Sepedi 2000 (NSO00)
2

Bogolo bja phološo

21Ka gona go nyakega gore tše re di kwelego re di hlokomele le go feta, re se kgeloge. 2Gobane melao ya Moshe yela barongwa ba e filego borakgolokhukhu ba rena e be e le ya go ba tlema, gomme yo a bego a sa e latele goba a sa e phethe, o be a otlwa ka mo go mo swanelago. 3Bjale re ka phonyokga bjang ge re sa hlokomele phološo ye kaaka? Morena ka boyena ke yena wa mathomo wa go bega taba ye, gomme ba ba mo kwelego ba tiišitše gore ke nnete. 4Le Modimo o ba hlatsetše ka go dira mehlolo le dimakatšo tša mehutahuta le ka go abela batho dimpho tša Moya wo Mokgethwa ka mo a ratago ka gona.

Yo a re phološago

5Ga se barongwa bao Modimo a ba beilego babuši ba lefase le lefsa la ka moso le re bolelago ka lona. 6

2:6-8
Pes. 8:4-6
Mothotsoko o boletše felwanatsoko ka Mangwalong a Makgethwa a re:

“Motho ke eng,

ge o bile o mo gopola,

motho wa nama, ge o bile o mo šetša?

7O mo hlaeditše ga lebakanyana a se swane le barongwa;

o mo godišitše ka letago le tlhompho,

8wa mo dira molaodi wa tšohle.”

Go thwe Modimo o dirile motho molaodi wa tšohle; ke go re wa selo se sengwe le se sengwe. Fela ga re bone motho a šetše a laola dilo tšohle. 9Eupša yo re mmonago a hlaeditšwe ga lebakanyana a se be morongwa ke Jesu, e le gore a tle a hwele bohle ka kgaugelo ya Modimo. Bjale re mmona a kgabišitšwe ka letago le tlhompho ka lebaka la lehu le a le hwilego. 10Dilo ka moka di phelela Modimo yo e lego yena Mohlodi wa tšohle. Gomme go be go lebane gore Modimo a kgontšhe Jesu ka go hlokofatšwa ga gagwe gore a phološe batho, gore ba bantši ba tle ba be letagong le yena e le bana ba Modimo. Gobane Jesu ke Mophološi wa bona.

11Yo a kgethetšego Modimo batho mmogo le bona batho bao a ba kgethilego Tatagobona ke o tee. Ke ka lebaka leo Jesu a sa lewego ke dihlong ge a ba bitša banababo. 12

2:12
Pes. 22:22
O re go Modimo:

“Ke tla botša banabešo bowena bja gago;

ke tla go reta ke na le phuthego.”

13
2:13
Jes. 8:17-18
Gapegape o re: “Ke tla tshepha Modimo.” A ba a re: “Ke nna yo le bana bao Modimo a mphilego bona.”

14Ka ge bana ba e le batho ba nama, Jesu le yena e bile motho wa nama bjalo ka bona, gore ka lehu la gagwe a tle a fenye molaolalehu, e lego Sathane, 15gomme ka go dira bjalo a phološa ba e bilego makgoba bophelong bjohle bja bona, ka lebaka la ge ba boifa lehu. 16

2:16
Jes. 41:8-9
Gobane go pepeneneng gore ba a ba thušago ga se barongwa. O thuša ditlogolo tša Abrahama. 17Ka gona go be go lebane gore a swane le banababo ka tšohle, gore e tle e be Moprista wa bona yo Mogolo wa kgaugelo le yo a botegelago go hlankela Modimo, gore a tle a boelanye batho le Modimo ka lebaka la dibe tša bona. 18Gomme bjale a ka thuša ba ba lekwago, ka ge le yena a ile a lekwa ka go hlokofatšwa.

3

Jesu o feta Moshe

31Badumedikanna ba bakgethwa ba le biditšwego ke Modimo gotee le nna, gopolang ka Jesu, Moapostola le Moprista yo Mogolo wa tumelo ye re ipegago yona. 2

3:2
Num. 12:7
O ile a botegela Modimo yo a bego a mo kgethile, boka Moshe ge a ile a botegela modiro wa gagwe ka lapeng la Modimo. 3Mohlodi wa lapa o hlompšha go feta lona lapa. Ka yona tsela yeo Jesu le yena o lebanwe ke tlhompho ye kgolo go feta Moshe. 4Lapa le lengwe le le lengwe le na le mohlodi wa lona, gomme Modimo ke yena Mohlodi wa dilo tšohle. 5Moshe o be a botega e le mohlanka wa lapa la Modimo, gomme modiro wa gagwe e le go porofeta tše di bego di tlilo bolelwa ke Modimo ka moso. 6Kriste yena o botegetše Modimo e le Morwa wa go buša lapa la gagwe. Rena, ge eba re na le sebete ebile re holofela re tiišitše, gona re ba lapa la gagwe.

Khutšo ya setšhaba sa Modimo

7

3:7-11
Pes. 95:7-11
Ka gona, bjalo ka ge Moya wo Mokgethwa a bolela:

“Lehono ge le ekwa lentšu la Modimo

8le se ke la ngangabala bjalo ka borakgolokhukhu ba lena mola ba gwabela Modimo,

bjalo ka mohla wola ba mo leka lešokeng.

9Fao ke mo ba kilego ba ntlhohla

dipolelo ba nteka,

le ge ba be ba bone tše ke ba diretšego tšona

10mengwageng ye masome a mane.

Ke ka lebaka le ke ilego ka galefela morafe woo ka re:

‘Ka mehla ga ba mpotegele.

Ba gana go phetha ditaelo tša ka.’

