Sepedi 2000 (NSO00)
7

“Ge ke re ke boeletša go atla setšhaba sa ka sa Baisraele, 71le ge ke re ke a se alafa, go fela go utologa dibe tša bona le ditiro tše mpe tša Basamaria. Ba a hlalefetšana; ba šwahlela ka dintlong ba utswa; ba hlakola batho mebileng. 2Ga ba ke ba nagana gore bobe bjoo ka moka ke tla bo gopola; dibe tša bona di ba dikaneditše, gomme ke dula ke di bona.”

Borukhuhli ka mošate

3“Kgoši ba e kgahliša ka bokgopo bja bona, bakgomana ba ba kgahliša ka maaka a bona. 4Ka moka ga bona ga ba mpotegele. Ba etša mollo wo o thunyago muši sebešong, le ge moapei a se sa o kgohletša, a le gare a duba bupi go fihlela bo hlakana. 5Ka letšatši la monyanya wa kgoši ya bona bakgomana ba tagwa ke beine, gomme kgoši le yena a thušane le bakwerani go kwera. 6Ba fiša tšhiritšhiri bjalo ka sebešo ge ba loga maanomabe. Bošego kgalefo ya bona e lala e thunya, gomme ge go esa e laume kgabo.

7“Ba bolaya babuši ba bona ba galefile; kgalefo ya bona e tuka bjalo ka mollo sebešong. Magoši ohle a bona a thenotšwe, eupša ga go le o tee wa bona yo a kilego a nkgopela thušo.”

Baisraele le ditšhaba tše dingwe

8“Baisraele ba swana le senkgwa se se sego sa šatolwa. Ba itswakanya le ditšhaba tše di bapilego nabo. 9Ditšhaba di šele di ba fokoditše maatla, eupša bona ga ba lemoge. Go se gwa ya kae setšhaba sa bona se tla be se fedile, eupša bona ga ba tsebe. 10Boikgantšho bja bona bo a ba wetša. Le ge go le bjalo ga ba sokologele go nna, Morena Modimo wa bona, goba ba nkhunamela. 11Baisraele ba bjalo ka leeba, ke ditlaela tše di se nago tlhaologanyo; ba kgopela thušo Egepeta, ka morago ba ye Asiria. 12Eupša nna ke tla phurolla lelokwa la ka ka ba tanya bjalo ka dinonyana ge ba feta. Ke tla ba otlela tše mpe tše ba di dirilego.7:12 Mohlomongwe go swanetše go balwa “tše mpe tše ba di dirilego” Seheberu se re “go ya ka tše di begilwego phuthegong ya bona”.

13“Ba madimabe ke bona, gobane ba kgelogile. Ba tla fedišwa, ka gobane ba ntsogetše maatla. Ke be ke nyakile go ba hlakodiša, eupša bona ba mphara ka maaka. 14Ga ba nthapele ka dipelo tša bona ka moka; ba golola ba le malaong a bona. Ge ba kgopela mabele le beine go nna ba a iphatša. Ba ntsogela maatla. 15Le ge e le nna ke ba godišitšego ka ba tiiša, ba a ntakana. 16Ba kgelogela go medimo ya diswantšho ye e se nago mohola.7:16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “medimo ... mohola” Seheberu ga se kwagale gabotse. Ga ba tshepagale, ba etša bora bja go se tsebalege. Ka ge bakgomana ba gabobona ba bolela ka makokwana, ba tla bolawa ka tšhoša. Ke mo ba tlago segwa ke Baegepeta.”

8

Morena o kgalela Baisraele go khunamela medimo ya diswantšho

81“Letša phalafala! Manaba a phuthuma badudi ba naga ya ka bjalo ka ntšhu, gobane ba lahlile kgwerano ya ka le bona, ba tshela le melao ya ka. 2Baisraele ba a ntelela ba re: ‘Modimo wa rena, re dumela go wena!’ 3Baisraele ba ganne tše di lokilego; ka gona manaba a tla ba hlomara.

4“Ba ipeetše dikgoši ke se ka ba dumelela; ba ikgethela baetapele ba se ba boledišane le nna. Ba ipopetše medimo ya diswantšho ka silibera le ka gauta, ya ba gona go ipolaya ga bona. 5Wena Samaria, modingwana woo wa gago wa namane o a ntšhišimiša. Basamaria ke ba tukela bogale. Ba tla lesa neng go khunamela medimo ya diswantšho? 6Etse modingwana woo ke selo se se bopilwego ke mmopisethakga wa Moisraele, gomme e dio tloga e se modimo. Namane ya kua Samaria e tla pšhatlaganywa. 7Ka ge ba bjetše phefo, ba tla buna ledimo. Mabele ge a sa tswale a ka se tšwe bupi. Le ge bo ka be bo ka tšwa, bo be bo tla lewa ke bašele. 8Setšhaba sa Baisraele ga se sa ne maatla; ditšhaba tše dingwe di se bona e le selo se se se nago mohola. 9Ba ile ba ya Asiria bjalo ka pitsi ge e ikela mo e ratago. Ba lefile ditšhaba tše dingwe gore di ba šireletše. 10Le ge ba dirile bjalo, nna bjale ke yo ba kgoboketša ka ba otla. Kgauswinyana ba tla be ba menekana ge kgošikgolo e ba gateletše.

