Sepedi 2000 (NSO00)
7

Moprista Melkitsedeke

71

7:1-2
Gen. 14:17-20
Melkitsedeke yo e be e le kgoši ya Saleme, ebile e le moprista wa Modimo Yogodimodimo. E kile ya re ge Abrahama a boa ntweng yeo go yona a bego a fentše dikgoši, Melkitsedeke a mo gahlanetša, a mo šegofatša, 2gomme Abrahama a mo loba ka karolo ya lesome ya tšohle tše a bego a di thopile. Taba ya mathomo ye re ka e bolelago, Melkitsedeke ke go re “Kgoši ya Toka”, e be ebile e le kgoši ya Saleme, ke go re “Kgoši ya Khutšo”. 3Ga go tsebje tatagwe le mmagwe goba borakgolokhukhu ba gagwe; matswalo a gagwe le lehu la gagwe le tšona ga di tsebje, eupša ke moprista wa go ya go ile, bjalo ka Morwa wa Modimo.

4Bjale ge, bonang gore e be e le yo mogolo bjang mo Abrahama, rakgolokhukhu wa rena a ilego a mo loba ka karolo ya lesome ya tše a bego a di thopilwe ntweng. 5

7:5
Num. 18:21
Le ditlogolo tša Lefi tšeo e lego baprista di laelwa ke molao wa Moshe go ntšhiša setšhaba sa Israele, e lego batho ba gabobona, karolo ya lesome, etšwe batho bao ba gabobona le bona e le ditlogolo tša Abrahama. 6Melkitsedeke, le ge e be e se setlogolo sa Lefi, o ntšhišitše Abrahama karolo ya lesome mme a mo šegofatša, yena yo a bego a filwe dikholofetšo tša Modimo. 7Etse go pepeneng gore mošegofatši o feta mošegofatšwa. 8Ge e le baprista ba ba amogelago karolo ya lesome ke batho ba ba hwago, kganthe mabapi le Melkitsedeke karolo ya lesome e amogelwa ke yo Mangwalo a Makgethwa a rego ke yo a sa hwego. 9Le gona re ka no re mola Abrahama a ntšha karolo ya lesome, Lefi, yo ditlogolo tša gagwe di amogelago karolo ya lesome, le yena ke setšha a ntšhitše. 10Gobane ke setšha a be a be a le gona ka madi a rakgolokhukhu wa gagwe, Abrahama, yola wa go gahlanetšwa ke Melkitsedeke.

11Setšhaba sa Israele ge se fiwa melao ya Moshe e be e le go ya ka melao ya boprista bja Balefi. Gomme ge eba motho o be a kgona go se be le bosodi go ya ka boprista bja Balefi, na go ka be go ile gwa nyakega gore go tle moprista wa mohuta wo mongwe, wa go bewa bjalo ka Melkitsedeke, e sego Arone? 12Gobane ge boprista bo fetolwa, le molao o swanetše go fetolwa. 13Morena wa rena, yena yo go bolelwago ka yena mo tabeng tše, e be e le wa kgoro e šele, gomme ga go yo mongwe wa kgoro ya gabo yo a kilego a dira dihlabelo aletareng. 14Go tsebega gabotse gore yena e be e le wa kgoro ya Juda, gomme Moshe ga se a ka a bolela ka kgoro ye ge a be a bolela ka baprista.

Moprista wa go swana le Melkitsedeke

15Taba ye re bego re bolela ka yona ye bjale e bonala gabotse, gagolo ge re elelwa gore go tlile moprista yo mongwe, yena e le wa boprista bja go swana le bja Melkitsedeke. 16Ga se a bewa moprista ka go tswalelwa bopristeng, eupša o beilwe ka maatla a bophelo bja gagwe bjo bo sa felego. 17

7:17
Pes. 110:4
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “O tla ba moprista wa go ya go ile wa boprista bja go swana le bja Melkitsedeke.” 18Ka gona, molao wola wa kgale o phumotšwe, ka gobane o be o fokola mme o se na mohola. 19Molao wola wa Moshe o be o sa kgone go lokafatša selo. Eupša bjale re filwe se sekaone se re se holofelago sa go re batametša go Modimo.

