Sepedi 2000 (NSO00)
42

Mohlanka wa Morena

421

42:1
Mat. 3:17
17:5
Mar. 1:11
Luk. 3:22
9:35
42:1-4
Mat. 12:18-21
Morena o re:

“Bonang mohlanka wa ka yo ke mo tiišago,

mokgethiwa wa ka yo a nkgahlago.

Ke mo tladitše moya wa ka,

gomme o tla begela ditšhaba maikemišetšo a ka.

2A ka se hlabe lešata goba a hlaboša lentšu,

a ka se bolelele godimo mekgotheng.

3Lehlaka le le thokgegilego a ka se le robele sa ruri,

goba a tima lebone le le tukago gannyane.

O tla tliša toka ya go ya go ile.

4A ka se lape goba a nolega moko,

go fihlela a hlomile toka lefaseng.

Dinaga tša kgole di letetše go rutwa ke yena.”

5

42:5
Dit. 17:24-25
Modimo o hlodile magodimo mme a a phurolla;

o adile lefase le tšohle tše di metšego go lona;

o fa batho ba ba lego go lona bophelo,

o phediša badudi ba lona.

Bjale Morena yo a hlodilego dilo tše o re go mohlanka wa gagwe:

6

42:6
Jes. 49:6
Luk. 2:32
Dit. 13:47
26:23
“Nna, Morena, ke go biditše go ya ka toka,

ka go fa maatla,

ka go šireletša.

Ka wena ke tla dira kgwerano le ditšhaba,

ka tlišetša batho seetša.

7O tla budulla difofu mahlo,

wa lokolla dibofša dikgolegong tša leswiswi.

8“Ke nna fela ke lego Morena Modimo wa gago.

Ga go modingwana yo mongwe yo nkago mo fa letago la ka;

le go tumišwa ga ka nka se go fe medimo ya diswantšho.

9Tše ke boletšego pele gore di tla hlaga,

šedi di phethegile.

Bjale ke tla le botša tše difsa le pele di thoma go direga.”

Kopelo ya go tumiša Morena

10Opelelang Morena kopelo ye mpsha;

mo tumišeng, lena bohle ba lefase!

Mo reteng, lena le sepelago ka maselawatle,

le lena dibopiwa tšohle tša lewatle.

Mo opeleleng, lena dinaga tša kgole,

le lena badudi ba tšona!

11Leganata le metse ya lona a di goe;

batho ba metsana ya Kedara a ba mo rete!

Ba ba dulago motseng wa Sela a ba goe ka lethabo godimo ga dithaba!

12Ba ba dulago nageng tša kgole a ba rete Morena ba mo tumiše!

13Morena o yo lwa bjalo ka mohlabani;

o fišegela go lwa bjalo ka mogale.

O a goa,

o hlaba mokgoši wa ntwa;

o fadišetša manaba a gagwe maatla.

Modimo o holofetša go thuša setšhaba sa gagwe

14Modimo o re:

“Ke kgale ke ikhomoletše,

ke kgokile pelo,

ke rile tuu.

Eupša bjale ke tla goa,

ka šutša ka hemelana go swana le mosadi ge a belega.

15Ke tla phušola dithaba le meboto,

ka omeletša dimela.

Ke tla gopiša dinoka,

ka pšheša megobe.

16“Ke tla hlahla difofu tša ka ditseleng tše ba sa di tsebego,

ka ba sepediša mebileng ye ba sego ba ka ba sepela go yona.

Ke tla fetoša leswiswi le ba lego go lona seetša,

gomme ka ba lekaneletša naga ya makukuno.

Tšeo ke tše ke le holofetšago tšona,

gomme ke tla di phetha.

17Ba ba botilego diswantšho tše di betlilwego,

ba rego diswantšho tše di bopilwego ke medimo ya bona,

ba tla lewa ke dihlong,

ba inamiša dihlogo.”

Baisraele ga se ba ithuta

18Morena o re:

“Theeletšang,

lena le sa ratego go kwa.

Lebelelang gabotse,

lena le sa nyakego go bona.

19Na go na le yo a foufetšego go feta mohlanka wa ka,

goba yo e lego setholo go feta motseta wa ka?

Ga go yo a foufetšego bjalo ka mogwera wa ka,42:19 “mogwera wa ka” Ga go tsebje gore mo lentšu la Seheberu le ra eng.

goba yo a sa bonego boka mohlanka wa ka.

20Lena Baisraele le bone dilo tše ntši,

fela ga se la ithuta selo ka tšona.

Tsebe tša lena di bulegile, eupša ga le kwe.”

21Ka ge Morena a lokile,

o fišegela gore setšhaba sa gagwe se hlomphe dithuto tša gagwe se di tšeele godimo.

