Sepedi 2000 (NSO00)
27

271

27:1
Jobo 40:25
Pes. 74:14
104:26
Mohlang woo Morena o tla hlaba Lebiathane, mmamogašwa wa lebelo wa go tshophagana, ka tšhoša ya gagwe ye šoro, ye e tiilego ye kgolo; a bolaya wona mmamokebe27:1 “Lebiathane ... mmamokebe” Dinoga tšeo di šupa ditšhaba tše di bego di gateletše Baisraele. wa lewatle.

2Ka letšatši leo le opele le re Morena o tla bolela mabapi le serapa sa gagwe se sebotse sa merara a re: 3“Ke nna mohlokomedi wa sona, ke dula ke se nošetša. Ke se leta bošego le mosegare gore go se be le yo a se senyago. 4Ga ke sa galefetše serapa sa ka. Ge nkabe se na le mehlašana ya meetlwa le mabjang, nkabe ke di epa ka di tšhuma lorelore. 5Fela ge eba manaba a setšhaba sa ka a nyaka gore ke a šireletše, gona a ba kwane le nna. Ee, a ba kwane le nna.”

6Ka moso Baisraele ba tla melela sa ruri nageng ya bona, ditlogolo tša Jakobo di tla atlega, gomme lefase ka moka la holega.

7Kgane Morena o kile a otla Baisraele bjalo ka ge a otlile baotli ba bona? Goba bona ba kile ba bolawa ka bontši boka babolai ba bona? 8Morena o otlile setšhaba sa gagwe gannyane ka go se iša bothopša.27:8 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Morena ... bothopša.” Seheberu ga se kwagale gabotse. A ba tšeiša ledimo le lešoro la bohlabela. 9Eupša Baisraele ba tla swarelwa dibe fela ge ba ka šilaganya maswika a dialetare tša medimo ya diswantšho, a ba bjalo ka motaga wo o šitšwego, gwa se sa ba le dialetare tša diorelo, goba dikota tša borapedi.

10Motse wola o bego o tiile, bjale o tlogetšwe o nnoši; ga o sa na le batho, o bjalo ka lešoka. O fetogile phulo ya dikgomo, felo mo di robalago gona ge di kgothile mehlašana. 11Makala a mehlare a a omelela a robega, mme basadi ba a tla ba a rwalela dikgong. Ka ge setšhaba sa Israele se sa kwešiše, Modimo, Mohlodi wa sona, a ka se se šokele, Mmopi wa sona, a ka se se gaugele.

12Mohlang woo Morena o tla kgoboketša setšhaba sa gagwe ka o tee ka o tee, go tloga Yufratese go yo fihla mollwaneng wa Egepeta, bjalo ka motho ge a hlokola mabele.

13Ka letšatši leo go tla letšwa phalafala ye kgolo, gwa bitšwa Baisraele ka moka ba ba išitšwego bothopša Asiria le Egepeta. Ba tla tla ba khunamela Morena thabeng ya gagwe ye kgethwa,27:13 “thabeng ya gagwe ye kgethwa”. Lebelela Jes. 2:3. Jerusalema.

28

Mmušo wa ka Leboa o tla hlaselwa

281Jonna, baetapele ba Israele ba go ikgogomoša ba ditagwa, ba ba aperego mefapahlogo ya matšoba! Beine e ba rapaladitše fase. Seriti sa Samaria, motse wola wo mobotse wo o ukametšego moedi wo o nonnego, se tloga bjalo ka matšoba a mefapahlogo yela ge a pona. 2Morena o na le molaolamadira yo mogolo wa maatla yo a tlago hlasela batho ba Mmušo wa ka Leboa. Yena o tla tla bjalo ka sefako se se senyago, bjalo ka pula ya matlorotloro, boka lefula le maatla le le gogolago, mme a ba wela godimo a ba fenya. 3O tla kokobetša baetapele bao ba go ikgogomoša ba ditagwa. 4Seriti sela se tlogago sa motse wa go ikgantšha wa Samaria se tla fela bjalo ka mago a dithakangwaga a a lewago ka pela ge a seno fulwa.

5Mehleng yeo Morena Ramaatlaohle o tla ba bjalo ka mphapahlogo wo mobotse wa matšoba wo o aperwego ke mašaledi a setšhaba sa gagwe. 6Baahlodi o tla ba dira gore ba ahlole ka toka, bahlabani a ba fa bogale bja go gomišetša manaba kgorong ya motse.

Jesaya le baprofeta ba ditagwa ba Juda

7Baprista le baprofeta le bona ba thekesedišwa ke botagwa. Ba nwa beine ye ntši le bjala mo e lego gore ba tlaruma ba gakanegile. Baprofeta ba tagwa kudu mme ba šitwa ke go kwešiša dipono tše di tšwago go Modimo, le baprista ba tagwa mo e lego gore ba palelwa ke go ahlola melato. 8Bonwelo bja bona bo tletše mahlatša, ga go na le moo go hlwekilego.

