ka le hlomphollwa,

goba ka lesa yo mongwe a godišwa ka mo go swanetšego nna fela.”

Korese, moetapele yo a kgethilwego ke Morena

12

48:12
Jes. 44:6
Kut. 1:17
22:13
Morena o re:

“Ntheeletšeng, lena Baisraele,

setšhaba se ke se biditšego,

lena ditlogolo tša Jakobo!

Ke nna Modimo,

ke nna Mathomo,

ebile ke nna Mafelelo;

ke nna fela ke lego Modimo!

13Ka atla tša ka ke beile lefase metheong ya lona,

ka phurolla le legodimo.

Ge ke bitša lefase le legodimo di tla ka pela tša ema mmogo.

14“Kgobokanang bohle le ntheeletše!

Ke ofe wa medimo wo o bego o ka porofeta

gore monna yo ke mo kgethilego yo o tlilo hlasela Babilone?

O tla be a dira se ke se nyakago go Bababilonia.

15Ke nna ke di boletšego mme ka mmitša;

ka dira gore leina la gagwe le tsebege,

gomme o tla atlega.

16“Bjale ge,

mpatameleng le kwe se ke se bolelago.

Go tloga mathomong ke be ke bolela phatlalatša;

ge di thoma go direga ke be ke le gona.”

Bjale Morena, Mong wa bohle, o ntsentše moya wa gagwe, mme a nthoma.

Tše Morena a bego a ratile go di direla setšhaba sa gagwe

17Modimo yo mokgethwa wa Israele, Mophološi wa lena, o re:

“Ke nna Morena Modimo wa lena yo ke nyakago go le ruta tše di tlago le hola,

yo ke nyakago go le sepetša tseleng ye le swanetšego go tšea ka yona.

18“Nke nkabe le theeleditše ditaelo tša ka!

Ke mo ditšhegofatšo di ka bego di eletše go lena bjalo ka noka.

Go hlakodišwa ga lena go ka be go ile gwa swana le maphoto a lewatle ge a eya lebopong.

19Ditlogolo tša lena e ka be e le tše ntši bjalo ka lešabašaba,

bana ba lena ba atile bjalo ka dithorwana tša lona,

gomme ke be ke tla dira gore ba se fedišwe.”

20

48:20
Kut. 18:4
Itlhaganeleng le tloge Babilone!

Goang, le phatlalatšeng taba tše ka lethabo;

di gašeng gohle le re:

“Morena o hlakodišitše Baisraele,

bahlanka ba gagwe!”

21Mola Morena a sepetša setšhaba sa gagwe lešokeng,

sona se be se sa swarwe ke lenyora.

O ile a se phulelela meetse leswikeng,

a pharola letlapa gomme meetse a ela.

22

48:22
Jes. 57:21
“Bakgopo bona ba ka se bolokege,”

o realo, Morena.

49

Israele ke seetša sa ditšhaba

491

49:1
Jer. 1:5
Ntheeletšeng,

lena ba dinaga tša kgole!

Mpheng tsebe, lena ditšhaba tše di dulago kgakala!

Morena o nkgethile pele ke belegwa,

a ntira mohlanka wa gagwe ge ke seno tswalwa.

2

49:2
Bah. 4:12
Kut. 1:16
Mantšu a ka a a dira bogale boka tšhoša.

A mphihla ka seatleng sa gagwe.

A ntira ka swana le mosebe wo bogale,

a ntsenya ka kgotlopong ya gagwe.

3A re go nna: “Lena Baisraele,

le bahlanka ba ka;

ka lebaka la lena batho ba tla nkgodiša.”

4Nna ka re: “Ke itapišeditše lefeela.

Ke sentše maatla a ka,

eupša ga se ka phetha selo.”

Le ge go le bjalo,

ke botile gore Morena o tla ema le nna;

o tla mputsetša tše ke di dirago.

5Morena o mpopile pele ke belegwa gore ke tle ke be mohlanka wa gagwe,

ke bušetše setšhaba sa gagwe go yena,

ke mo kgobokanyetše sona.

Morena o a ntlhompha;

ke yena maatla a ka.

6

49:6
Jes. 42:6
Luk. 2:32
Dit. 13:47
26:23
Morena o rile go nna:

“Mohlanka wa ka,

ke go beetše modiro wo mogolo.

Sa gago ga se fela go tlo bušetša

mašaledi a Israele nageng ya ona le go a boetša sekeng sa ona,

eupša ke tla go dira seetša sa ditšhaba gore bohle ba lefaseng ba phološwe ka wena.”

7Modimo yo mokgethwa, Mophološi wa Israele,

o botša monyatšwanyatšwa,

mošišingwakeditšhaba,

mohlanka wa babuši, o re:

“Ge magoši a go bona o godišitšwe gape,

a tla ema a go hlompha;

le bakgomana ge ba go bona,

ba tla obama.”

Tšeo di tla direga ka gobane Morena o kgethile mohlanka wa gagwe,

le ka gore Modimo yo mokgethwa wa Israele o a botega.