22Eupša bjale setšhaba sa gagwe se hutšwe,

se thopetšwe;

ba tlemilwe ka meleteng,

ba utilwe le ka dikgolegong.

Ba ile ba hlakolwa ba hulwa,

eupša ba hloka mohlakodiši.

23Ke mang gare ga lena yo a tlago theeletša taba tše?

Ke mang yo a tlago theeletša gabotse go tloga lehono?

24Ke mang yo a gafetšego Baisraele go bahlakodi,

ditlogolo tša Jakobo go bathopedi?

A ga se Morena ka boyena yo re mo senyeditšego?

Re be re sa rate go phela ka moo a bego a nyaka ka gona,

le gona re sa phethe ditaelo tša gagwe.

25Ka gona o ile a re otla o šoro,

a re tlaiša ka ntwa.

Kgalefo ya gagwe e be e tuka bjalo ka mollo,

e aparetše setšhaba sa Israele ka moka,

eupša rena ra se tsebe se se diregago,

ra se ithute selo tabeng tšeo.

43

Modimo o holofetša go hlakodiša setšhaba sa gagwe

431Lena Baisraele,

Morena yo a le hlodilego,

yo a le bopilego,

lena ditlogolo tša Jakobo, o re:

“Le se ke la boifa –

ke le hlakodišitše.

Ke le biditše ka leina la Israele –

le ba ka.

2Ge le tshela noka ye e išago,

ke tla ba le lena;

matshwenyego a lena a ka se le tšee bjalo ka lefula.

Ge le putla mollo le ka se tlaboge,

3gobane nna ke Morena Modimo wa lena,

Modimo yo mokgethwa wa Israele,

yo a le phološago.

Ke tla loba ka Egepeta gore ke le lokolle;

ke tla gafa Etopia le Seba legatong la lena.

4Ke tla loba ka batho le tšona ditšhaba gore ke le phološe,

ka gobane le ba bohlokwa go nna mme ke le tšeela godimo,

ke a le rata.

5Le se ke la boifa –

ke na le lena.

“Ke tla kgobokanya batho ba gabolena ba etšwa bohlabatšatši,

ka bušetša ditlogolo tša lena gae go tloga bodikelatšatši.

6Ke tla botša leboa gore le ba lokolle,

ka botša le bodikela gore bo se ba thibele.

Lesang setšhaba sa ka se tloge nageng tša kgole,

dikhutlong tša lefase.

7Ke setšhaba sa ka,

ke se hlodile,

ka se bopa gore se tumiše nna.”

Baisraele ke dihlatse tša Morena

8Morena o re:

“Biletšang setšhaba sa ka kgorong ya tsheko.

Ba na le mahlo, eupša ba foufetše;

ba na le ditsebe, eupša ke ditholo!

9Ditšhaba ka moka di kgobokane kgorong ya tsheko,

merafe e bokane ka moo.

Ke medimo efe ya tšona ye e kago bolela tša ka moso?

Ke efe ye e boletšego tše di fetilego?

Nke medimo yeo e bitše dihlatse tša yona go bontšha gore e a rereša,

le gore e bege gore e boletše nnete.

10“Lena setšhaba sa Israele,

le dihlatse tša ka;

ke le kgethile gore le be bahlanka ba ka,

gore le tle le ntsebe mme le ntumele,

gomme le kwešiše gore ke nna fela ke lego Modimo.

Ka ntle le nna ga go modimo wo mongwe;

ga se a ka a ba gona,

ebile a ka se tsoge a bile gona.

11“Ke nna fela ke lego Morena,

ke nna fela nkago le phološa.

12Ke boletše pele ka bega tše di tlago direga,

ka morago ka le phološa.

Ga go modimo o šele gare ga lena wo o kilego wa dira tšeo;

lena le dihlatse tša ka.

13Ke nna Modimo, gomme ka mehla ke tla no ba yena.

Ga go yo a kago hlakodiša yo ke mo otlago;

se ke se dirilego sona ke mang yo a kago se dirolla?”

Modimo o tla hlakodiša Baisraele Babilone

14Modimo yo mokgethwa wa Israele, Morena yo a le phološago, o re:

“Gore ke tle ke le hlakodiše,

ke tla romela madira a go lwa le Babilone;

gomme Bababilone ka moka ba leka go tšhaba

ka maselawatle ale ba bego ba ikgantšha ka ona.

15Ke nna Morena Modimo wa lena yo mokgethwa,

ke le bopile, lena Baisraele,

gomme ke nna Kgoši ya lena.”

16O realo, Morena, Mophulatsela lewatleng,

Mmulammila gare ga maphoto a magolo;

17yo a dirilego gore madira a maatla a tšwe,

madira a dikoloi tša ntwa le dipere.

