Sepedi 2000 (NSO00)
12

Kopelo ya tebogo

121Ge nako yeo e fihla le tla opela la re:

“Ke a go tumiša, Morena!

O be o ntukela bogale,

eupša bjale ga o sa nkgalefetše,

fela o a nkhomotša.

2

12:2
Eks. 15:2
Pes. 118:14
Modimo ke Mophološi wa ka;

ke tla mo tshepha mme nka se boife.

Morena o a ntiiša o mpha maatla;

ke yena Mophološi wa ka.

3Ka ge ba ba nyorilwego ba thabela meetse a sediba,

le setšhaba sa Modimo se thabela go phološwa ke yena.”

4Mehleng yeo le tla opela la re:

“Lebogang Morena! Mo rapeleng!

Begelang ditšhaba tšohle mediro ya gagwe!

Di botšeng gore ke yo mogolo bjang!

5Tumišang Morena ka ge a dirile dilo tše kgolo!

Lefaseng ka moka a go begwe ditaba tšeo.

6Bohle ba ba dulago Sione

a ba hlabe mekgolokwane,

ba duduetše!

Modimo yo mokgethwa wa Israele ke yo mogolo,

mme o dula gare ga setšhaba sa gagwe.”

13

Modimo o tla otla Babilone

131

13:1 – 14:23
Jes. 47:1-15
Molaetša wo Jesaya, morwa wa Amotse, a o boditšwego ke Modimo mabapi le motse wa Babilone šo:

2Hlomang sefoka sa ntwa godimo ga thaba ye e se nago mehlare! Hlabelang bahlabani mokgoši, le ba hlaeletše gore ba tle ba hlasele dikgoro tša motse woo wa go ikgantšha. 3Morena o rapile madira a gagwe a a ikgantšhago ka bogolo bja gagwe gore ba lwe ntwa ye kgethwa, ba otle bao a ba galefetšego.

4Ekwang modumo dithabeng! Ke wa lešaba la batho, ke modumo wa mebušo le ditšhaba tše di kgobokanago. Morena Ramaatlaohle o rapa madira a gagwe. 5Ba tla ba etšwa dinageng tša kgolekgole, tša magomong a lefase. Ka bona Morena o tlilo senya naga yohle a tuka bogale.

6

13:6
Joele 1:15
Bokolelang! Letšatši la Morena le kgauswi, tšatši leo ka lona Ramaatlaohle a tlago senya naga. 7Matsogo a bohle a tla repha ka lebaka la letšhogo; yo mongwe le yo mongwe o tla nolega moko. 8Batho ka moka ba tla tšhoga kudu, ba swarwa ke bohloko go swana le mosadi ge a šokwa. Ba tla lebelelana ba tlabegile, ba inamišitše difahlego ba nyamile. 9Letšatši la Morena le etla – tšatši leo le lešoro la go tuka bogale le go galefa ga gagwe moo go šiišago. Lefase le tla fetošwa lešoka, gomme badiradibe bohle ba fedišwa. 10
13:10
Hes. 32:7
Mat. 24:29
Mar. 13:24-25
Luk. 21:25
Kut. 6:12-13
8:12
Dinaledi le dihlopha tša tšona di ka se sa taga, letšatši le tla hlaba le fifetše; kgwedi e ka se be le seetša.

11Morena o re: “Ke tla tliša masetlapelo lefaseng gomme ka otla bakgopo ka lebaka la dibe tša bona. Ke tla fediša boikgantšho bja ba ba ikgogomošago, ka kokobetša boikgodišo bja bagateledi. 12Ke tla dira gore mašaledi a se be nene bjalo ka gauta ye e sego ya tswakwa, a hlokege bjalo ka gauta ya Ofire. 13Ke tla thothomediša magodimo, lefase la šikinyega la šutha madulong a lona ka lebaka la go befelwa ga ka, nna, Morena Ramaatlaohle, mohla ke bontšha go tuka bogale ga ka.

14“Bafaladi ba ba dulago Babilone ba tla tšhabela dinageng le ditšhabeng tša gabobona, ba phatlala bjalo ka ditshephe ge di kitimišwa, bjalo ka dinku tše di se nago modiši. 15Yo a ka hwetšwago o tla hlabja, yo a ka swarwago o tla bolawa ka tšhoša. 16Bana ba bona ba tla pšhatlaganywa, magae a hulwa, le basadi ba bona ba katwa bona ba lebeletše.

