Sepedi 2000 (NSO00)
45

Morena o bea Korese kgoši

451Morena o beile Korese kgoši,

a ba a mmea mofenyi wa ditšhaba

le wa go amoga dikgoši maatla;

Morena o tla mmulela dikgoro tša metse –

di ka se dule di tswaletšwe.

Morena o botša Korese yo o re:

2“Nna ka noši ke tla go lokišetša tsela,

ka lekanetša meboto.

Ke tla robaganya dikgoro tša mphiri,

ka pšhatlaganya le maphika a tšona a tshipi.

3Ke tla go fa matlotlo a a tšwago mafelong a leswiswi,

le mahumo a a fihlilwego;

ke gona o tlago tseba gore ke nna Morena,

le gore Modimo wa Israele o go bitša ka leina.

4Ke go bea mothuši wa Baisraele,

bahlanka ba ka,

e lego setšhaba se ke se kgethilego.

Ke go bitša ka maina a a hlomphegago,

etšwe o sa ntsebe.

5“Ke nna Morena – ga go Modimo wo mongwe.

Ke tla go tiiša, le ge o sa ntsebe.

6Seo ke se direla gore go tloga bohlabatšatši go fihlela bodikela

batho ka moka ba tsebe gore Morena ke nna,

le gore ga go Modimo wo mongwe.

7Ke nna ke dirago seetša,

gape ke hlolago leswiswi;

ke nna ke tlišago tšhegofatšo,

ka hlola le masetlapelo.

Ke nna Morena ke dirago dilo tše ka moka.

8Ke tla romela boloki bo etšwa legodimong bjalo ka pula ya matlorotloro;

lefase le tla bo amogela ka lethabo,

gomme la hlogiša phologo le toka.

Ke nna Morena ke tlago phethagatša tšeo.”

Morena ke Mohlodi le Molaodi wa ditiragalo tšohle

9

45:9
Jes. 29:16
Bar. 9:20
Kgane pitša e ka ngangišana le mmopi wa yona,

pitša ya go swana le tše dingwe?

A letsopa le ka botšiša mmopi gore o dirang?

Na pitša e ka belaela ya re mmopi wa yona ga a kgone?

10A lesea le ka botšiša tatagolona la re:

“Ke eng se o se tswetšego?”

goba la botšiša mmagolona la re:

“O belege eng?”

11Morena, Modimo yo mokgethwa wa setšhaba sa Israele,

yo a se hlodilego, o re:

“Le ka no mpotšiša tša ka moso,

eupša bana ba ka bona,

mediro ya diatla tša ka,

ga le a swanela go mpotšiša ka bona.

12Ke nna ke hlodilego lefase,

le batho ba ba dulago go lona ke ba bopile.

Ke phurolotše magodimo ka diatla tše tša ka;

ke nna ke laolago letšatši le ngwedi le dinaledi.

13Nna ka noši ke hlohleleditše Korese gore a dire ka boloki.

Tsela tšohle tše a tšeago ka tšona ke tla di lekanetša.

O tla tsošološa Jerusalema, motse wa ka,

mme a lokolla setšhaba sa ka bothopša.

Ga se a rekwa goba a amogetšwa tsogolekobong go dira taba tše.”

O realo, Morena Ramaatlaohle.

14Morena o re go Baisraele:

“Thoto ya Egepeta le tšhelete ya Etopia e tla ba tša lena,

gomme banna bale ba batelele ba Seba e tla ba makgoba a lena;

ba tla le šala morago ba tlemilwe ka diketane.

Ba tla le khunamela ba bega ba re:

‘Ruri, Modimo o na le lena;

ka ntle le yena ga go Modimo wo mongwe.

15Modimo wa Israele,

Mophološi wa setšhaba sa gagwe,

ke Modimo yo a iphihlago.

16Bao ba dirago medimo ya diswantšho ba tla lewa ke dihlong;

ka moka ga bona ba tla gobošwa.

17Eupša Baisraele bona ba phološwa ke Morena,

gomme go phološwa ga bona e tla ba ga go ya go ile;

setšhaba sa bona se ka se tsoge se llwe ke dihlong goba se gobošitšwe.’ ”

18Morena o hlodile magodimo –

ke yena e lego Modimo!

