Sepedi 2000 (NSO00)
8

Morena o kgalela Baisraele go khunamela medimo ya diswantšho

81“Letša phalafala! Manaba a phuthuma badudi ba naga ya ka bjalo ka ntšhu, gobane ba lahlile kgwerano ya ka le bona, ba tshela le melao ya ka. 2Baisraele ba a ntelela ba re: ‘Modimo wa rena, re dumela go wena!’ 3Baisraele ba ganne tše di lokilego; ka gona manaba a tla ba hlomara.

4“Ba ipeetše dikgoši ke se ka ba dumelela; ba ikgethela baetapele ba se ba boledišane le nna. Ba ipopetše medimo ya diswantšho ka silibera le ka gauta, ya ba gona go ipolaya ga bona. 5Wena Samaria, modingwana woo wa gago wa namane o a ntšhišimiša. Basamaria ke ba tukela bogale. Ba tla lesa neng go khunamela medimo ya diswantšho? 6Etse modingwana woo ke selo se se bopilwego ke mmopisethakga wa Moisraele, gomme e dio tloga e se modimo. Namane ya kua Samaria e tla pšhatlaganywa. 7Ka ge ba bjetše phefo, ba tla buna ledimo. Mabele ge a sa tswale a ka se tšwe bupi. Le ge bo ka be bo ka tšwa, bo be bo tla lewa ke bašele. 8Setšhaba sa Baisraele ga se sa ne maatla; ditšhaba tše dingwe di se bona e le selo se se se nago mohola. 9Ba ile ba ya Asiria bjalo ka pitsi ge e ikela mo e ratago. Ba lefile ditšhaba tše dingwe gore di ba šireletše. 10Le ge ba dirile bjalo, nna bjale ke yo ba kgoboketša ka ba otla. Kgauswinyana ba tla be ba menekana ge kgošikgolo e ba gateletše.

11“Baisraele ba agile dialetare tše dintši gore ba tle ba dire dihlabelo tša tshwarelo ya dibe mo go tšona, fela ke tšona dialetare tše tše di ba dirišago dibe. 12Ke ba ngwaletše melao ye e se nago palo, eupša bona ba re ga e ba ame. 13Ge ba ntirela dihlabelo, nama ya gona e lewa ke bona. Eupša nna, Morena, ga di nkgahle, gomme dibe tša bona nka se di lebale, ke tla ba otlela tšona. Ke tla ba bušetša Egepeta.

14“Baisraele ba rile go ntebala, nna, Mmopi wa bona, ba thoma go agela magoši a bona dintlo. Bajuda le bona ba ikagela metse ye mentši ye e ageleditšwego ka merako. Eupša metse yeo nna ke tla e tšhuma ka mollo, wa fiša le tšona dintlo tšeo tša magoši a bona.”

9

Hosea o tsebiša Baisraele gore ba tla otlwa

91Lena Baisraele, lesang go keteka menyanya ya lena bjalo ka baditšhaba, gobane le furaletše Modimo wa lena la se sa mmotegela. Seboeng se sengwe le se sengwe le be le itshwara bjalo ka segwebakathobalo ka ge le be le gabile go lefša. 2Eupša le ka se sa ba le mabele le beine, beine ye mpsha le yona le tla e hloka. 3Baisraele ba ka se sa dula nageng ya Morena, ba tla bušetšwa Egepeta, gomme kua Asiria ba tla tlemega go ja seila. 4Ba ka se kgone go tšhelela Morena dikabelo tša dino, le dihlabelo tša bona di ka se mo kgahle dinageng tšeo. Dijo tša bona di tla tšhilafatša bohle ba ba di jago, go no swana le dijo tša mogoga. Dijo tša bona di tla jelwa go dio tloša tlala, ga go se se tlago išwa ka Tempeleng ya Morena e le kabelo. 5Bjale ba tla dirang mohla wa monyanya wo o beetšwego go hlompha Morena? 6Ešita le ge ba ka se bolawe ke manaba, Baegepeta bona ba tla ba kgoboketša ba ba bolaya, gomme ba bolokwa Memfise. Dikgabišo tša bona tša silibera di tla khupetšwa ke ditshehlo, ka magaeng a bona go tla mela dihlašana tša meetlwa.

7

9:7
Luk. 21:22
Nako ya kotlo e tlile, yona nako ya tefetšo. Mohla seo se phethega, go tla tseba lena, Baisraele. Lena le re: “Moprofeta yo ke setlaela. Monna yo wa go tsenwa ke moya o a gafa.” Etse le ntlhoile ka mokgwa wo ka gobane sebe sa lena e le se segolo gakaaka. 8Gape nna, moprofeta, Modimo o mpeile mohlapetši wa lena, Baisraele. Eupša gohle mo ke yago gona le nthea ka sefu bjalo ka nonyana. Batho ba mphetogetše manaba gona mo nageng ya Modimo wa ka. 9
9:9
Baahl. 19:1-30
Ke ba babe la bohloko go tšohle tše ba di dirago, go no swana le mola ba le Gibea. Modimo a ka se lebale dibe tša bona, mme o tla ba otlela tšona.

Sebe sa Baisraele le kotlo ya sona

10

9:10
Num. 25:1-5
Morena o re: “Mola ke hwetša Baisraele la mathomo ke ile ka swana le motho yo a hwetšago diterebe lešokeng. Mola ke thoma go bona borakgolokhukhu ba lena e be nke ke ge ke bona dithakangwaga mohlareng wa mogo. Fela ya re ge ba fihla Baale-Peore ba ineela go Baale, modimo wa go leša dihlong, mme ba šišimiša bjalo ka wona modimo woo ba bego ba o rata. 11Setumo sa Baisraele se tla ba tšhabela boka nonyana ge e fofa, gomme basadi ba ka se sa belega, goba ba ima, goba ba riboga. 12Fela le ge ba ka belega bana ba ba godiša, bana bao ke tla ba tloša tšatšing, gwa se šale le o tee. Ka lahla Baisraele – masetlapelo fela!”