20Jesu o beilwe moprista ka keno ya Modimo. Balefi bona ba be ba bewa baprista ka ntle le keno ye. 21

7:21
Pes. 110:4
Eupša Jesu yena o beilwe moprista ka keno mola Modimo a mmotša a re:

“Morena o ikanne gomme a ka se hlaname;

o rile: ‘O moprista go ya go ile.’ ”

22Seo ke sona se se dirago gore Jesu a tiišetše gore go tla phethagala kgwerano ye kaone.

23Ntle le moo, baprista bale ba Balefi e bile ba bantši ka ge ba be ba ehwa, gomme ba sa kgone go tšwela pele le modiro wa bona. 24Ge e le Jesu, boprista bja gagwe ga bo fetele go yo mongwe, ka gobane yena o phelela sa ruri. 25Ke ka lebaka leo bao ba tlago go Modimo ka yena a kgonago go ba phološetša sa ruri, gobane o phela go ya go ile, gore a ba rapelele go Modimo.

26Moprista yo Mogolo yo a ka re kgonago ke yo e lego yo mokgethwa, yo a se nago sebe goba bosodi, yo a arogantšwego le badiradibe, gape a rotošeditšwego ka godimodimo ga leratadima. 27

7:27
Lef. 9:7
Ga se a swanela, bjalo ka Baprista bale ba bangwe ba bagolo, gore ka mehla a dire dihlabelo tša go tloša dibe tša gagwe, a be a dire le tša go tloša dibe tša setšhaba. O dirile sehlabelo se tee gatee a se direla sa ruri mola yena mong a itira sehlabelo. 28Molao wa Mošhe o bea batho Baprista ba Bagolo, etšwe ba na le mafokodi; eupša ka morago ga ge molao o šetše o beilwe, Modimo o dirile Morwagwe yo a lokafaleditšwego sa ruri Moprista yo Mogolo ka keno.

8

Jesu ke Moprista yo Mogolo wa rena

81

8:1
Pes. 110:1
Tabataba mo go tše re di bolelago ke ya gore re na le Moprista yo Mogolo yo mobjalo, yo a dutšego madulong a bogoši kgauswi le setulo sa Modimo Kgoši legodimong. 2Ke yena modiredi wa ka Felo mo Gokgethwa ka tenteng ya mmakgonthe ye e hlomilwego ke Modimo, e sego batho.

3Moprista yo mongwe le yo mongwe yo Mogolo o beelwa go neela dimpho le dihlabelo; le wa rena Moprista yo Mogolo o swanetše go ba le se a se neelago. 4Ge a ka be a le mo lefaseng, e ka be e ka se be moprista, ka ge go na le baprista ba go neela dimpho tše di laelwago ke molao wa Bajuda. 5

8:5
Eks. 25:40
Modiro wa baprista wo ba o dirago ke seswantšho fela le moriti wa tša kua legodimong. Ke ka lebaka leo Moshe, mola a šetše a nyaka go hloma Tente, Modimo a ilego a mo laya a re: “O hlokomele gore o dira tšohle go ya ka leano le ke go laeditšego lona kua thabeng.” 6Bjalo ka ge boprista bja Jesu bo tloga bo feta bja bale, le kgwerano ye a lego Mmoelanyi wa batho le Modimo ka yona, ye e holofetšago tše dikaone, ke ye e fetago yela.

7Ge kgwerano yela ya mathomo e ka be e be e se na bosodi, go ka be go se gwa nyakega ya bobedi. 8

8:8-12
Jer. 31:30-33
Gape Modimo o kgalema setšhaba sa gagwe ge a re:

“Nako e etla yeo ka yona ke tlago dira kgwerano ye mpsha

le setšhaba sa Israele le sa Juda,”

o realo, Morena.

9“Yona e ka se swane le yela ke ilego ka e dira le borakgolokhukhu ba bona

mohla wola ke ba swere ka seatla ke ba ntšha nageng ya Egepeta.

