Sepedi 2000 (NSO00)
25

Kopelo ya go tumiša Morena

251Morena, o Modimo wa ka;

ke tla go godiša,

ka go tumiša.

O dirile dimakatšo;

o botegile wa phetha merero ye o e rerilego kgale.

2O dirile metse mekgobo ya maswika, metse ye e ageleditšwego ka merako wa e fetoša marope.

O pšhatlagantše mešate ya manaba a rena,

mme e ka se tsoge e tsošološitšwe.

3Ditšhaba tše maatla di tla go hlompha; o tla boifša metseng ya ditšhaba tše sehlogo.

4O bile sebo sa badiidi le bahloki matshwenyegong a bona.

O ba šireleditše madimong,

wa ba moriti wa bona tšatšing la go fiša.

Banna ba sehlogo ba hlasela bjalo ka pula ya ledimo ya marega,25:4 Mohlomongwe go swanetšwe go balwa “ya marega” Seheberu se re “ge e nela leboto”.

5bjalo ka phišo nageng ye e omilego.

Eupša wena, Morena, o homotša mašata a manaba a rena,

le dikoša tša banna ba sehlogo,

bjalo ka leru ge le timola phišo ya letšatši.

Modimo o tla dira monyanya

6Morena Ramaatlaohle o tla direla ditšhaba tšohle tša lefase monyanya mo thabeng ye ya Sione, monyanya wa dijo tše bosebose le beine ye bogale. 7Gona mo o tla fediša manyami ao a bego a aparetše ditšhaba tšohle. 8

25:8
1 Bakor. 15:54
Kut. 7:17
21:4
Morena, Mong wa bohle, o tla fedišetša lehu sa ruri! O tla phumola meokgo mahlong a bohle, gomme a tloša go goboga ga setšhaba sa gagwe lefaseng ka moka. O realo, Morena.

9Mehleng yeo batho ba tla re: “Yo ke Modimo wa rena! Re be re botile yena gore a re phološe. Ke yena Morena! Re be re mmotile, gomme bjale a re iketleng, re thabeng, ka gobane o re phološitše.”

Modimo o tla otla Moaba

10

25:10-12
Jes. 15:1 – 16:14;
Morena o tla šireletša thaba ye ya Sione, eupša batho ba Moaba bona ba tla gatakwa bjalo ka mooko ge o gatakelwa bolokong ka moleteng. 11Ba tla leka go tšwa ka moo bolokong ka go akga matsogo bjalo ka motho yo a tuntelago, eupša Modimo o tla ba gatelela fase le ge ba akga25:11 “akga” Ga go tsebje gore mo lentšu la Seheberu le ra eng. matsogo ka mokgwa woo. 12O tla thubaganya metse ya Moaba ye e ageleditšwego ka merako ye e phagamego, a e pšhatlaganya.

26

Modimo o tla dira gore setšhaba sa gagwe se fenye

261Nako e etla yeo ka yona nageng ya Juda go tlago opelwa kopelo ye:

Motse wa rena o tiile!

Modimo o re šireletša ka merako le dibo tša wona!

2Bulang dikgoro tša motse gore setšhaba se se lokilego se tsene,

setšhaba se se botegelago Modimo.

3Yo a sa tekatekego maikemišetšong a gagwe,

wena, Morena, o mo phediša ka khutšo ya mmakgonthe,

ka ge a botile wena.

4Botang Morena go ya go ile,

ka mehla ke yena Mošireletši wa lena.

5O kokobeditše baikgogomoši;

a thubaganya motse wo go wona go sa fihlwego,

a o pšhatlaganya ya ba molala.

6Bale ba bego ba gateletšwe,

ba a o gatakela,

badiidi ba sepela godimo ga wona.

7Tsela ya baloki e lekanetše;

wena, Morena, o ba lekalekanyetša tselana.

8Re dira tše o re laetšego tšona,

re itshephile wena;

re nyaka wena kudu,

re hlologetše go go rapela.

9Bošego ke lala ke go gopotše,

mosong ke tsoga ke go hlolosetše.

Mohla o ahlola lefase le batho ba lona,

bohle ba tla ithuta se toka e lego sona.

10Le ge o loketše batho ba babe,

bona ga ba ithute go dira tše di lokilego.

Ešita le mo nageng ya ba ba lokilego,

bona ba sa dira tše di tšwilego tseleng,

ba gana go dumela gore wena o yo mogolo.

11

26:11
Bah. 10:27
Manaba a gago ga a tsebe ge o tla a otla.

A ba bone ka moo o ratago setšhaba sa gago,

gomme ba lewe ke dihlong.

Ba tšhume ka mollo.

12Wena, Morena, o tla re atla;

tšohle tše re di kgonnego re di kgontšhitšwe ke wena.

