Sepedi 2000 (NSO00)
5

51Moprista yo mongwe le yo mongwe yo Mogolo o kgethwa bathong a bewa go hlankela Modimo bakeng sa bona ka go mo neela dikabelo le dihlabelo tša dibe. 2Ka ge le yena mong a fokola, o kgona go se be le sekgapho go bao ba dirago sebe ba sa tsebe. 3

5:3
Lef. 9:7
Le gona ka gore yena mong o a fokola, o swanetše go dira dihlabelo e sego fela ka lebaka la dibe tša batho, eupša le ka lebaka la tša gagwe. 4
5:4
Eks. 28:1
Motho ga a iphe bohlomphegi bjoo bja go ba Moprista yo Mogolo. Ke fela ge a biditšwe ke Modimo mo a bewago Moprista yo Mogolo bjalo ka Arone.

5

5:5
Pes. 2:7
Le yena Kriste ga se a ipha bohlomphegi bja go ba Moprista yo Mogolo, eupša o bo filwe ke Modimo mola a re go yena:

“O Morwa wa ka,

lehono ke go tswetše.”

6
5:6
Pes. 110:4
Le felo mo gongwe a re:

“O tla ba moprista go ya go ile,

wa boprista bja go swana le bja Melkitsedeke.”

7

5:7
Mat. 26:36-46
Mar. 14:32-42
Luk. 22:39-46
Jesu ge a sa phela mo lefaseng o kile a rapela Modimo yo a bego a ka mo phološa lehung, a mo kgopela ka sello se segolo le meokgo. Ka ge a be a na le tlhompho, Modimo o ile a mo kwa. 8Le ge e be e le yena Morwa wa Modimo, go tlaišwa ga gagwe go ile gwa mo dira gore a rate go phetha thato ya Modimo le go feta. 9Ya re ge a phethagaditšwe ka ditlaišego, a ba yena wa go phološetša sa ruri bao ba mo theeletšago, 10gomme Modimo a mmega gore ke Moprista yo Mogolo wa boprista bja go swana le bja Melkitsedeke.

Kotsi ya go kgeloga

11Ke tše dintši tše re kago di bolela ka taba ye, fela ke mo gothata go le hlalošetša tšona, ka ge le diega go kwešiša. 12

5:12-13
1 Bakor. 3:2
Le be le swanetše go ba le šetše le le baruti, eupša le sa nyaka motho wa go le ruta dithuto tša mathomo tša molaetša wa Modimo. Bakeng sa go ja dijo tše di tiilego le sa swanetšwe ke lebese. 13Mang le mang yo a fepšago ka lebese e sa le lesea, ga sešo a kgona go kgethologanya se se lokilego le se se sego sa loka. 14Dijo tše di tiilego ke tša batho ba bagolo, ba ba šetšego ba ithutile ka go itlwaetša go kgethologanya botse le bobe.

6

61A re tlogeleng thuto ye go thongwago ka yona ge go rutwa molaetša wa Kriste, re feteleng pele go rutwa tša Sekriste ka botlalo. A re se boeletšeng tša mathomong, mola re furalela mediro ye e se nago mohola re dumela go Modimo; 2tša mola re rutwa mabapi le dikolobetšo6:2 “dikolobetšo” Lentšu le le ka no ba le era go hlapiša, goba go hlatswa. le go bea batho diatla, le tša tsogo ya ba ba hwilego, le tša kahlolo ya go ya go ile. 3A re gateleng pele, gomme seo ke se re tlago se dira ge eba e le thato ya Modimo.

4Gobane ge motho a kile a bonegelwa ke seetša sa Modimo, a kwa bose bja mpho ya legodimong, a fiwa Moya wo Mokgethwa bjalo ka ba bangwe, 5ge a kile a lemoga gore lentšu la Modimo le lokile, a ba a kwa maatla a mehla ye e tlago, 6mme le ge go le bjalo a no kgeloga, ga go kgonege gore a boele a itshole, gobane yena mong o ipolaya ka go bapola Morwa wa Modimo gape sefapanong, a mo goboša.

7Modimo o šegofatša mobu wo o nwago meetse a pula ye e atišago go o nela, wo o medišetšago bao ba o lemago dibjalo tše di ba holago. 8

6:8
Gen. 3:17-18
Fela ge o ka mediša meetlwa le ditshehlo, o ka se hole ka selo; o šetše o le kgauswi le go rogakwa ke Modimo, gomme o tla fetša ka go tšhungwa.

