Sepedi 2000 (NSO00)
41

Modimo o kgothatša Baisraele

411Modimo o re:

“Homolang le theeletše,

lena dinaga tša kgole!

Itokišetšeng go bega taba ya lena kgorong ya tsheko;

batamelang, le tla fiwa sebaka sa go bolela.

A re yeng kgorong mmogo.

2“Ke mang wa go hlohleletša mofenyi wa bohlabela41:2 “mofenyi wa bohlabela” Ke Korese, kgoši wa Persia. Lebelela Jes. 45:1.

yo a fenyago gohle mo a yago gona?

Ke mang yo a gafelago ditšhaba go yena,

a dirago gore a gatakele magoši?

Ka tšhoša ya gagwe o ba fetoša lerole.

Mesebe ya gagwe e ba phatlalatša bjalo ka mooko ge o tšewa ke phefo.

3O a ba hlomara a ba bolaya,

a fetela pele a se a gobatšwa,

a tšea ka ditsela tše a bego a sa di tsebe.

4Ke mang yo a dirilego gore tše di hlage?

Ke mang yo a hlodilego ditšhaba kgale?

Ke nna, Morena –

ke nna Mathomo,

ebile ke nna Mafelelo.

5“Batho ba dinaga tša kgole ba bone tše ke di dirilego;

ba a boifa mme ba a thothomela.

Ka gona ba a kgobokana,

ba a tla.

6Ba tutuetšana seng sa bona ba re:

‘Tiang maatla!’

7Morulatshipi o tiiša morulagauta maatla.

Yo a kgolokago modimo wa seswantšho ka noto o tutuetša yo a dirago dikokotela.

O re: ‘Se se lomagantšwego se ke se sebotse.’

Ke moka ba o kokotela madulong a wona gore o se ke wa wa.

8

41:8
2 Dikr. 20:7
Jak. 2:23
“Eupša lena Baisraele, bahlanka ba ka,

bana ba Jakobo,

ke lena setšhaba se ke se kgethilego,

ditlogolo tša Abrahama, mogwera wa ka.

9Ke le tšere magomong a lefase,

ke le biditše le le dikhutlong tša kgolekgole,

ka re go lena:

‘Le bahlanka ba ka.’

Ga se ka le nyatša,

eupša ke le kgethile.

10Le se ke la boifa –

ke na le lena!

Le se ke la lealea –

ke nna Modimo wa lena!

Ke a le tiiša, ke a le thuša,

ke a le šireletša,

ke le hlakodiša ka maatla a ka.

11“Ba ba le galefetšego ba tla gobošwa ba lewa ke dihlong,

ba fetoga lefeela.

Ba ba lwago le lena ba tla hwa.

12Ge le ba nyaka le ka se ba bone,

ka gore ba tla be ba ile.

Manaba a lena a tla fela.

13Gobane nna,

Morena Modimo wa lena,

ke a le tiiša,

ke le hlahla ka letsogo ke re:

‘Se boifeng, ke a le thuša.’ ”

14Morena o re:

“Le se ke la boifa,

lena setšhabana se se fokolago sa Israele,

ke a le thuša.

Nna, Modimo yo mokgethwa wa Israele,

ke Mohlakodiši wa lena.

15Ke tla dira gore le be bjalo ka selei se sefsa sa bogale sa go fola.

Ka sona le tla fola dithaba

la di šilaganya,

meboto la e fetoša mooko.

16Le tla di fefera,

tša tšewa ke phefo,

tša gašanywa ke ledimo.

Eupša lena le tla goa ka lethabo, ka gobane nna ke Modimo wa lena.

Le tla ikgantšha ka nna,

Modimo yo mokgethwa wa Israele.

17“Setšhaba sa ka se a hlaka, se a diila,

se nyaka meetse eupša ga a gona;

ba omile megolo ka lenyora.

Nna, Morena, ke tla ba fa tše ba di kgopelago.

Nna, Modimo wa Israele,

nka se ba lahle.

18Ke tla phula dinoka mebotong ye e sa melego selo,

le methopo melaleng.

Ke tla fetoša leganata megobe,

mme naga ye e omilego ya ba methopo ya meetse.

19Ke tla mediša mesedere leganateng,

le megohlo le memirte le mehlware.

Ke tla bjala mehlare ye mentši nageng ye e omilego –

mephaene ya mehutahuta le mesaeprese.

20Ke tla dira dilo tše gore batho ba di bone ba di tsebe mme ba gopodišiše gore di dirilwe ke nna, Morena.

Ba tla kwešiša gore Modimo yo mokgethwa wa Israele ke yena a dirilego dilo tše.”

