Sepedi 2000 (NSO00)
10

101Le lahlegile, lena le beago melao ye mebe ye e gatelelago setšhaba sa ka. 2Ke ka moo le thibelago badiidi ge ba etla tshekong, la ba amoga ditokelo tša bona. Ke ka tsela yeo le tlaišago bahlologadi le ditšhuana ka yona, la ba amoga dithoto tša bona. 3Le tla dirang ge Modimo a tlilo le otla? Le tla dirang ge a le tlišetša masetlapelo a go tšwa nageng ya kgole? Le tla tšhabela go mang gore a le thuše? Mahumo a lena le tla a fihla kae? 4Ga le sa šaletšwe ke selo ntle le go inama la ba mathopša goba le hwela ntweng. Le ge go le bjalo kgalefo ya Morena e ka se okobale; letsogo la gagwe o tla fela a le emišeditše go otla.

Modimo o tla otla batho ba Juda ka kgoši ya Asiria

5

10:5-34
Jes. 14:24-27Sof. 2:13-15
Morena o re: “Joo, Asiria! Ke šomiša Asiria bjalo ka patla le phata go otla bao ke ba galefetšego. 6Ke romeletša Baasiria go setšhaba se se ganago nna, Modimo wa sona; ke ba laela gore ba yo hlasela setšhaba se ke se tukelago bogale. Ke ba roma gore ba yo se hula, ba se thopele, mme ba se gatake bjalo ka leraga mekgotheng.”

7Eupša kgoši ya Asiria yona ga e gopole ka mokgwa woo, ga se ya ikemišetša go dira seo. E ikemišeditše go senya, go fediša ditšhaba tše dintši. 8O a ikgantšha o re: “Babuši ba dilete tša ka ke dikgoši ka moka! 9Ke fentše motse wa Kalene le wa Karkemishe, motse wa Hamate le wa Arpade. Ke fentše Samaria le Damaskose. 10Ke ile ka emiša letsogo ka thopa mebušo yeo ya go khunamela medingwana e šele, medimo ya diswantšhobetlwa ye mentši go feta ya Jerusalema le ya Samaria. 11Ke pšhatlagantše Samaria le medimo yohle ya yona ya diswantšho, gomme Jerusalema le medimo ya yona ya diswantšho ke tla di dira sona seo.”

12Eupša Mong wa bohle o re: “Ge ke fetša tšohle tše ke di dirago thabeng ya Sione le motseng wa Jerusalema, ke tla otla kgoši ya Asiria ka lebaka la go ikgantšha le go ikgogomoša ga gagwe.”

13Kgoši ya Asiria e a ikgantšha e re: “Ke dirile dilo tšeo ka a ka maatla le bohlale bja ka, ka gore nna ke yo bohlale. Ke tlošitše mellwane ya ditšhaba, ka ba ka thopa matlotlo a tšona. Ke fentše badudi ba fao bjalo ka nkgwete. 14Ditšhaba tša lefase di be di swana le sehlaga sa nonyana, gomme nna ka tšea mahumo a tšona bjalo ka mae ka sehlageng se se ngadilwego. Gwa se be le lefego le le rego phuruphuru la go ntšhošetša, goba molongwana wo o rego tswiritswiri!”

15Eupša Morena o re: “Na selepe se ka nyatša moremi? A saga e ka itheta go feta mosagi. Lepara le ka se rethe motho yo a le topago, le patla ga e emiše yo a e swerego.”

16Mong wa bohle, Morena Ramaatlaohle, o tlilo otiša Basiria bao bjale ba jago ba khora. Bahlomphegi gare ga bona ba tla tšhungwa ka teng ke mollo wo o sa timego. 17Modimo, seetša sa Israele, o tla fetoga mollo. Modimo yo mokgethwa wa Israele e tla ba kgabo ya mollo, yeo ka letšatši le tee e tlago fiša ya fediša mehlašana ya meetlwa le mabjang, e lego banyatšegi gare ga bona. 18Dithokgwa le dirapa tša mehlare ya dikenywa, e lego bahlomphegi, ba tla swa thokgethokge bjalo ka molwetši yo a kgaogago. 19Go tla šala batho ba ba sego nene mo e lego gore le mošemanyana a ka ba bala.