9Fela ge ke realo, baratiwa, ke tloga ke tseba gore le šegofaditšwe ka tše kaone tše di le išago phologong. 10Modimo ga a kgetholle motho. A ka se lebale mediro ya lena le go mo rata ga lena ge le be le thuša badumedikalena mme le bjale le sa ba thuša. 11Se re se dumago kudu ke gore mongwe le mongwe wa lena a bontšhe mafolofolo a mabjalo go fihlela mafelelong, gore tše le di holofelago di tle di phethagale. 12Ga re rate ge le lapa, re rata ge le eba bjalo ka ba ba dumelago go Modimo mme ba kgotlelela, ka go dira bjalo ba hwetša tše Modimo a di holofeditšego badumedi.

Se Modimo a se holofeditšego a ka se tsoge a se hlanamišitše

13Modimo mola a holofetša Abrahama o ikanne gore o tla phetha se a mo holofeditšego sona. Ka ge go se yo mongwe yo a mo fetago, o ile a ikana ka yena mong 14

6:14
Gen. 22:16-17
a re: “Ke ikana gore ke tla go šegofatša kudu ka go fa ditlogolo tše dintši.” 15Abrahama a se fele pelo, ka gona Modimo a mo fa tše a mo holofeditšego tšona. 16Gape ge motho a ikana o ikana ka yo a mo fetago, gomme kano yeo e fediše kgang yohle, e nape e be gona go tiiša taba. 17Bao Modimo a bego a tlilo ba fa se a ba holofeditšego sona o ratile go ba hlalošetša gabotse gore a ka se tsoge a hlaname; taba yeo a e tiiša ka go ikana. 18Ka gona, tšeo ke taba tše pedi tše di ka se hlanamišwego, tšeo go tšona Modimo a ka se bolelego maaka. Gomme rena re tšhabetšego go yena re kgothatšega kudu go itshwarelela ka se re se holofelago. 19
6:19
Lef. 16:2
Kholofelo ye ke bjona boithekgo bjo bo tiilego bja maphelo a rena, mme e putla seširo ya tsenelela ka Felo mo Gokgethwakgethwa. 20
6:20
Pes. 110:4
Ke mo Jesu a re etilego pele a yo tsena gona gore a re hole, yena yo e lego Moprista yo Mogolo go ya go ile wa boprista bja go swana le bja Melkitsedeke.

7

Moprista Melkitsedeke

71

7:1-2
Gen. 14:17-20
Melkitsedeke yo e be e le kgoši ya Saleme, ebile e le moprista wa Modimo Yogodimodimo. E kile ya re ge Abrahama a boa ntweng yeo go yona a bego a fentše dikgoši, Melkitsedeke a mo gahlanetša, a mo šegofatša, 2gomme Abrahama a mo loba ka karolo ya lesome ya tšohle tše a bego a di thopile. Taba ya mathomo ye re ka e bolelago, Melkitsedeke ke go re “Kgoši ya Toka”, e be ebile e le kgoši ya Saleme, ke go re “Kgoši ya Khutšo”. 3Ga go tsebje tatagwe le mmagwe goba borakgolokhukhu ba gagwe; matswalo a gagwe le lehu la gagwe le tšona ga di tsebje, eupša ke moprista wa go ya go ile, bjalo ka Morwa wa Modimo.

4Bjale ge, bonang gore e be e le yo mogolo bjang mo Abrahama, rakgolokhukhu wa rena a ilego a mo loba ka karolo ya lesome ya tše a bego a di thopilwe ntweng. 5