Jerusalema e tla bušetšwa sekeng sa yona

8

49:8
2 Bakor. 6:2
Morena o re go setšhaba sa gagwe:

“Ge nako ye ke ratago go le phološa ka yona e fihla,

ke tla kwa dillo tša lena ka le thuša.

Ke tla le šireletša,

gomme ka dira kgwerano le ditšhaba ka lena.

Ke tla buša ka le dudiša nageng ya lena ye bjale e sentšwego,

gomme ka dira gore le e bušetše sekeng sa yona.

9Dibofša ke tla di botša ka re:

‘Lokologang!’

Go ba ba lego swiswing ke tla re:

‘Tšwelang ntle seetšeng!’

Ba tla swana le diruiwa tše di fulago ditseleng le mebotong ye e sego ya mela selo.

10

49:10
Kut. 7:16-17
Ba ka se sa swarwa ke tlala goba lenyora.

Letšatši le phišo ye kgolo di ka se ba tšhume,

ka ge ba tla be ba hlahlwa ke yo a ba ratago.

O tla ba iša methopong ya meetse a iketlile.

11“Ke tla phula tsela ya go putla dithaba,

ka lekaneletša setšhaba sa ka ditselakgolo.

12Ba bangwe ba setšhaba sa ka ba tla tla ba etšwa kgole,

bangwe ba etšwa leboa le bodikela,

bangwe ba etšwa Aswane49:12 “Aswane” Motse wa ka borwa bja Egepeta moo go bego go falaletše Bajuda ba bantši. ka borwa.”

13Goang ka lethabo, lena magodimo!

Letša mokgolokwane, wena lefase!

Dithaba a di duduetše ka gobane Morena o tlilo homotša setšhaba sa gagwe;

o tla se šokela ka ge se tlaišega.

14Eupša ba Jerusalema bona ba re:

“Morena o re lahlile!

Mong wa rena o re lebetše.”

15Fela Morena yena o re:

“Kgane mosadi a ka lebala lesea la gagwe,

a se rate ngwana yo a mmelegego?

Le ge eba a ka mo lebala,

nna nka se tsoge ke lebetše lena,

setšhaba sa ka.

16Wena Jerusalema,

nka se tsoge ke go lebetše!

Ke ngwadile leina la gago ka diatleng tša ka.

Merako ya gago ke dula ke e gopotše.

17“Ba ba tlago go go aga ka lefsa ba kgauswi le go tla,

gomme babolai le bafediši ba gago ba tla tloga.

18Lebelela ka gohle o bone tše di diregago!

Batho ba gago ba a kgobokana –

ba boela go wena.

Ke ikana ke le Modimo yo a phelago,

ke re batho ba gago ba tla go kgabiša boka monyadiwa ge a kgabišitšwe ka dikgabišo.

19“Naga ya geno e be e hlakotšwe,

e sentšwe e le marope,

eupša bjale e ka se lekane bao ba tlago dula go yona.

Bale ba go go pšhatla ba tla ba kgole le wena.

20Ka letšatši le lengwe batho ba gago ba ba tswetšwego bothopša ba tla re go wena:

‘Naga ye ga ya re lekana –

re okeletše yona gore re tle re be le madulo!’

21Ke moka wena o tla ipotšiša wa re:

‘Ke mang yo a re tswaletšego bana ba ka moka?

Etse ba ka ke ba lobile,

mme ka se sa ba le ba bangwe!

Ga ke re ke be ke rakilwe mme ke thopilwe –

bjale ke mang yo a godišitšego bana ba?

Ke be ke tlogetšwe ke le tee –

bjale bana ba ba tšwa kae?’ ”

22Morena, Mong wa bohle, o re go setšhaba sa gagwe:

“Ke tla hlaeletša ditšhaba,

ka emišetša merafe sefoka gore ba tliše bana ba gago gae ka lerato.

23Go lena magoši a tla swana le bahlokomedi ba bana,

bommakgoši ba ba bjalo ka baledi.

Ba tla le obamela ba le hlompha ka boikokobetšo.

Ke gona le tlago tseba gore Morena ke nna;

yo a botilego go thušwa ke nna a ka se lewe ke dihlong.”

24Kgane o ka amoga mogale tše a di thopilego?

Afa lethopša la mogateledi lona le ka tšhaba?

25Morena o a fetola o re:

“Go tlilo ba ka wona mokgwa woo.

Mogale o tla amogwa lethopša la gagwe,

mogateledi le yena o tla tšeelwa tše a di thopilego.

Ke tla lwa le ba ba lwago le lena,

le bana ba lena ka ba hlakodiša.

26Ke tla dira gore bagateledi ba lena ba bolayane,

ba tla phegelela go bolayana mo nkego ba tagilwe.

Ke mo batho ka moka ba tlago tseba gore ke nna Morena,

Mophološi le Molokolodi wa lena.

Ba tla lemoga gore ke nna Modimo yo maatla wa Israele.”