Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1:1
2 Dikg. 15:1-7,32-382 Dikr. 26:1-23
27:1-9
28:1-27
Pukung ye go hwetšwa melaetša ye Modimo a ilego a e botša Jesaya, morwa wa Amotse, mabapi le Juda le Jerusalema mehleng ya Usia, Jotamo, Ahase le Hiskia, magoši a Juda.

Modimo o kgala setšhaba sa gagwe

2Morena o rile: “Lena magodimo, theeletšang, lena mafase, hlwayang tsebe! Ke fepile bana ka ba godiša, eupša bjale bona ba ntsogetše maatla. 3Dikgomo di tseba mong wa tšona, le dipokolo di tseba moo mong wa tšona a di fudišago gona. Eupša Baisraele bona ga ba ntsebe, setšhaba sa ka ga se kwešiše selo!”

4Jonna, morafe wo mobe, setšhaba se se imelwago ke dibe tša sona, moloko wo o dirago tše mpe le tša bokgopo! Le tlogetše Morena, le nyaditše Modimo yo mokgethwa wa Israele, la mo furalela. 5Le reng le fela le ngangabetše? Na le sa nyaka go bethwa kae? Ga ke re dihlogo tša lena ke dintho fela, le mebele ya lena e a fokola? 6Go tloga ka monwana wa leoto go fihla hlogong ga go mo go rego tswee. Mebele ya lena e tletše megogoma, matetelo, le dintho tše di sa tšwago madi. Dintho tša lena ga se tša hlatswiswa goba tša tlengwa. Ga se tša tlotšwa ka makhura.

7Naga ya lena e fetošitšwe lešoka, le metse e tšhumilwe thokgethokge. Mašemo a lena a sentšwe ke bašele lena le ba lebeletše, gomme ba fediša se sengwe le se sengwe. 8Motse wa Jerusalema o šetše o nnoši, o bjalo ka motse wo o dikaneditšwego ke manaba; o a tekateka, o etša mošašana wa mohlapetši ka serapeng sa merara, goba mohlahlana wa moleti wa bošego ka tšhemong ya magapu. 9

1:9
Gen. 19:24
Bar. 9:29
Ge nkabe Morena Ramaatlaohle a se re šadišetše mašaledi a se makae, re ka be re fedišitšwe bjalo ka Sodoma le Gomora.

10Jerusalema, babuši ba gago le setšhaba sa gago ba swana le bale ba Sodoma le ba Gomora. Wena o theeletše se Morena a go botšago sona, o ele hloko se Modimo wa rena a go rutago sona. 11

1:11-14
Amose 5:21-22
Morena o re: “Dihlabelo ka moka tše le ntirelago tšona ga se selo! Dihlabelo tša go tšhungwa ka moka tše le di dirago ka dikgapa le ka makhura a dikgomo tša lena tše le di nontšhitšego di ntenne. Madi a dipoo le a dikgapana le a diphooko tša lena ga a nthabiše. 12Ke mang a le kgopetšego go ntlišetša dihlabelo tše ge le etla go nkhunamela? Le kgopetšwe ke mang go gatagata ka Tempeleng ya ka? 13Le se sa ntlišetša dikabelo tše tša go se be le mohola! Monkgo wa diorelo tše le di tšhumago o a ntšhišimiša. Menyanya ya lena ya Lebalana le Disabatha tša lena le dipitšo tša lena tša diphuthego ga ke di kgotlelele; dikopano tšeo di senywa ke dibe tša lena. 14Ke hloile Menyanya ya lena ya Lebalana le menyanya ya lena ye mengwe; ke morwalo wo o nkimelago gomme o ntapišitše.