Morena o hlohla medimo ya baditšhaba

21Morena, Kgoši ya ditlogolo tša Jakobo, o re:

“Lena medimo ya baditšhaba,

hlalošetšang kgoro taba ya lena;

e botšeng mabaka a lena!

22Batamelang le re botše tše di sa tlago,

tše di tlago hlaga ka moso,

gore mola di direga re tle re di tsebe.

Hlalošetšang kgoro ditiragalo tše di fetilego,

le re botše gore di šupa eng.

23Re botšeng gore ka moso go tla hlaga eng –

ke gona re tlago tseba gore ke lena medimo!

Dirang se sengwenyana se sebotse goba se sebe;

ke gona re tlago tšhoga ra taditetša mahlo!

24Lena ga le selo,

tše le di dirago le tšona ke lefeela,

le barapedi ba lena ba a šišimiša!

25“Ke biditše monna wa bohlabela41:25 “monna wa bohlabela” Lebelela temana 2. ka leina;

ke mo hlohleleditše gore a hlasele a etšwa ka leboa.

O gatakela babuši a ba swantšha le leraga,

go swana le mmopi ge a duba letsopa.

26Ke mang gare ga lena yo a kilego a bolela taba ye ra e tseba e se tla,

ra tla ra re o nepile?

Ga go le o tee wa lena yo a kilego a e bolela;

ga go motho le o tee yo a kilego a kwa le bolela taba ye!

27Nna, Morena, ke bile wa mathomo

wa go e begela batho ba Sione;

ke romile motseta Jerusalema gore a re:

‘Bonang! Batho ba gabolena ba etla!’41:27 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

28Ge ke iša mahlo go medimo,

gwa se be le o tee wa go re selo;

gwa se be le o tee wa go nkaraba ge ke botšiša.

29Medimo ye ka moka ga yona ke lefeela;

ga e kgone go dira selo le gatee –

medimo ye ya diswantšho ga se selo,

ga e ne maatla le gannyane.”

42

Mohlanka wa Morena

421

42:1
Mat. 3:17
17:5
Mar. 1:11
Luk. 3:22
9:35
42:1-4
Mat. 12:18-21
Morena o re:

“Bonang mohlanka wa ka yo ke mo tiišago,

mokgethiwa wa ka yo a nkgahlago.

Ke mo tladitše moya wa ka,

gomme o tla begela ditšhaba maikemišetšo a ka.

2A ka se hlabe lešata goba a hlaboša lentšu,

a ka se bolelele godimo mekgotheng.

3Lehlaka le le thokgegilego a ka se le robele sa ruri,

goba a tima lebone le le tukago gannyane.

O tla tliša toka ya go ya go ile.

4A ka se lape goba a nolega moko,

go fihlela a hlomile toka lefaseng.

Dinaga tša kgole di letetše go rutwa ke yena.”

5

42:5
Dit. 17:24-25
Modimo o hlodile magodimo mme a a phurolla;

o adile lefase le tšohle tše di metšego go lona;

o fa batho ba ba lego go lona bophelo,

o phediša badudi ba lona.

Bjale Morena yo a hlodilego dilo tše o re go mohlanka wa gagwe:

6

42:6
Jes. 49:6
Luk. 2:32
Dit. 13:47
26:23
“Nna, Morena, ke go biditše go ya ka toka,

ka go fa maatla,

ka go šireletša.

Ka wena ke tla dira kgwerano le ditšhaba,

ka tlišetša batho seetša.

7O tla budulla difofu mahlo,

wa lokolla dibofša dikgolegong tša leswiswi.

8“Ke nna fela ke lego Morena Modimo wa gago.

Ga go modingwana yo mongwe yo nkago mo fa letago la ka;

le go tumišwa ga ka nka se go fe medimo ya diswantšho.

9Tše ke boletšego pele gore di tla hlaga,

šedi di phethegile.

Bjale ke tla le botša tše difsa le pele di thoma go direga.”

Kopelo ya go tumiša Morena

10Opelelang Morena kopelo ye mpsha;

mo tumišeng, lena bohle ba lefase!

Mo reteng, lena le sepelago ka maselawatle,

le lena dibopiwa tšohle tša lewatle.

Mo opeleleng, lena dinaga tša kgole,

le lena badudi ba tšona!

11Leganata le metse ya lona a di goe;

batho ba metsana ya Kedara a ba mo rete!

Ba ba dulago motseng wa Sela a ba goe ka lethabo godimo ga dithaba!

12Ba ba dulago nageng tša kgole a ba rete Morena ba mo tumiše!

