Sepedi 2000 (NSO00)
44

Morena ke yena Modimo a nnoši

441Morena o re:

“Bjale theeletšang,

lena Baisraele,

bahlanka ba ka,

lena setšhaba sa ka se ke se kgethilego,

lena ditlogolo tša Jakobo.

2Ke nna Morena yo ke le bopilego,

yo ke le hlodilego;

ke le thušitše go tloga mola le tswalwa.

Le se boife, le bahlanka ba ka.

Le setšhaba se se lokilego,

se ke se kgethilego.

3“Naga ye e omilego ke tla e tšhollela meetse,

ka neša pula tša matlorotloro nageng ye e nyorilwego.

Bana ba lena ke tla ba tšhela moya wa ka,

ditlogolo tša lena ka di šegofatša kudu.

4Ba tla atlega bjalo ka mohlare wo o iketlilego,

boka meretlwanokana ya kgauswi le meela ya meetse.

5“Motho o tla re:

“ ‘Nna ke wa Morena,’

yo mongwe a re yena ke wa setšhaba sa Israele.

Yo mongwe o tla ngwala leina la Morena seatleng,

a ipitša wa setšhaba sa Modimo.”

6

44:6
Jes. 48:12
Kut. 1:17
2:8
22:13
Morena, Kgoši ya Baisraele,

Mohlakodiši wa bona,

yena Morena Ramaatlaohle, o re:

“Ke nna Mathomo,

ebile ke nna Mafelelo,

ga go modimo ka ntle le nna.

7Kgane ke mang yo a ka dirago tše ke di dirilego?

Ke mang yo a ka bego a porofetile a mpotša tšohle tše di bego di tlilo direga,

go tloga gona kua mathomothomong go iša go sa felego?44:7 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

8Setšhaba sa ka,

le se ke la boifa la gakanega!

Le a tseba gore go tloga kgalekgale ke boletše tšohle tše di bego di tlilo direga,

gomme lena le dihlatse tša ka.

Na go na le Modimo wo mongwe?

Ruri, ga o gona modingwana wo mongwe wo maatla wo ke o tsebago.”

Go khunamela medimo ya diswantšho ke botlaela

9Bohle ba ba dirago medimo ya diswantšho ke dilofela, le yona medingwana yeo ya bona ba e ratago ga e ne mohola. Ba ba rapelago medingwana yeo ba foufetše, ga ba tsebe selo; ba tla lešwa dihlong. 10Go dira seswantšhobopša ka tshipi mme wa se rapela wa re ke modimo go holang? 11Mang le mang yo a se khunamelago o tla goboga. Ba ba dirago medimo ya diswantšho ke batho ba nama. A ba kgoboketšwe ba sekišwe – ba tla tšhoga mme ba lewa ke dihlong.

12Morulatshipi o tšea tshipi a e kgatlakgatla mollong ka marago a selepe. Ka diatla tše di tiilego o kgatla tshipi yeo ka dinoto tša mehutahuta, a dira modimo wa seswantšho. Ge a ntše a šoma o swarwa ke tlala, a felelwe ke maatla; ge a sa nwe meetse o a lapa.

13Mmetli o ela kota ka thapo. O thala seswantšho godimo ga yona ka mošidi, a e swayaswaya, a e betla ka dipetlwane gomme a e ntšha seswantšho se sebotse sa motho wa monna, a tla a se bea ka ntlong. 14A ka rema mesedere goba meeike ya mehutahuta, goba a ipšalela mohlare wo mongwe ka sethokgweng. A ka no bjala le morula gomme pula ya o godiša. 15Motho o dira dikgong ka kota ye nngwe ya mohlare, a gotša mollo a o ora, goba a apea bogobe; ka ye nngwe a itirela modingwana a o obamela. 16Ka ye nngwe kota o gotša mollo a beša nama, a e ja, a khora. O a ikomoša a re: “Agaa, ke ruthetše! Mollo wo ga se ka bose!” 17Ka kota ye nngwe ye e šetšego o betla modimo wa seswantšho, a khunamela pele ga wona, a o obamela, a o rapela a re: “O modimo wa ka – mphološe!”

