Sepedi 2000 (NSO00)
38

Bolwetši bja Kgoši Hiskia le go fola ga gagwe

(2 Dikg. 20:1-11; 2 Dikr. 32:24-26)

381Mehleng yeo Kgoši Hiskia a lwala mme a nyako hwa. Moprofeta Jesaya, morwa wa Amotse, a ya go yena a re: “Morena o re: ‘Beakanya tša lapa la gago, ka gobane o ka se fole; o tla hwa.’ ”

2Hiskia a phekgoga a lebelela lebotong gomme a rapela a re: 3“Hle, Morena, gopola gore ke go hlanketše ka potego le botshephegi, le gore ka mehla ke dirile tše o bego o nyaka ke di dira.” Gomme a thoma go lla gabohloko.

4Ke moka Morena a laela Jesaya 5gore a boele go Hiskia a yo mmotša a re: “Nna, Morena, Modimo wa rakgolokhukhu wa gago, Dafida, ke kwele thapelo ya gago mme ke bone meokgo ya gago; ke tla go lesa wa phela mengwaga ye mengwe ye lesome le ye mehlano. 6Ke tla hlakodiša wena le motse wo wa Jerusalema go kgoši ya Asiria. Ke tla šireletša motse wo.”

2138:21-22 Ditemana tše di ntšhitšwe mafelelong a kgaolo ye tša tsenywa mo. Lebelela 2 Dikg. 20:6-9. Jesaya a botša kgoši gore bahlokomedi ba gagwe ba tšee phaphathi ya makwapi a mago ba gatiše sekaku sa kgoši ka yona, gomme o tla fola. 22Kgoši Hiskia a mmotšiša a re: “Sešupo sa gore ke tla ya Tempeleng ke eng?”

7Jesaya a mo fetola a re: “Morena o tla go laetša sešupo sa gore yena o tla phetha se a se boletšego. 8O tla dira gore moriti wo o lego mo manamelong a a agilwego ke Kgoši Ahase o boele morago ka dikgato tše lesome.” Gomme moriti wa boela morago dikgato tše lesome.38:8 “manamelong ... dikgato tše ... dikgato tše” goba “sešupanakotšatši ... maswao a ... maswao a”.

9Ge Hiskia a fodile, o ile a ngwala kopelo ye ya go tumiša Morena:

10Ke be ke re ke ya bodulabahu

ke sa le yo mofsa,

ke kgaoletšwe mengwaga ya bophelo bja ka.

11Ke be ke re nka se sa bona Morena lefaseng le la ba ba phelago,

goba motho wa nama mo lefaseng.

12Ke re ke amogwa bophelo;

bo tlošwa go nna

bjalo ka mošaša wa modiša ge o tumolwa o tlošwa.

Ke re bophelo bja ka bo a phuthwa bja kgaolwa

boka mologi ge a ripa lešela selogelong.

Bošego le mosegare ke be ke re Modimo o a mpheleletša.

13Bošego ka moka ke be ke lala ke lla ke nyaka thušo;

Modimo a nthoba marapo bjalo ka tau.

Bošego le mosegare ke be ke re Modimo o a mpheleletša.

14Lentšu la ka le be le fokola bjalo ka la peolane,

ke lla bjalo ka leeba.

Mahlo a ka a be a lebelela godimo ka go lapa.

Ka re hle, Morena, nkimolle bothateng bjo.

15Ke be nka reng?

Ke be nka botša Morena eng ka gobane ke yena a bego a ntirile dilo tše?

Ke be ke tla no kgotlelela ka phela,

le ge pelo ya ka e be e le bohloko.

16Mong wa ka, ke phelela wena, wena fela;

hle, mphodiše o mphediše.38:15-16 Ka Seheberu ditemana tše ga di kwagale gabotse.

17Bohloko bja ka bjo bogolo bo nthušitše.

O nthatile mme wa ntlhakodiša lehung,

wa ntshwarela dibe tša ka tšohle.

18Bodulabahu bo ka se go rete,

bahu ba ka se go tumiše.

Ba ba hwilego ba ka se tshephe go botega ga gago.

19Ba ba phelago bona ba a go godiša,

ba bjalo ka nna ge ke go tumiša bjale.

Bana ba botšwa ke botatabo gore o a botega.

20Morena, o mphodišitše.

Re tla letša dikwadi ra go tumiša Tempeleng ya gago

bophelong bjohle bja rena.38:20 Temana 21 le 22 di latela temana 6.

