Sepedi 2000 (NSO00)
17

Modimo o tla otla Siria le Israele

171

17:1-3
Jer. 49:23-27
Amose 1:3-5
Sak. 9:1
Morena o re: “Damaskose e ka se sa ba motse; e tla fetoga marope. 2Metse ya Siria e tla tlogelelwa sa ruri.17:2 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Metse ... sa ruri.” Seheberu se re “Metse ya Aroere e tlogetšwe”. E tla ba phulo ya mehlape ya diruiwa, gomme ga go yo a tlago e raka. 3Israele e tla hloka boitšhireletšo, Damaskose le yona e ka se sa ipuša. Mašaledi a Basiria a tla goboga boka setšhaba sa Israele.” O realo, Morena Ramaatlaohle.

4Morena o re: “Mehleng yeo bogolo bja Israele bo tla fokola, gomme bodiidi bja ema bohumi legato. 5Israele e tla swana le tšhemo ye mabele a yona a thennwego, ya ba bjalo ka ge diako di bududitšwe molaleng wa Barafa. 6Mašaledi a setšhaba a ka se be nene – Israele e tla etša mohlware wo o hlothilwego dikenywa ka moka, gwa šala tše pedi goba tše tharo makaleng a ka godimodimo, goba tše e sego tše kae makaleng a gare. Ke realo, nna, Morena Modimo wa Israele.”

7Matšatšing ao batho ba tla lebelela Mmopi wa bona ba nyaka thušo, ba tla emišetša mahlo go Mokgethwa wa Israele. 8Ba ka se sa ikanya dialetare tše ba di agilego ka diatla, goba ba bota mediro ya diatla tša bona, e lego dikota tša borapedi, le dialetare tša go tšhumela diorelo.

9Mehleng yeo metse ya bona ye e ageleditšwego ka merako e tla tlogelwa ya ba marope bjalo ka metse yela Bahibe le Baamore17:9 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Bahibe le Baamore” Seheberu se re “sethokgwa le lekala”. ba go e tlogela ge ba tšhaba setšhaba sa Israele.

10Lena Baisraele le lebetše Modimo yo a le hlakodišitšego; yo a le šireleditšego bjalo ka leswika, ga se la ka la mo gopola. Ka gona le itemetše dirapa tša modimo o šele,17:10 “dirapa tša modimo o šele”. Lebelela Jes. 1:29. la bjala le dibjalo gore le tle le o khunamele ka moo. 11Fela le ge dibjalo tšeo di be di ka mela tša gola le wona mosong wo di bjetšwego ka wona, le be le tla no se bune selo. Go tla ba fela le matshwenyego le mahloko a go se fele.

Ditšhaba tša manaba a Israele di a fenywa

12Joo, ditšhabatšhaba di tsošitše modumo, modumo wo nkego ke wa lewatle; merafe e dira mogwaša, mogwaša wa maphoto a lewatle. 13Ditšhaba di tla bjalo ka maphoto a a pšhatlaganago, eupša Modimo o a di kgalemela tša tšhabela kgole, tša tšewa ke phefo bjalo ka mooko ge motho a fola mabele mmotong, goba matlakala ge a tšewa ke ledimo. 14Mantšiboa di a tšhoša, pele tšatši le hlaba ga di sa le gona. Ke tšona tše di tlago hlagela bao ba re hlakolago, ba re hulago.

18

Modimo o tla otla Baetopia

181

18:1-7
Sof. 2:12
E lahlegile naga ya go phuphusela diphego ya ka mošola wa dinoka tša Etopia. 2Nageng yeo go tšwa batseta ka magopo a mahlaka, ba sepela ka noka ye kgolo ya Naele. Boelang ga gabolena, lena batseta ba lebelo! Gomelang nageng ya lena ye e arotšwego ke dinoka, setšhabeng sa lena se se tiilego sa diganka, bathong ba gabolena ba batelele ba letlalo le boreledi, setšhabeng se se boifšago kgole le kgauswi.

3Theeletšang, lena batho bohle ba lefase! Lena ba le agilego lefaseng! Mohla sefoka se hlomilwe godimo ga dithaba le se lebelele, le theeletšeng ge phalafala e lla. 4Gobane Morena o rile go nna: “Ke tla lebelela fase ke le legodimong, ke homotše boka phoka ge e ewa mašegong a a tutetšego a sehla sa go buna; ke iketlile boka letšatši le le hlabilego mme le ruthetše. 5Pele ga ge go fulwa diterebe ge matšoba ohle a hlohloregile, gomme diterebe di butšwa, manaba a tla fediša Baetopia gabonolo bjalo ka ge motho a kgotha morara ka mphaka. 6Ditopo tša bona di tla gafelwa manong le dibata. Manong a tla di ja selemo, dibata tša di ja marega.”

7Nako e etla yeo ka yona setšhaba se se tiilego sa diganka, sa batho ba batelele ba letlalo le boreledi, se se boifšago kgole le kgauswi, se se dulago mo nageng ye ya go arolwa ke dinoka, se tlago loba Morena Ramaatlaohle. Ba tla tla thabeng ya Sione moo Morena Ramaatlaohle a khunamelwago gona.

