Sepedi 2000 (NSO00)
30

Go dira kwano le Egepeta go ka se thuše selo

301Morena o boletše a re: “Ba ba bušago Juda ba lahlegile, ka gobane ba itshwere bjalo ka bana ba ba tsogelago motswadi maatla. Ba phetha maano a bona ba se ba kwana le nna, le gona ba dira kwano le dinaga tše dingwe nna ke sa rate. Ka fao ba pharelela sebe godimo ga se sengwe. 2Ba theogela Egepeta go yo nyaka thušo ba se ba nkgopela gore ke ba eletše. Ba nyaka gore Egepeta e ba šireletše, le gore kgoši ya Egepeta e be botšhabelo bja bona. 3Eupša ka morago ba tla lewa ke dihlong tša ge ba ile ba tšhabela go yena, mme ba goboga ka ge ba ile ba re Egepeta e ba šireletše. 4Le ge batseta ba bona ba šetše ba fihlile Egepeta motseng wa Tsoane le wa Hanese, 5batho ba Juda ba tla lewa ke dihlong ba goboga ka ge ba botile setšhaba se se sa ba holego goba sa ba thuša ka selo.”

6Modimo o bolela mabapi le diphoofolo tša lešoka la ka borwa o re: “Batseta ba sepela nageng ye e boifišago, moo go nago le ditau le mekopa le bommamokebe. Ba išetša setšhaba se se sa ba holego ka selo dimpho tše bohlokwa ka dipokolo le dikamela tša bona. 7Tše Egepeta e ba thušago ka tšona ga se selo le gatee. Ka gona ke e theile leina la Mabogolaadutše.”

Setšhaba sa melala ye methata

8Modimo o mpoditše gore ke ngwale ditiro tše mpe tša setšhaba letlapeng ke na le bona, gore e tle e be bohlatse ka moso go ya go ile, 9ka gobane ke setšhaba sa melala ye methata, sa go bolela maaka, sa go gana go phetha melao ya Morena. 10Ba botša baboni ba re ba se ke ba bona dipono. Go baprofeta ba re: “Le se ke la re ruta gore tše di lokilego ke eng. Re botšeng tše di re kgahlago; le se ke la re botša melaetša ya mmannete ya Modimo. 11Se re emeng pele, tlogang! Ga re nyake go kwa selo ka Modimo yoo wa lena yo mokgethwa wa Israele.”

12Eupša yena Modimo yo mokgethwa wa Israele o re: “Tše ke le botšago tšona le a di gana, gomme le botile kgatelelo le boradia, le di tshephile. 13Le ne molato. Le etša leboto le le ilego godimo, le le pharogilego mme le sekametšego ka ntle le nyaka go wa; gateetee le tla wa. 14Le tla pšhatlagana bjalo ka pitša gwa ba gwa se šale le lengetana la go tšea magala sebešong, goba la go ga meetse ka sedibeng.”

15Morena, Mong wa bohle, Modimo yo mokgethwa wa Israele, o botša setšhaba o re: “Ge le ka boela go nna gomme la ntshepha le ikhomoletše, le tla phološwa la tia.” Eupša lena le a gana. 16Le re le ka tšhabela manaba a lena ka dipere. Ka gona le tla rakedišwa. Le gopola gore le tla namela dipere tša lebelo, eupša tša ba ba le hlomerego e tla ba tša lebelo go di feta. 17Ba sekete ba lena ba tla tšhaba ge mohlabani o tee wa manaba a ba batamela, gomme bahlabani ba bahlano ba tla le tšhabiša. Go madira a lena go ka se šale motho; go tla šala fela sefoka godimo ga mmoto, goba kotana ya sefoka godimo ga thaba. 18Le ge go le bjalo, Morena o letetše go tlo le gaugela. O itokišeditše go le šokela, ka gobane ka mehla o dira tše di lokilego. Ba lehlogonolo ke ba ba botilego yena!

