Sepedi 2000 (NSO00)
19

Modimo o tla otla Egepeta

191

19:1-25
Jer. 46:2-26
Molaetša wa Morena mabapi le Egepeta šo: Morena o tla Egepeta a nametše leru la lebelo. Medimo ya diswantšho ya Egepeta e a tekateka ge a fihla, gomme batho ba Egepeta ba nolega moko. 2Morena o re: “Ke tla lweša Moegepeta le Moegepeta, motho le ngwanabo, motho le mongkayena. Motse o tla lwa le wo mongwe, mmušo wa lwa le mmušo. 3Ke tla gakantšha Baegepeta mererong ya bona, gomme ba nolega moko. Ba tla kgopela medimo ya bona ya diswantšho, le ba malopo, le dinoge, le didupe gore ba ba eletše. 4Baegepeta ke tla ba gafela go mmuši wa sehlogo, kgoši ye šoro, gore e ba buše. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle.”

5Meetse a Naele a tla thoma go gopa go fihlela e pšhetše sa ruri. 6Mekero ya yona e tla nkga ge e gopa e epšha. Mahlakanoka le mehlahla di tla pona; dimela tša molomong wa Naele 7le dibjalo tša ka mathoko a noka yeo di tla omelela tša tšewa ke phefo. 8Bathei ba dihlapi ba tla lla – bohle ba ba phelago ka go tanya dihlapi ba tla ilela, ba ba tlwaetšego go lahlela malokwa ka meetseng ba tla bolawa ke tlala. 9Baohli ba tlhale ba tla lewa ke dihlong, le balogi ba gakanega, 10ba kwa bohloko; ba ba thwetšwego ba tla nyama.

11Ruri, baetapele ba motse wa Tsoane ke mašilo! Bahlale ba bagolo ba kgoši ya Egepeta ba mo eletša tša botlaela. A bjale le ka botša kgoši bjang gore bona ke ditlogolo tša banna ba bohlale le tša magoši a bogologolo? 12Wena kgoši ya Egepeta, dihlalefi tšela tša gago di kae? A di go botše se Morena Ramaatlaohle a ikemišeditšego go se dira naga ya Egepeta. 13Baetapele ba Tsoane ke ditlatla, ba Memfise ba tšwile tseleng. Dihlogo tšeo tša Baegepeta di arošitše setšhaba. 14Morena o dirile gore dikeletšo tša bona di gakantšhe kgoši. Ka gona Egepeta e dira tše di phošagetšego fela; e thedimoga bjalo ka setagwa ge se thedimoga mahlatšeng a sona. 15Ga go le o tee Egepeta, mohumi goba modiidi, mohlomphegi goba monyatšegi, yo a kago thuša naga yeo.

Egepeta e tla khunamela Morena

16Nako e etla yeo ka yona Baegepeta ba tlago boifa bjalo ka basadi; ba thothomela ba tšhogile ge ba bona Morena Ramaatlaohle a ba rethela matswele. 17Juda e tla ba setšhoša go Egepeta; nako le nako ge Baegepeta ba gopotšwa Juda ba tla thothomela ka lebaka la se Morena Ramaatlaohle a ikemišeditšego go ba dira sona.

18Mohla nako yeo e fihla, leleme la Seheberu le tla bolelwa metseng ye mehlano Egepeta. Batho ba fao ba tla ena ka leina la Morena Ramaatlaohle. Wo mongwe wa metse yeo o tla bitšwa “Motse wa Letšatši”.

19Ge nako yeo e fihla go tla ba le aletare ya Morena nageng ya Egepeta, le kokwane ya leswika ye e abetšwego yena mollwaneng wa naga yeo. 20E tla ba tšona dišupo tša go ba gona ga Morena Ramaatlaohle Egepeta. Ge batho ba fao ba gateletšwe gomme ba llela Morena gore a ba thuše, o tla ba romela mohlakodiši yo a tlago ba lwela a ba phološa. 21Morena o tla ikutolla setšhabeng sa Egepeta, gomme ke gona ba tlago mo tseba ba mo loba ka go mo tlišetša dihlabelo le dikabelo tša bupi. Ba tla mo enela gomme ba phetha dikeno tšeo. 22Morena o tla otla Baegepeta ka bolwetši, mme ka morago ga moo, ge ba sokologela go yena ba mo rapela, a ba kwa, a ba fodiša.

23Ge nako yeo e fihla go tla ba le tsela ye kgolo ye e tlogago Egepeta e eya Asiria. Batho ba dinaga tšeo ba tla etelana, gomme ditšhaba tšeo tše pedi tša rapela mmogo. 24Ka nako yeo Israele e tla gwerana le Egepeta le Asiria, mme kgwerano yeo ya ba lehlogonolo la lefase ka moka. 25Morena Ramaatlaohle o tla šegofatša ditšhaba tša dinaga tšeo a re: “Ke a go šegofatša, wena Egepeta, setšhaba sa ka, wena Asiria, setšhaba se ke se hlodilego, le wena Israele, setšhaba sa ka se ke se kgethilego.”

