Sepedi 2000 (NSO00)
15

Modimo o tla senya naga ya Moaba

151

15:1 – 16:14
Jes. 25:10-12
Jer. 48:1-47
Hes. 25:8-11
Amose 2:1-3
Sof. 2:8-11
Molaetša mabapi le Moaba šo: Motse wa Are le wa Kire e fedišwa bošego bo tee, ke setu fela nageng ya Moaba. 2Batho ba Dibone15:2 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Batho ba Dibone” Seheberu se re “Batho le Dibone”. ba pharile mmoto go yo lla tempeleng ya bona. Bamoaba ba llela motse wa Nebo le wa Medeba. Bohle ba bootše meriri le maledu ka manyami. 3Ba apere diaparo tša go ilela mekgotheng; godimo ga ditlhaka tša dintlo le mapatlelong a motse batho ba a golola, ba lla gabohloko. 4Batho ba Heshbone le ba Elale ba ithwele megono, sello sa bona se kwagala le kua Jahatse. Le bahlabani ba a bokolela, ba a thothomela. 5Pelo ya ka e llela Moaba! Batho ba tšhabetše motseng wa Tsoare le go wa Eglathe-Shelishia. Bangwe ba tšama ba lla le morotoga wa Luhite; bangwe ba tšhabela Horonaime ba ntše ba kgitla sello. 6Nokana ya Nimrime e pšhele, bjang bja thoko ga yona bo ponne, le mabjanyana a mafsa a omeletše, ga go botalanyana bjo bo sa šetšego. 7Batho ba tshela Nokana ya Mepopoliri, ba tšhaba ba rwele dithoto tše ba di hlakodišitšego le tše ba bego ba ipoloketše tšona. 8Gohle mellwaneng ya Moaba ke sello fela, se kwagala le motseng wa Eglaime le go wa Beere-Elime. 9Motseng wa Dibone noka e re hwibii ka madi; le ge go le bjalo Modimo o sa tlilo o tlišetša mahlomola a mangwe. Mašaledi a Moaba a tla fedišwa bjalo ka phoofolo e roboketšwa ke tau.

16

Bamoaba ba lahlegile

161Bamoaba ba rometše mmuši wa Jerusalema seloba sa kwanyana ba le motseng wa Sela lešokeng. 2Ba kgobokana maribeng a nokana ya Arnone, ba ya kua le kua boka dinonyana tše di rakilwego ka sehlageng sa tšona.

3Ba re go batho ba Juda: “Re botšeng se re swanetšego go se dira. Re šireletšeng manabeng bjalo ka mohlare wa moriti wo mogolo mosegare wo monana. Re khutišeng, rena re šwalalanego; le se ke la re eka, rena batšhabi. 4Re dumeleleng go dula nageng ya lena, re šireletšeng go babolai ba rena.”

Mogateledi ga a sa le gona, basenyi ba naga ba timeletše, ba tlogile nageng. 5Yo mongwe wa ditlogolo tša Dafida e tla ba kgoši ka kgaugelo ya Morena, gomme mmušo wa gagwe wa tia. O tla nyaka toka, a fišegela gore e be gona.

6Setšhaba sa Juda se re: “Re kwele ka boikgogomošo bja Bamoaba – ba ikgantšha kudu! Re kwele ka go kganya le go ipona ga bona, eupša tše ba ikgantšhago ka tšona ke maaka.”

7Bamoaba ba tla itelela. Bohle ba tla lla ge ba gopola diphaphathi tšela tša makwapi a diterebe tša motse wa Kire-Herese. Ka nnete ba tla welwa ke manyami. 8Mehlare ya dikenywa dirapeng tša Heshbone le merara ya Sibma e ponne; le beine ya gona ya go tuma e ušitše babuši ba ditšhaba. Merara yeo e be e fihla Jasere, mahlogedi a yona a nabela bohlabela lešokeng, a iketlile a tshela Lewatle le le Hwilego ka bodikela. 9Bjale ke llela merara ya Sibma go swana le ge ke llela Jasere. Ke tšhela lena Heshbone le Elale ka megokgo, ka gobane ga le sa na le puno ye e thabišago ba go pitla diterebe ka maoto. 10Lethabo le megobo di fedile mašemong ale a go nona; mašata le mekgolokwane ga di sa kwala dirapeng tša merara, bopitlelong ga go yo a pitlago diterebe ka maoto; Morena o fedišitše mekgolokwane ya bona. 11Ka gona ke llela Moaba le batho ba Kire-Herese go swana le motho ge a letša sefela sa poloko ka sekgapa. 12Bamoaba ba itapiša ka go ya dintotomeng le ka ditempeleng tša bona moo ba khunamelago medimo ya diswantšho, eupša seo se ka se ba hole selo.

