Sepedi 2000 (NSO00)
23

Molaetša wa Morena mabapi le Fenikia

231

23:1-18
Hes. 26:1 – 28:19;
Molaetša wa Morena mabapi le Tirose šo:

Bokolelang, lena baotledi ba maselawatle a a lego gare ga lewatle! Motse wa gabolena wa Tirose o sentšwe; dintlo tša wona le boemakepe di pšhatlilwe. Le kwa ditaba tšeo ge le tšo boa Saeprose. 2Makalang, lena bagwebi ba motse wa Sidone, lena badudi ba naga ya lebopong ya Fenikia! Le be le tlišetša Sidone tšhelete ka go tshela lewatle 3la yo reka le rekiša mabele a Egepeta a go bunwa nokeng ya Naele, le ka go yo gweba le ditšhaba tše dingwe.

4Wena motse wa Sidone, lewa ke dihlong! Lewatle le motse wo mofsa wa Tirose di a belaela di re: “Ga se ra ka ra šokwa ra belega bana. Ga se ra ka ra godiša barwa le barwedi.”

5Le bona Baegepeta ba tla ba bohlokong kudu ge ba ekwa gore Tirose e pšhatlagantšwe.

6Bokolelang, lena batho ba Fenikia! Tshelang lewatle le tšhabele Tarshishe! 7Na e ka ba wo ke wona motse wola wa mekgolokwane wa Tirose, wa go agwa kgale? E ka ba ke motse wola wa go romela batho ba wona mošola wa lewatle go yo laola ditšhaba tša moo? 8Ke mang yo a logilego maano a go pšhatla motse wa Tirose, motse wo wa go buša dinaga tše ntši, woo bagwebi ba wona e bego e le dikgošana, bahlomphegi lefaseng? 9Morena Ramaatlaohle ke yena a logilego maano ao. O dirile seo gore a kokobetše baikgogomoši, le gore a goboše bahlomphegi bao.

10Sepelang le yo lema, lena batho ba Tarshishe, ka gobane ga le sa na le boemakepe.23:10 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 11Morena o emišitše letsogo ka godimo ga lewatle, gomme o thothomediša mebušo. O laetše gore dibo tša Fenikia di thubje. 12Wena motse wa Sidone, o ka se sa thaba, gomme batho ba gago ba gateletšwe. Le ge ba ka tšhabela Saeprose, manaba a bona a tla no ba latelela gona.

13Ke Bababilonia, e sego Baasiria, bao ba ilego ba dikanetša motse wa Tirose, ba thuba dibo tša wona, ba fetoša motse marope, mme diphoofolo tša lešoka tša phela gona.23:13 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

14Bokolelang, lena baotledi ba maselawatle a a lego gare ga lewatle! Motse wola wa lena wa go tia o pšhatlagantšwe.

15Nako e etla yeo ka yona Tirose e tlago lebalwa mengwaga ye masome a a šupago, e lego mengwaga ya go phela ga kgoši. Ge mengwaga yeo e fetile, Tirose e tla dira bjalo ka segwebakathobalo mo košeng ye e rego:

16Tšea sekgapa sa gago o sepele le motse,

wena sefebe o lebetšwego!

Letša gabotse, o opele kudu gore banna ba go bone gape.

17Ge mengwaga yeo ye masome a a šupago e fetile, Morena o tla šetša motse wa Tirose gape, mme wona wa boela wa gweba bjalo ka pele, wa dumelela mebušo yohle ya lefase go gweba le wona. 18Tšhelete yeo motse woo o e hwetšago ka mokgwa woo e tla fiwa Morena. E ka se bolokwe, eupša bao ba khunamelago Morena ba tla reka dijo ka bontši le diaparo tša botšhepi ka yona.

24

Morena o tla otla lefase

241Morena o tla senya tšohle lefaseng, a le tlogela le se ne selo. O tla hlakahlakanya lefase, gomme a phatlalatša batho. 2Bohle ba tla hlagelwa ke masetlapelo a a swanago – moprista le setšhaba, lekgoba le mong wa lona, moreki le morekiši, moadimi le moadingwa, mokolotiwa le mokoloti. 3Lefase le tla hulelwa sa ruri, la tlogelwa le se na le seloselo. Ka ge go boletše Morena, tšeo di tla direga.

4Lefase le omile, naga e sehlafetše. Lefase ka moka le galogile; legodimo le lefase di senyegile. 5Batho ba tšhilafaditše lefase ka go tshela melao ya Modimo le kgwerano yela ya go ya go ile. 6Ka gona Modimo o rogakile lefase, a le senya. Batho ba lona ba otlelwa tše ba di dirilego, ba a fokotšega mme ba ba šalago ga ba nene. 7Merara e a pona, gomme beine ga e sa hwetšwahwetšwa. Bohle ba ba bego ba dula ba thabile, bjale ba nyamile, 8gomme dikoša tšela tša lethabo le mekgolokwane, tša dikgapa le tša meropa, di fedile. 9Ge go nwewa ga go sa opelwa; batho ga ba sa ipshina ka bjala. 10Mekgotheng ya motse ga go sa le motho; motse o huduegile gomme batho ba itswaleletše ka dintlong gore go se ke gwa tsena motho. 11Lešata mekgotheng ke fela la batho ba ba nyakago beine. Lethabo le tlogile; nageng ga go sa ne boipshino. 12Motse ke marope, le kgoro ya wona e robagantšwe. 13Tšeo ke tše di tlago hlagela ditšhaba lefaseng ka moka. Go tla swana le mola mehlware e hlohlorwa dikenywa, le mola diterebe tše di bego di šetše, di fulwa.