13Morena Modimo wa rena,

re kile ra bušwa ke bangwe,

eupša re reta wena fela o le Morena wa rena.

14Bjale ba hwile,

mme ba ka se sa phela;

ba ka se sa tsoga bahung,

gobane o ba otlile wa ba fediša.

Ba ka se sa gopolwa ke motho.

15Morena,

o atišitše setšhaba sa gaborena kudu,

wa oketša naga ya sona ka mathoko ohle.

Ka ge o dirile bjalo o a retwa.

16O otlile setšhaba sa gago, Morena,

gomme sona sa go rapela se le mahlokong.26:16 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

17Ge re be re le pele ga gago,

re be re lla bjalo ka moimana yo a inyokanyokago ge a swerwe ke lešoko la pelego.

18Re be re šokwa re ekwa bohloko,

eupša ra se belege selo.

Naga ya rena ga se ra e hlakodiša;

ga se ra fenya manaba a rena,

manaba a a tšwago dinageng di šele.

19Bahu ba gaborena ba tla buša ba phela!

Ditopo tša bona di tla tsoga.

Lena le ithobaletšego mabitleng,

tsogang le goeng ka lethabo.

Bjalo ka ge phoka ya gago ya mosong, Morena,

e nošetša naga,

le wena o tla tsoša ba ba hwilego kgale.

Kotlo le kgaugelo

20Lena, setšhaba sa ka, tsenang ka diphapošing tša lena, le tswaleleng mejako, le iphihleng sebakanyana go fihlela Modimo a se sa galefile. 21Bonang, Morena o tla a etšwa bodulong bja gagwe, o tlilo otla batho ba lefase ka ge ba dira dibe. Ba ba bolailwego sephiring ba tla utollwa, lefase le ka se sa khupetša ba ba bolaetšwego go lona.

27

271

27:1
Jobo 40:25
Pes. 74:14
104:26
Mohlang woo Morena o tla hlaba Lebiathane, mmamogašwa wa lebelo wa go tshophagana, ka tšhoša ya gagwe ye šoro, ye e tiilego ye kgolo; a bolaya wona mmamokebe27:1 “Lebiathane ... mmamokebe” Dinoga tšeo di šupa ditšhaba tše di bego di gateletše Baisraele. wa lewatle.

2Ka letšatši leo le opele le re Morena o tla bolela mabapi le serapa sa gagwe se sebotse sa merara a re: 3“Ke nna mohlokomedi wa sona, ke dula ke se nošetša. Ke se leta bošego le mosegare gore go se be le yo a se senyago. 4Ga ke sa galefetše serapa sa ka. Ge nkabe se na le mehlašana ya meetlwa le mabjang, nkabe ke di epa ka di tšhuma lorelore. 5Fela ge eba manaba a setšhaba sa ka a nyaka gore ke a šireletše, gona a ba kwane le nna. Ee, a ba kwane le nna.”

6Ka moso Baisraele ba tla melela sa ruri nageng ya bona, ditlogolo tša Jakobo di tla atlega, gomme lefase ka moka la holega.

7Kgane Morena o kile a otla Baisraele bjalo ka ge a otlile baotli ba bona? Goba bona ba kile ba bolawa ka bontši boka babolai ba bona? 8Morena o otlile setšhaba sa gagwe gannyane ka go se iša bothopša.27:8 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Morena ... bothopša.” Seheberu ga se kwagale gabotse. A ba tšeiša ledimo le lešoro la bohlabela. 9Eupša Baisraele ba tla swarelwa dibe fela ge ba ka šilaganya maswika a dialetare tša medimo ya diswantšho, a ba bjalo ka motaga wo o šitšwego, gwa se sa ba le dialetare tša diorelo, goba dikota tša borapedi.

10Motse wola o bego o tiile, bjale o tlogetšwe o nnoši; ga o sa na le batho, o bjalo ka lešoka. O fetogile phulo ya dikgomo, felo mo di robalago gona ge di kgothile mehlašana. 11Makala a mehlare a a omelela a robega, mme basadi ba a tla ba a rwalela dikgong. Ka ge setšhaba sa Israele se sa kwešiše, Modimo, Mohlodi wa sona, a ka se se šokele, Mmopi wa sona, a ka se se gaugele.

12Mohlang woo Morena o tla kgoboketša setšhaba sa gagwe ka o tee ka o tee, go tloga Yufratese go yo fihla mollwaneng wa Egepeta, bjalo ka motho ge a hlokola mabele.

13Ka letšatši leo go tla letšwa phalafala ye kgolo, gwa bitšwa Baisraele ka moka ba ba išitšwego bothopša Asiria le Egepeta. Ba tla tla ba khunamela Morena thabeng ya gagwe ye kgethwa,27:13 “thabeng ya gagwe ye kgethwa”. Lebelela Jes. 2:3. Jerusalema.