A wele ohle, a ka se sa tsoga,

a tingwa bjalo ka lebone.

18Morena o tšwela pele o re:

“Le se ke la itshwarelela ka tše di fetilego,

goba la dula le gopola tša kgale.

19Bonang, ke tla dira se sefsa;

se šetše se tšwelela gonabjale –

le a iponela ka bolena!

Ke tla phula tsela lešokeng,

ka ediša dinoka nageng ye e omilego.

20Diphukubje le dimpšhe le diphoofolo tše dingwe tša naga di tla ntlhompha

ge ke ediša dinoka leganateng,

gore ke noše setšhaba se ke se kgethilego meetse.

21Ke setšhaba se ke ipopetšego sona,

gomme se tla bega letago la ka.”

Dibe tša Baisraele

22Morena o re go setšhaba sa gagwe:

“Eupša le be le sa nthapele,

lena Baisraele;

ebile le sa itapiše ka go nkhunamela,

lena ditlogolo tša Jakobo.

23Le be le sa ntirele dihlabelo tša go tšhungwa ka moka ka dihušwane,

le gona le sa ntlhomphe ka dihlabelo tše dingwe tša lena.

Ke be ke sa le gapeletše go ntlišetša dikabelo tša bupi,

le gona ke sa le lapiše ka go le kgopela gore le ntšhumele diorelo.

24Le be le sa nthekele diorelo,

goba la nkhoriša ka makhura a diruiwa tša lena.

Sa lena e bile go nkimetša dibe tša lena,

le go ntapiša ka makgopo a lena.

25Le ge go le bjalo,

nna ke Modimo yo a le swarelago dibe,

gomme ke dira seo ka gobane ke nna Modimo wa kgaugelo.

Nka se sa gopola dibe tša lena.

26“A re yeng kgorong ya tsheko;

le nkgopotše se se lokilego se le kilego la se dira!

Le bolele le bontšhe gore ga le ne molato!

27Rakgolokhukhu wa lena wa pele43:27 “Rakgolokhukhu wa lena wa pele” Yoo e ka ba Jakobo goba Abrahama, le ge e le Adamo. o be a dira dibe;

baetapele ba lena ba be ba mphošetša.

28Ka gona ke ba kokobeditše,

bona setšhaba sa ka se sekgethwa,

ka le tlišetša le masetlapelo,

ka ba ka dira gore le rogakwe.”

44

Morena ke yena Modimo a nnoši

441Morena o re:

“Bjale theeletšang,

lena Baisraele,

bahlanka ba ka,

lena setšhaba sa ka se ke se kgethilego,

lena ditlogolo tša Jakobo.

2Ke nna Morena yo ke le bopilego,

yo ke le hlodilego;

ke le thušitše go tloga mola le tswalwa.

Le se boife, le bahlanka ba ka.

Le setšhaba se se lokilego,

se ke se kgethilego.

3“Naga ye e omilego ke tla e tšhollela meetse,

ka neša pula tša matlorotloro nageng ye e nyorilwego.

Bana ba lena ke tla ba tšhela moya wa ka,

ditlogolo tša lena ka di šegofatša kudu.

4Ba tla atlega bjalo ka mohlare wo o iketlilego,

boka meretlwanokana ya kgauswi le meela ya meetse.

5“Motho o tla re:

“ ‘Nna ke wa Morena,’

yo mongwe a re yena ke wa setšhaba sa Israele.

Yo mongwe o tla ngwala leina la Morena seatleng,

a ipitša wa setšhaba sa Modimo.”

6

44:6
Jes. 48:12
Kut. 1:17
2:8
22:13
Morena, Kgoši ya Baisraele,

Mohlakodiši wa bona,

yena Morena Ramaatlaohle, o re:

“Ke nna Mathomo,

ebile ke nna Mafelelo,

ga go modimo ka ntle le nna.

7Kgane ke mang yo a ka dirago tše ke di dirilego?

Ke mang yo a ka bego a porofetile a mpotša tšohle tše di bego di tlilo direga,

go tloga gona kua mathomothomong go iša go sa felego?44:7 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

8Setšhaba sa ka,

le se ke la boifa la gakanega!

Le a tseba gore go tloga kgalekgale ke boletše tšohle tše di bego di tlilo direga,

gomme lena le dihlatse tša ka.

Na go na le Modimo wo mongwe?

Ruri, ga o gona modingwana wo mongwe wo maatla wo ke o tsebago.”

Go khunamela medimo ya diswantšho ke botlaela

9Bohle ba ba dirago medimo ya diswantšho ke dilofela, le yona medingwana yeo ya bona ba e ratago ga e ne mohola. Ba ba rapelago medingwana yeo ba foufetše, ga ba tsebe selo; ba tla lešwa dihlong. 10Go dira seswantšhobopša ka tshipi mme wa se rapela wa re ke modimo go holang? 11Mang le mang yo a se khunamelago o tla goboga. Ba ba dirago medimo ya diswantšho ke batho ba nama. A ba kgoboketšwe ba sekišwe – ba tla tšhoga mme ba lewa ke dihlong.