15“Ge le emiša matsogo le rapela ke tla ikhupetša mahlo. Le ge le ka rapela bjang le bjang nka se le theeletše, ka gore diatla tša lena di tletše madi. 16Hlapang le itlhwekišeng! Tlogelang tše mpe tše ke bonago le di dira. Lesang go dira tše kgopo, 17le ithuteng go dira tše di botse. Dirang tše di lokilego, solang bao ba gatelelago ba bangwe, thušang ditšhuana ge di tlile tshekong, le emelele bahlologadi.”

18Morena o re: “Bjale etlang re sekišaneng molato wa lena. Le ge le hwibitše perr ka dibe tša lena, le tla šweufala twaa! Le ge le re hwibii, le tla šweufala pšoo! 19Ge le ka dumela go ntheeletša, le tla ja dijo tše bose tša naga ya lena. 20Eupša ge le ka gana, la fela le ntsogetše maatla, gona ke lena le tlago lewa ke tšhoša, ka gobane go boletše nna, Morena.”

Motse wa dibe

21Joo, motse wola o bego o botega bjale o fetogile sefebe! Pele e be e le motse wa toka; go wona go be go letše boloki. Eupša bjale o tletše babolai fela. 22Jerusalema, o kile wa ba bjalo ka silibera, eupša bjale o manyedi; o be o swana le bjala bjo bogale, eupša bjale o tšhetšwe meetse. 23Baetapele ba gago ke batsošameferefere le bagwera ba mahodu; ka moka ga bona ba gabile tsogolekobong gomme ba ithatela fela dimpho. Ga ba rerelele ditšhuana tshekong goba ba theeletša ge bahlologadi ba bega melato ya bona.

24Bjale ge, theeletšang se Morena Ramaatlaohle, Mong wa lena, Modimo yo maatla wa Israele, a se bolelago: “Ke tla tshwela kgalefo ya ka godimo ga bao ba ntshwenyago, ka itefeletša ka lena manaba a ka. 25Ke tlilo le otla. Ke tla le hlwekiša boka tshipi moubelong, gomme ka le ntšha tšhila yohle. 26Ke tla le beela babuši bjalo ka pele, ka le fa baeletši bjalo ka mathomong. Ke gona Jerusalema e tlago bitšwa motse wa toka, felo ga potego.”

27Jerusalema e tla phološwa ka go otlwa, gomme bao ba sokologelago go Morena bona ba tla phološwa ka toka ya Morena. 28Eupša ba ba mo tsogelago maatla le badiradibe o tla ba pšhatlaganya mmogo; o tla bolaya yo mongwe le yo mongwe yo a mo hlanamelago.

29Le tla lewa ke dihlong ka ge le kile la rapela mehlare, la gagabiša mahlo ka lebaka la dirapa tše le bego le di khunamela1:29 “dirapa ... khunamela” Batho ba be ba kgolwa gore go abela modimo wa tswala le monono wa mašemo serapa go dira gore yena a šegofatše dibjalo tša bona. go na le gore le khunamele nna. 30Le tla omelela bjalo ka mohlare wo o ponago matlakala, la ba bjalo ka serapa se se sa nošetšwego. 31Bjalo ka ge mooko o tšhungwa ke tlhase, dinatla le tšona di tla fedišwa ke mediro ya tšona ye mebe, gwa se be le motho yo a timago mollo woo.

2

Khutšo ya go ya go ile

(Mika 4:1-3)

21Wo ke molaetša wo Modimo a o boditšego Jesaya, morwa wa Amotse, mabapi le Juda le Jerusalema:

2Nako e etla yeo ka yona

thaba ye Tempele e agilwego godimo ga yona

e tla bago ye e phagamego

go feta dithaba ka moka,

ya okamela meboto yohle.

Ditšhaba ka moka di tla e kgeregela,

3gomme merafe ye mentši ya re:

“A re rotogeleng thabeng ya Morena2:3 “thabeng ya Morena” Ke go re thaba ya Sione, mmoto wa kua Jerusalema, woo godimo ga wona go bego go agilwe Tempele.

re yeng Tempeleng ya Modimo wa Israele.