20

Sešupo mabapi le Egepeta le Etopia

201Molaodi wa madira a Asiria o ile a hlasela motse wa Bafilista wa Ashdode, a laetšwe ke Sargone, kgoši ya Asiria, gomme a o fenya. 2Mengwageng ye meraro pele ga moo Morena o be a laetše Jesaya, morwa wa Amotse, gore a role dieta, a apole le seaparo sa go ilela se a bego a se apara. Yena a dira bjalo, gomme a sepela a hlobotše a sa rwale le dieta. 3Ya re ge Ashdode e thopilwe, Morena a re: “E šetše e le mengwaga ye meraro mohlanka wa ka, Jesaya, a sepela a se a rwala dieta. Se ke sešupo sa tše di tlago hlagela Egepeta le Etopia. 4Kgoši ya Asiria e tla gapa mathopša a dinaga tšeo e a hlobodišitše. Ba bagolo le ba bannyane ba tla sepela ba hlobotše, ba se ba rwala le dieta, le marago a bona a le kgakala, gomme ba goboša Egepeta. 5Bao ba bego ba botile Etopia ba bile ba ikgantšha ka Egepeta ba tla gakanega, ba lewa ke dihlong. 6Ge nako yeo e fihla batho ba ba dulago lebopong la Filistia ba tla re: ‘Bonang se se hlagetšego batho bale re bego re botile gore ba tla re šireletša go kgoši ya Asiria! A bjale rena re ka phologa bjang?’ ”

21

Pono ya go fenywa ga Babilone

211Molaetša wa Morena mabapi le Babilone, lešoka la kgauswi le lewatle, šo:

Masetlapelo a tla bjalo ka ledimo le le putlago lešoka, a etšwa nageng ye e boifegago. 2Ke bone pono ya tše šoro, pono ya go lahletšana le go senya.

Lena madira a Elamo, hlaselang! Lena a Media, dikanetšang metse! Modimo o tla fediša metsetlo ye e tlišwago ke Babilone.

3Tše ke di bonego le gona ke di kwelego di ntlabile, di ntlholetše letšhogo le go kwa bohloko, bohloko bja go etša bja mosadi yo a šokwago. 4Ke gakanegile, ke thothomela ka letšhogo. Ka mehla ke be ke thabela ge leswiswana le swara, eupša lehono le ntlišeditše letšhogo.

5Moo ponong ke bona dijo di sotšwe, magogwa a adilwe gore go dulwe. Go a lewa, go a nwewa. Gateetee go kwagala taelo e re: “Balaodi ba madira, tlotšang dikotse ka makhura!”

6Ke moka Morena a re go nna: “Sepela o yo bea moleti, o mmotše a bege tše a di bonago. 7Ge a bona banna ba etla ka babedi ka babedi ba nametše dipere, le ba ba nametšego dipokolo le dikamela, a ba lebelele gabotsebotse.”

8Moleti o a goelela o re: “Morena, ka mehla ke dula ke letile mo, bošego le mosegare.”

9

21:9
Kut. 14:8
18:2
Šebao ba etla ge! Ba nametše dipere ba tla ka babedi ka babedi. Moleti o a bega o re: “O fentšwe, motse wa Babilone o fentšwe! Medingwana ya ona e pšhatlagantšwe.”

10Lena setšhaba sa ka sa Israele, le fotšwe la feferwa bjalo ka mabele, eupša tše ke di kwelego go Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke le begetše tšona.

Molaetša wa Morena mabapi le Edomo

11Molaetša wa Morena mabapi le Edomo šo:

Go na le yo a mpitšago kua Edomo a re: “Hee, moleti, bošego bo tla feta neng? Mpotše gore go tla sa neng.”

12Nna ka mo fetola ka re: “Masa ona a etla, eupša bošego bo tla tla gape. Ge o nyaka go mpotšiša gape, o boe o tle o botšiše.”

Molaetša wa Morena mabapi le Arabia

13Molaetša wa Morena mabapi le Arabia šo:

Lena basepedi ba Badedane, lena le lalago ka mehlašaneng le dikamela tša lena nageng ya Arabia, 14išetšang ba ba nyorilwego meetse. Le lena ba naga ya Tema, yelang batšhabi le dijo. 15Gobane ba tšhabile ditšhoša tše di hwanyolotšwego le mesebe ye e ngangilwego, le mathata a ntwa.

16Ya ba Morena o re go nna: “Mo ngwageng o tee fela bogolo bja Bakedara bo tla be bo fedišitšwe. 17Boramesebe ke bona bagale ba Kedara, eupša go tla šala ba se bakae fela. Ke realo, nna, Morena Modimo wa Israele.”