Sepedi 2000 (NSO00)
40

Mantšu a kholofelo

401Modimo wa rena o re:

“Homotšang setšhaba sa ka,

se homotšeng!

2Beang batho ba Jerusalema pelo!

Le ba botše gore ba tlaišegile, go lekane,

ba lefeleditše dibe tša bona.

Ke ba otlile kudu go lekana dibe tša bona.”

3
40:3
Mat. 3:3
Mar. 1:3
Joh. 1:23
40:3-5
Luk. 3:4-6
Motho o a goelela o re:

“Phulelang Morena tsela lešokeng!

Lekaneletšang Modimo wa rena tselakgolo nageng ye e omilego!

4Tšheletšang meedi yohle;

lekanetšang dithaba le meboto yohle.

Mebotwana e lekanetšwe e be molala,

mme mo go sego gwa lekanela go lekanetšwe.

5Ke gona letago la Morena le tlago utollwa,

mme batho bohle ba le bona mmogo.

O realo, Morena.”

6

40:6-8
Jak. 1:10-11
1 Pet. 1:24-25
Motho o a goelela o re:

“Bega!” Ka botšiša ka re:

“Ke bege eng?” A re:

“Bega gore batho ka moka ba bjalo ka bjang;

ba hwa ka pela boka matšoba a naga.

7Mabjang a a omelela,

matšoba a a pona,

ge Morena a tliša phefo ye e a fokago.

Gabotsebotse batho le bona ba bjalo ka bjang,

ga ba phele nako ye telele.

8Ke therešo, mabjang a a omelela,

le matšoba a a pona,

eupša lentšu la Modimo wa rena lona ke la neng le neng.”

9Jerusalema, rotogela thabeng ye e phagamego,

o bege ditaba tše dibotse.

Sione, hlaboša lentšu o goelele,

o bege ditaba tše dibotse!40:9 “Jerusalema ... ditaba tše dibotse!” goba “Rotogela thabeng ye e phagamego, o begele Jerusalema ditaba tše dibotse! Hlaboša lentšu o begele Sione ditaba tše dibotse!”

Bolela o se ke wa boifa.

Botša ba metse ya Juda gore Modimo wa bona o etla!

10

40:10
Jes. 62:11
Kut. 22:12
Morena, Mong wa bohle, o tlilo buša e le yo maatla,

a tla le setšhaba se a se hlakodišitšego.

11

40:11
Hes. 34:15
Joh. 10:11
O tla fudiša mohlape wa gagwe boka modiša;

o tla kgoboketša dikwanyana,

a di kuka, a di gokarela,

a eta bommagotšona pele a iketlile.

Ga go se se ka swantšhwago le Modimo

12Na ke mang yo a ka elago lewatle ka magoswi,

goba a lekantšha legodimo ka diatla?

Ke mang yo a ka tšhelago mobu wohle wa lefase ka serotwaneng,

goba a ela dithaba le meboto ka keloboima?

13

40:13
Bar. 11:34
1 Bakor. 2:16
Ke mang yo a ka botšago Morena se a swanetšego go se dira?

Ke mang yo a ka mo rutago goba a mo eletša?

14Kgane Modimo o rerišana le mang gore a ithute a kwešiše ka mo dilo di swanetšego go dirwa,

le gore a be le tsebo le kwešišo?

15Go Modimo ditšhaba ga se selo,

di swana le lerothi la meetse morumong wa motšega,

goba lerojana le le lego godimo ga keloboima;

dihlakahlaka tša kgole di bofefo bjalo ka lerole.

16Diphoofolo tša dithokgwa tša Lebanone

ga se tša lekana go direla Modimo wa rena sehlabelo,

le mehlare ya gona ga e nene go dira dikgong tša sehlabelo.

17Go yena ditšhaba ka moka ga se selo,

ke lefeela, ga di gona.

18

40:18-19
Dit. 17:29
Na Modimo a ka bapetšwa le mang?

A ka swantšhwa le eng?

19Ga a swane le seswantšhobopša se se dirilwego ke morulatshipi,

a se manega ka gauta,

a se kgabiša ka diketane tša silibera.

20Mohloki yo a se nego silibera goba gauta,40:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “silibera goba gauta” Seheberu ga se kwagale gabotse.

o kgetha kota ye e sa bolego.

A nyaka mmetli wa sethakga,

o mmetlela modimo wa seswantšho wo o sa tekatekego.

21Na ga le tsebe?

Ga se la kwa?

Kgane ga se la botšwa kgale?

Ga le kwešiše gore lefase le thomile bjang?

22Le dirilwe ke yo a dulago setulong sa bogoši ka godimo ga lefase;

batho ba ba lego ka fase ba bonala nke ke ditšhošane.