O hlodile lefase mme a le bopa,

a le tiiša madulong a lona.

Ga se a le hlolela go se dulwe ke motho,

eupša o le diretše batho.

Ke yena a rego:

“Ke nna Morena,

gomme ga go modimo wo mongwe.

19Ga se ka bolela sephiring, leswiswing.

Ga se ka botša setšhaba sa Israele gore se nnyake se sa nkhwetše.

Ke nna Morena,

gomme ke bolela therešo;

ke tsebiša setšhaba gore tše di lokilego ke eng.”

Morena wa lefase

20Morena o re:

“Kgobokanang,

lena mašaledi a ditšhabatšhaba,

lena le šetšego ge mmušo wa Babilonia o fedišwa;

batamelang le hlagiše taba ya lena kgorong ya tsheko!

Batho ba ba felago ba rwala medimo ya bona ya diswantšhobetlwa phatlalatša,

gomme ba rapela medimo ye e ka se kego ya ba phološa –

bona bao ga ba tsebe selo!

21Etlang le bege taba ya lena kgorong;

baboleledi ba lena a ba rerišane.

Ke mang yo a kilego a bolela se se tlago hlaga?

Ke mang yo a se begilego kgale?

Na ga se nna, Morena?

Ntle le nna ga go Modimo wo mongwe.

Ke nna fela Modimo wa toka yo a phološago setšhaba sa gagwe.

22“Retologelang go nna le phološwe,

lena batho ba lefase lohle!

Ke nna fela Modimo yo a lego gona.

23

45:23
Bar. 14:11
Baf. 2:10-11
Se ke le holofetšago sona ka keno ke therešo,

gomme se ka se fetoge.

Ke a ikana ke re:

Batho ka moka ba tla tla ba khunama pele ga ka,

ba ikana gore ba tla mpotegela.

24“Ba tla tla go nna ba re toka le maatla di hwetšwa fela mo go nna;

eupša bohle ba ba nkgalefetšego ba tla gobošwa.

25Nna, Morena, ke tla phološa ditlogolo tšohle tša Jakobo,

gomme tšona di tla ntheta.”

46

Morena le medimo ya diswantšho ya Babilone

461“Seswantšho sa Bele,

modimo wa Babilone,

se pšhatlagane,

le sa Nebo se sekame.

Diswantšho tša medimo yeo di be di fela di kukwa ka tlhompho,

eupša bjale di rwalwa ka dipokolo,

ke merwalo diruiweng tše di šetšego di lapile.

2Medimo yeo e wele,

ye mengwe e pšhatlagane;

e paletšwe ke go iphološa –

e a thopša, e a thothwa.

3“Ntheeletšeng,

lena ditlogolwana tša Jakobo,

lena mašaledi a setšhaba sa Israele.

Ke le hlokometše go tloga ge le belegwa.

4Ke nna Modimo wa lena,

gomme ke tla le hlokomela go fihlela le tšofala,

meriri ya lena e eba ye meputswa.

Le hlodilwe ke nna gomme ke tla le hlokomela;

ke tla le thuša, ka le hlakodiša.”

5Morena o a botšiša o re:

“Le ntshwantšha le mang?

Kgane go na le yo a swanago le nna?

6Batho ba ntšha gauta ka dikhwameng tša bona,

ba ela silibera ka keloboima.

Ba thwala morulagauta go bopa modimo wa seswantšho;

ke moka ba khuname ba o rapele!

7Ba a o kuka, ba o atha;

ba o hloma madulong, wa ema moo,

wa se šuthe mo o lego gona.

Ge motho a o rapela ga o mo fetole,

goba wa mo hlakodiša ge a le tlalelong.

8“Gopodišišang tšeo,

lena le ntsogelago maatla;

elang hloko tše ke di dirilego.

9Gopolang tše di hlagilego pele,

tše di diregilego kgale;

dumelang gore Modimo ke nna fela,

le gore yo mongwe wa go etša nna ga a gona.

10Ke begile mathomong tše di tlago hlaga mafelelong;

ke boletše kgale tše di tlago direga,

ka re merero ya ka e tla phethega,

ke tla dira tšohle tše ke ratago go di dira.