18Batho ba mohuta woo ga ba tsebe ebile ga ba kwešiše se ba se dirago. Morena o ba khupeditše mahlo, a ba retetša le dipelo gore ba se kwešiše. 19Mmetli wa medimo ya diswantšho ga a iše taba ye hlogong; le gona ga a ne tsebo le kwešišo ya go re: “Etse dikota tše dingwe ke goditše mollo ka tšona ka apea bogobe ka beša le nama, ka ja. Ka kota ye nngwe ye e šetšego ka betla seswantšho se sa go šišimiša. Bjale nka napa ka khunamela kota ya kotakota?”

20Go dira bjalo go no swana le go koma melora. Menagano ya motho yoo ya go iphora e mo lahleditše mo e lego gore a ka se sa thušega. Ga a lemoge gore seswantšhobetlwa se a se swerego ga se modimo le gatee.

Morena ke Mohlodi le Mophološi

21Morena o re:

“Lena Baisraele, ditlogolo tša Jakobo,

gopolang taba ye:

Le bahlanka ba ka.

Ke le hloletše gore le be bahlanka ba ka,

gomme nka se tsoge ke le lebetše.

22Ke fedišitše bokgopo bja lena bjalo ka kgodi,

le dibe tša lena bjalo ka leru.

Boelang go nna ka gobane ke nna ke le phološitšego.”

23Hlabang mekgolokwane, lena magodimo,

ka gore Morena o phološitše setšhaba sa gagwe!

Duduetšang lena magolobitla a lefase!

Goang ka lethabo, lena dithaba,

gotee le lena mehlare yohle ya sekgwa,

ka gobane Morena o phološitše ditlogolo tša Jakobo,

gomme a ikgethwafatša setšhabeng sa Israele.

24“Ke nna Morena, Mophološi wa lena;

ke nna ke le hlodilego.

Ke nna Morena,

Mohlodi wa dilo tšohle.

Ke nna ke le noši ke phurulotšego magodimo;

ge ke ala lefase ga go yo a nthušitšego.

25

44:25
1 Bakor. 1:20
Didupe ke di fetoša mašilo,

mehlolo ya baprofeta ba maaka ke e dira lefeela.

Ke bontšha gore bahlale ba a phoša,

le gore bohlale bja bona ke botlaela.

26Eupša tše di bolelwago ke mohlanka wa ka ke a di tšweletša,

le maikemišetšo a ka ale a begelwago ke batseta ba ka ke a a phethagatša.

Ke botša Jerusalema gore batho ba tla buša ba dula gona,

le metse ya Juda gore e tla agwa ka lefsa.

Marope a yona ke tla dira gore a tsošološwe.

27Ke laela lewatle gore le pšhe,

ke gopiša le dinoka.

28

44:28
2 Dikr. 36:23
Esra 1:2
Ke botša Korese ke re:

‘Ke wena o tlago ba mohlokomedi wa setšhaba sa ka;

o tla dira tše ke nyakago gore o di dire:

O tla laela gore Jerusalema e tsošološwe,

le gore metheo ya Tempele e agwe.’ ”

45

Morena o bea Korese kgoši

451Morena o beile Korese kgoši,

a ba a mmea mofenyi wa ditšhaba

le wa go amoga dikgoši maatla;

Morena o tla mmulela dikgoro tša metse –

di ka se dule di tswaletšwe.

Morena o botša Korese yo o re:

2“Nna ka noši ke tla go lokišetša tsela,

ka lekanetša meboto.

Ke tla robaganya dikgoro tša mphiri,

ka pšhatlaganya le maphika a tšona a tshipi.

3Ke tla go fa matlotlo a a tšwago mafelong a leswiswi,

le mahumo a a fihlilwego;

ke gona o tlago tseba gore ke nna Morena,

le gore Modimo wa Israele o go bitša ka leina.

4Ke go bea mothuši wa Baisraele,

bahlanka ba ka,

e lego setšhaba se ke se kgethilego.

