Sepedi 2000 (NSO00)
14

Go boa ga mathopša

141Morena o tla boeletša a šokela ditlogolo tša Jakobo, a ikgethela setšhaba seo sa Israele. O tla ba dudiša nageng ya bona gape, gomme bafaladi ba tla tla ba dula le bona, ba ikopanya nabo. 2Ditšhaba di tla thuša setšhaba sa Israele go boela nageng ya sona, gomme gona moo nageng ye Morena a ba filego yona ditšhaba di tla hlankela Baisraele e le makgoba. Bale ba kilego ba thopa Baisraele bjale ba tla thopša ke bona, gomme setšhaba sa buša bale ba kilego ba se gatelela.

Kgoši ya Babilonia kua bodulabahu

3Morena o tla imolla lena setšhaba sa Israele matshwenyegong le mahlokong a lena, le modirong wo boima wo le bego le gapeletšwa go o dira. 4Ge a dira bjalo lena le tla gegea kgoši ya Babilonia ka koša la re:

“Agaa, yeo ke yona pheletšo ya mogateledi! Kgatelelo e fedile! 5Morena o fedišitše maatla a babuši ba babe 6ba ba bego ba dula ba gateletše ditšhaba ka bogale; ba di hlakiša ba befetšwe, gomme ba sa lese go hlomara ba ba ba fentšego. 7Bjale lefase lohle le hlomotšwe mootlwa, le iketlile, bohle ba letša mekgolokwane. 8Mephaene le mesedere ya Lebanone e thabetše se se hlagetšego kgoši, e re: ‘Ka ge kgoši a se sa le gona ga go sa tlo ba le yo a re remago!’

9“Bodulabahu bo ferehlegile, bo itokišetša go amogela kgoši ya Babilonia. Meoya ya bale ba bego ba na le maatla lefaseng e a huduega. Meoya ya dikgoši e emelela ditulong tša yona tša bogoši. 10Yohle e a mo dumediša e re: ‘Ea, kganthe le wena o fokotše bjalo ka rena! O swana le rena! 11O be o hlompšha ka modumo wa diharepa, eupša bjale o theošeditšwe mono bodulabahu. Bolao le kobo ya gago ke diboko.’

12

14:12
Kut. 8:10
9:1
“Hee, kgoši ya Babilonia! Wena mphatlalatšane, naledi ya masa, o napile o wele o etšwa legodimong! Bjale o pšhatlagane fase, wena mafenyaditšhaba. 13
14:13-15
Mat. 11:23
Luk. 10:15
O be o ipotša o re o namelela legodimong, o yo bea setulo sa gago sa bogoši ka godimo ga dinaledi tša godimodimo. O re o tla dula o le kgoši godimo ga thaba yela medimo e kgobokanago go yona ka leboa. 14O be o re o tla namelela ka godimo ga maru wa swana le Ramaatlaohle. 15Eupša o kgoromeleditšwe mono fasefase bodulabahu.

16“Bahu ba tla go tomolela mahlo, ba go lebeledišiša ba re: ‘Afa yo ke yena yola wa go šikinya lefase, a thothomediša le mebušo? 17A ga se yena yola wa go pšhatlaganya metse gomme a fetoša lefase lešoka? Afa ke yena yola a bego a sa lokolle dibofša tša gagwe, a di lesa tša ikela gae?’ 18Magoši ohle a lefase – yo mongwe le yo mongwe wa bona – o ithobaletše ka lebitleng la gagwe la segoši, 19eupša wena ga se wa bolokwa, setopo sa gago se lahlilwe gore se bole. Se khupeditšwe ke ditopo tša bahlabani ba ba bolailwego ka tšhoša ba lahlelwa ka moleteng wa maswika, gomme se a gatakelwa. 20Ka gobane o sentše naga ya gago gomme wa bolaya le setšhaba sa gago, o ka se bolokwe bjalo ka magoši a mangwe. Ga go na le o tee wa ba lapa leno le lebe yo a tlago šala. 21Thomang go bolaya barwa ba kgoši ye; ba swanetše go hwa ka lebaka la dibe tša borakgolokhukhu ba bona. Ga go na le o tee wa bona yo a tlago emelela a thopa lefase goba a le tlatša metse.”