Ba ile ba se botegele kgwerano ye ke bego ke e dirile le bona,

gomme nna ka se ba šetše.

10Bjale kgwerano ye ke tlago e dira le setšhaba sa Israele matšatšing a a tlago še,

o realo, Morena:

Ke tla tsentšha melao ya ka ka matswalong a bona,

ka e ngwala ka dipelong tša bona.

Ke tla ba Modimo wa bona, gomme bona e tla ba setšhaba sa ka.

11Motho a ka se sa swanela go ruta mogagabo goba morwarragwe a re:

‘Tseba Morena,’

gobane bohle ba tla be ba ntseba,

banyatšegi le bahlomphegi.

12Ke tla ba swarela makgopo a bona,

dibe tša bona ka se sa di gopola.”

13Modimo ge a bolela ka kgwerano ye mpsha o ra gore yela ya mathomo ke ya kgale; gomme se e bago sa kgale mme se tšofala, se ba kgauswi le go timelela.
9

Tirelo ya lefaseng le ya legodimong

91Kgwerano yela ya mathomo e be e na le melao ya yona ya go khunamela Modimo, le lefelo la go mo khunamela mo lefaseng. 2

9:2
Eks. 25:23-40
26:1-30
Go be go hlomilwe tente ya ka ntle, ye e bego e bitšwa Felo mo Gokgethwa. Ka gare ga yona go be go beilwe sehlomamabone le tafola ye go yona go bego go bewa dinkgwa tše dikgethwa. 3
9:3
Eks. 26:31-33
Ka morago ga seširo sa bobedi go be go na le tente ye e bitšwago Felo mo Gokgethwakgethwa. 4
9:4
Eks. 16:33
25:10-16
30:1-6
Num. 17:8-10
Doit. 10:3-5
Ka gare ga yona go be go beilwe aletare ya gauta ya go tšhumela seorelo, le Polokelo ya Kgwerano ye e ritetšwego ka gauta mo gohle, ka moo go bego go beilwe sebjana sa gauta se se swerego manna, le patla ya Arone yela e bego e kile ya hloga matlakala, le matlapa ale a go ngwalwa Melao ye Lesome. 5
9:5
Eks. 25:18-22
Ka godimo ga Polokelo go be go na le bakerubi ba letago la Modimo ba phurolotše diphego tša bona lefelong leo go lona go bego go swarelwa dibe. Fela tšeo ga se tše bjale re ka di bolelago ka botlalo.

6

9:6
Num. 18:2-6
Ke ka mo dilo tšeo di bego di beakantšwe ka gona. Baprista ba be ba fela ba tsena ka tenteng ya ka ntle ba dira mediro ya bona, 7
9:7
Lef. 16:2-34
eupša ka tenteng ya ka gare go be go tsena fela Moprista yo Mogolo, le gona gatee ka ngwaga. A tsena a swere madi ao a bego a a neela go Modimo ka lebaka la yena mong, le ka lebaka la dibe tše setšhaba se di dirilego se sa lemoge. 8Moya wo Mokgethwa o re bontšha ka dilo tše gore tsela ya go tsena ka Felo mo Gokgethwakgethwa e be e sešo ya bulwa nakong yela ya ge tente ya ka ntle e sa hlomilwe. 9Tše ke seswantšho se se šupago tša mehla ya bjale. Go ra gore dikabelo le dihlabelo tše di neelwago Modimo di ka se kgone go hlwekiša pelo ya morapedi, 10ka ge di amana fela le dijo le dino le ditirelo tše di fapafapanego tša go hlwekiša. Tšeo ka moka ke melawana ya go hlwekiša ye e ilego ya šoma go fihlela ge go etla nako ya gore dilo di mpshafatšwe.