Ke go bitša ka maina a a hlomphegago,

etšwe o sa ntsebe.

5“Ke nna Morena – ga go Modimo wo mongwe.

Ke tla go tiiša, le ge o sa ntsebe.

6Seo ke se direla gore go tloga bohlabatšatši go fihlela bodikela

batho ka moka ba tsebe gore Morena ke nna,

le gore ga go Modimo wo mongwe.

7Ke nna ke dirago seetša,

gape ke hlolago leswiswi;

ke nna ke tlišago tšhegofatšo,

ka hlola le masetlapelo.

Ke nna Morena ke dirago dilo tše ka moka.

8Ke tla romela boloki bo etšwa legodimong bjalo ka pula ya matlorotloro;

lefase le tla bo amogela ka lethabo,

gomme la hlogiša phologo le toka.

Ke nna Morena ke tlago phethagatša tšeo.”

Morena ke Mohlodi le Molaodi wa ditiragalo tšohle

9

45:9
Jes. 29:16
Bar. 9:20
Kgane pitša e ka ngangišana le mmopi wa yona,

pitša ya go swana le tše dingwe?

A letsopa le ka botšiša mmopi gore o dirang?

Na pitša e ka belaela ya re mmopi wa yona ga a kgone?

10A lesea le ka botšiša tatagolona la re:

“Ke eng se o se tswetšego?”

goba la botšiša mmagolona la re:

“O belege eng?”

11Morena, Modimo yo mokgethwa wa setšhaba sa Israele,

yo a se hlodilego, o re:

“Le ka no mpotšiša tša ka moso,

eupša bana ba ka bona,

mediro ya diatla tša ka,

ga le a swanela go mpotšiša ka bona.

12Ke nna ke hlodilego lefase,

le batho ba ba dulago go lona ke ba bopile.

Ke phurolotše magodimo ka diatla tše tša ka;

ke nna ke laolago letšatši le ngwedi le dinaledi.

13Nna ka noši ke hlohleleditše Korese gore a dire ka boloki.

Tsela tšohle tše a tšeago ka tšona ke tla di lekanetša.

O tla tsošološa Jerusalema, motse wa ka,

mme a lokolla setšhaba sa ka bothopša.

Ga se a rekwa goba a amogetšwa tsogolekobong go dira taba tše.”

O realo, Morena Ramaatlaohle.

14Morena o re go Baisraele:

“Thoto ya Egepeta le tšhelete ya Etopia e tla ba tša lena,

gomme banna bale ba batelele ba Seba e tla ba makgoba a lena;

ba tla le šala morago ba tlemilwe ka diketane.

Ba tla le khunamela ba bega ba re:

‘Ruri, Modimo o na le lena;

ka ntle le yena ga go Modimo wo mongwe.

15Modimo wa Israele,

Mophološi wa setšhaba sa gagwe,

ke Modimo yo a iphihlago.

16Bao ba dirago medimo ya diswantšho ba tla lewa ke dihlong;

ka moka ga bona ba tla gobošwa.

17Eupša Baisraele bona ba phološwa ke Morena,

gomme go phološwa ga bona e tla ba ga go ya go ile;

setšhaba sa bona se ka se tsoge se llwe ke dihlong goba se gobošitšwe.’ ”

18Morena o hlodile magodimo –

ke yena e lego Modimo!

O hlodile lefase mme a le bopa,

a le tiiša madulong a lona.

Ga se a le hlolela go se dulwe ke motho,

eupša o le diretše batho.

Ke yena a rego:

“Ke nna Morena,

gomme ga go modimo wo mongwe.

19Ga se ka bolela sephiring, leswiswing.

Ga se ka botša setšhaba sa Israele gore se nnyake se sa nkhwetše.

Ke nna Morena,

gomme ke bolela therešo;

ke tsebiša setšhaba gore tše di lokilego ke eng.”

Morena wa lefase

20Morena o re:

“Kgobokanang,

lena mašaledi a ditšhabatšhaba,

lena le šetšego ge mmušo wa Babilonia o fedišwa;

batamelang le hlagiše taba ya lena kgorong ya tsheko!