9Ba a nnyatša ba re: “Monnana yo o re a ka ruta bomang? Ke bomang ba ba nyakago go kwa taba tša gagwe? Di loketše fela masea a a sa tšogo tshwešwa letswele, a a sa nkgago mekgato. 10O leka go re kgala ka go re šupetša mantšu ka le tee ka le tee, le lefoko le lengwe le le lengwe, le melao ka o tee ka o tee.”

11

28:11-12
1 Bakor. 14:21
Ge le sa ntheeletše, Modimo o tla le otla ka batho ba naga ye nngwe ba go bolela leleme le šele. O boletše le lena a re: 12“Le khutšeng, le phomoleng nageng ya lena, mme ba ba lapilego le bona le ba khutšišeng.” Eupša lena la gana go mo theeletša. 13Ke ka lebaka leo Morena a tlago le ruta mantšu ka le tee ka le tee, le lefoko le lengwe le le lengwe, le melao ka o tee ka o tee. Ke moo le tlago re ge le sepela la wa ka sa morago, la gobala, la tanywa, la thopša.

Leswika la motheo la Sione

14Bjale ge, lena bannana ba go ikgodiša, lena le bušago setšhaba se mo Jerusalema, theeletšang se Morena a se bolelago. 15Le itheta ka go re le lakane le lehu, le kwane le bodulabahu, le gore ge manaba a etla bjalo ka lefula le le gaketšego, lena a ka se le hlasele ka gobane le tla phološwa ke maaka le boradia bja lena. 16

28:16
Pes. 118:22-23
Bar. 9:33
10:11
1 Pet. 2:6
Bjale ge, Morena, Mong wa bohle, o re: “Ke thea motheo wa go tia Sione. Sekhutlong sa wona ke tsenya leswika le lethata. Ka gona yo a dumelago go Morena a ka se boife selo. 17Toka e tla ba yona thapo ya go ela botelele bja motheo, gomme boloki ya ba thapo ya go aga go ya godimo.”

Sefako se tla gogola maaka a le bego le itšhireletša ka ona, mme mafula a khupetša botšhabelo bjola bja lena. 18Go lakana le lehu mola ga lena go tla fedišwa, le kwano ya lena le bodulabahu e ka se swarelele. Ge manaba a etla a tla le gataka. 19Nako le nako ge a feta a tla le hlasela. Seo se tla direga mosong wo mongwe le wo mongwe, le bošego le mosegare. Se sengwe le se sengwe se le se kwago go baprofeta se tla le tšhoša. 20Le tla etša monna yo a ka lekago go robala malaong a seripana, a se kgone go naba, a apere lepai le lennyane la go mo hlaela. 21

28:21
Josh. 10:10-12
2 Sam. 5:20
1 Dikr. 14:11
Morena o tla lwa bjalo ka mola a elwa thabeng ya Peratsime le moeding wa Gibeone, gore a tle a dire se a nyakago go se dira, le ge se bonala se tlaba. O tla phetha modiro wa gagwe, le ge o sa kwešišege.

22Le se sege ge ke le botša taba tše! Ge le ka sega go phonyokga go tla le thatafalela. Morena Ramaatlaohle o mpoditše gore o ikemišeditše go fediša lefase ka moka.

Bohlale bja Modimo

23Theeletšang se ke se bolelago; elang hloko se ke le botšago sona. 24Kgane molemi o lema mašemo a gagwe a a lokišetša go bjala goba a a hlagola go ya go ile? 25Ga ke re ge a lekaneditše mobu o bjala peu ya lenonya le ya mphogo, o rothetša peu ya korong le ya garase,28:25 Seheberu mo se na le lentšu le lengwe, fela ga go tsebje gore le ra eng. gomme ka mathoko ga tšhemo a bjala mabele? 26O kgona modiro woo wa gagwe, gobane o o rutilwe ke Modimo. 27Ga a fole lenonya ka selei,28:27 “selei” Baisraele ba be ba fola mabele ka dilei tše di hlometšwego maswika a dintlha. goba mphogo ka go o gatiša koloi, eupša lenonya o le fola ka patla, mphogo ka morogo. 28Ga a pšhatle mabele ka go a fola go ya go ile. Le ge a a gatiša koloi le dipere, ga a pšhatle dithoro tša ona. 29Go fola ka mokgwa woo le gona molemi o go rutilwe ke Morena Ramaatlaohle. Maano a Modimo ke a a makatšago, a phethega gabotsebotse.

29

Jerusalema e tla hlakodišwa

291Jonna, Jerusalema, sebešo sa Modimo, motse wo Dafida a bego a hlomile mešaša go wona! Mengwaga a e tle ka go latelana ga yona, le menyanya ya yona ya ngwaga ka ngwaga e tle bjalo, 2eupša ka morago Modimo o tla tliša mathata motseng wo o bitšwago “Sebešo sa Modimo”. Go tla ba le dillo le mahloko, gomme motse ka moka o tla swana le sebešo se mollo o laumago go sona. 3Modimo o tla dira gore manaba a hlome mešaša go o dikologa, a o dikanetše, a age ditora tša go o hlasela. 4Jerusalema e tla swana le moya wa mohu yo a bolelago ka go bobola ka fase ga mobu, a sebaseba a le ka mobung.

