Sepedi 2000 (NSO00)
31

Modimo o tla šireletša Jerusalema

311Ba lahlegile ba ba yago Egepeta go nyaka thušo! Ba botile maatla a Egepeta – dipere, dikoloi tše dintši tša ntwa, le banamedi ba dipere ba bantšintši. Ga se ba bota Morena, Modimo yo mokgethwa wa Israele, goba ba nyaka thušo go yena. 2Le ge go le bjalo yena o tseba se a se dirago! O tliša masetlapelo. O phetha se a ikemišeditšego sona, a otla bakgopo le bathuši ba bona. 3Baegepeta ga se medimo – ke batho ba nama. Dipere tša bona ke dipere bjalo ka tše dingwe – ga se meoya. Ge Morena a emiša letsogo gore a otle, setšhaba sa Egepeta se se thekgilego sa Israele se tla thetšwa, gomme sa Israele sa wa, tša fedišwa mmogo.

4Morena o mpoditše a re: “Bjalo ka ge tau e bopa ge e swere phoofolo ye e e bolailego, e sa tšhabe mašata le mekgoši ya badiša ba bantši, le nna, Morena Ramaatlaohle, ga go se se tlago nthibela gore ke theoge ke tle ke šireletše thaba ya ka ya Sione. 5Bjalo ka ge nonyana e fofafofa go dikologa sehlaga sa yona, le nna, Morena Ramaatlaohle, ke tla šireletša Jerusalema ka e lwela, ka e phološa.”

6Morena o rile: “Lena setšhaba sa Israele, le ntsogetše maatla kudu, fela bjale boelang go nna! 7Nako e etla yeo ka yona yo mongwe le yo mongwe wa lena a tlago lahla medimo ye e mo dirišago dibe ye a e dirilego ka silibera le gauta. 8Asiria e tla thopša ka ntwa, fela e sego ya batho – ke Modimo yo a tlago e hlasela. Baasiria ba tla tšhaba ntweng gomme masogana a bona a thopša a dirwa makgoba. 9Kgoši ya bona e tla tšhaba e tšhogile kudu, bakgomana ba tla tšhoga ba ba ba tlogela difoka tša bona.” O realo Morena yo mollo wa gagwe wa dihlabelo o tukago thabeng ya Sione, motseng wa Jerusalema.

32

Kgoši ya toka

321Ka moso go tla buša kgoši ya toka, le bakgomana ba go buša ka molao. 2Mongwe le mongwe wa bona o tla etša boširelo phefong le botšhabelo dipuleng tša magadima. Ba tla ba bjalo ka dinokana nageng ye e omilego, bjalo ka moriti wa letlapa le legolo leganateng. 3Batho ba tla bona mediro ya Modimo, ba kwešiša le melaetša ya gagwe. 4Ba ba welago dilo godimo ba tla thoma go nagana gabotse pele ba di dira. Ba ba sa kgonego go itlhaloša gabotse, ba tla kgona go bolela ba kwešišega. 5Setlaela se ka se sa sengwa mohlomphegi, goba moradia a tšewa gore ke motho wa maemo. 6Lešilo le bolela tša bošilo gomme le nagana go dira tše mpe, mme la di dira. Le bolela tše di selekago Morena. Ga le ke le efa ba ba swerwego ke tlala dijo, goba ba ba nyorilwego meetse. 7Sehwirihwiri se šoma ka mathaithai; se loga maano a go tsenya bahloki mathateng ka maaka, le ge ba le tshekong. 8Mothomotho yena o nagana merero ye mebotse fela, gomme o emela tše di lokilego.

Kahlolo le tšhegofatšo

9Lena basadi le phelago bophelo bja go se šetše bja go hloka mathata, theeletšang se ke se bolelago! 10Išago ka nako tše le tla be le gakanegile, ka gobane go tla be go se diterebe goba dikenywa tše dingwe tše le ka di fulago. 11Le be le phela bophelo bja go se šetše bja go hloka mathata, eupša bjale thothomelang le tetemele ka poifo! Hlobolang le apareng diaparo tša go ilela. 12Itshetleng dihuba le llele mašemo a a nonnego le merara ye e enywago, 13ka gobane naga ya setšhaba sa gešo e mela mehlašana ya meetlwa le ditshehlo. Llelang malapa ka moka mo batho ba bego ba dula ba thabile, le motse wo o bego o tlala mekgolokwane. 14Ešita le lapa la mošate le šetše le tlogetšwe, mme motse wo o bego o na le batho ba bantši ga o sa na le motho. Le seripa sa motse se se bego se bitšwa Ofele le tora ya tlhapetšo ya moo e tla ba marope go ya go ile. Dipitsi di tabogataboga moo, le diruiwa di fula gona.