Mašaledi a tla boa

20Nako e etla yeo ka yona mašaledi a Israele le ditlogolo tša Jakobo tše di phonyokgilego ba ka se sa botago setšhaba se se ilego sa ba hlasela. Morena Modimo yo mokgethwa wa Israele ba tla tshepha yena ka nnete. 21Mašaledi a tla boela go Modimo wa ona yo maatla, ona mašaledi a setšhaba sa Israele. 22

10:22-23
Bar. 9:27
Le ge gonabjale setšhaba se lekana le dithorwana tša lešabašaba la lewatle ka bontši, go tla boa fela mašaletšana. Se šetše se ahloletšwe go fedišwa, ebile go a se swanela. 23Ee, Mong wa bohle, Morena Ramaatlaohle, o ikemišeditše go fediša naga yohle.

Morena o tla otla Asiria

24Mong wa bohle, Morena Ramaatlaohle, o re go setšhaba sa gagwe se se dulago Sione: “Le se ke la tšhaba Baasiria, le ge ba le gateletše bjalo ka Baegepeta mehleng yela. 25Kgauswinyana nka se sa le galefela, gomme ke tla tukela bona bogale ka ba fediša. 26Nna, Morena Ramaatlaohle, ke tla ba otla ka tshelane ya ka, ka etša mola ke fenya Bamidiane letlapeng la Orebe. Ke tla emiša lepara la ka ka godimo ga lewatle ka betha Asiria go swana le mola ke itia Egepeta. 27Ge nako yeo e fihla ke tla le lokolla jokong ya Asiria, ye e bego e le morwalo magetleng a lena. Kgatelelo yeo e tla fedišwa ke mokhora wa lena, batho ba Juda.”

Bahlasedi ba a hlasela

28Manaba a wetše motse wa Ai10:28 “Ai” Motse wo le metse ye mengwe e bolelwago ka ditemaneng 28-32 e be e le kgauswi le Jerusalema, go ipata le tsela ye bašwahledi ba bego ba tšea ka yona ge ba hlasela go tšwa ka leboa. godimo! A putlile Migrone! A tlogetše merwalo ya ona Mikimase! 29A tshetše sefata gomme a re: “A re yeng re yo lala Geba.” Batho ba motse wa Rama ba a thothomela, le batho ba Gibea, motse wa Kgoši Saulo, ba tšhabile. 30Hlabang mokgoši, lena batho ba Galime! Theeletšang, lena badudi ba Laesha! Lena ba Anathote, arabang mokgoši woo! 31Batho ba Madimena ba ipha lešoka, ba Gebime ba a khuta. 32Lehono manaba a motseng wa Nobo, gomme gona moo ba rethela thaba ya Sione matswele, thaba ye motse wa Jerusalema o agilwego godimo ga yona.

33Mong wa bohle, Morena Ramaatlaohle, o tla ba remaganya bjalo ka makala a mohlare. Batho ba maemo ba tla bolawa, gomme bahlomphegi ba kokobetšwa. 34Morena o tla ba rema bjalo ka mehlare ye megolo ya sethokgweng, Yomaatla o tla ba uša boka mehlare ye metelele ya Lebanone.

11

Mmušo wa khutšo

111

11:1
Kut. 5:5
22:16
Lešika la bogoši la Dafida le swana le mohlare wo o remilwego; bjalo ka ge mahlogedi a hloga kutung goba medung, le ditlogolong tša Dafida go tla tšwa kgoši ye mpsha.

2Moya wa Morena o tla dula mo go yena,

wa mo fa bohlale le kwešišo, tlhaologanyo le maatla.

O tla tseba thato ya Morena, gomme a mmoifa,

3a kgahlwa ke go dira tše Morena a di ratago.

A ka se ahlole ka tebelelo ya mahlo

goba a sekiša ka go kwa pudi ya tsela;

4

11:4
2 Bat. 2:8
o tla ahlola bahloki ka toka,

le bahlaki ka boloki.

