Sepedi 2000 (NSO00)
21

Pono ya go fenywa ga Babilone

211Molaetša wa Morena mabapi le Babilone, lešoka la kgauswi le lewatle, šo:

Masetlapelo a tla bjalo ka ledimo le le putlago lešoka, a etšwa nageng ye e boifegago. 2Ke bone pono ya tše šoro, pono ya go lahletšana le go senya.

Lena madira a Elamo, hlaselang! Lena a Media, dikanetšang metse! Modimo o tla fediša metsetlo ye e tlišwago ke Babilone.

3Tše ke di bonego le gona ke di kwelego di ntlabile, di ntlholetše letšhogo le go kwa bohloko, bohloko bja go etša bja mosadi yo a šokwago. 4Ke gakanegile, ke thothomela ka letšhogo. Ka mehla ke be ke thabela ge leswiswana le swara, eupša lehono le ntlišeditše letšhogo.

5Moo ponong ke bona dijo di sotšwe, magogwa a adilwe gore go dulwe. Go a lewa, go a nwewa. Gateetee go kwagala taelo e re: “Balaodi ba madira, tlotšang dikotse ka makhura!”

6Ke moka Morena a re go nna: “Sepela o yo bea moleti, o mmotše a bege tše a di bonago. 7Ge a bona banna ba etla ka babedi ka babedi ba nametše dipere, le ba ba nametšego dipokolo le dikamela, a ba lebelele gabotsebotse.”

8Moleti o a goelela o re: “Morena, ka mehla ke dula ke letile mo, bošego le mosegare.”

9

21:9
Kut. 14:8
18:2
Šebao ba etla ge! Ba nametše dipere ba tla ka babedi ka babedi. Moleti o a bega o re: “O fentšwe, motse wa Babilone o fentšwe! Medingwana ya ona e pšhatlagantšwe.”

10Lena setšhaba sa ka sa Israele, le fotšwe la feferwa bjalo ka mabele, eupša tše ke di kwelego go Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke le begetše tšona.

Molaetša wa Morena mabapi le Edomo

11Molaetša wa Morena mabapi le Edomo šo:

Go na le yo a mpitšago kua Edomo a re: “Hee, moleti, bošego bo tla feta neng? Mpotše gore go tla sa neng.”

12Nna ka mo fetola ka re: “Masa ona a etla, eupša bošego bo tla tla gape. Ge o nyaka go mpotšiša gape, o boe o tle o botšiše.”

Molaetša wa Morena mabapi le Arabia

13Molaetša wa Morena mabapi le Arabia šo:

Lena basepedi ba Badedane, lena le lalago ka mehlašaneng le dikamela tša lena nageng ya Arabia, 14išetšang ba ba nyorilwego meetse. Le lena ba naga ya Tema, yelang batšhabi le dijo. 15Gobane ba tšhabile ditšhoša tše di hwanyolotšwego le mesebe ye e ngangilwego, le mathata a ntwa.

16Ya ba Morena o re go nna: “Mo ngwageng o tee fela bogolo bja Bakedara bo tla be bo fedišitšwe. 17Boramesebe ke bona bagale ba Kedara, eupša go tla šala ba se bakae fela. Ke realo, nna, Morena Modimo wa Israele.”

22

Molaetša wa Morena mabapi le Jerusalema

221Molaetša wa Morena mabapi le Moedi wa Pono šo:

Na go diregang? Ke go reng batho bohle ba motse ba keteka godimo ga ditlhaka tša dintlo? 2Motse o tletše lešata, batho ba a goa ba thabile.