15Go tla ba bjalo go fihlela Modimo a re tšhollela moya wa gagwe. Lešoka le tla fetoga tšhemo ye e nonnego, gomme tšhemo ye e nonnego ya ba selo se se tlwaelegilego go no swana le sethokgwa. 16Nageng ka moka go tla ahlolwa ka nnete le ka toka. 17Ka ge mang le mang a tla dira tše di lokilego, go tla ba le khutšo le phomolo le polokego go ya go ile. 18Setšhaba sa Modimo se tla dula nageng ye e letšego, gomme magae a tla bolokega a iketla. 19Eupša sefako se tla hlohlora dithokgwa, le motse wa thubega. 20Mehleng yeo batho ba tla thaba kudu ge ba na le meetse a mantši a dibjalo, ba fudiša dikgomo le dipokolo tša bona mo ba ratago.

33

Thapelo ya go kgopela thušo

331Manaba a rena a lahlegile! Ba be ba senyetša batho, etšwe bona ba sa senyetšwe; ba eka, le ge bona ba sa ekwe. Eupša nako ya bona ya go senya le go eka e tla feta, gomme e tla ba bona ba senyetšwago gape ba ekwago.

2Morena, re gaugele, re tshephile wena. O re šireletše tšatši le lengwe le le lengwe, gomme ge re le mathateng o re hlakodiše. 3Ge o re lwela ditšhaba di tšhaba mašata a ntwa, tša gašana. 4Dithoto tša bona di a thopša tša gogolwa bjalo ka tšie. Di kgeregelwa bjalo ka segongwane ge se kgeregela mabele.

5Morena o phagame, gobane o dula kua godimo. O tla aparetša Jerusalema ka toka le tshwanelo, 6a ba a tlišetša setšhaba boiketlo. Ka mehla o šireletša setšhaba sa gagwe gomme o se fa bohlale le tsebo. Se bohlokwa mo go bona ke go boifa Morena.

7Ekwang bagale ba lla ka ntle ga mešaša ya manaba ba kgopela thušo! Batseta bale ba go yo phophotha ba lla gabohloko. 8Ditselakgolo di wetše kgwahlana, ga di ne basepedi. Dikwano di a hlanamelwa, gomme dihlatse tše di bego di le gona di a nyatšwa. Ga go na le yo a hlompšhago. 9Naga e tlogetšwe, mašemo a letše. Dithokgwa tša Lebanone di a pona, moedi wo o nonnego wa Sharone nke ke lešoka, gomme Bashane le thabeng ya Karmele mehlare e hlohlorega matlakala.

Morena o tla otla manaba a gagwe

10Morena o botša ditšhaba o re: “Bjale ke tla thoma go otla. Ke tla le bontšha gore ke tiile bjang. 11Le loga maano a lefeela, gommme tšohle tše le di dirago ga di ne mohola. Le ikgogolela magala hlogong. 12Le tla foforega bjalo ka maswika a a fišitšwego go dira motaga, la ba bjalo ka mehlašana ya meetlwa ye e remilwego ya tšhungwa thokgethokge. 13Lena ba kgole, ekwang tše ke di dirilego; le lena ba kgauswi, dumelang gore ke nna yo maatla.”

14Badiradibe ba Sione ba ba hlanametšego Morena ba thothomela ka letšhogo. Ba re: “Kahlolo ya Modimo e swana le mollo wo o tukago go ya go ile. Ke mang mo gare ga rena yo a ka phonyokgago mollo wo mobjalo?” 15Go ka phonyokga mmoledi le modiri wa tše di lokilego, wa go gana go putsetšwa go tšhošetša batho, moilatsogolekobong, moithibaditsebe gore a se šomišane le babolai, moponyamahlo ka ge a sa kgahlwe ke tše mpe. 16Yo mobjalo o tla lotega, a bolokega go no swana le ge a le ka sebong sa maswika. O tla ba le dijo le meetse a go nwa.

Bokamoso bjo bobotse

17Ka moso le tla bona kgoši ye kgolo e buša naga ye e ikadilego. 18Ge le gopola ka moo le bego le boifa batho ba šele, e lego batšhediši le dihlodi tše di bego di bala ditora, le ka se sa tšhoga. 19Le ka se sa bona batho ba šele bale ba go ipona, ba go bolela leleme le nkego le a koakoetša, le le sa le kwešišego. 20Bonang Sione, motse wa menyanya ya rena ya sedumedi! Bonang Jerusalema! E tla ba bodulo bjo bo lotegilego. E tla swana le tente ye e sa tlošwego, ye dikokwane tša yona di sa kego di tumolwa, ye dithapo tša yona di sa kgaogego. 21Morena o tla re bontšha letago la gagwe. Jerusalema go tla ba le dinokana le dinoka tše dikgolo, eupša maselawatle a ntwa le a mangwe a magolo a ka se sepele ka dinokeng tšeo. 22Gobane Morena ke Moahlodi wa rena, ke Mmuši wa rena, e bile ke Kgoši ya rena, o tla re phološa. 23Manaba a tla ba bjalo ka leselawatle leo dithapo tša lona di nyefilego di sa kgonego go swarelela kota ya diseila, leo sefoka sa lona se timetšego. Re tla thopela leselawatle leo mo e lego gore le digole di tla hwetša kabelo. 24Go ka se be le motho nageng ya gaborena yo a ka hlwago a sa re o a lwala, le batho ka moka ba tla swarelwa dibe.