Modimo o tla fediša Babilone

22Morena Ramaatlaohle o re: “Ke tla hlasela motse wa Babilone ka o pšhatlaganya. Nka se tlogele selo – bana goba ditlogolo goba mašaledi afe le afe. Go bolela nna, Morena. 23Babilone ke tla e fetoša mohlaka mo go tlago dula bomašianoke. Ke tla swiela Babilone ka leswielo la go gogola se sengwe le se sengwe. Go bolela nna, Morena Ramaatlaohle.”

Modimo o tla fediša Baasiria

24

14:24-27
Jes. 10:5-34Sof. 2:13-15
Morena Ramaatlaohle o enne a re: “Tše ke di gopotšego di tla direga. Tše ke ikemišeditšego go di dira di tla phethagala. 25Ke tla fediša Baasiria nageng ya ka ya Israele, gomme ka ba gatakela godimo ga dithaba tša ka. Ke tla rola setšhaba sa ka joko ya Baasiria le merwalo ye ba bego ba e rwele magetleng. 26Tšeo ke tše ke ikemišeditšego go di dira lefase, gomme letsogo la ka ke le emišeditše go otla ditšhaba.” 27Morena Ramaatlaohle o ikemišeditše go dira tšeo – ke mang yo a ka mo thibelago? O emišeditše letsogo la gagwe go otla – ke mang a ka le išago fase?

Modimo o tla fediša Bafilista

28

14:28
2 Dikg. 16:20
2 Dikr. 28:27
Molaetša wo o ilego wa begwa ka ngwaga wo Kgoši Ahase a hwilego ka wona šo:

29

14:29-31
Jer. 47:1-7
Hes. 25:15-17
Joele 3:4-8
Amose 1:6-8
Sof. 2:4-7
Sak. 9:5-7
Lena batho ka moka ba Filistia, patla yela le bego le bethwa ka yona e robegile, eupša le se ke la thaba. Noga e tswala mokopa bjalo ka ge semela se hloga modung, gomme leeng la wona go thwathwašwa mmamokebe. 30Morena e tla ba modiši wa badiididiidi gare ga setšhaba sa gagwe, gomme bahloki o tla dira gore ba dule ba bolokegile. Eupša lena Bafilista o tla le fediša ka tlala, gomme go ka se šale motho gare ga lena.

31Gololang le lle, lena metse ya Bafilista! Nolegang moko bohle! Lerole le tla le etšwa ka leboa – ke madira a a tlago ka lekoko.

32Na batseta ba go tšwa Filistia re tla ba botša eng? Re tla ba botša gore Morena o hlomile Sione, le gore bahlaki gare ga setšhaba sa gagwe ba tla tšhabela gona.

15

Modimo o tla senya naga ya Moaba

151

15:1 – 16:14
Jes. 25:10-12
Jer. 48:1-47
Hes. 25:8-11
Amose 2:1-3
Sof. 2:8-11
Molaetša mabapi le Moaba šo: Motse wa Are le wa Kire e fedišwa bošego bo tee, ke setu fela nageng ya Moaba. 2Batho ba Dibone15:2 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Batho ba Dibone” Seheberu se re “Batho le Dibone”. ba pharile mmoto go yo lla tempeleng ya bona. Bamoaba ba llela motse wa Nebo le wa Medeba. Bohle ba bootše meriri le maledu ka manyami. 3Ba apere diaparo tša go ilela mekgotheng; godimo ga ditlhaka tša dintlo le mapatlelong a motse batho ba a golola, ba lla gabohloko. 4Batho ba Heshbone le ba Elale ba ithwele megono, sello sa bona se kwagala le kua Jahatse. Le bahlabani ba a bokolela, ba a thothomela. 5Pelo ya ka e llela Moaba! Batho ba tšhabetše motseng wa Tsoare le go wa Eglathe-Shelishia. Bangwe ba tšama ba lla le morotoga wa Luhite; bangwe ba tšhabela Horonaime ba ntše ba kgitla sello. 6Nokana ya Nimrime e pšhele, bjang bja thoko ga yona bo ponne, le mabjanyana a mafsa a omeletše, ga go botalanyana bjo bo sa šetšego. 7Batho ba tshela Nokana ya Mepopoliri, ba tšhaba ba rwele dithoto tše ba di hlakodišitšego le tše ba bego ba ipoloketše tšona. 8Gohle mellwaneng ya Moaba ke sello fela, se kwagala le motseng wa Eglaime le go wa Beere-Elime. 9Motseng wa Dibone noka e re hwibii ka madi; le ge go le bjalo Modimo o sa tlilo o tlišetša mahlomola a mangwe. Mašaledi a Moaba a tla fedišwa bjalo ka phoofolo e roboketšwa ke tau.