Banna ba gabolena ba ba hwilego ntweng ye ga se ba bolawa ka lerumo goba ba hwa ba itwela. 3Baetapele ba lena ka moka ba ile ba tšhaba gomme ba thopša ntle le go thunywa ga mosebe. Batho ba gabolena ka moka bao ba ilego ba hwetšwa ba ile ba thopša, le ge ba be ba tšhabetše kgole. 4Bjale ge, lebelelang thoko, ke lle gabohloko; ke nyaka go llela batho ba gešo ka moka ba ba bolailwego. Le se ke la leka go nkhomotša. 5Ye ke mehla ya go tlalelwa le go fenywa le go gakanega Moeding wa Pono, gomme Mong wa bohle, Morena Ramaatlaohle, o re tlišeditše yona. Merako ya motse wa gaborena e kgerešitšwe, gomme bao ba llelago go thušwa ba kwagala dithabeng.

6Bahlabani ba go tšwa nageng ya Elamo ba tlile ba nametše dikoloi tša ntwa le dipere, ba itlhamile ka mesebe. Ba go tšwa nageng ya Kire ba be ba swere dikotse tša bona. 7Meedi ye e nonnego ya Juda e be e tletše dikoloi tša ntwa; bahlabani ba ba nametšego dipere ba eme pele ga dikgoro tša Jerusalema. 8Boitšhireletšo bja Juda bja pšhatlagana.

Ge tšeo di diregile le ile la bota dibetša tše di bego di le ka Ngwakong wa sethokgwa sa Lebanone. 9-11Le gona la bona gore menga ya merako ya Jerusalema ke ye mentši. La lekola dintlo tša Jerusalema, gomme tše dingwe la di kgereša gore le hwetše maswika a go tsošološa merako ya motse. Le ile la aga letamo ka gare ga motse gore le tle le thibele meetse a a tšwago mogobeng wo motala. Fela Modimo yo a hlotšego dilo tše go tloga kgale, yo a di dirilego, la se mo ele hloko.

12Ka nako yeo Mong wa bohle, Morena Ramaatlaohle, o be a le bitša gore le lle le ilele ka go boola dihlogo le go apara diaparo tša go ilela. 13

22:13
1 Bakor. 15:32
Eupša lena la thaba la ipshina, la hlaba dikgomo le dihuswane, la ja nama la nwa le beine, la re: “A re jeng, re nwe, ka gobane gosasa re tla be re hwile!”

14Morena Ramaatlaohle ka boyena o mpoditše a re: “Ba ka se tsoge ba lebaletšwe bobe bjo go fihlela ba ehwa. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle, Mong wa bohle.”

Shebna o a kgalwa

15Mong wa bohle, Morena Ramaatlaohle, o mpoditše gore ke ye go Shebna, mookamedi wa tša mošate, ke mmotšiše ke re: 16“O gopola gore o mang wena? Na o re o dirang ge o ipetlela lebitla letlapeng mmotong? 17-18Mothwana tena, Morena o tla go swara a go phuthaganya, a go lahlela nageng ye e nabilego. O tla hwela gona kgauswi le dikoloyana tša ntwa tše o bego o ikgantšha ka tšona. O goboša lapa la mong wa gago. 19Morena o tla go kgorometša bookameding, a go tloša mošomong wa gago.”

20Morena a re go Shebna: “Ka nako yeo ke tla bitša Eliakime, mohlanka wa ka, morwa wa Hilkia. 21Ke tla mo apeša seaparo le lepanta la gago, ka mmea mookamedi legatong la gago. E tla ba motswadi bathong ba Jerusalema le ba Juda. 22

22:22
Kut. 3:7
Ke tla mo dira yo a hlatlamago kgoši, setlogolo sa Dafida, ka maemo. Ke yena a tlago dumelela motho go tsena mošate goba a mo ganetša. 23Ke tla mo tiiša maemong a gagwe bjalo ka sebapola se se kokotetšwego lebotong gabotse, gomme lapa labo la hlompšha ka yena.

24“Eupša ba lapa labo le meloko yabo ba tla mo imela. Ba tla ithekga ka yena bjalo ka dipitša le dibjana ge di lekelela sebapoleng se se kokotetšwego lebotong. 25Ka nako yeo sebapola sela sa go kokotelwa gabotse se tla nyefa, sa robega, sa wela fase, mme tšohle tše di bego di fegilwe go sona tša pšhatlagana.” O realo, Morena.