11Ke bitša monna wa go tšwa nageng ya kgole ya bohlabela;46:11 “monna ... bohlabela” Lebelela Jes. 41:2.

o tla theoga bjalo ka lenong,

a phetha tše ke ikemišeditšego tšona.

Ruri, ke tla phetha tše ke di boletšego,

ka dira tše ke ikemišeditšego tšona.

12“Ntheeletšeng,

lena setšhaba se se ngangabetšego,

se se gopolago gore go hlakodišwa ga sona go kgole.

13Ke tla le phološa kgauswinyana –

go ka se tšee sebaka.

Nka se diege go le hlakodiša.

Ke tla phološa Jerusalema,

ka thakga Baisraele.”

47

Babilone e tla otlwa

471

47:1-15
Jes. 13:1 – 14:23; Jer. 50:1 – 51:64
Morena o re:

“Wena Babilone,

theoga setulong sa gago sa bogoši o dule fase leroleng.

O kile wa ba bjalo ka kgarebe,

wa ba motse wo o sa kago wa senywa,

eupša bjale ga o sa le yo boletiana,

ga o sa le seithati.

2Tšea tšhilo o šile bupi!

Khupolla lešira,

o apole le diaparo tša gago tša botšhepi!

Gara dithetho tša gago o tshele dinoka!47:2 “tshele dinoka” Mohlomongwe ke go re “o ye bothopša”.

3O tla hlobolwa, wa bonelwa ke batho.

Ke tla itefeletša, gomme ka se thibelwe ke motho.”

4Modimo yo mokgethwa wa Israele o a re phološa,

leina la gagwe ke Morena Ramaatlaohle.

5Morena o re go Babilone:

“Dula fase o ikhomolele,

o ye leswiswing;

o ka se sa bitšwa mohumagadi wa ditšhaba!

6Ke be ke galefetše setšhaba sa ka;

ke se swere bjalo ka ge e ka ga e sa le sa ka;

ka se gafela diatleng tša gago,

gomme wa se se šokele;

le batšofadi wa ba swara gampempe.

7O be o gopola gore o tla ba mohumagadi go ya go ile,

gomme o sa šetše ditaba tše,

o sa gopodišiše ka moo di tlago felela ka gona.

8

47:8-9
Kut. 18:7-8
“Theeletša, wena mmalethabo,

o dulago o lotegile.

O gopola gore ke wena Modimo,

gomme ga go yo a swanago nago.

O be o hloma e ka o ka se tsoge o bile mohlologadi,

goba o lobile bana ba gago.

9Eupša dilo tše ka dipedi di tla go hlagela ka bogale ka ponyo ya leihlo,

ka letšatši le tee.

Le ge o ka šomiša dipheko tša mehutahuta le meupo ye bogale,

o tla no hlokofalelwa ke monna le bana.

10“O be o tshephile bobe bja gago,

bohlale le tsebo ya gago di go lahleditše,

wa iphora wa re:

‘Ke nna Modimo,

ga go yo a swanago le nna.’

11Fela o tla welwa ke masetlapelo,

wa se tsebe le pheko ye o ka a thibelago ka yona.

Kotsi e tla go phuthumetša,

wa se kgone go e phepha.

Mathata a o sego wa ka wa a gopola a tla go wela godimo.

12Šomiša dipheko le meupo ya gago,

tše o di dirišitšego go tloga bjaneng.

Mohlomongwe di ka ba le ka mo di ka go thušago ka gona;

mo gongwe o ka tšhošetša manaba a gago.

13O itapišitše ka go loga maano a mantši.

Boradinaledi ba gago bjale a ba tle ba go eletše –

batho bale ba go ithuta dinaledi,

ba go arolanya leratadima,

bao kgwedi ka kgwedi ba go botšago tše di tlago go hlagela.

14“Ba tla swana le mahlaka,

mme mollo wa ba tšhuma.

Ba ka se kgone go iphološa –

mollo woo e ka se be wa go orwa le go dulelwa.

15Ka tsela yeo o tla lahlegelwa ke bona boradinaledi bale o bego o rerišana nabo,

ebile o dirišana le bona go tloga bjaneng bja gago.

Yo mongwe le yo mongwe wa bona o tla tšea ya gagwe tsela,

gomme ga go yo a tlago šala a go phološa.”