16

Bamoaba ba lahlegile

161Bamoaba ba rometše mmuši wa Jerusalema seloba sa kwanyana ba le motseng wa Sela lešokeng. 2Ba kgobokana maribeng a nokana ya Arnone, ba ya kua le kua boka dinonyana tše di rakilwego ka sehlageng sa tšona.

3Ba re go batho ba Juda: “Re botšeng se re swanetšego go se dira. Re šireletšeng manabeng bjalo ka mohlare wa moriti wo mogolo mosegare wo monana. Re khutišeng, rena re šwalalanego; le se ke la re eka, rena batšhabi. 4Re dumeleleng go dula nageng ya lena, re šireletšeng go babolai ba rena.”

Mogateledi ga a sa le gona, basenyi ba naga ba timeletše, ba tlogile nageng. 5Yo mongwe wa ditlogolo tša Dafida e tla ba kgoši ka kgaugelo ya Morena, gomme mmušo wa gagwe wa tia. O tla nyaka toka, a fišegela gore e be gona.

6Setšhaba sa Juda se re: “Re kwele ka boikgogomošo bja Bamoaba – ba ikgantšha kudu! Re kwele ka go kganya le go ipona ga bona, eupša tše ba ikgantšhago ka tšona ke maaka.”

7Bamoaba ba tla itelela. Bohle ba tla lla ge ba gopola diphaphathi tšela tša makwapi a diterebe tša motse wa Kire-Herese. Ka nnete ba tla welwa ke manyami. 8Mehlare ya dikenywa dirapeng tša Heshbone le merara ya Sibma e ponne; le beine ya gona ya go tuma e ušitše babuši ba ditšhaba. Merara yeo e be e fihla Jasere, mahlogedi a yona a nabela bohlabela lešokeng, a iketlile a tshela Lewatle le le Hwilego ka bodikela. 9Bjale ke llela merara ya Sibma go swana le ge ke llela Jasere. Ke tšhela lena Heshbone le Elale ka megokgo, ka gobane ga le sa na le puno ye e thabišago ba go pitla diterebe ka maoto. 10Lethabo le megobo di fedile mašemong ale a go nona; mašata le mekgolokwane ga di sa kwala dirapeng tša merara, bopitlelong ga go yo a pitlago diterebe ka maoto; Morena o fedišitše mekgolokwane ya bona. 11Ka gona ke llela Moaba le batho ba Kire-Herese go swana le motho ge a letša sefela sa poloko ka sekgapa. 12Bamoaba ba itapiša ka go ya dintotomeng le ka ditempeleng tša bona moo ba khunamelago medimo ya diswantšho, eupša seo se ka se ba hole selo.

13Ao ke mantšu a Morena a a boletšego pele mabapi le Moaba. 14Gomme bjale Morena o re: “Mo mengwageng ye meraro fela bogolo bja Moaba bo tla be bo nyatšega. Le ge bjale batho ba gona e le ba bantši, mašaledi a ka se be a makae, gomme le ona a ka se be le maatla.”