Sepedi 2000 (NSO00)
33

Thapelo ya go kgopela thušo

331Manaba a rena a lahlegile! Ba be ba senyetša batho, etšwe bona ba sa senyetšwe; ba eka, le ge bona ba sa ekwe. Eupša nako ya bona ya go senya le go eka e tla feta, gomme e tla ba bona ba senyetšwago gape ba ekwago.

2Morena, re gaugele, re tshephile wena. O re šireletše tšatši le lengwe le le lengwe, gomme ge re le mathateng o re hlakodiše. 3Ge o re lwela ditšhaba di tšhaba mašata a ntwa, tša gašana. 4Dithoto tša bona di a thopša tša gogolwa bjalo ka tšie. Di kgeregelwa bjalo ka segongwane ge se kgeregela mabele.

5Morena o phagame, gobane o dula kua godimo. O tla aparetša Jerusalema ka toka le tshwanelo, 6a ba a tlišetša setšhaba boiketlo. Ka mehla o šireletša setšhaba sa gagwe gomme o se fa bohlale le tsebo. Se bohlokwa mo go bona ke go boifa Morena.

7Ekwang bagale ba lla ka ntle ga mešaša ya manaba ba kgopela thušo! Batseta bale ba go yo phophotha ba lla gabohloko. 8Ditselakgolo di wetše kgwahlana, ga di ne basepedi. Dikwano di a hlanamelwa, gomme dihlatse tše di bego di le gona di a nyatšwa. Ga go na le yo a hlompšhago. 9Naga e tlogetšwe, mašemo a letše. Dithokgwa tša Lebanone di a pona, moedi wo o nonnego wa Sharone nke ke lešoka, gomme Bashane le thabeng ya Karmele mehlare e hlohlorega matlakala.

Morena o tla otla manaba a gagwe

10Morena o botša ditšhaba o re: “Bjale ke tla thoma go otla. Ke tla le bontšha gore ke tiile bjang. 11Le loga maano a lefeela, gommme tšohle tše le di dirago ga di ne mohola. Le ikgogolela magala hlogong. 12Le tla foforega bjalo ka maswika a a fišitšwego go dira motaga, la ba bjalo ka mehlašana ya meetlwa ye e remilwego ya tšhungwa thokgethokge. 13Lena ba kgole, ekwang tše ke di dirilego; le lena ba kgauswi, dumelang gore ke nna yo maatla.”

14Badiradibe ba Sione ba ba hlanametšego Morena ba thothomela ka letšhogo. Ba re: “Kahlolo ya Modimo e swana le mollo wo o tukago go ya go ile. Ke mang mo gare ga rena yo a ka phonyokgago mollo wo mobjalo?” 15Go ka phonyokga mmoledi le modiri wa tše di lokilego, wa go gana go putsetšwa go tšhošetša batho, moilatsogolekobong, moithibaditsebe gore a se šomišane le babolai, moponyamahlo ka ge a sa kgahlwe ke tše mpe. 16Yo mobjalo o tla lotega, a bolokega go no swana le ge a le ka sebong sa maswika. O tla ba le dijo le meetse a go nwa.

Bokamoso bjo bobotse

17Ka moso le tla bona kgoši ye kgolo e buša naga ye e ikadilego. 18Ge le gopola ka moo le bego le boifa batho ba šele, e lego batšhediši le dihlodi tše di bego di bala ditora, le ka se sa tšhoga. 19Le ka se sa bona batho ba šele bale ba go ipona, ba go bolela leleme le nkego le a koakoetša, le le sa le kwešišego. 20Bonang Sione, motse wa menyanya ya rena ya sedumedi! Bonang Jerusalema! E tla ba bodulo bjo bo lotegilego. E tla swana le tente ye e sa tlošwego, ye dikokwane tša yona di sa kego di tumolwa, ye dithapo tša yona di sa kgaogego. 21Morena o tla re bontšha letago la gagwe. Jerusalema go tla ba le dinokana le dinoka tše dikgolo, eupša maselawatle a ntwa le a mangwe a magolo a ka se sepele ka dinokeng tšeo. 22Gobane Morena ke Moahlodi wa rena, ke Mmuši wa rena, e bile ke Kgoši ya rena, o tla re phološa. 23Manaba a tla ba bjalo ka leselawatle leo dithapo tša lona di nyefilego di sa kgonego go swarelela kota ya diseila, leo sefoka sa lona se timetšego. Re tla thopela leselawatle leo mo e lego gore le digole di tla hwetša kabelo. 24Go ka se be le motho nageng ya gaborena yo a ka hlwago a sa re o a lwala, le batho ka moka ba tla swarelwa dibe.

34

Modimo o tla otla manaba a gagwe

341Etlang, lena merafe, le kwe! Lena ditšhaba, theeletšang! Lefase lohle le bohle ba ba dulago go lona a ba kwe! 2Morena o galefetše ditšhaba tšohle le madira a tšona. O ba ahloletše gore ba bolawe thoo. 3Ditopo tša bona di ka se bolokwe, monkgo wa tšona o tla tlala naga; dithaba di tla ela madi. 4

34:4
Mat. 24:29
Mar. 13:25
Luk. 21:26
Kut. 6:13,14
Letšatši, ngwedi le dinaledi di tla šilagana ya ba lerole. Leratadima le tla menwa bjalo ka lengwalo, le dinaledi di tla fifala go etša matlakala a morara ge a galoga, goba mago ge a šwaba.