13Morena o yo lwa bjalo ka mohlabani;

o fišegela go lwa bjalo ka mogale.

O a goa,

o hlaba mokgoši wa ntwa;

o fadišetša manaba a gagwe maatla.

Modimo o holofetša go thuša setšhaba sa gagwe

14Modimo o re:

“Ke kgale ke ikhomoletše,

ke kgokile pelo,

ke rile tuu.

Eupša bjale ke tla goa,

ka šutša ka hemelana go swana le mosadi ge a belega.

15Ke tla phušola dithaba le meboto,

ka omeletša dimela.

Ke tla gopiša dinoka,

ka pšheša megobe.

16“Ke tla hlahla difofu tša ka ditseleng tše ba sa di tsebego,

ka ba sepediša mebileng ye ba sego ba ka ba sepela go yona.

Ke tla fetoša leswiswi le ba lego go lona seetša,

gomme ka ba lekaneletša naga ya makukuno.

Tšeo ke tše ke le holofetšago tšona,

gomme ke tla di phetha.

17Ba ba botilego diswantšho tše di betlilwego,

ba rego diswantšho tše di bopilwego ke medimo ya bona,

ba tla lewa ke dihlong,

ba inamiša dihlogo.”

Baisraele ga se ba ithuta

18Morena o re:

“Theeletšang,

lena le sa ratego go kwa.

Lebelelang gabotse,

lena le sa nyakego go bona.

19Na go na le yo a foufetšego go feta mohlanka wa ka,

goba yo e lego setholo go feta motseta wa ka?

Ga go yo a foufetšego bjalo ka mogwera wa ka,42:19 “mogwera wa ka” Ga go tsebje gore mo lentšu la Seheberu le ra eng.

goba yo a sa bonego boka mohlanka wa ka.

20Lena Baisraele le bone dilo tše ntši,

fela ga se la ithuta selo ka tšona.

Tsebe tša lena di bulegile, eupša ga le kwe.”

21Ka ge Morena a lokile,

o fišegela gore setšhaba sa gagwe se hlomphe dithuto tša gagwe se di tšeele godimo.

22Eupša bjale setšhaba sa gagwe se hutšwe,

se thopetšwe;

ba tlemilwe ka meleteng,

ba utilwe le ka dikgolegong.

Ba ile ba hlakolwa ba hulwa,

eupša ba hloka mohlakodiši.

23Ke mang gare ga lena yo a tlago theeletša taba tše?

Ke mang yo a tlago theeletša gabotse go tloga lehono?

24Ke mang yo a gafetšego Baisraele go bahlakodi,

ditlogolo tša Jakobo go bathopedi?

A ga se Morena ka boyena yo re mo senyeditšego?

Re be re sa rate go phela ka moo a bego a nyaka ka gona,

le gona re sa phethe ditaelo tša gagwe.

25Ka gona o ile a re otla o šoro,

a re tlaiša ka ntwa.

Kgalefo ya gagwe e be e tuka bjalo ka mollo,

e aparetše setšhaba sa Israele ka moka,

eupša rena ra se tsebe se se diregago,

ra se ithute selo tabeng tšeo.

43

Modimo o holofetša go hlakodiša setšhaba sa gagwe

431Lena Baisraele,

Morena yo a le hlodilego,

yo a le bopilego,

lena ditlogolo tša Jakobo, o re:

“Le se ke la boifa –

ke le hlakodišitše.

Ke le biditše ka leina la Israele –

le ba ka.

2Ge le tshela noka ye e išago,

ke tla ba le lena;

matshwenyego a lena a ka se le tšee bjalo ka lefula.

Ge le putla mollo le ka se tlaboge,

3gobane nna ke Morena Modimo wa lena,

Modimo yo mokgethwa wa Israele,

yo a le phološago.

Ke tla loba ka Egepeta gore ke le lokolle;

ke tla gafa Etopia le Seba legatong la lena.

4Ke tla loba ka batho le tšona ditšhaba gore ke le phološe,

ka gobane le ba bohlokwa go nna mme ke le tšeela godimo,

ke a le rata.

5Le se ke la boifa –

ke na le lena.

“Ke tla kgobokanya batho ba gabolena ba etšwa bohlabatšatši,

ka bušetša ditlogolo tša lena gae go tloga bodikelatšatši.

6Ke tla botša leboa gore le ba lokolle,

ka botša le bodikela gore bo se ba thibele.

Lesang setšhaba sa ka se tloge nageng tša kgole,

dikhutlong tša lefase.

7Ke setšhaba sa ka,

ke se hlodile,

ka se bopa gore se tumiše nna.”