Batho ba ba felago ba rwala medimo ya bona ya diswantšhobetlwa phatlalatša,

gomme ba rapela medimo ye e ka se kego ya ba phološa –

bona bao ga ba tsebe selo!

21Etlang le bege taba ya lena kgorong;

baboleledi ba lena a ba rerišane.

Ke mang yo a kilego a bolela se se tlago hlaga?

Ke mang yo a se begilego kgale?

Na ga se nna, Morena?

Ntle le nna ga go Modimo wo mongwe.

Ke nna fela Modimo wa toka yo a phološago setšhaba sa gagwe.

22“Retologelang go nna le phološwe,

lena batho ba lefase lohle!

Ke nna fela Modimo yo a lego gona.

23

45:23
Bar. 14:11
Baf. 2:10-11
Se ke le holofetšago sona ka keno ke therešo,

gomme se ka se fetoge.

Ke a ikana ke re:

Batho ka moka ba tla tla ba khunama pele ga ka,

ba ikana gore ba tla mpotegela.

24“Ba tla tla go nna ba re toka le maatla di hwetšwa fela mo go nna;

eupša bohle ba ba nkgalefetšego ba tla gobošwa.

25Nna, Morena, ke tla phološa ditlogolo tšohle tša Jakobo,

gomme tšona di tla ntheta.”

46

Morena le medimo ya diswantšho ya Babilone

461“Seswantšho sa Bele,

modimo wa Babilone,

se pšhatlagane,

le sa Nebo se sekame.

Diswantšho tša medimo yeo di be di fela di kukwa ka tlhompho,

eupša bjale di rwalwa ka dipokolo,

ke merwalo diruiweng tše di šetšego di lapile.

2Medimo yeo e wele,

ye mengwe e pšhatlagane;

e paletšwe ke go iphološa –

e a thopša, e a thothwa.

3“Ntheeletšeng,

lena ditlogolwana tša Jakobo,

lena mašaledi a setšhaba sa Israele.

Ke le hlokometše go tloga ge le belegwa.

4Ke nna Modimo wa lena,

gomme ke tla le hlokomela go fihlela le tšofala,

meriri ya lena e eba ye meputswa.

Le hlodilwe ke nna gomme ke tla le hlokomela;

ke tla le thuša, ka le hlakodiša.”

5Morena o a botšiša o re:

“Le ntshwantšha le mang?

Kgane go na le yo a swanago le nna?

6Batho ba ntšha gauta ka dikhwameng tša bona,

ba ela silibera ka keloboima.

Ba thwala morulagauta go bopa modimo wa seswantšho;

ke moka ba khuname ba o rapele!

7Ba a o kuka, ba o atha;

ba o hloma madulong, wa ema moo,

wa se šuthe mo o lego gona.

Ge motho a o rapela ga o mo fetole,

goba wa mo hlakodiša ge a le tlalelong.

8“Gopodišišang tšeo,

lena le ntsogelago maatla;

elang hloko tše ke di dirilego.

9Gopolang tše di hlagilego pele,

tše di diregilego kgale;

dumelang gore Modimo ke nna fela,

le gore yo mongwe wa go etša nna ga a gona.

10Ke begile mathomong tše di tlago hlaga mafelelong;

ke boletše kgale tše di tlago direga,

ka re merero ya ka e tla phethega,

ke tla dira tšohle tše ke ratago go di dira.

11Ke bitša monna wa go tšwa nageng ya kgole ya bohlabela;46:11 “monna ... bohlabela” Lebelela Jes. 41:2.

o tla theoga bjalo ka lenong,

a phetha tše ke ikemišeditšego tšona.

Ruri, ke tla phetha tše ke di boletšego,

ka dira tše ke ikemišeditšego tšona.

12“Ntheeletšeng,

lena setšhaba se se ngangabetšego,

se se gopolago gore go hlakodišwa ga sona go kgole.

13Ke tla le phološa kgauswinyana –

go ka se tšee sebaka.

Nka se diege go le hlakodiša.

Ke tla phološa Jerusalema,

ka thakga Baisraele.”