19

Modimo o tla otla Egepeta

191

19:1-25
Jer. 46:2-26
Molaetša wa Morena mabapi le Egepeta šo: Morena o tla Egepeta a nametše leru la lebelo. Medimo ya diswantšho ya Egepeta e a tekateka ge a fihla, gomme batho ba Egepeta ba nolega moko. 2Morena o re: “Ke tla lweša Moegepeta le Moegepeta, motho le ngwanabo, motho le mongkayena. Motse o tla lwa le wo mongwe, mmušo wa lwa le mmušo. 3Ke tla gakantšha Baegepeta mererong ya bona, gomme ba nolega moko. Ba tla kgopela medimo ya bona ya diswantšho, le ba malopo, le dinoge, le didupe gore ba ba eletše. 4Baegepeta ke tla ba gafela go mmuši wa sehlogo, kgoši ye šoro, gore e ba buše. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle.”

5Meetse a Naele a tla thoma go gopa go fihlela e pšhetše sa ruri. 6Mekero ya yona e tla nkga ge e gopa e epšha. Mahlakanoka le mehlahla di tla pona; dimela tša molomong wa Naele 7le dibjalo tša ka mathoko a noka yeo di tla omelela tša tšewa ke phefo. 8Bathei ba dihlapi ba tla lla – bohle ba ba phelago ka go tanya dihlapi ba tla ilela, ba ba tlwaetšego go lahlela malokwa ka meetseng ba tla bolawa ke tlala. 9Baohli ba tlhale ba tla lewa ke dihlong, le balogi ba gakanega, 10ba kwa bohloko; ba ba thwetšwego ba tla nyama.

11Ruri, baetapele ba motse wa Tsoane ke mašilo! Bahlale ba bagolo ba kgoši ya Egepeta ba mo eletša tša botlaela. A bjale le ka botša kgoši bjang gore bona ke ditlogolo tša banna ba bohlale le tša magoši a bogologolo? 12Wena kgoši ya Egepeta, dihlalefi tšela tša gago di kae? A di go botše se Morena Ramaatlaohle a ikemišeditšego go se dira naga ya Egepeta. 13Baetapele ba Tsoane ke ditlatla, ba Memfise ba tšwile tseleng. Dihlogo tšeo tša Baegepeta di arošitše setšhaba. 14Morena o dirile gore dikeletšo tša bona di gakantšhe kgoši. Ka gona Egepeta e dira tše di phošagetšego fela; e thedimoga bjalo ka setagwa ge se thedimoga mahlatšeng a sona. 15Ga go le o tee Egepeta, mohumi goba modiidi, mohlomphegi goba monyatšegi, yo a kago thuša naga yeo.

Egepeta e tla khunamela Morena

16Nako e etla yeo ka yona Baegepeta ba tlago boifa bjalo ka basadi; ba thothomela ba tšhogile ge ba bona Morena Ramaatlaohle a ba rethela matswele. 17Juda e tla ba setšhoša go Egepeta; nako le nako ge Baegepeta ba gopotšwa Juda ba tla thothomela ka lebaka la se Morena Ramaatlaohle a ikemišeditšego go ba dira sona.

18Mohla nako yeo e fihla, leleme la Seheberu le tla bolelwa metseng ye mehlano Egepeta. Batho ba fao ba tla ena ka leina la Morena Ramaatlaohle. Wo mongwe wa metse yeo o tla bitšwa “Motse wa Letšatši”.

19Ge nako yeo e fihla go tla ba le aletare ya Morena nageng ya Egepeta, le kokwane ya leswika ye e abetšwego yena mollwaneng wa naga yeo. 20E tla ba tšona dišupo tša go ba gona ga Morena Ramaatlaohle Egepeta. Ge batho ba fao ba gateletšwe gomme ba llela Morena gore a ba thuše, o tla ba romela mohlakodiši yo a tlago ba lwela a ba phološa. 21Morena o tla ikutolla setšhabeng sa Egepeta, gomme ke gona ba tlago mo tseba ba mo loba ka go mo tlišetša dihlabelo le dikabelo tša bupi. Ba tla mo enela gomme ba phetha dikeno tšeo. 22Morena o tla otla Baegepeta ka bolwetši, mme ka morago ga moo, ge ba sokologela go yena ba mo rapela, a ba kwa, a ba fodiša.

23Ge nako yeo e fihla go tla ba le tsela ye kgolo ye e tlogago Egepeta e eya Asiria. Batho ba dinaga tšeo ba tla etelana, gomme ditšhaba tšeo tše pedi tša rapela mmogo. 24Ka nako yeo Israele e tla gwerana le Egepeta le Asiria, mme kgwerano yeo ya ba lehlogonolo la lefase ka moka. 25Morena Ramaatlaohle o tla šegofatša ditšhaba tša dinaga tšeo a re: “Ke a go šegofatša, wena Egepeta, setšhaba sa ka, wena Asiria, setšhaba se ke se hlodilego, le wena Israele, setšhaba sa ka se ke se kgethilego.”