Modimo o tla šegofatša setšhaba sa gagwe

19Lena setšhaba seo Modimo wa sona a dulago Sione, lena le agilego Jerusalema, le ka se sa lla. Ruri, Morena o tla le šokela ge le mo llela; ge a le kwa o tla le araba. 20Morena o tla le sepetša mathateng, eupša yena ka sebele o tla le ruta, a ka se sa iphihla, mme le tla mmona ka mahlo a lena. 21Ge le phamoga tsela le eya ka thoko efe le efe, le tla kwa lentšu ka morago ga lena le re: “Tsela ke ye. Tšeang ka yona.” 22Le tla tšhilafatša diswantšhobetlwa le diswantšhobopša tša lena tša tshipi ka go di golla gauta le silibera ye di ritetšwego ka yona. 23Le tla e šila, la e lahla bjalo ka matšhila la re: “Ga ke sa le nyaka!” Ge le bjetše dipeu Morena o tla le nešetša pula, gomme tše le di bunago e tla ba tše dintši tše di nonnego, le diruiwa tša lena di tla ba le phulo ye ntši. 24Dipholo le dipokolo tše le lemago ka tšona di tla fiwa mabele a a feferilwego mme a tšhetšwego letswai. 25Mohla dibo tša manaba a lena di thopšago mme bahlabani ba ona ka moka ba bolawago, dithabeng le mebotong ka moka go tla ba le meela ya meetse. 26Ngwedi o tla taga bjalo ka letšatši, gomme letšatši le tla taga gašupa go feta mehleng, la swana le seetša sa matšatši a a šupago. Tše ka moka di tla direga ge Morena a bofa dintho tše a di ntšhitšego setšhaba sa gagwe gomme a di alafa.

Morena o tla otla Asiria

27Letago la Morena le bonala le etla le sa le kgole. Mollo le maru a maso di šupa gore o galefile. O bolela a befetšwe kudu, gomme mantšu a gagwe a tšhuma bjalo ka mollo. 28O romela phefo ya go senya bjalo ka noka ye e falalago e gomago batho ka megolo. Phefo yeo e tšea ditšhaba bjalo ka mooko ka leselong. Morena o kgoka ditšhaba ka thapo melaleng a di timetša. 29Eupša lena, setšhaba sa Modimo, le tla opela go swana le bošegong bja monyanya wo mokgethwa. Le tla ipshina bjalo ka ba ba yago Tempeleng ya Morena, setšhabelo sa Israele, gotee le ba ba letšago dinaka.

30Morena o tla kwagatša lentšu la gagwe la bogoši, a ba a bonagatša ka moo a fedišago manaba a gagwe ka gona a galefile. Go tla ba le mollo wo o laumago le dipula tša matlorotloro le tša ditladi le difako. 31Baasiria ba tla tšhoga kudu ge ba ekwa lentšu la Morena, le ge a ba otla. 32Ge Morena a ba otla leboelela, setšhaba sa gagwe sona se tla letša meropa le dikgapa. Modimo o tla lwa le Baasiria a ba fediša taa. 33Ke kgale felo mo go tlago gotšwa mollo wo mogolo gwa tšhumelwa kgoši ya Asiria go lokišitšwe. Ke molete wo o išago, wa go ahlama, gomme mollo o goditšwe ka dikgong tše dintši. Morena o goteditše dikgong tšeo ka moya wa gagwe wo o tukago mollo.

31

Modimo o tla šireletša Jerusalema

311Ba lahlegile ba ba yago Egepeta go nyaka thušo! Ba botile maatla a Egepeta – dipere, dikoloi tše dintši tša ntwa, le banamedi ba dipere ba bantšintši. Ga se ba bota Morena, Modimo yo mokgethwa wa Israele, goba ba nyaka thušo go yena. 2Le ge go le bjalo yena o tseba se a se dirago! O tliša masetlapelo. O phetha se a ikemišeditšego sona, a otla bakgopo le bathuši ba bona. 3Baegepeta ga se medimo – ke batho ba nama. Dipere tša bona ke dipere bjalo ka tše dingwe – ga se meoya. Ge Morena a emiša letsogo gore a otle, setšhaba sa Egepeta se se thekgilego sa Israele se tla thetšwa, gomme sa Israele sa wa, tša fedišwa mmogo.

4Morena o mpoditše a re: “Bjalo ka ge tau e bopa ge e swere phoofolo ye e e bolailego, e sa tšhabe mašata le mekgoši ya badiša ba bantši, le nna, Morena Ramaatlaohle, ga go se se tlago nthibela gore ke theoge ke tle ke šireletše thaba ya ka ya Sione. 5Bjalo ka ge nonyana e fofafofa go dikologa sehlaga sa yona, le nna, Morena Ramaatlaohle, ke tla šireletša Jerusalema ka e lwela, ka e phološa.”