17“Ke hlohleletša Bamidiane gore ba hlasele Babilone. Ga ba ne taba le silibera, le gauta ga e ba lake. 18Ba tla fediša masogana ka mesebe. Ba ka se kwele bana bohloko, le masea a go nkga mekgato ba ka se a šokele. 19

13:19
Gen. 19:24
Babilonia ke sethakga sa mebušo, ke boikgantšho bja Bakaldea. Eupša nna, Morena, ke tla pšhatlaganya motse wa Babilone go swana le mola ke pšhatlaganya Sodoma le Gomora! 20Ga go yo a tlago tsoga a dutše gona gape; le ka morago ga meloko ye mentši go tla be go sa dule motho. Ga go Moarabia yo a ka hlwago a sa hloma mošaša wa gagwe gona, goba modiši yo a ka tsogago a fudišitše mohlape wa gagwe fao. 21
13:21
Jes. 34:14
Sof. 2:14
Kut. 18:2
E tla ba felo mo go phelago diphoofolo tša lešoka le moo maribiši a agago dihlaga tša ona. Dimpšhe di tla dula gona, le meoya ye mebe ye nkego ke dipudi tša naga e tla tlolatlola le marope. 22Diphiri di tla lla dibong tša motse le diphukubje mešate mo go bego go ketekwa. Nako ya Babilone e fihlile! Matšatši a yona ga a sa tlo diega.”

14

Go boa ga mathopša

141Morena o tla boeletša a šokela ditlogolo tša Jakobo, a ikgethela setšhaba seo sa Israele. O tla ba dudiša nageng ya bona gape, gomme bafaladi ba tla tla ba dula le bona, ba ikopanya nabo. 2Ditšhaba di tla thuša setšhaba sa Israele go boela nageng ya sona, gomme gona moo nageng ye Morena a ba filego yona ditšhaba di tla hlankela Baisraele e le makgoba. Bale ba kilego ba thopa Baisraele bjale ba tla thopša ke bona, gomme setšhaba sa buša bale ba kilego ba se gatelela.

Kgoši ya Babilonia kua bodulabahu

3Morena o tla imolla lena setšhaba sa Israele matshwenyegong le mahlokong a lena, le modirong wo boima wo le bego le gapeletšwa go o dira. 4Ge a dira bjalo lena le tla gegea kgoši ya Babilonia ka koša la re:

“Agaa, yeo ke yona pheletšo ya mogateledi! Kgatelelo e fedile! 5Morena o fedišitše maatla a babuši ba babe 6ba ba bego ba dula ba gateletše ditšhaba ka bogale; ba di hlakiša ba befetšwe, gomme ba sa lese go hlomara ba ba ba fentšego. 7Bjale lefase lohle le hlomotšwe mootlwa, le iketlile, bohle ba letša mekgolokwane. 8Mephaene le mesedere ya Lebanone e thabetše se se hlagetšego kgoši, e re: ‘Ka ge kgoši a se sa le gona ga go sa tlo ba le yo a re remago!’

9“Bodulabahu bo ferehlegile, bo itokišetša go amogela kgoši ya Babilonia. Meoya ya bale ba bego ba na le maatla lefaseng e a huduega. Meoya ya dikgoši e emelela ditulong tša yona tša bogoši. 10Yohle e a mo dumediša e re: ‘Ea, kganthe le wena o fokotše bjalo ka rena! O swana le rena! 11O be o hlompšha ka modumo wa diharepa, eupša bjale o theošeditšwe mono bodulabahu. Bolao le kobo ya gago ke diboko.’

12

14:12
Kut. 8:10
9:1
“Hee, kgoši ya Babilonia! Wena mphatlalatšane, naledi ya masa, o napile o wele o etšwa legodimong! Bjale o pšhatlagane fase, wena mafenyaditšhaba. 13
14:13-15
Mat. 11:23
Luk. 10:15
O be o ipotša o re o namelela legodimong, o yo bea setulo sa gago sa bogoši ka godimo ga dinaledi tša godimodimo. O re o tla dula o le kgoši godimo ga thaba yela medimo e kgobokanago go yona ka leboa. 14O be o re o tla namelela ka godimo ga maru wa swana le Ramaatlaohle. 15Eupša o kgoromeleditšwe mono fasefase bodulabahu.