5

34:5-17
Jes. 63:1-6
Jer. 49:7-22
Hes. 25:12-14
35:1-15
Amose 1:11-12
Obad. 1-14
Mal. 1:2-5
Morena o hwanyolotše tšhoša ya gagwe legodimong, gomme bjale o tla hlaba Baedomo, setšhaba sela a se ahloletšego lehu, ka yona. 6Tšhoša ya gagwe e tla tlala madi a bona, ya kgamathela makhura bjalo ka madi a dikwanyana le a dipudi, le makhura a dipshio tša dikgapa tše go dirwago dihlabelo ka tšona. Morena o tla dira sehlabelo sa mohuta woo ka Baedomo motseng wa Botsra; o tla bolaya batho ba bantši nageng ya Edomo. 7Ba tla wa bjalo ka dinare le dipowana, gomme lefase la kolobišwa ke madi, la ba la tshotshoma makhura. 8Yeo ke yona nako ye ka yona Morena a tlago emela Sione, gomme a e lefeletša manabeng a yona.

9Dinoka tša Edomo di tla fetoga moti, gomme mobu wa gona wa fetoga tshebela. Naga yohle e tla swa bjalo ka moti. 10

34:10
Kut. 14:11
19:3
E tla swa bošego le mosegare, gomme ya thunya muši go ya go ile. Naga e tla lobela sa ruri, gomme go ka se sa tsoga go bile le yo a putlago fao. 11Maribiši le dihlong di tla dula nageng yeo, le magokobu a phela gona. Morena o tla e dira leganata leo go lona go sa dulego motho. 12Go ka se be le kgoši ya go buša naga, le baetapele ka moka ba tla be ba fedile.34:12 Temana ye e thoma ka lentšu le le rago “bakgomana ba naga”, eupša ga le amane gabotse le temana ye ka moka. 13Meetlwa le ditshehlo le botšhatšhabogopa di tla mela ka mešate le ka metseng ye e ageleditšwego ka merako, gomme ke moo go tlago phela diphukubje le dimpšhe. 14Mahlalerwa le diphiri di tla kopana gona, le meoya ye mebe ye nkego ke dipudi tša naga e tla bitšana fao. Gona moo go tla tla modimotsela wa bošego34:14 “modimotsela wa bošego” Se ke sebopiwa sa tshadi se go bego go kgolwa gore se phela mašokeng. a nyaka moo a ka khutšago gona. 15Mokopa o tla ba le molete fao, wa beela mae, wa a thwathwaša, mme wa hlokomela bana ba wona. Manong a tla kgobokana gona ka le tee ka le tee.

16Nyakang ka pukung ya Morena, le bale se se ngwadilwego ka moo. Ga go na le se tee sa diphedi tše se se ka se bego gona nageng yeo, le gona ga go le se tee se se tlago hloka mogatša. Morena o laetše gore go be bjalo; yena ka noši o tla di kgobokanya. 17Ke Morena yo a tlago di abela naga, a fa sephedi se sengwe le se sengwe karolo. Di tla phela moo nageng neng le neng, mme naga yeo ya ba ya tšona go ya go ile.

35

Modimo o tla thabiša setšhaba sa gagwe

351Lešoka le naga ye e omilego di tla thaba,

leganata le tla ipshina,

mme matšoba a khukhuša moo.

2Leganata le tla thunya matšoba,

la opela la goa ka lethabo;

le tla kgabišwa boka dithaba tša Lebanone,

la nontšhwa bjalo ka mašemo a Karmele le a Sharone.

Setšhaba sa Modimo sona se tla bona letago la Morena le bogolo bja Modimo wa sona.

3

35:3
Bah. 12:12
Tiišang diatla tše di rephilego;

tiišang le dikhuru tše di fokolago di thothomela.

4Botšang ba dipelo tše dinyenyane le re:

“Ebang le sebete, le se ke la boifa!

Modimo o tlilo le hlakodiša,

o tlilo le lefeletša manabeng a lena.”

5

35:5-6
Mat. 11:5
Luk. 7:22
Mahlo a difofu a tla bona,

ditsebe tša ditholo tša kwa.

6Dihlotša di tla tshelatshela bjalo ka kgama,

le dimumu tša duduetša di thabile.

Didiba di tla phulega leganateng,

meela ya tšwa nageng ye e omilego.

7Lešabašaba la go fiša le tla fetoga letsha,

le naga ye e omilego ya ba methopo ya meetse.

Mo go bego go phela diphukubje go tla mela mehlahla le mahlakanoka.

8Go tla ba le tselakgolo gona,

ya bitšwa “Tsela ya Bokgethwa”.

Yo a sego a hlweka a ka se tšee ka yona –

e tla ba ya setšhaba sa Morena.

Ditlaela di ka se tlarume go yona.35:8 Mohlomongwe go swanetše go balwa “e tla ba ... go yona” Seheberu ga se kwagale gabotse.

9Tau e ka se gate go yona,

le dibata tše dingwe di ka se be gona.

Bahlakodišwa ba Morena bona ba tla ya gae ka tsela yeo.

10Ba tla tsena Jerusalema ba goa ka lethabo,

ba hlaba mekgolokwane ba thabile.

Ba tla iketla go ya go ile,

manyami le metsetlo tša felela sa ruri.