Ka taelo ya gagwe batho ba tla otlwa;

ge a laela, ba babe ba tla bolawa.

5

11:5
Baef. 6:14
O tla buša setšhaba sa gagwe ka toka le botshephegi.

6

11:6-9
Jes. 65:25
Phiri e tla dula le kwanyana, le nkwe ya robala le putšane.

Namane le tawana di tla iphepa mmogo,11:6 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “di tla iphepa mmogo” Seheberu se re “le dikgomo tša go nontšhwa di tla ba mmogo”. gomme mošemanyana yo monyenyane ya ba modiša wa tšona.

7Kgomo le bere di tla fula gotee, mme namane tša tšona tša robala mmogo.

Tau e tla fula bjang bjalo ka kgomo.

8Lesea le tla raloka moleteng wa letsolobolo,

wa go tshwa letswele a tsenya seatla ka moleteng wa petla.

9

11:9
Hab. 2:14
Sione, thabeng ye kgethwa ya Modimo,

go ka se dirwe tše mpe goba gwa gobatšanwa,

ka gobane naga e tla be e tletše batho ba ba tsebago Morena

bjalo ka ge lewatle le tletše meetse.

Mathopša a tla boa

10

11:10
Bar. 15:12
Lebaka le etla leo ka lona kgoši ye mpsha ya lešika la bogoši la Dafida e tlago ba bjalo ka sefoka go ditšhaba. Ba tla mo kgobokanela, gomme mošate, ga gagwe, wa hlomphega kudu. 11Ge nako yeo e fihla Morena o tla boeletša a otlolla letsogo a lokolla mašaledi a setšhaba sa gagwe Asiria, Egepeta, Patrose, Etopia, Elamo, Babilonia, Hamate, le dinageng tša lebopong la lewatle, le dihlakahlakeng. 12Morena o tla emiša sefoka, a bontšha ditšhaba gore o kgoboketša batho ba ba gašanego ba Israele le ba ba phatlaletšego ba Juda, gomme o ba kgobokanya ba etšwa mafelong a kgolekgole a lefase. 13Israele e ka se sa tsebafela Juda. Manaba a Juda a tla fedišwa, gomme Juda e ka se sa ba sera sa Israele. 14Batho ba Juda le ba Israele ba tla ipopa ba wela Bafilista godimo metheogeng ya ka bodikela, ba šwahlela le batho ba ba dulago ka bohlabela. Ba tla tšea naga ya Edomo le ya Moaba; Baamone e tla ba batho ba bona. 15
11:15
Kut. 16:12
Morena o tla omiša kgogometšana ya Suez, a omiša le noka ya Yufratese ka phefo ya go fiša, a šadiša fela meetšana ya yona ye e šupago, gomme motho a kgona go tshela a apere dieta. 16Go tla ba le tselakgolo ya go tšwa Asiria ya mašaledi a Israele ao a sa lego nageng yeo, go swana le ya borakgolokhukhu ba bona mola ba etšwa Egepeta.

12

Kopelo ya tebogo

121Ge nako yeo e fihla le tla opela la re:

“Ke a go tumiša, Morena!

O be o ntukela bogale,

eupša bjale ga o sa nkgalefetše,

fela o a nkhomotša.

2

12:2
Eks. 15:2
Pes. 118:14
Modimo ke Mophološi wa ka;

ke tla mo tshepha mme nka se boife.

Morena o a ntiiša o mpha maatla;

ke yena Mophološi wa ka.

3Ka ge ba ba nyorilwego ba thabela meetse a sediba,

le setšhaba sa Modimo se thabela go phološwa ke yena.”

4Mehleng yeo le tla opela la re:

“Lebogang Morena! Mo rapeleng!

Begelang ditšhaba tšohle mediro ya gagwe!

Di botšeng gore ke yo mogolo bjang!

5Tumišang Morena ka ge a dirile dilo tše kgolo!

Lefaseng ka moka a go begwe ditaba tšeo.

6Bohle ba ba dulago Sione

a ba hlabe mekgolokwane,

ba duduetše!

Modimo yo mokgethwa wa Israele ke yo mogolo,

mme o dula gare ga setšhaba sa gagwe.”