16“Bahu ba tla go tomolela mahlo, ba go lebeledišiša ba re: ‘Afa yo ke yena yola wa go šikinya lefase, a thothomediša le mebušo? 17A ga se yena yola wa go pšhatlaganya metse gomme a fetoša lefase lešoka? Afa ke yena yola a bego a sa lokolle dibofša tša gagwe, a di lesa tša ikela gae?’ 18Magoši ohle a lefase – yo mongwe le yo mongwe wa bona – o ithobaletše ka lebitleng la gagwe la segoši, 19eupša wena ga se wa bolokwa, setopo sa gago se lahlilwe gore se bole. Se khupeditšwe ke ditopo tša bahlabani ba ba bolailwego ka tšhoša ba lahlelwa ka moleteng wa maswika, gomme se a gatakelwa. 20Ka gobane o sentše naga ya gago gomme wa bolaya le setšhaba sa gago, o ka se bolokwe bjalo ka magoši a mangwe. Ga go na le o tee wa ba lapa leno le lebe yo a tlago šala. 21Thomang go bolaya barwa ba kgoši ye; ba swanetše go hwa ka lebaka la dibe tša borakgolokhukhu ba bona. Ga go na le o tee wa bona yo a tlago emelela a thopa lefase goba a le tlatša metse.”

Modimo o tla fediša Babilone

22Morena Ramaatlaohle o re: “Ke tla hlasela motse wa Babilone ka o pšhatlaganya. Nka se tlogele selo – bana goba ditlogolo goba mašaledi afe le afe. Go bolela nna, Morena. 23Babilone ke tla e fetoša mohlaka mo go tlago dula bomašianoke. Ke tla swiela Babilone ka leswielo la go gogola se sengwe le se sengwe. Go bolela nna, Morena Ramaatlaohle.”

Modimo o tla fediša Baasiria

24

14:24-27
Jes. 10:5-34Sof. 2:13-15
Morena Ramaatlaohle o enne a re: “Tše ke di gopotšego di tla direga. Tše ke ikemišeditšego go di dira di tla phethagala. 25Ke tla fediša Baasiria nageng ya ka ya Israele, gomme ka ba gatakela godimo ga dithaba tša ka. Ke tla rola setšhaba sa ka joko ya Baasiria le merwalo ye ba bego ba e rwele magetleng. 26Tšeo ke tše ke ikemišeditšego go di dira lefase, gomme letsogo la ka ke le emišeditše go otla ditšhaba.” 27Morena Ramaatlaohle o ikemišeditše go dira tšeo – ke mang yo a ka mo thibelago? O emišeditše letsogo la gagwe go otla – ke mang a ka le išago fase?

Modimo o tla fediša Bafilista

28

14:28
2 Dikg. 16:20
2 Dikr. 28:27
Molaetša wo o ilego wa begwa ka ngwaga wo Kgoši Ahase a hwilego ka wona šo:

29

14:29-31
Jer. 47:1-7
Hes. 25:15-17
Joele 3:4-8
Amose 1:6-8
Sof. 2:4-7
Sak. 9:5-7
Lena batho ka moka ba Filistia, patla yela le bego le bethwa ka yona e robegile, eupša le se ke la thaba. Noga e tswala mokopa bjalo ka ge semela se hloga modung, gomme leeng la wona go thwathwašwa mmamokebe. 30Morena e tla ba modiši wa badiididiidi gare ga setšhaba sa gagwe, gomme bahloki o tla dira gore ba dule ba bolokegile. Eupša lena Bafilista o tla le fediša ka tlala, gomme go ka se šale motho gare ga lena.

31Gololang le lle, lena metse ya Bafilista! Nolegang moko bohle! Lerole le tla le etšwa ka leboa – ke madira a a tlago ka lekoko.

32Na batseta ba go tšwa Filistia re tla ba botša eng? Re tla ba botša gore Morena o hlomile Sione, le gore bahlaki gare ga setšhaba sa gagwe ba tla tšhabela gona.