13Ao ke mantšu a Morena a a boletšego pele mabapi le Moaba. 14Gomme bjale Morena o re: “Mo mengwageng ye meraro fela bogolo bja Moaba bo tla be bo nyatšega. Le ge bjale batho ba gona e le ba bantši, mašaledi a ka se be a makae, gomme le ona a ka se be le maatla.”

17

Modimo o tla otla Siria le Israele

171

17:1-3
Jer. 49:23-27
Amose 1:3-5
Sak. 9:1
Morena o re: “Damaskose e ka se sa ba motse; e tla fetoga marope. 2Metse ya Siria e tla tlogelelwa sa ruri.17:2 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Metse ... sa ruri.” Seheberu se re “Metse ya Aroere e tlogetšwe”. E tla ba phulo ya mehlape ya diruiwa, gomme ga go yo a tlago e raka. 3Israele e tla hloka boitšhireletšo, Damaskose le yona e ka se sa ipuša. Mašaledi a Basiria a tla goboga boka setšhaba sa Israele.” O realo, Morena Ramaatlaohle.

4Morena o re: “Mehleng yeo bogolo bja Israele bo tla fokola, gomme bodiidi bja ema bohumi legato. 5Israele e tla swana le tšhemo ye mabele a yona a thennwego, ya ba bjalo ka ge diako di bududitšwe molaleng wa Barafa. 6Mašaledi a setšhaba a ka se be nene – Israele e tla etša mohlware wo o hlothilwego dikenywa ka moka, gwa šala tše pedi goba tše tharo makaleng a ka godimodimo, goba tše e sego tše kae makaleng a gare. Ke realo, nna, Morena Modimo wa Israele.”

7Matšatšing ao batho ba tla lebelela Mmopi wa bona ba nyaka thušo, ba tla emišetša mahlo go Mokgethwa wa Israele. 8Ba ka se sa ikanya dialetare tše ba di agilego ka diatla, goba ba bota mediro ya diatla tša bona, e lego dikota tša borapedi, le dialetare tša go tšhumela diorelo.

9Mehleng yeo metse ya bona ye e ageleditšwego ka merako e tla tlogelwa ya ba marope bjalo ka metse yela Bahibe le Baamore17:9 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Bahibe le Baamore” Seheberu se re “sethokgwa le lekala”. ba go e tlogela ge ba tšhaba setšhaba sa Israele.

10Lena Baisraele le lebetše Modimo yo a le hlakodišitšego; yo a le šireleditšego bjalo ka leswika, ga se la ka la mo gopola. Ka gona le itemetše dirapa tša modimo o šele,17:10 “dirapa tša modimo o šele”. Lebelela Jes. 1:29. la bjala le dibjalo gore le tle le o khunamele ka moo. 11Fela le ge dibjalo tšeo di be di ka mela tša gola le wona mosong wo di bjetšwego ka wona, le be le tla no se bune selo. Go tla ba fela le matshwenyego le mahloko a go se fele.

Ditšhaba tša manaba a Israele di a fenywa

12Joo, ditšhabatšhaba di tsošitše modumo, modumo wo nkego ke wa lewatle; merafe e dira mogwaša, mogwaša wa maphoto a lewatle. 13Ditšhaba di tla bjalo ka maphoto a a pšhatlaganago, eupša Modimo o a di kgalemela tša tšhabela kgole, tša tšewa ke phefo bjalo ka mooko ge motho a fola mabele mmotong, goba matlakala ge a tšewa ke ledimo. 14Mantšiboa di a tšhoša, pele tšatši le hlaba ga di sa le gona. Ke tšona tše di tlago hlagela bao ba re hlakolago, ba re hulago.