12Morulatshipi o tšea tshipi a e kgatlakgatla mollong ka marago a selepe. Ka diatla tše di tiilego o kgatla tshipi yeo ka dinoto tša mehutahuta, a dira modimo wa seswantšho. Ge a ntše a šoma o swarwa ke tlala, a felelwe ke maatla; ge a sa nwe meetse o a lapa.

13Mmetli o ela kota ka thapo. O thala seswantšho godimo ga yona ka mošidi, a e swayaswaya, a e betla ka dipetlwane gomme a e ntšha seswantšho se sebotse sa motho wa monna, a tla a se bea ka ntlong. 14A ka rema mesedere goba meeike ya mehutahuta, goba a ipšalela mohlare wo mongwe ka sethokgweng. A ka no bjala le morula gomme pula ya o godiša. 15Motho o dira dikgong ka kota ye nngwe ya mohlare, a gotša mollo a o ora, goba a apea bogobe; ka ye nngwe a itirela modingwana a o obamela. 16Ka ye nngwe kota o gotša mollo a beša nama, a e ja, a khora. O a ikomoša a re: “Agaa, ke ruthetše! Mollo wo ga se ka bose!” 17Ka kota ye nngwe ye e šetšego o betla modimo wa seswantšho, a khunamela pele ga wona, a o obamela, a o rapela a re: “O modimo wa ka – mphološe!”

18Batho ba mohuta woo ga ba tsebe ebile ga ba kwešiše se ba se dirago. Morena o ba khupeditše mahlo, a ba retetša le dipelo gore ba se kwešiše. 19Mmetli wa medimo ya diswantšho ga a iše taba ye hlogong; le gona ga a ne tsebo le kwešišo ya go re: “Etse dikota tše dingwe ke goditše mollo ka tšona ka apea bogobe ka beša le nama, ka ja. Ka kota ye nngwe ye e šetšego ka betla seswantšho se sa go šišimiša. Bjale nka napa ka khunamela kota ya kotakota?”

20Go dira bjalo go no swana le go koma melora. Menagano ya motho yoo ya go iphora e mo lahleditše mo e lego gore a ka se sa thušega. Ga a lemoge gore seswantšhobetlwa se a se swerego ga se modimo le gatee.

Morena ke Mohlodi le Mophološi

21Morena o re:

“Lena Baisraele, ditlogolo tša Jakobo,

gopolang taba ye:

Le bahlanka ba ka.

Ke le hloletše gore le be bahlanka ba ka,

gomme nka se tsoge ke le lebetše.

22Ke fedišitše bokgopo bja lena bjalo ka kgodi,

le dibe tša lena bjalo ka leru.

Boelang go nna ka gobane ke nna ke le phološitšego.”

23Hlabang mekgolokwane, lena magodimo,

ka gore Morena o phološitše setšhaba sa gagwe!

Duduetšang lena magolobitla a lefase!

Goang ka lethabo, lena dithaba,

gotee le lena mehlare yohle ya sekgwa,

ka gobane Morena o phološitše ditlogolo tša Jakobo,

gomme a ikgethwafatša setšhabeng sa Israele.

24“Ke nna Morena, Mophološi wa lena;

ke nna ke le hlodilego.

Ke nna Morena,

Mohlodi wa dilo tšohle.

Ke nna ke le noši ke phurulotšego magodimo;

ge ke ala lefase ga go yo a nthušitšego.

25

44:25
1 Bakor. 1:20
Didupe ke di fetoša mašilo,

mehlolo ya baprofeta ba maaka ke e dira lefeela.

Ke bontšha gore bahlale ba a phoša,

le gore bohlale bja bona ke botlaela.

26Eupša tše di bolelwago ke mohlanka wa ka ke a di tšweletša,

le maikemišetšo a ka ale a begelwago ke batseta ba ka ke a a phethagatša.

Ke botša Jerusalema gore batho ba tla buša ba dula gona,

le metse ya Juda gore e tla agwa ka lefsa.

Marope a yona ke tla dira gore a tsošološwe.

27Ke laela lewatle gore le pšhe,

ke gopiša le dinoka.

28

44:28
2 Dikr. 36:23
Esra 1:2
Ke botša Korese ke re:

‘Ke wena o tlago ba mohlokomedi wa setšhaba sa ka;

o tla dira tše ke nyakago gore o di dire:

O tla laela gore Jerusalema e tsošološwe,

le gore metheo ya Tempele e agwe.’ ”