Baisraele ke dihlatse tša Morena

8Morena o re:

“Biletšang setšhaba sa ka kgorong ya tsheko.

Ba na le mahlo, eupša ba foufetše;

ba na le ditsebe, eupša ke ditholo!

9Ditšhaba ka moka di kgobokane kgorong ya tsheko,

merafe e bokane ka moo.

Ke medimo efe ya tšona ye e kago bolela tša ka moso?

Ke efe ye e boletšego tše di fetilego?

Nke medimo yeo e bitše dihlatse tša yona go bontšha gore e a rereša,

le gore e bege gore e boletše nnete.

10“Lena setšhaba sa Israele,

le dihlatse tša ka;

ke le kgethile gore le be bahlanka ba ka,

gore le tle le ntsebe mme le ntumele,

gomme le kwešiše gore ke nna fela ke lego Modimo.

Ka ntle le nna ga go modimo wo mongwe;

ga se a ka a ba gona,

ebile a ka se tsoge a bile gona.

11“Ke nna fela ke lego Morena,

ke nna fela nkago le phološa.

12Ke boletše pele ka bega tše di tlago direga,

ka morago ka le phološa.

Ga go modimo o šele gare ga lena wo o kilego wa dira tšeo;

lena le dihlatse tša ka.

13Ke nna Modimo, gomme ka mehla ke tla no ba yena.

Ga go yo a kago hlakodiša yo ke mo otlago;

se ke se dirilego sona ke mang yo a kago se dirolla?”

Modimo o tla hlakodiša Baisraele Babilone

14Modimo yo mokgethwa wa Israele, Morena yo a le phološago, o re:

“Gore ke tle ke le hlakodiše,

ke tla romela madira a go lwa le Babilone;

gomme Bababilone ka moka ba leka go tšhaba

ka maselawatle ale ba bego ba ikgantšha ka ona.

15Ke nna Morena Modimo wa lena yo mokgethwa,

ke le bopile, lena Baisraele,

gomme ke nna Kgoši ya lena.”

16O realo, Morena, Mophulatsela lewatleng,

Mmulammila gare ga maphoto a magolo;

17yo a dirilego gore madira a maatla a tšwe,

madira a dikoloi tša ntwa le dipere.

A wele ohle, a ka se sa tsoga,

a tingwa bjalo ka lebone.

18Morena o tšwela pele o re:

“Le se ke la itshwarelela ka tše di fetilego,

goba la dula le gopola tša kgale.

19Bonang, ke tla dira se sefsa;

se šetše se tšwelela gonabjale –

le a iponela ka bolena!

Ke tla phula tsela lešokeng,

ka ediša dinoka nageng ye e omilego.

20Diphukubje le dimpšhe le diphoofolo tše dingwe tša naga di tla ntlhompha

ge ke ediša dinoka leganateng,

gore ke noše setšhaba se ke se kgethilego meetse.

21Ke setšhaba se ke ipopetšego sona,

gomme se tla bega letago la ka.”

Dibe tša Baisraele

22Morena o re go setšhaba sa gagwe:

“Eupša le be le sa nthapele,

lena Baisraele;

ebile le sa itapiše ka go nkhunamela,

lena ditlogolo tša Jakobo.

23Le be le sa ntirele dihlabelo tša go tšhungwa ka moka ka dihušwane,

le gona le sa ntlhomphe ka dihlabelo tše dingwe tša lena.

Ke be ke sa le gapeletše go ntlišetša dikabelo tša bupi,

le gona ke sa le lapiše ka go le kgopela gore le ntšhumele diorelo.

24Le be le sa nthekele diorelo,

goba la nkhoriša ka makhura a diruiwa tša lena.

Sa lena e bile go nkimetša dibe tša lena,

le go ntapiša ka makgopo a lena.

25Le ge go le bjalo,

nna ke Modimo yo a le swarelago dibe,

gomme ke dira seo ka gobane ke nna Modimo wa kgaugelo.

Nka se sa gopola dibe tša lena.

26“A re yeng kgorong ya tsheko;

le nkgopotše se se lokilego se le kilego la se dira!

Le bolele le bontšhe gore ga le ne molato!

27Rakgolokhukhu wa lena wa pele43:27 “Rakgolokhukhu wa lena wa pele” Yoo e ka ba Jakobo goba Abrahama, le ge e le Adamo. o be a dira dibe;

baetapele ba lena ba be ba mphošetša.

28Ka gona ke ba kokobeditše,

bona setšhaba sa ka se sekgethwa,

ka le tlišetša le masetlapelo,

ka ba ka dira gore le rogakwe.”