11Bjale Kriste o tlile e le Moprista yo Mogolo wa tše dibotse tše di šetšego di tlile. Tente ye a hlankelago ka go yona e feta yela ya pele ka bogolo le ka bophethegi; ga se ya go agwa ke batho, ke gore ga se ya lefase le. 12Kriste o tsene ka Felo mo Gokgethwakgethwa gatee a tsenela sa ruri, a se a swara madi a diphooko le a manamane; se a tsenego le sona ke madi a gagwe yena mong, a hweletša batho phologo ya go ya go ile. 13

9:13
Lef. 16:15-16
Num. 19:9,17-19
Bjale ge ešita le madi a diphooko le a dipoo le molora wa lethole, e lego dilo tše di fokelwago ba ba tšhilafetšego, ge di ba kgethwafatša di bile di ba hlwekiša go tšhilafala, 14madi a Kriste ona a ka nama a se hlatswe le go feta dipelo tša rena ditiro tše di bolayago gore re tle re khunamele Modimo yo a phelago? Ka Moya wa go ya go ile Kriste o ikgafile ya ba sehlabelo se se se nago bosodi sa go neelwa Modimo.

15Ke ka lebaka leo Kriste e lego Mmoelanyi wa batho le Modimo ka kgwerano ye mpsha, gore bao ba biditšwego ke Modimo ba fiwe bohwa bja go ya go ile bjo ba bo holofeditšwego. Taba ye e kgonega ka ge go bile le lehu le le lokollago batho dibeng tše ba di dirilego mola kgwerano yela ya mathomo e sa le gona.

16Mabapi le lengwalo la go aba lefa go nyakega bohlatse bja gore mongwadi wa lona o hlokafetše, 17gobane lengwalo le lebjalo ga le na mohola ge mongwadi wa lona a sa phela, le thoma go šoma ge a seno hlokafala. 18Ke ka lebaka leo le kgwerano yela ya mathomo e theilwego ka go šomiša madi. 19

9:19-20
Eks. 24:6-8
Gobane Moshe o rile go begela setšhaba se le ka moka ditaelo tšohle tša melao, a tšea madi a manamane le a diphooko a a hlakantšha le meetse, a foka puku ya melao le setšhaba sohle ka ona, a šomiša lehlakana la hisopo le boya bjo bohwibidu. 20A re: “Se ke madi a a tiišetšago kgwerano ye Modimo a laetšego gore le e botegele.” 21
9:21
Lef. 8:15
Ka wona mokgwa woo Moshe a foka le Tente ya bodulo bja Morena le ditlabakelo tšohle tše di šomišwago tirelong. 22
9:22
Lef. 17:11
Go ya ka molao wa Moshe, tše di hlwekišwago ka madi nka no re e nyakile go ba dilo tšohle, gomme ke fela ka go tšholla madi mo batho ba swarelwago dibe.

Sehlabelo sa Kriste se tloša dibe

23Dilo tšeo tša go swantšha tša legodimong di be di hlwekiša ka yona tsela yeo. Kganthe tša legodimong tšona di lebanwe ke go hlwekišwa ka dihlabelo tše di phalago tšeo. 24Gobane Kriste ga se a tsena ka Felo mo Gokgethwa ga go agwa ke batho, gona e lego seswantšho sa Felo mo Gokgethwa ga mmakgonthe. Yena o tsene ka legodimong gore bjale a iponagatše pele ga Modimo gore re tle re holege, 25e se gore a itire sehlabelo gantši, bjalo ka Moprista yo Mogolo ge a tsena ka Felo mo Gokhethwakhethwa ngwaga ka ngwaga a swere madi a e sego a gagwe, 26gobane moo o be a tla swanela go hlokofatšwa gantši go tloga tlholegong ya lefase. Eupša o iponagaditše gatee mehleng ye ya mafelelo, gore a tloše dibe ka go itira sehlabelo. 27Ka ge batho ba abetšwe go hwa gatee mme ka morago ga moo ba ahlolwe, 28

9:28
Jes. 53:12
Kriste le yena o dirilwe sehlabelo gatee go tloša dibe tša batho ba bantši. O tla iponagatša gape, fela bjale e se sa le go tlo tloša dibe, eupša e le go tlo hlakodiša bao ba mo letetšego ka phišego.