6Morena o rile: “Lena setšhaba sa Israele, le ntsogetše maatla kudu, fela bjale boelang go nna! 7Nako e etla yeo ka yona yo mongwe le yo mongwe wa lena a tlago lahla medimo ye e mo dirišago dibe ye a e dirilego ka silibera le gauta. 8Asiria e tla thopša ka ntwa, fela e sego ya batho – ke Modimo yo a tlago e hlasela. Baasiria ba tla tšhaba ntweng gomme masogana a bona a thopša a dirwa makgoba. 9Kgoši ya bona e tla tšhaba e tšhogile kudu, bakgomana ba tla tšhoga ba ba ba tlogela difoka tša bona.” O realo Morena yo mollo wa gagwe wa dihlabelo o tukago thabeng ya Sione, motseng wa Jerusalema.

32

Kgoši ya toka

321Ka moso go tla buša kgoši ya toka, le bakgomana ba go buša ka molao. 2Mongwe le mongwe wa bona o tla etša boširelo phefong le botšhabelo dipuleng tša magadima. Ba tla ba bjalo ka dinokana nageng ye e omilego, bjalo ka moriti wa letlapa le legolo leganateng. 3Batho ba tla bona mediro ya Modimo, ba kwešiša le melaetša ya gagwe. 4Ba ba welago dilo godimo ba tla thoma go nagana gabotse pele ba di dira. Ba ba sa kgonego go itlhaloša gabotse, ba tla kgona go bolela ba kwešišega. 5Setlaela se ka se sa sengwa mohlomphegi, goba moradia a tšewa gore ke motho wa maemo. 6Lešilo le bolela tša bošilo gomme le nagana go dira tše mpe, mme la di dira. Le bolela tše di selekago Morena. Ga le ke le efa ba ba swerwego ke tlala dijo, goba ba ba nyorilwego meetse. 7Sehwirihwiri se šoma ka mathaithai; se loga maano a go tsenya bahloki mathateng ka maaka, le ge ba le tshekong. 8Mothomotho yena o nagana merero ye mebotse fela, gomme o emela tše di lokilego.

Kahlolo le tšhegofatšo

9Lena basadi le phelago bophelo bja go se šetše bja go hloka mathata, theeletšang se ke se bolelago! 10Išago ka nako tše le tla be le gakanegile, ka gobane go tla be go se diterebe goba dikenywa tše dingwe tše le ka di fulago. 11Le be le phela bophelo bja go se šetše bja go hloka mathata, eupša bjale thothomelang le tetemele ka poifo! Hlobolang le apareng diaparo tša go ilela. 12Itshetleng dihuba le llele mašemo a a nonnego le merara ye e enywago, 13ka gobane naga ya setšhaba sa gešo e mela mehlašana ya meetlwa le ditshehlo. Llelang malapa ka moka mo batho ba bego ba dula ba thabile, le motse wo o bego o tlala mekgolokwane. 14Ešita le lapa la mošate le šetše le tlogetšwe, mme motse wo o bego o na le batho ba bantši ga o sa na le motho. Le seripa sa motse se se bego se bitšwa Ofele le tora ya tlhapetšo ya moo e tla ba marope go ya go ile. Dipitsi di tabogataboga moo, le diruiwa di fula gona.

15Go tla ba bjalo go fihlela Modimo a re tšhollela moya wa gagwe. Lešoka le tla fetoga tšhemo ye e nonnego, gomme tšhemo ye e nonnego ya ba selo se se tlwaelegilego go no swana le sethokgwa. 16Nageng ka moka go tla ahlolwa ka nnete le ka toka. 17Ka ge mang le mang a tla dira tše di lokilego, go tla ba le khutšo le phomolo le polokego go ya go ile. 18Setšhaba sa Modimo se tla dula nageng ye e letšego, gomme magae a tla bolokega a iketla. 19Eupša sefako se tla hlohlora dithokgwa, le motse wa thubega. 20Mehleng yeo batho ba tla thaba kudu ge ba na le meetse a mantši a dibjalo, ba fudiša dikgomo le dipokolo tša bona mo ba ratago.