Sepedi 2000 (NSO00)
33

Thapelo ya go kgopela thušo

331Manaba a rena a lahlegile! Ba be ba senyetša batho, etšwe bona ba sa senyetšwe; ba eka, le ge bona ba sa ekwe. Eupša nako ya bona ya go senya le go eka e tla feta, gomme e tla ba bona ba senyetšwago gape ba ekwago.

2Morena, re gaugele, re tshephile wena. O re šireletše tšatši le lengwe le le lengwe, gomme ge re le mathateng o re hlakodiše. 3Ge o re lwela ditšhaba di tšhaba mašata a ntwa, tša gašana. 4Dithoto tša bona di a thopša tša gogolwa bjalo ka tšie. Di kgeregelwa bjalo ka segongwane ge se kgeregela mabele.

5Morena o phagame, gobane o dula kua godimo. O tla aparetša Jerusalema ka toka le tshwanelo, 6a ba a tlišetša setšhaba boiketlo. Ka mehla o šireletša setšhaba sa gagwe gomme o se fa bohlale le tsebo. Se bohlokwa mo go bona ke go boifa Morena.

7Ekwang bagale ba lla ka ntle ga mešaša ya manaba ba kgopela thušo! Batseta bale ba go yo phophotha ba lla gabohloko. 8Ditselakgolo di wetše kgwahlana, ga di ne basepedi. Dikwano di a hlanamelwa, gomme dihlatse tše di bego di le gona di a nyatšwa. Ga go na le yo a hlompšhago. 9Naga e tlogetšwe, mašemo a letše. Dithokgwa tša Lebanone di a pona, moedi wo o nonnego wa Sharone nke ke lešoka, gomme Bashane le thabeng ya Karmele mehlare e hlohlorega matlakala.

Morena o tla otla manaba a gagwe

10Morena o botša ditšhaba o re: “Bjale ke tla thoma go otla. Ke tla le bontšha gore ke tiile bjang. 11Le loga maano a lefeela, gommme tšohle tše le di dirago ga di ne mohola. Le ikgogolela magala hlogong. 12Le tla foforega bjalo ka maswika a a fišitšwego go dira motaga, la ba bjalo ka mehlašana ya meetlwa ye e remilwego ya tšhungwa thokgethokge. 13Lena ba kgole, ekwang tše ke di dirilego; le lena ba kgauswi, dumelang gore ke nna yo maatla.”

14Badiradibe ba Sione ba ba hlanametšego Morena ba thothomela ka letšhogo. Ba re: “Kahlolo ya Modimo e swana le mollo wo o tukago go ya go ile. Ke mang mo gare ga rena yo a ka phonyokgago mollo wo mobjalo?” 15Go ka phonyokga mmoledi le modiri wa tše di lokilego, wa go gana go putsetšwa go tšhošetša batho, moilatsogolekobong, moithibaditsebe gore a se šomišane le babolai, moponyamahlo ka ge a sa kgahlwe ke tše mpe. 16Yo mobjalo o tla lotega, a bolokega go no swana le ge a le ka sebong sa maswika. O tla ba le dijo le meetse a go nwa.

Bokamoso bjo bobotse

17Ka moso le tla bona kgoši ye kgolo e buša naga ye e ikadilego. 18Ge le gopola ka moo le bego le boifa batho ba šele, e lego batšhediši le dihlodi tše di bego di bala ditora, le ka se sa tšhoga. 19Le ka se sa bona batho ba šele bale ba go ipona, ba go bolela leleme le nkego le a koakoetša, le le sa le kwešišego. 20Bonang Sione, motse wa menyanya ya rena ya sedumedi! Bonang Jerusalema! E tla ba bodulo bjo bo lotegilego. E tla swana le tente ye e sa tlošwego, ye dikokwane tša yona di sa kego di tumolwa, ye dithapo tša yona di sa kgaogego. 21Morena o tla re bontšha letago la gagwe. Jerusalema go tla ba le dinokana le dinoka tše dikgolo, eupša maselawatle a ntwa le a mangwe a magolo a ka se sepele ka dinokeng tšeo. 22Gobane Morena ke Moahlodi wa rena, ke Mmuši wa rena, e bile ke Kgoši ya rena, o tla re phološa. 23Manaba a tla ba bjalo ka leselawatle leo dithapo tša lona di nyefilego di sa kgonego go swarelela kota ya diseila, leo sefoka sa lona se timetšego. Re tla thopela leselawatle leo mo e lego gore le digole di tla hwetša kabelo. 24Go ka se be le motho nageng ya gaborena yo a ka hlwago a sa re o a lwala, le batho ka moka ba tla swarelwa dibe.