O tla re ruta tše a nyakago re di dira;

ra phela ka moo a nyakago ka gona,

gobane Morena o ruta a le Sione,

o bolela a le Jerusalema.”

4

2:4
Joele 3:10
Mika 4:3
O tla ahlola ditšhaba,

a kgaola ditshele merafeng ye mentši.

Batho ba tla kgatla ditšhoša ya ba megoma,

gomme marumo ya ba ditsedi.

Ditšhaba di ka se sa lwa,

di ka se sa ithuta go lwa.

5Bjale etlang, lena ditlogolo tša Jakobo, le sepeleng seetšeng seo Morena a re fago sona.

Boikgantšho bo tla fedišwa

6Joo, Modimo, o lahlile setšhaba sa gago, ditlogolo tša Jakobo! Naga e tletše bodupe bja bohlabela2:6 Mohlomongwe go swanetše go balwa “bodupe bja bohlabela” Seheberu ga se kwagale gabotse. le malopo a go swana le a Bafilista. Nageng ka moka go agile bafaladi. 7Naga e tletše silibera le gauta, gomme mahumo a Juda ga a fele. E tletše dipere, gomme dikoloi tša bona tša ntwa ke tše dintšintši. 8Naga ya bona ke medimo fela, gomme ba khunamela dilo tše ba itiretšego tšona ka diatla.

9Ka tsela ye batho ba itirile banyatšegi, ba ikgobošitše. Morena, o se ke wa ba swarela!

10

2:10
Kut. 6:15
2 Bat. 1:9
Lena batho, tšhabelang ka maweng, khutang ka meleteng le tšhabeng kgalefo ya Morena le letago la gagwe le le fahlago! 11Letšatši le etla leo ka lona boikgogomošo bja motho bo tlago fedišwa, le boikgantšho bja gagwe bja kokobetšwa. Mohlang woo go tla godišwa Morena fela. 12Ka tšatši leo Morena Ramaatlaohle o tla kokobetša bohle ba maemo, bohle ba go ikgogomoša le ba go ikgantšha. 13O tla fediša mesedere ka moka ye metelele ya go letla ya Lebanone, le meeike yohle nageng ya Bashane. 14O tla phušola dithaba ka moka tše di phagamego le meboto yohle ye megolo, 15le ditora ka moka tše ditelele gotee le merako ka moka ye e tiišitšwego. 16O tla nweletša maselawatle ohle a magolo a mabotse.

17-18Boikgogomošo bja motho bo tla fedišwa, boikgantšho bja gagwe bo tla kokobetšwa. Medimo e tla timelela sa ruri, gomme gwa godišwa Morena fela tšatši leo.

19Batho ba tla tsena ka maweng le ka meleteng ba tšhaba kgalefo ya Morena le letago la gagwe le le fahlago, ge a etla go šikinya lefase. 20Ge letšatši leo le fihla, ba tla lahla medimo ya gauta le ya silibera ye ba itiretšego yona, gomme ba e tlogelela dirunya le bomankgagane. 21Ge Morena a tliša tšhikinyego ya lefase, batho ba tla tšhabela ka maweng le ka dimphatšeng ba tšhaba kgalefo ya gagwe le letago la gagwe le le fahlago.

22Le se sa tshepha motho wa nama – ga se selo!

3

Motseng wa Jerusalema ke mpherehlakana

31Bjale tsebang gore Mong wa lena, yena Morena Ramaatlaohle, o kgauswi le go amoga badudi ba Jerusalema le ba Juda batho bohle ba ba ba botilego, le dilo tšohle tše ba ikantšego tšona. O tlilo ba amoga meetse le dijo ka moka, 2bagale le bahlabani, baahlodi le baprofeta, didupe le bagolo ba setšhaba, 3balaodi ba madira le baetapele ba setšhaba, baeletši le bakgoni ba mediro ya diatla, le boramaselamose ba bagolo. 4Morena o tla bea bašemane baetapele ba setšhaba, mme ba matepe ya ba babuši ba sona. 5Setšhaba se tla phenkgišana, motho a bakišana le wa gabo. Bafsa ba tla nyatša ba bagolo go bona, gomme ba e sego selo ba tla nyatša bahlomphegi.