O phurolotše leratadima bjalo ka lešela,

boka mošaša wo go dulwago ka go wona.

23O wiša babuši,

a fetoša baetapele lefeela.

24Ba swana le dimela tše di sa tšwago go bjalwa,

goba peu ye e sa tšwago go gašwa;

ge e re e a mela,

Morena a tliša phefo,

ya di tšhuma,

tša tšewa ke ledimo bjalo ka mahlaka.

25Na Modimo yo mokgethwa a ka swantšhwa le mang?

Kgane go na le yo a swanago naye?

26Lebelelang godimo!

Ke mang yo a hlodilego dinaledi tše le di bonago?

Yena yo a di etago pele bjalo ka madira,

o tseba gore ke tše kae,

gomme o di bitša ka maina.

Maatla a gagwe le bonatla ke tše dikgolo –

ga go na le naledi e tee ye e ka timelago!

27Lena Baisraele,

bjale ke ka lebaka lang le ngongorega?

Le reng le balabala,

lena ditlogolo tša Jakobo,

le re Morena ga a tsebe matshwenyego a lena,

le re Morena ga a ne taba

ge le hlokišwa toka?

28Kgane ga le tsebe?

Ga se la kwa?

Morena ke Modimo wa go ya go ile,

Mohlodi wa lefase lohle.

Ga a lape,

ga a felelwe ke maatla.

Tlhaologanyo ya gagwe ga e fihlelwe.

29O lapološa bao ba lapilego,

bao ba fokolago a ba fa maatla.

30Bafsa le bona ba a lapa ba fele maatla.

Masogana le ona a a thetšwa a we.

31Eupša bao ba tshephilego Morena ba tla lapologa,

ba se sa felelwa ke maatla,

ba swana le dintšhu tše di akalalago.

Ba tla kitima ba se lape,

ba sepela ba sa fele maatla.

41

Modimo o kgothatša Baisraele

411Modimo o re:

“Homolang le theeletše,

lena dinaga tša kgole!

Itokišetšeng go bega taba ya lena kgorong ya tsheko;

batamelang, le tla fiwa sebaka sa go bolela.

A re yeng kgorong mmogo.

2“Ke mang wa go hlohleletša mofenyi wa bohlabela41:2 “mofenyi wa bohlabela” Ke Korese, kgoši wa Persia. Lebelela Jes. 45:1.

yo a fenyago gohle mo a yago gona?

Ke mang yo a gafelago ditšhaba go yena,

a dirago gore a gatakele magoši?

Ka tšhoša ya gagwe o ba fetoša lerole.

Mesebe ya gagwe e ba phatlalatša bjalo ka mooko ge o tšewa ke phefo.

3O a ba hlomara a ba bolaya,

a fetela pele a se a gobatšwa,

a tšea ka ditsela tše a bego a sa di tsebe.

4Ke mang yo a dirilego gore tše di hlage?

Ke mang yo a hlodilego ditšhaba kgale?

Ke nna, Morena –

ke nna Mathomo,

ebile ke nna Mafelelo.

5“Batho ba dinaga tša kgole ba bone tše ke di dirilego;

ba a boifa mme ba a thothomela.

Ka gona ba a kgobokana,

ba a tla.

6Ba tutuetšana seng sa bona ba re:

‘Tiang maatla!’

7Morulatshipi o tiiša morulagauta maatla.

Yo a kgolokago modimo wa seswantšho ka noto o tutuetša yo a dirago dikokotela.

O re: ‘Se se lomagantšwego se ke se sebotse.’

Ke moka ba o kokotela madulong a wona gore o se ke wa wa.

8

41:8
2 Dikr. 20:7
Jak. 2:23
“Eupša lena Baisraele, bahlanka ba ka,

bana ba Jakobo,

ke lena setšhaba se ke se kgethilego,

ditlogolo tša Abrahama, mogwera wa ka.

9Ke le tšere magomong a lefase,

ke le biditše le le dikhutlong tša kgolekgole,

ka re go lena:

‘Le bahlanka ba ka.’

Ga se ka le nyatša,

eupša ke le kgethile.

10Le se ke la boifa –

ke na le lena!

Le se ke la lealea –

ke nna Modimo wa lena!

Ke a le tiiša, ke a le thuša,

ke a le šireletša,

ke le hlakodiša ka maatla a ka.

11“Ba ba le galefetšego ba tla gobošwa ba lewa ke dihlong,

ba fetoga lefeela.

Ba ba lwago le lena ba tla hwa.

12Ge le ba nyaka le ka se ba bone,

ka gore ba tla be ba ile.

Manaba a lena a tla fela.