11Ka gona ka ikana ke galefile ka re:

‘Ba ka se tsoge ba tsene nageng ye ke bego ke ile go ba khutšiša go yona.’ ”

12Badumedikanna, le hlokomeleng gore mo go lena go se be le wa pelo ye mpe ya go gana go dumela, mo a kago ba a furalela Modimo yo a phelago. 13Sa lena e be go kgothatšana tšatši le lengwe le le lengwe ge le ekwa lentšu leo la go re “Lehono”, gore go se be le yo a hlalefetšwago ke sebe a ngangabala. 14Gobane re fetogile ba ba nago le kabelo le Kriste go tša gagwe ge fela re ka tiišetša go yo fihla mafelelong kholofelong ye re bilego le yona mathomong.

15

3:15
Pes. 95:7-8
Ke ka lebaka leo Mangwalo a Makgethwa a rego:

“Lehono ge le ekwa lentšu la Modimo le se ke la ngangabala

bjalo ka borakgolokhukhu ba lena mola ba gwabela Modimo.”

16

3:16-18
Num. 14:1-35
Etse ke bafe ba ba rilego go kwa Modimo a bolela ba mo gwabela? Ga ke re ke bohle bale ba go hudušwa ke Moshe Egepeta? 17Modimo yena o ile a galefela bafe mengwaga ye masome a mane? Ga ke re ke ba ba bego ba dirile dibe, bao ditopo tša bona di ilego tša rapalatšwa lešokeng? 18Ke bafe bao Modimo a bego a ikana go bona, a re ba ka se tsene nageng ye a bego a tla ba khutšiša go yona? Ga ke re ke bona bale ba go se mo theeletše? 19Ka gona, re a bona gore ba ile ba palelwa ke go tsena ka lebaka la go se dumele ga bona.

4

41Ka ge kholofetšo yela ya Modimo ya go re re tla tsena makhutšong e sa le gona, a re hlokomeleng gore go se be le o tee wa lena wa go palelwa ke go tsena makhutšong ao. 2Re begetšwe Taba ye Botse ya Modimo go no swana le bona. Fela bona ba rile go kwa molaetša woo wa Modimo wa se ba hole ka selo, ka gobane e rile ge ba o kwa ba se o amogele ka tumelo. 3

4:3
Pes. 95:11
Rena re dumelago re tsena makhutšong ao Modimo a boletšego ka ona a re:

“Ke ikanne ke galefile ka re:

‘Ba ka se tsoge ba tsene nageng ye ke bego ke ile go ba khutšiša go yona!’ ”

A realo etšwe modiro wa gagwe a be a šetše a o phethile go tloga tlholegong ya lefase. 4
4:4
Gen. 2:2
Gobane mogongwenyana Mangwalo a Makgethwa a bolela mabapi le letšatši la bošupa a re: “Ka letšatši la bošupa Modimo a khutša a feditše go dira mediro ka moka ya gagwe.” 5
4:5
Pes. 95:11
Yona taba ye e sa bolelwa le ka temaneng ye re šetšego re e ngwadile mo go thwego: “Ba ka se tsoge ba tsene nageng ye ke bego ke ile go ba khutšiša go yona.” 6Go na le ba bangwe ba ba tlago tsena makhutšong ao. Bale ba go botšwa Taba ye Botse pele ga se ba tsena, ka gobane ba be ba sa theeletše Modimo. 7
4:7
Pes. 95:7-8
Ka lebaka leo Modimo o bea letšatši le lengwe le a rego ke “Lehono”. Ge go fetile nako ye telele a tla a bolela ka lona ka Dafida ka temaneng ye re šetšego re e ngwadile a re:

“Lehono ge le ekwa lentšu la Modimo le se ke la ngangabala.”

8

4:8
Doit. 31:7
Josh. 22:4
Ge Joshua a ka be a be a ile a iša setšhaba makhutšong, ka morago Modimo a ka be a se a bolela ka letšatši le lengwe. 9Ge go le bjalo, setšhaba sa Modimo se sa na le letšatši la go khutša, go no swana le Modimo mola a khutša ka letšatši la bošupa. 10
4:10
Gen. 2:2
Gobane yo a tsenego makhutšong ao Modimo a re holofeditšego ona, o khutša a phethile modiro wa gagwe go etša Modimo mola a khutša a phethile wa gagwe modiro. 11Ka gona, a re ikokoropeleng go tsena makhutšong ao, gore go se be le yo mongwe yo a palelwago go etša bona ka ge ba be ba sa theeletše Modimo.

12Lentšu la Modimo le a phela, le mafolofolo ebile le bogale go feta tšhoša ya magale a mabedi. Le sega go hlaphola la ba la kgaoganya pelo le moya, la kgaoganya le malokologo le moko. Le fetleka dikakanyo le menagano ya ka pelong. 13Ga go sebopiwa se se širegelago Modimo; tšohle di a mo utologela tša ba pepeneneng. Ke yena yo re swanetšego go ikarabela go yena.

Jesu, Moprista yo Mogolo

14A re kgomareleng tumelo ye re e amogetšego, gobane re na le Moprista yo Mogolo, yena Jesu, Morwa wa Modimo, yo a ilego gonagona kua go lego Modimo. 15Moprista wa rena yo Mogolo ga se wa go se re kwele bohloko mafokoding a rena. Ke yo a ilego a lekwa ka tšohle bjalo ka rena, eupša yena a se dire sebe. 16Ka gona a re batameleng Modimo ka sebete setulong sa gagwe sa bogoši moo a gaugelago batho, gore a re šokele, a re gaugele, a re thuše ge re nyaka thušo.