7:5
Num. 18:21
Le ditlogolo tša Lefi tšeo e lego baprista di laelwa ke molao wa Moshe go ntšhiša setšhaba sa Israele, e lego batho ba gabobona, karolo ya lesome, etšwe batho bao ba gabobona le bona e le ditlogolo tša Abrahama. 6Melkitsedeke, le ge e be e se setlogolo sa Lefi, o ntšhišitše Abrahama karolo ya lesome mme a mo šegofatša, yena yo a bego a filwe dikholofetšo tša Modimo. 7Etse go pepeneng gore mošegofatši o feta mošegofatšwa. 8Ge e le baprista ba ba amogelago karolo ya lesome ke batho ba ba hwago, kganthe mabapi le Melkitsedeke karolo ya lesome e amogelwa ke yo Mangwalo a Makgethwa a rego ke yo a sa hwego. 9Le gona re ka no re mola Abrahama a ntšha karolo ya lesome, Lefi, yo ditlogolo tša gagwe di amogelago karolo ya lesome, le yena ke setšha a ntšhitše. 10Gobane ke setšha a be a be a le gona ka madi a rakgolokhukhu wa gagwe, Abrahama, yola wa go gahlanetšwa ke Melkitsedeke.

11Setšhaba sa Israele ge se fiwa melao ya Moshe e be e le go ya ka melao ya boprista bja Balefi. Gomme ge eba motho o be a kgona go se be le bosodi go ya ka boprista bja Balefi, na go ka be go ile gwa nyakega gore go tle moprista wa mohuta wo mongwe, wa go bewa bjalo ka Melkitsedeke, e sego Arone? 12Gobane ge boprista bo fetolwa, le molao o swanetše go fetolwa. 13Morena wa rena, yena yo go bolelwago ka yena mo tabeng tše, e be e le wa kgoro e šele, gomme ga go yo mongwe wa kgoro ya gabo yo a kilego a dira dihlabelo aletareng. 14Go tsebega gabotse gore yena e be e le wa kgoro ya Juda, gomme Moshe ga se a ka a bolela ka kgoro ye ge a be a bolela ka baprista.

Moprista wa go swana le Melkitsedeke

15Taba ye re bego re bolela ka yona ye bjale e bonala gabotse, gagolo ge re elelwa gore go tlile moprista yo mongwe, yena e le wa boprista bja go swana le bja Melkitsedeke. 16Ga se a bewa moprista ka go tswalelwa bopristeng, eupša o beilwe ka maatla a bophelo bja gagwe bjo bo sa felego. 17

7:17
Pes. 110:4
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “O tla ba moprista wa go ya go ile wa boprista bja go swana le bja Melkitsedeke.” 18Ka gona, molao wola wa kgale o phumotšwe, ka gobane o be o fokola mme o se na mohola. 19Molao wola wa Moshe o be o sa kgone go lokafatša selo. Eupša bjale re filwe se sekaone se re se holofelago sa go re batametša go Modimo.

20Jesu o beilwe moprista ka keno ya Modimo. Balefi bona ba be ba bewa baprista ka ntle le keno ye. 21

7:21
Pes. 110:4
Eupša Jesu yena o beilwe moprista ka keno mola Modimo a mmotša a re:

“Morena o ikanne gomme a ka se hlaname;

o rile: ‘O moprista go ya go ile.’ ”

22Seo ke sona se se dirago gore Jesu a tiišetše gore go tla phethagala kgwerano ye kaone.

23Ntle le moo, baprista bale ba Balefi e bile ba bantši ka ge ba be ba ehwa, gomme ba sa kgone go tšwela pele le modiro wa bona. 24Ge e le Jesu, boprista bja gagwe ga bo fetele go yo mongwe, ka gobane yena o phelela sa ruri. 25Ke ka lebaka leo bao ba tlago go Modimo ka yena a kgonago go ba phološetša sa ruri, gobane o phela go ya go ile, gore a ba rapelele go Modimo.

26Moprista yo Mogolo yo a ka re kgonago ke yo e lego yo mokgethwa, yo a se nago sebe goba bosodi, yo a arogantšwego le badiradibe, gape a rotošeditšwego ka godimodimo ga leratadima. 27

7:27
Lef. 9:7
Ga se a swanela, bjalo ka Baprista bale ba bangwe ba bagolo, gore ka mehla a dire dihlabelo tša go tloša dibe tša gagwe, a be a dire le tša go tloša dibe tša setšhaba. O dirile sehlabelo se tee gatee a se direla sa ruri mola yena mong a itira sehlabelo. 28Molao wa Mošhe o bea batho Baprista ba Bagolo, etšwe ba na le mafokodi; eupša ka morago ga ge molao o šetše o beilwe, Modimo o dirile Morwagwe yo a lokafaleditšwego sa ruri Moprista yo Mogolo ka keno.