39

Batseta ba ba tšwago Babilonia

(2 Dikg. 20:12-19)

391Yona mehleng yeo kgoši ya Babilonia, Merodaka-Baladane, morwa wa Baladane, a kwa gore Kgoši Hiskia o be a lwala. Ka gona a mo ngwalela lengwalo, a mo romela le mpho ka batseta. 2Hiskia a amogela batseta bao, gomme a ba bontšha polokelo ya mahumo a gagwe ye e bego e boloketše silibera le gauta, dikhanakhana le dinkgabose, le ngwako wa gagwe wa dibetša tša ntwa ka moka, le dilo tšohle ka mengwakong ya gagwe ya polokelo. Gwa se ke gwa ba le selo ka ngwakong wa kgoši le mmušong wa gagwe ka moka se a sa ba bontšhego sona. 3Ke moo moprofeta Jesaya a ilego go Kgoši Hiskia a mmotšiša a re: “Banna bale ba tšwa kae, le gona ba go boditše eng?”

Hiskia a mo fetola a re: “Ba be ba tlile go nna ba etšwa nageng ya kgole, Babilonia.”

4Jesaya a mmotšiša a re: “Ba boneng mo mošate?”

Hiskia a mo fetola a re: “Ba bone se sengwe le se sengwe. Ga go se ke sego ka ba bontšha sona ka mengwakong ya ka ya polokelo.”

5Ke moo Jesaya a rilego go kgoši: “Morena Ramaatlaohle o re 6nako e etla yeo ka yona se sengwe le se sengwe mo mošate, e lego tšohle tše borakgolokhukhu ba gago ba di bolokilego go fihlela lehono, di tlago thothelwa Babilonia. Go ka se šadišwe selo. 7

39:7
Dan. 1:1-7
2 Dikg. 24:10-16
2 Dikr. 36:10
Mo go ditlogolo tša gago go tla thopša ba bangwe, gomme ya ba baamogwabonna ba go šoma mošate wa Babilonia.”

8Kgoši Hiskia o ile a gopola gore se Jesaya a se bolelago se šupa gore go tla ba le khutšo le polokego nakong ya ge yena Hiskia a sa phela, ka gona a mo fetola a re: “Taba ye o mpoditšego yona e etšwa go Morena e lokile.”

40

Mantšu a kholofelo

401Modimo wa rena o re:

“Homotšang setšhaba sa ka,

se homotšeng!

2Beang batho ba Jerusalema pelo!

Le ba botše gore ba tlaišegile, go lekane,

ba lefeleditše dibe tša bona.

Ke ba otlile kudu go lekana dibe tša bona.”

3
40:3
Mat. 3:3
Mar. 1:3
Joh. 1:23
40:3-5
Luk. 3:4-6
Motho o a goelela o re:

“Phulelang Morena tsela lešokeng!

Lekaneletšang Modimo wa rena tselakgolo nageng ye e omilego!

4Tšheletšang meedi yohle;

lekanetšang dithaba le meboto yohle.

Mebotwana e lekanetšwe e be molala,

mme mo go sego gwa lekanela go lekanetšwe.

5Ke gona letago la Morena le tlago utollwa,

mme batho bohle ba le bona mmogo.

O realo, Morena.”

6

40:6-8
Jak. 1:10-11
1 Pet. 1:24-25
Motho o a goelela o re:

“Bega!” Ka botšiša ka re:

“Ke bege eng?” A re:

“Bega gore batho ka moka ba bjalo ka bjang;

ba hwa ka pela boka matšoba a naga.

7Mabjang a a omelela,

matšoba a a pona,

ge Morena a tliša phefo ye e a fokago.

Gabotsebotse batho le bona ba bjalo ka bjang,

ga ba phele nako ye telele.

8Ke therešo, mabjang a a omelela,

le matšoba a a pona,

eupša lentšu la Modimo wa rena lona ke la neng le neng.”

9Jerusalema, rotogela thabeng ye e phagamego,

o bege ditaba tše dibotse.

Sione, hlaboša lentšu o goelele,

o bege ditaba tše dibotse!40:9 “Jerusalema ... ditaba tše dibotse!” goba “Rotogela thabeng ye e phagamego, o begele Jerusalema ditaba tše dibotse! Hlaboša lentšu o begele Sione ditaba tše dibotse!”

Bolela o se ke wa boifa.