13Go nna Baisraele ba kile ba swana le motse wa Tirose wo o agilwego lefelong le lebotse.9:13 “Go nna ... lefelong le lebotse.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Fela bjale ba swanetše go iša bana ba bona go babolai. 14Na nka go kgopela gore o ba dire eng, Morena? Basadi ba bona a e be ba go ima ba boa tseleng, e be ba matswele a go hloka mekgato.

Morena o tla otla Baisraele

15Morena o re: “Bobe bjohle bja bona bo thomile Gilgale. Ke gona kua mo ke ilego ka thoma go ba hloya. Gomme ka lebaka la tše mpe tše ba di dirilego, ke tla ba raka mo nageng ya ka. Nka se sa ba rata; baetapele bohle ba bona ba ntsogetše maatla. 16Baisraele ba wetšwe ke masetlapelo. Ba bjalo ka semelana se se hwilego medu mme se sa enywe. Le ge ba ka belega, ke tla bolaya bana bao ba bona ba ba ratago kudu.”

Hosea o porofetela Baisraele

17Modimo wa ka o tla lahla Baisraele, ka ge ba sa mo theeletše. E tla ba bageremi gare ga baditšhaba.

10

101Baisraele ba kile ba swana le morara wo o entšwego kudu. Ya re ge ba atlega bjalo, ba atiša le dialetare tša medimo ya diswantšho. Ge monono wa naga o tšwelela, ba tšweletša le botse bja dikokwane tša maswika tše ba di khunamelago. 2Batho ba pelo tša bonokwane bjale ba tlilo otlwa. Morena o tla kgereša dialetare tša bona, le dikokwane tša bona tša maswika o tla di pšhatlaganya.

3Ke moka ba tla re: “Ga re na kgoši ka ge re sa tšhabe Morena. Fela kgoši yona e be e ka re direlang?” 4Ba ipolelela ditšiebadimo, ba ikana ka maaka, ba gwerana le ditšhaba tše dingwe. Tshekong ba sekamiša toka ya ba bjalo ka boori bolemeng.

5Badudi ba Samaria ba tshwenyegile ka modingwana wa bona wa namane10:5 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “modingwana wa bona wa namane” Seheberu se re “medingwana ya bona ya manamane”. wa kua Bethe-Abene.10:5 “Bethe-Abene” Lebelela Hos. 4:15. Bona le baprista ba ba hlankelago modingwana woo ba tla o llela, ba golola ge o humolotšwa bothakga bja wona bja gauta. 6Modingwana woo wona o tla thothelwa Asiria ya ba seloba go kgošikgolo. Baisraele ba tla gobošwa ba hlabišwa dihlong ka lebaka la mathaithai a bona. 7Motse wa Samaria o thubilwe. Kgoši ya gona e tla thopša ya etša phatša ya legong ye e tšewago ke noka. 8

10:8
Luk. 23:30
Kut. 6:16
Dintotoma tša Abene, moo Baisraele ba dirago dibe, di tla phatlalatšwa. Godimo ga dialetare tša bona go tla mela mehlašana ya meetlwa le ditshehlo. Ya ba mo batho ba goelelago dithaba ba re: “Re weleng godimo!” Ba goelela meboto ba re: “Re pipeng!”

Morena o tla otla Baisraele

9

10:9
Baahl. 19:1-30
Morena o re: “Baisraele e sa le ba ngangabalela sebeng go tloga mola ba le Gibea, mme ba no tšwela pele bjalo. Ka gona, ba tla rakelelwa ke manaba gona kua Gibea. 10Ke tla ba hlasela ka ba otla.10:10 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ke tla ba hlasela ka ba otla.” Seheberu se re “Ke tla fišegela go ba otla.” Ditšhaba di tla ba thika tša ba otlela dibe tša bona tše pedi.

11“Baisraele ke sethole se se rutantšhitšwego, se se ratago go fola mabele. Ka gona nna ka sebele ke tla se bea joko molaleng wa sona wo mobotsana, ka se pana. Bajuda ke tla ba lemiša, ditlogolo tša Jakobo tšona ke tla di thubiša makwate. 12

10:12
Jer. 4:3
Ipšaleleng peu ya toka, ke mo le tlago buna leratorato. Ikgatheleng lehwiti, gobane ke nako ya gore le nnyake, nna, Morena, gore ke tle ke le nešetše ditšhegofatšo boka pula. 13Lena le bjetše bobe la buna dikenywa tša bjona. Le lle dikenywa tša maaka a lena.

“Ka ge le ikantše dikoloi tša lena tša ntwa10:13 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “dikoloi tša lena tša ntwa” Seheberu se re “tsela ya lena”. le bontši bja bagale ba gabolena, 14setšhabeng sa gabolena go tla kwagala mašata a ntwa, gomme dibo tšohle tša lena di tla thubja. Go tla etša mohla wola Kgoši Shalmane a thuba motse wa Bethe-Arbeele ka ntwa, gomme bommagobana le bana ba bona ba tlapiriganywa. 15Ke tše di tlago le hlagela, lena ba Bethele, ka lebaka la bobe bjoo bja lena bja go šiiša. Kgoši ya Israele e tla bolawa ntweng e sa le ka masa.”