13Gobane nna,

Morena Modimo wa lena,

ke a le tiiša,

ke le hlahla ka letsogo ke re:

‘Se boifeng, ke a le thuša.’ ”

14Morena o re:

“Le se ke la boifa,

lena setšhabana se se fokolago sa Israele,

ke a le thuša.

Nna, Modimo yo mokgethwa wa Israele,

ke Mohlakodiši wa lena.

15Ke tla dira gore le be bjalo ka selei se sefsa sa bogale sa go fola.

Ka sona le tla fola dithaba

la di šilaganya,

meboto la e fetoša mooko.

16Le tla di fefera,

tša tšewa ke phefo,

tša gašanywa ke ledimo.

Eupša lena le tla goa ka lethabo, ka gobane nna ke Modimo wa lena.

Le tla ikgantšha ka nna,

Modimo yo mokgethwa wa Israele.

17“Setšhaba sa ka se a hlaka, se a diila,

se nyaka meetse eupša ga a gona;

ba omile megolo ka lenyora.

Nna, Morena, ke tla ba fa tše ba di kgopelago.

Nna, Modimo wa Israele,

nka se ba lahle.

18Ke tla phula dinoka mebotong ye e sa melego selo,

le methopo melaleng.

Ke tla fetoša leganata megobe,

mme naga ye e omilego ya ba methopo ya meetse.

19Ke tla mediša mesedere leganateng,

le megohlo le memirte le mehlware.

Ke tla bjala mehlare ye mentši nageng ye e omilego –

mephaene ya mehutahuta le mesaeprese.

20Ke tla dira dilo tše gore batho ba di bone ba di tsebe mme ba gopodišiše gore di dirilwe ke nna, Morena.

Ba tla kwešiša gore Modimo yo mokgethwa wa Israele ke yena a dirilego dilo tše.”

Morena o hlohla medimo ya baditšhaba

21Morena, Kgoši ya ditlogolo tša Jakobo, o re:

“Lena medimo ya baditšhaba,

hlalošetšang kgoro taba ya lena;

e botšeng mabaka a lena!

22Batamelang le re botše tše di sa tlago,

tše di tlago hlaga ka moso,

gore mola di direga re tle re di tsebe.

Hlalošetšang kgoro ditiragalo tše di fetilego,

le re botše gore di šupa eng.

23Re botšeng gore ka moso go tla hlaga eng –

ke gona re tlago tseba gore ke lena medimo!

Dirang se sengwenyana se sebotse goba se sebe;

ke gona re tlago tšhoga ra taditetša mahlo!

24Lena ga le selo,

tše le di dirago le tšona ke lefeela,

le barapedi ba lena ba a šišimiša!

25“Ke biditše monna wa bohlabela41:25 “monna wa bohlabela” Lebelela temana 2. ka leina;

ke mo hlohleleditše gore a hlasele a etšwa ka leboa.

O gatakela babuši a ba swantšha le leraga,

go swana le mmopi ge a duba letsopa.

26Ke mang gare ga lena yo a kilego a bolela taba ye ra e tseba e se tla,

ra tla ra re o nepile?

Ga go le o tee wa lena yo a kilego a e bolela;

ga go motho le o tee yo a kilego a kwa le bolela taba ye!

27Nna, Morena, ke bile wa mathomo

wa go e begela batho ba Sione;

ke romile motseta Jerusalema gore a re:

‘Bonang! Batho ba gabolena ba etla!’41:27 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

28Ge ke iša mahlo go medimo,

gwa se be le o tee wa go re selo;

gwa se be le o tee wa go nkaraba ge ke botšiša.

29Medimo ye ka moka ga yona ke lefeela;

ga e kgone go dira selo le gatee –

medimo ye ya diswantšho ga se selo,

ga e ne maatla le gannyane.”

42

Mohlanka wa Morena

421

42:1
Mat. 3:17
17:5
Mar. 1:11
Luk. 3:22
9:35
42:1-4
Mat. 12:18-21
Morena o re:

“Bonang mohlanka wa ka yo ke mo tiišago,

mokgethiwa wa ka yo a nkgahlago.

Ke mo tladitše moya wa ka,

gomme o tla begela ditšhaba maikemišetšo a ka.

2A ka se hlabe lešata goba a hlaboša lentšu,

a ka se bolelele godimo mekgotheng.

3Lehlaka le le thokgegilego a ka se le robele sa ruri,

goba a tima lebone le le tukago gannyane.

O tla tliša toka ya go ya go ile.

4A ka se lape goba a nolega moko,

go fihlela a hlomile toka lefaseng.

Dinaga tša kgole di letetše go rutwa ke yena.”

5

42:5
Dit. 17:24-25
Modimo o hlodile magodimo mme a a phurolla;

o adile lefase le tšohle tše di metšego go lona;

o fa batho ba ba lego go lona bophelo,

o phediša badudi ba lona.