23

Molaetša wa Morena mabapi le Fenikia

231

23:1-18
Hes. 26:1 – 28:19;
Molaetša wa Morena mabapi le Tirose šo:

Bokolelang, lena baotledi ba maselawatle a a lego gare ga lewatle! Motse wa gabolena wa Tirose o sentšwe; dintlo tša wona le boemakepe di pšhatlilwe. Le kwa ditaba tšeo ge le tšo boa Saeprose. 2Makalang, lena bagwebi ba motse wa Sidone, lena badudi ba naga ya lebopong ya Fenikia! Le be le tlišetša Sidone tšhelete ka go tshela lewatle 3la yo reka le rekiša mabele a Egepeta a go bunwa nokeng ya Naele, le ka go yo gweba le ditšhaba tše dingwe.

4Wena motse wa Sidone, lewa ke dihlong! Lewatle le motse wo mofsa wa Tirose di a belaela di re: “Ga se ra ka ra šokwa ra belega bana. Ga se ra ka ra godiša barwa le barwedi.”

5Le bona Baegepeta ba tla ba bohlokong kudu ge ba ekwa gore Tirose e pšhatlagantšwe.

6Bokolelang, lena batho ba Fenikia! Tshelang lewatle le tšhabele Tarshishe! 7Na e ka ba wo ke wona motse wola wa mekgolokwane wa Tirose, wa go agwa kgale? E ka ba ke motse wola wa go romela batho ba wona mošola wa lewatle go yo laola ditšhaba tša moo? 8Ke mang yo a logilego maano a go pšhatla motse wa Tirose, motse wo wa go buša dinaga tše ntši, woo bagwebi ba wona e bego e le dikgošana, bahlomphegi lefaseng? 9Morena Ramaatlaohle ke yena a logilego maano ao. O dirile seo gore a kokobetše baikgogomoši, le gore a goboše bahlomphegi bao.

10Sepelang le yo lema, lena batho ba Tarshishe, ka gobane ga le sa na le boemakepe.23:10 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 11Morena o emišitše letsogo ka godimo ga lewatle, gomme o thothomediša mebušo. O laetše gore dibo tša Fenikia di thubje. 12Wena motse wa Sidone, o ka se sa thaba, gomme batho ba gago ba gateletšwe. Le ge ba ka tšhabela Saeprose, manaba a bona a tla no ba latelela gona.

13Ke Bababilonia, e sego Baasiria, bao ba ilego ba dikanetša motse wa Tirose, ba thuba dibo tša wona, ba fetoša motse marope, mme diphoofolo tša lešoka tša phela gona.23:13 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

14Bokolelang, lena baotledi ba maselawatle a a lego gare ga lewatle! Motse wola wa lena wa go tia o pšhatlagantšwe.

15Nako e etla yeo ka yona Tirose e tlago lebalwa mengwaga ye masome a a šupago, e lego mengwaga ya go phela ga kgoši. Ge mengwaga yeo e fetile, Tirose e tla dira bjalo ka segwebakathobalo mo košeng ye e rego:

16Tšea sekgapa sa gago o sepele le motse,

wena sefebe o lebetšwego!

Letša gabotse, o opele kudu gore banna ba go bone gape.

17Ge mengwaga yeo ye masome a a šupago e fetile, Morena o tla šetša motse wa Tirose gape, mme wona wa boela wa gweba bjalo ka pele, wa dumelela mebušo yohle ya lefase go gweba le wona. 18Tšhelete yeo motse woo o e hwetšago ka mokgwa woo e tla fiwa Morena. E ka se bolokwe, eupša bao ba khunamelago Morena ba tla reka dijo ka bontši le diaparo tša botšhepi ka yona.