14Mašaledi a tla hlaba mekgolokwane. Ba ka bodikela ba tla goa ka ga bogolo bja Morena, 15le ba ka bohlabatšatši ba mo hlompha. Batho ba ba dulago lebopong ba tla godiša Morena Modimo wa Israele. 16Re tla kwa dikoša tše di tšwago magomong a lefase di re:

A go tumišwe Israele,

šetšhaba se se lokilego!

Eupša nnaena ke lahlegile! Ke a fela, ke a felela! Boradia bo sa tšwela pele, le bonokwane bo a gola. 17Lena batho bohle ba lefase, letšhogo le melete le melaba di le emetše! 18Yo a ka rego o a tšhaba ge a ekwa mokgoši wa yoo a tšhogilego, o tla wela ka moleteng; ge a ka tšwa ka moleteng, o tla tanywa ke molaba. Go tla na dipula tša matlorotloro, mme metheo ya lefase ya tekateka. 19Lefase lona le tla šikinyega kudu la pharoga. 20Le tla thekesela bjalo ka setagwa goba mohlahlana wo o tšewago ke ledimo. Lefase le imelwa ke dibe tša lona; le tla phuhlama gomme la se sa tsoga.

21Nako e etla yeo ka yona Morena a tlago otla barongwa ba babe godimo le magoši lefaseng. 22Modimo o tla kgoboketša magoši bjalo ka dibofša tše di tsentšwego ka moleteng. O tla ba hlahlela kgolegong yeo go fihlela ge ba tlile go otlwa ka morago ga nako ye telele. 23Ngwedi o ka se sa taga, le letšatši le tla fifala, ka gobane Morena Ramaatlaohle e tla be e le kgoši, a buša a le thabeng ya Sione, motseng wa Jerusalema, gomme baetapele ba setšhaba sa gagwe ba tla bona letago la gagwe.

25

Kopelo ya go tumiša Morena

251Morena, o Modimo wa ka;

ke tla go godiša,

ka go tumiša.

O dirile dimakatšo;

o botegile wa phetha merero ye o e rerilego kgale.

2O dirile metse mekgobo ya maswika, metse ye e ageleditšwego ka merako wa e fetoša marope.

O pšhatlagantše mešate ya manaba a rena,

mme e ka se tsoge e tsošološitšwe.

3Ditšhaba tše maatla di tla go hlompha; o tla boifša metseng ya ditšhaba tše sehlogo.

4O bile sebo sa badiidi le bahloki matshwenyegong a bona.

O ba šireleditše madimong,

wa ba moriti wa bona tšatšing la go fiša.

Banna ba sehlogo ba hlasela bjalo ka pula ya ledimo ya marega,25:4 Mohlomongwe go swanetšwe go balwa “ya marega” Seheberu se re “ge e nela leboto”.

5bjalo ka phišo nageng ye e omilego.

Eupša wena, Morena, o homotša mašata a manaba a rena,

le dikoša tša banna ba sehlogo,

bjalo ka leru ge le timola phišo ya letšatši.

Modimo o tla dira monyanya

6Morena Ramaatlaohle o tla direla ditšhaba tšohle tša lefase monyanya mo thabeng ye ya Sione, monyanya wa dijo tše bosebose le beine ye bogale. 7Gona mo o tla fediša manyami ao a bego a aparetše ditšhaba tšohle. 8

25:8
1 Bakor. 15:54
Kut. 7:17
21:4
Morena, Mong wa bohle, o tla fedišetša lehu sa ruri! O tla phumola meokgo mahlong a bohle, gomme a tloša go goboga ga setšhaba sa gagwe lefaseng ka moka. O realo, Morena.

9Mehleng yeo batho ba tla re: “Yo ke Modimo wa rena! Re be re botile yena gore a re phološe. Ke yena Morena! Re be re mmotile, gomme bjale a re iketleng, re thabeng, ka gobane o re phološitše.”

Modimo o tla otla Moaba

10

25:10-12
Jes. 15:1 – 16:14;
Morena o tla šireletša thaba ye ya Sione, eupša batho ba Moaba bona ba tla gatakwa bjalo ka mooko ge o gatakelwa bolokong ka moleteng. 11Ba tla leka go tšwa ka moo bolokong ka go akga matsogo bjalo ka motho yo a tuntelago, eupša Modimo o tla ba gatelela fase le ge ba akga25:11 “akga” Ga go tsebje gore mo lentšu la Seheberu le ra eng. matsogo ka mokgwa woo. 12O tla thubaganya metse ya Moaba ye e ageleditšwego ka merako ye e phagamego, a e pšhatlaganya.