Bjale Morena yo a hlodilego dilo tše o re go mohlanka wa gagwe:

6

42:6
Jes. 49:6
Luk. 2:32
Dit. 13:47
26:23
“Nna, Morena, ke go biditše go ya ka toka,

ka go fa maatla,

ka go šireletša.

Ka wena ke tla dira kgwerano le ditšhaba,

ka tlišetša batho seetša.

7O tla budulla difofu mahlo,

wa lokolla dibofša dikgolegong tša leswiswi.

8“Ke nna fela ke lego Morena Modimo wa gago.

Ga go modingwana yo mongwe yo nkago mo fa letago la ka;

le go tumišwa ga ka nka se go fe medimo ya diswantšho.

9Tše ke boletšego pele gore di tla hlaga,

šedi di phethegile.

Bjale ke tla le botša tše difsa le pele di thoma go direga.”

Kopelo ya go tumiša Morena

10Opelelang Morena kopelo ye mpsha;

mo tumišeng, lena bohle ba lefase!

Mo reteng, lena le sepelago ka maselawatle,

le lena dibopiwa tšohle tša lewatle.

Mo opeleleng, lena dinaga tša kgole,

le lena badudi ba tšona!

11Leganata le metse ya lona a di goe;

batho ba metsana ya Kedara a ba mo rete!

Ba ba dulago motseng wa Sela a ba goe ka lethabo godimo ga dithaba!

12Ba ba dulago nageng tša kgole a ba rete Morena ba mo tumiše!

13Morena o yo lwa bjalo ka mohlabani;

o fišegela go lwa bjalo ka mogale.

O a goa,

o hlaba mokgoši wa ntwa;

o fadišetša manaba a gagwe maatla.

Modimo o holofetša go thuša setšhaba sa gagwe

14Modimo o re:

“Ke kgale ke ikhomoletše,

ke kgokile pelo,

ke rile tuu.

Eupša bjale ke tla goa,

ka šutša ka hemelana go swana le mosadi ge a belega.

15Ke tla phušola dithaba le meboto,

ka omeletša dimela.

Ke tla gopiša dinoka,

ka pšheša megobe.

16“Ke tla hlahla difofu tša ka ditseleng tše ba sa di tsebego,

ka ba sepediša mebileng ye ba sego ba ka ba sepela go yona.

Ke tla fetoša leswiswi le ba lego go lona seetša,

gomme ka ba lekaneletša naga ya makukuno.

Tšeo ke tše ke le holofetšago tšona,

gomme ke tla di phetha.

17Ba ba botilego diswantšho tše di betlilwego,

ba rego diswantšho tše di bopilwego ke medimo ya bona,

ba tla lewa ke dihlong,

ba inamiša dihlogo.”

Baisraele ga se ba ithuta

18Morena o re:

“Theeletšang,

lena le sa ratego go kwa.

Lebelelang gabotse,

lena le sa nyakego go bona.

19Na go na le yo a foufetšego go feta mohlanka wa ka,

goba yo e lego setholo go feta motseta wa ka?

Ga go yo a foufetšego bjalo ka mogwera wa ka,42:19 “mogwera wa ka” Ga go tsebje gore mo lentšu la Seheberu le ra eng.

goba yo a sa bonego boka mohlanka wa ka.

20Lena Baisraele le bone dilo tše ntši,

fela ga se la ithuta selo ka tšona.

Tsebe tša lena di bulegile, eupša ga le kwe.”

21Ka ge Morena a lokile,

o fišegela gore setšhaba sa gagwe se hlomphe dithuto tša gagwe se di tšeele godimo.

22Eupša bjale setšhaba sa gagwe se hutšwe,

se thopetšwe;

ba tlemilwe ka meleteng,

ba utilwe le ka dikgolegong.

Ba ile ba hlakolwa ba hulwa,

eupša ba hloka mohlakodiši.

23Ke mang gare ga lena yo a tlago theeletša taba tše?

Ke mang yo a tlago theeletša gabotse go tloga lehono?

24Ke mang yo a gafetšego Baisraele go bahlakodi,

ditlogolo tša Jakobo go bathopedi?

A ga se Morena ka boyena yo re mo senyeditšego?

Re be re sa rate go phela ka moo a bego a nyaka ka gona,

le gona re sa phethe ditaelo tša gagwe.

25Ka gona o ile a re otla o šoro,

a re tlaiša ka ntwa.

Kgalefo ya gagwe e be e tuka bjalo ka mollo,

e aparetše setšhaba sa Israele ka moka,

eupša rena ra se tsebe se se diregago,

ra se ithute selo tabeng tšeo.