Sepedi 2000 (NSO00)
44

Morena ke yena Modimo a nnoši

441Morena o re:

“Bjale theeletšang,

lena Baisraele,

bahlanka ba ka,

lena setšhaba sa ka se ke se kgethilego,

lena ditlogolo tša Jakobo.

2Ke nna Morena yo ke le bopilego,

yo ke le hlodilego;

ke le thušitše go tloga mola le tswalwa.

Le se boife, le bahlanka ba ka.

Le setšhaba se se lokilego,

se ke se kgethilego.

3“Naga ye e omilego ke tla e tšhollela meetse,

ka neša pula tša matlorotloro nageng ye e nyorilwego.

Bana ba lena ke tla ba tšhela moya wa ka,

ditlogolo tša lena ka di šegofatša kudu.

4Ba tla atlega bjalo ka mohlare wo o iketlilego,

boka meretlwanokana ya kgauswi le meela ya meetse.

5“Motho o tla re:

“ ‘Nna ke wa Morena,’

yo mongwe a re yena ke wa setšhaba sa Israele.

Yo mongwe o tla ngwala leina la Morena seatleng,

a ipitša wa setšhaba sa Modimo.”

6

44:6
Jes. 48:12
Kut. 1:17
2:8
22:13
Morena, Kgoši ya Baisraele,

Mohlakodiši wa bona,

yena Morena Ramaatlaohle, o re:

“Ke nna Mathomo,

ebile ke nna Mafelelo,

ga go modimo ka ntle le nna.

7Kgane ke mang yo a ka dirago tše ke di dirilego?

Ke mang yo a ka bego a porofetile a mpotša tšohle tše di bego di tlilo direga,

go tloga gona kua mathomothomong go iša go sa felego?44:7 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

8Setšhaba sa ka,

le se ke la boifa la gakanega!

Le a tseba gore go tloga kgalekgale ke boletše tšohle tše di bego di tlilo direga,

gomme lena le dihlatse tša ka.

Na go na le Modimo wo mongwe?

Ruri, ga o gona modingwana wo mongwe wo maatla wo ke o tsebago.”

Go khunamela medimo ya diswantšho ke botlaela

9Bohle ba ba dirago medimo ya diswantšho ke dilofela, le yona medingwana yeo ya bona ba e ratago ga e ne mohola. Ba ba rapelago medingwana yeo ba foufetše, ga ba tsebe selo; ba tla lešwa dihlong. 10Go dira seswantšhobopša ka tshipi mme wa se rapela wa re ke modimo go holang? 11Mang le mang yo a se khunamelago o tla goboga. Ba ba dirago medimo ya diswantšho ke batho ba nama. A ba kgoboketšwe ba sekišwe – ba tla tšhoga mme ba lewa ke dihlong.

12Morulatshipi o tšea tshipi a e kgatlakgatla mollong ka marago a selepe. Ka diatla tše di tiilego o kgatla tshipi yeo ka dinoto tša mehutahuta, a dira modimo wa seswantšho. Ge a ntše a šoma o swarwa ke tlala, a felelwe ke maatla; ge a sa nwe meetse o a lapa.

13Mmetli o ela kota ka thapo. O thala seswantšho godimo ga yona ka mošidi, a e swayaswaya, a e betla ka dipetlwane gomme a e ntšha seswantšho se sebotse sa motho wa monna, a tla a se bea ka ntlong. 14A ka rema mesedere goba meeike ya mehutahuta, goba a ipšalela mohlare wo mongwe ka sethokgweng. A ka no bjala le morula gomme pula ya o godiša. 15Motho o dira dikgong ka kota ye nngwe ya mohlare, a gotša mollo a o ora, goba a apea bogobe; ka ye nngwe a itirela modingwana a o obamela. 16Ka ye nngwe kota o gotša mollo a beša nama, a e ja, a khora. O a ikomoša a re: “Agaa, ke ruthetše! Mollo wo ga se ka bose!” 17Ka kota ye nngwe ye e šetšego o betla modimo wa seswantšho, a khunamela pele ga wona, a o obamela, a o rapela a re: “O modimo wa ka – mphološe!”

18Batho ba mohuta woo ga ba tsebe ebile ga ba kwešiše se ba se dirago. Morena o ba khupeditše mahlo, a ba retetša le dipelo gore ba se kwešiše. 19Mmetli wa medimo ya diswantšho ga a iše taba ye hlogong; le gona ga a ne tsebo le kwešišo ya go re: “Etse dikota tše dingwe ke goditše mollo ka tšona ka apea bogobe ka beša le nama, ka ja. Ka kota ye nngwe ye e šetšego ka betla seswantšho se sa go šišimiša. Bjale nka napa ka khunamela kota ya kotakota?”

20Go dira bjalo go no swana le go koma melora. Menagano ya motho yoo ya go iphora e mo lahleditše mo e lego gore a ka se sa thušega. Ga a lemoge gore seswantšhobetlwa se a se swerego ga se modimo le gatee.

Morena ke Mohlodi le Mophološi

21Morena o re:

“Lena Baisraele, ditlogolo tša Jakobo,

gopolang taba ye:

Le bahlanka ba ka.

Ke le hloletše gore le be bahlanka ba ka,

gomme nka se tsoge ke le lebetše.

22Ke fedišitše bokgopo bja lena bjalo ka kgodi,

le dibe tša lena bjalo ka leru.

Boelang go nna ka gobane ke nna ke le phološitšego.”

23Hlabang mekgolokwane, lena magodimo,

ka gore Morena o phološitše setšhaba sa gagwe!

Duduetšang lena magolobitla a lefase!

Goang ka lethabo, lena dithaba,

gotee le lena mehlare yohle ya sekgwa,

ka gobane Morena o phološitše ditlogolo tša Jakobo,

gomme a ikgethwafatša setšhabeng sa Israele.

24“Ke nna Morena, Mophološi wa lena;

ke nna ke le hlodilego.

Ke nna Morena,

Mohlodi wa dilo tšohle.

Ke nna ke le noši ke phurulotšego magodimo;

ge ke ala lefase ga go yo a nthušitšego.

25

44:25
1 Bakor. 1:20
Didupe ke di fetoša mašilo,

mehlolo ya baprofeta ba maaka ke e dira lefeela.

Ke bontšha gore bahlale ba a phoša,

le gore bohlale bja bona ke botlaela.

26Eupša tše di bolelwago ke mohlanka wa ka ke a di tšweletša,

le maikemišetšo a ka ale a begelwago ke batseta ba ka ke a a phethagatša.

Ke botša Jerusalema gore batho ba tla buša ba dula gona,

le metse ya Juda gore e tla agwa ka lefsa.

Marope a yona ke tla dira gore a tsošološwe.

27Ke laela lewatle gore le pšhe,

ke gopiša le dinoka.

28

44:28
2 Dikr. 36:23
Esra 1:2
Ke botša Korese ke re:

‘Ke wena o tlago ba mohlokomedi wa setšhaba sa ka;

o tla dira tše ke nyakago gore o di dire:

O tla laela gore Jerusalema e tsošološwe,

le gore metheo ya Tempele e agwe.’ ”