6Nako e etla yeo ka yona motho a tlago swara morwarragwe a re: “Wena seaparo o na le sona, ka gona eba moetapele wa rena mo mabakeng a mabe a.”

7Eupša yena o tla hlaboša lentšu a re: “Aowaowaa, nna nka se kgone go le hlokomela. Le nna ka ga ka ga ke ne dijo le diaparo. Le se ntire moetapele wa lena!”

8Ee, Jerusalema e a tekateka, Juda e a wa, ka gobane setšhaba se tsogetše Morena maatla ka mantšu le ka ditiro yena a se lebeletše. 9Morena o tla ba bona molato ka ge ba be ba kgetholla batho tshekong. Ba dira dibe pepeneneng bjalo ka batho ba Sodoma. Ba lahlegile; ba ikgogoletše magala hlogong.

10Begang gore baloki tša bona di tla sepela gabotse. Ba tla ipshina ka tše ba di šometšego. 11Eupša bakgopo bona ba lahlegile. Tše ba di dirilego ba bangwe bjale ba tla dirwa tšona.

12Baadimiši ba ditšhelete ba amoga setšhaba sa ka dilo ka moka, batho ba ba nyakago mašokotšo a mantšintši ba gatelela batho ba ka.

Lena setšhaba sa ka, baetapele ba lena ba a le timetša, ba le rarakanyetša ditsela.

Morena o ahlola setšhaba sa gagwe

13Morena o šetše a itokišeditše go sekiša setšhaba sa gagwe, o kgauswi le go se ahlola.3:13 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “se ahlola” Seheberu se re “ahlola ditšhaba”. 14Morena o thoma go ahlola bagolo le baetapele ba setšhaba. O ba bona molato o re: “Le hutše dirapa tša merara, gomme tše le di amogilego badiidi di ka malapeng a lena. 15Le reng le gatelela setšhaba sa ka, le hula badiidi? Go bolela nna, Mong wa lena, Morena Ramaatlaohle.”

Tše Modimo a tlago di dira basadi ba Jerusalema

16-17Morena o rile: “Ke tlilo otla basadi ba Jerusalema ka gobane ba a ikgantšha, ba sepela ba šinyaletše. Ba goketša banna, ba sepela ba ipona ba letša maseka a maoto. Nna, Morena, ke tla ba boola dihlogo ba šala ba se ne moriri.”

18Letšatši le etla leo ka lona Morena a tlago apola basadi ba Jerusalema tšohle tše ba ikgabišago ka tšona – maseka a maoto, mefapahlogo, dipheta tša melala, 19mangina, le maseka a matsogo. O tla ba amoga mašira, 20dikgabišo tša moriri, mefiri ya maoto, mapanta a botšhepi, dinkgabose, maralana a diatla, 21dipalamonwana, mefiri ya dinko, 22diaparo tša menyanya, diaparo tše telele, dikobo, dikhwama, 23diipone, diaparo tše boletiana, dituku tša hlogo le dituku tše dingwe.

24Bakeng sa go nkga bose ba tla nkga lefetla; bakeng sa mapanta ba tla ipofa ka dithapo; bakeng sa leetse ba tla tšwa mafatla; bakeng sa diaparo tše boleta ba tla apara tša go ba gohla tša go ilela, mme bakeng sa go ba ba babotse ba tla ba le mabadi a bokgoba.

25Banna ba motse ba tla bolawa ka tšhoša, gomme bagale ba hwela ntweng. 26Dikgoro tša motse di tla golola tša ilela, mme motse ka bowona wa swana le mosadi yo a pharamego fase a tlogetšwe ke batho ka moka.