Botša ba metse ya Juda gore Modimo wa bona o etla!

10

40:10
Jes. 62:11
Kut. 22:12
Morena, Mong wa bohle, o tlilo buša e le yo maatla,

a tla le setšhaba se a se hlakodišitšego.

11

40:11
Hes. 34:15
Joh. 10:11
O tla fudiša mohlape wa gagwe boka modiša;

o tla kgoboketša dikwanyana,

a di kuka, a di gokarela,

a eta bommagotšona pele a iketlile.

Ga go se se ka swantšhwago le Modimo

12Na ke mang yo a ka elago lewatle ka magoswi,

goba a lekantšha legodimo ka diatla?

Ke mang yo a ka tšhelago mobu wohle wa lefase ka serotwaneng,

goba a ela dithaba le meboto ka keloboima?

13

40:13
Bar. 11:34
1 Bakor. 2:16
Ke mang yo a ka botšago Morena se a swanetšego go se dira?

Ke mang yo a ka mo rutago goba a mo eletša?

14Kgane Modimo o rerišana le mang gore a ithute a kwešiše ka mo dilo di swanetšego go dirwa,

le gore a be le tsebo le kwešišo?

15Go Modimo ditšhaba ga se selo,

di swana le lerothi la meetse morumong wa motšega,

goba lerojana le le lego godimo ga keloboima;

dihlakahlaka tša kgole di bofefo bjalo ka lerole.

16Diphoofolo tša dithokgwa tša Lebanone

ga se tša lekana go direla Modimo wa rena sehlabelo,

le mehlare ya gona ga e nene go dira dikgong tša sehlabelo.

17Go yena ditšhaba ka moka ga se selo,

ke lefeela, ga di gona.

18

40:18-19
Dit. 17:29
Na Modimo a ka bapetšwa le mang?

A ka swantšhwa le eng?

19Ga a swane le seswantšhobopša se se dirilwego ke morulatshipi,

a se manega ka gauta,

a se kgabiša ka diketane tša silibera.

20Mohloki yo a se nego silibera goba gauta,40:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “silibera goba gauta” Seheberu ga se kwagale gabotse.

o kgetha kota ye e sa bolego.

A nyaka mmetli wa sethakga,

o mmetlela modimo wa seswantšho wo o sa tekatekego.

21Na ga le tsebe?

Ga se la kwa?

Kgane ga se la botšwa kgale?

Ga le kwešiše gore lefase le thomile bjang?

22Le dirilwe ke yo a dulago setulong sa bogoši ka godimo ga lefase;

batho ba ba lego ka fase ba bonala nke ke ditšhošane.

O phurolotše leratadima bjalo ka lešela,

boka mošaša wo go dulwago ka go wona.

23O wiša babuši,

a fetoša baetapele lefeela.

24Ba swana le dimela tše di sa tšwago go bjalwa,

goba peu ye e sa tšwago go gašwa;

ge e re e a mela,

Morena a tliša phefo,

ya di tšhuma,

tša tšewa ke ledimo bjalo ka mahlaka.

25Na Modimo yo mokgethwa a ka swantšhwa le mang?

Kgane go na le yo a swanago naye?

26Lebelelang godimo!

Ke mang yo a hlodilego dinaledi tše le di bonago?

Yena yo a di etago pele bjalo ka madira,

o tseba gore ke tše kae,

gomme o di bitša ka maina.

Maatla a gagwe le bonatla ke tše dikgolo –

ga go na le naledi e tee ye e ka timelago!

27Lena Baisraele,

bjale ke ka lebaka lang le ngongorega?

Le reng le balabala,

lena ditlogolo tša Jakobo,

le re Morena ga a tsebe matshwenyego a lena,

le re Morena ga a ne taba

ge le hlokišwa toka?

28Kgane ga le tsebe?

Ga se la kwa?

Morena ke Modimo wa go ya go ile,

Mohlodi wa lefase lohle.

Ga a lape,

ga a felelwe ke maatla.

Tlhaologanyo ya gagwe ga e fihlelwe.

29O lapološa bao ba lapilego,

bao ba fokolago a ba fa maatla.

30Bafsa le bona ba a lapa ba fele maatla.

Masogana le ona a a thetšwa a we.

31Eupša bao ba tshephilego Morena ba tla lapologa,

ba se sa felelwa ke maatla,

ba swana le dintšhu tše di akalalago.

Ba tla kitima ba se lape,

ba sepela ba sa fele maatla.