11“Baisraele ba agile dialetare tše dintši gore ba tle ba dire dihlabelo tša tshwarelo ya dibe mo go tšona, fela ke tšona dialetare tše tše di ba dirišago dibe. 12Ke ba ngwaletše melao ye e se nago palo, eupša bona ba re ga e ba ame. 13Ge ba ntirela dihlabelo, nama ya gona e lewa ke bona. Eupša nna, Morena, ga di nkgahle, gomme dibe tša bona nka se di lebale, ke tla ba otlela tšona. Ke tla ba bušetša Egepeta.

14“Baisraele ba rile go ntebala, nna, Mmopi wa bona, ba thoma go agela magoši a bona dintlo. Bajuda le bona ba ikagela metse ye mentši ye e ageleditšwego ka merako. Eupša metse yeo nna ke tla e tšhuma ka mollo, wa fiša le tšona dintlo tšeo tša magoši a bona.”

9

Hosea o tsebiša Baisraele gore ba tla otlwa

91Lena Baisraele, lesang go keteka menyanya ya lena bjalo ka baditšhaba, gobane le furaletše Modimo wa lena la se sa mmotegela. Seboeng se sengwe le se sengwe le be le itshwara bjalo ka segwebakathobalo ka ge le be le gabile go lefša. 2Eupša le ka se sa ba le mabele le beine, beine ye mpsha le yona le tla e hloka. 3Baisraele ba ka se sa dula nageng ya Morena, ba tla bušetšwa Egepeta, gomme kua Asiria ba tla tlemega go ja seila. 4Ba ka se kgone go tšhelela Morena dikabelo tša dino, le dihlabelo tša bona di ka se mo kgahle dinageng tšeo. Dijo tša bona di tla tšhilafatša bohle ba ba di jago, go no swana le dijo tša mogoga. Dijo tša bona di tla jelwa go dio tloša tlala, ga go se se tlago išwa ka Tempeleng ya Morena e le kabelo. 5Bjale ba tla dirang mohla wa monyanya wo o beetšwego go hlompha Morena? 6Ešita le ge ba ka se bolawe ke manaba, Baegepeta bona ba tla ba kgoboketša ba ba bolaya, gomme ba bolokwa Memfise. Dikgabišo tša bona tša silibera di tla khupetšwa ke ditshehlo, ka magaeng a bona go tla mela dihlašana tša meetlwa.

7

9:7
Luk. 21:22
Nako ya kotlo e tlile, yona nako ya tefetšo. Mohla seo se phethega, go tla tseba lena, Baisraele. Lena le re: “Moprofeta yo ke setlaela. Monna yo wa go tsenwa ke moya o a gafa.” Etse le ntlhoile ka mokgwa wo ka gobane sebe sa lena e le se segolo gakaaka. 8Gape nna, moprofeta, Modimo o mpeile mohlapetši wa lena, Baisraele. Eupša gohle mo ke yago gona le nthea ka sefu bjalo ka nonyana. Batho ba mphetogetše manaba gona mo nageng ya Modimo wa ka. 9
9:9
Baahl. 19:1-30
Ke ba babe la bohloko go tšohle tše ba di dirago, go no swana le mola ba le Gibea. Modimo a ka se lebale dibe tša bona, mme o tla ba otlela tšona.

Sebe sa Baisraele le kotlo ya sona

10

9:10
Num. 25:1-5
Morena o re: “Mola ke hwetša Baisraele la mathomo ke ile ka swana le motho yo a hwetšago diterebe lešokeng. Mola ke thoma go bona borakgolokhukhu ba lena e be nke ke ge ke bona dithakangwaga mohlareng wa mogo. Fela ya re ge ba fihla Baale-Peore ba ineela go Baale, modimo wa go leša dihlong, mme ba šišimiša bjalo ka wona modimo woo ba bego ba o rata. 11Setumo sa Baisraele se tla ba tšhabela boka nonyana ge e fofa, gomme basadi ba ka se sa belega, goba ba ima, goba ba riboga. 12Fela le ge ba ka belega bana ba ba godiša, bana bao ke tla ba tloša tšatšing, gwa se šale le o tee. Ka lahla Baisraele – masetlapelo fela!”

13Go nna Baisraele ba kile ba swana le motse wa Tirose wo o agilwego lefelong le lebotse.9:13 “Go nna ... lefelong le lebotse.” Seheberu ga se kwagale gabotse. Fela bjale ba swanetše go iša bana ba bona go babolai. 14Na nka go kgopela gore o ba dire eng, Morena? Basadi ba bona a e be ba go ima ba boa tseleng, e be ba matswele a go hloka mekgato.

Morena o tla otla Baisraele

15Morena o re: “Bobe bjohle bja bona bo thomile Gilgale. Ke gona kua mo ke ilego ka thoma go ba hloya. Gomme ka lebaka la tše mpe tše ba di dirilego, ke tla ba raka mo nageng ya ka. Nka se sa ba rata; baetapele bohle ba bona ba ntsogetše maatla. 16Baisraele ba wetšwe ke masetlapelo. Ba bjalo ka semelana se se hwilego medu mme se sa enywe. Le ge ba ka belega, ke tla bolaya bana bao ba bona ba ba ratago kudu.”

Hosea o porofetela Baisraele

17Modimo wa ka o tla lahla Baisraele, ka ge ba sa mo theeletše. E tla ba bageremi gare ga baditšhaba.