5Jerusalema, manaba a gago ka bontši a a tšwago dinageng di šele a tla budulwa bjalo ka lerole, gomme madira a bona a sehlogo a tšewa ke phefo bjalo ka mooko. Ka pelapela 6Morena Ramaatlaohle o tla le hlakodiša ka medumo ye e šiišago le ditšhišinyego tša lefase, le ka madimo le ka mollo wo o laumago. 7Ke moo madira ohle a a hlaselago motse wa Jerusalema, sebešo sa Modimo, a o tsenyago mathateng, le dibolai tša bona le ditora tša tlhaselo di tla timelelago bjalo ka toro, bjalo ka pono ya bošego. 8Ditšhaba tšohle tše di lwago le Jerusalema di tla etša motho yo a bolawago ke tlala, yo a lorago a eja, gomme a tsoge a sa swerwe ke tlala, goba tša swana le motho yo a nyorilwego, yo a lorago a enwa meetse, gomme a tsoge a sa swerwe ke lenyora.

Setšhaba se ka se kwešiše dipono tša baprofeta

9Lebelelanang le gakanegile! Iphoufatšeng le dule le foufetše! Tagwang le se la nwa beine! Thekeselang le se la nwa bjala! 10

29:10
Bar. 11:8
Morena o le potumišitše la swarwa ke boroko kudu. Modimo o khupeditše baprofeta mahlo, bona e lego mahlo a lena; o pipile baboni dihlogo, bona e lego dihlogo tša lena. 11Se pono ye nngwe le ye nngwe ya baprofeta e se šupago le ka se se tsebe; e tla swana le lengwalo le le tswaletšego. Ge motho a ka le fa yo mongwe yo a kgonago go bala, a re a mmalele lona, o tla re a ka se kgone ka gobane le tswaletšwe. 12Ge a ka le fa motho yo a sa kgonego go bala a re a mmalele lona, o tla re yena ga a kgone go bala.

13

29:13
Mat. 15:8-9
Mar. 7:6-7
Morena o rile: “Setšhaba se se re se a nthapela, eupša e no ba ka molomo fela – dipelo tša bona di kgole le nna. Sedumedi sa bona ke melawana ya batho ye ba e tsebago ka hlogo. 14
29:14
1 Bakor. 1:19
Ka gona ke tla boeletša ka ba otla leboelela ka tše ba sa di kwešišego. Ba bohlale ba tla lahlegelwa ke bohlale bja bona, ba kwešišo ba se sa kwešiša selo.”

Mehla ye mebotse e tla tla

15Ba lahlegile bao ba lekago go khutišetša Morena maano a bona gore a se ke a a tseba! Tše ba di dirago ba di dira sephiring, gomme ba gopola gore ga go yo a ba bonago goba a tsebago se ba se dirago. 16

29:16
Jes. 45:9
Bar. 9:20
Ka mehla ba phethola dilo mo nkego letsopa le ka re ke lona mmopi. Na pitša e ka re go mmopi wa yona: “Ga se wa mpopa”? Kgane se se bopilwego sona se ka re go modiri wa sona: “Ga o tsebe se o se dirago”?

17Kgauswinyana sethokgwa sa Lebanone se tla fetoga tšhemo ye e nonnego, gomme tšhemo ye e nonnego ya ba selo se se tlwaelegilego go no swana le sethokgwa.

18Ge letšatši leo le fihla ditholo di tla kgona go kwa ge di balelwa puku, le difofu tše go tšona e bego e le leswiswi le boso fela di tla bona. 19Baikokobetši ba tla buša ba thaba ba reta Morena, mme badiidi ba tumiša Modimo yo mokgethwa wa Israele. 20Bagateledi ba tla fedišwa, mme ba ba nyefolago Modimo, le badiradibe ka moka ba bolawa. 21Modimo o tla fediša ba ba pharago ba bangwe ka maaka, ba ba dirago gore ba ba nego molato ba se ke ba otlwa, le ba ba bolelago maaka gore ba ba se nego molato ba se ahlolwe ka toka.

22Bjale ge, Morena yo a ntšhitšego Abrahama nageng ya gabo o re go ditlogolo tša Jakobo: “Lena setšhaba sa ka, le ka se sa lewa ke dihlong la galoga difahlego. 23Ge le bona bana ba ke tlago le fa bona, le tla nkgodiša nna, Modimo yo mokgethwa wa Israele, mme la mpoifa. 24Ba ba tlogetšego Modimo ba tla ithuta go kwešiša, gomme ba ba ngongoregago ba tla rutwa ba kwešiša.”