Sepedi 2000 (NSO00)
1

Modimo o bolela le rena ka Morwagwe

11Mehleng ya kgale Modimo o boletše le borakgololokhukhu ba rena gantši le ka mekgwa ye mentši ka baprofeta, 2ya re mehleng yeno ya mafelelo re phelago go yona a tla a bolela le rena ka Morwagwe. Ke yena yo a hlodilego legohle ka yena, yo a mmeilego mojalefa wa tšohle. 3Go yena go bonala letago la Modimo, ke yena seswantšho sa nnete sa sebele sa Modimo, gomme o lota tšohle ka lentšu la gagwe le maatla. Ge a phethile modiro wa go hlatswa batho dibe, o ile a yo dula legodimong madulong a bogoši kgauswi le Modimo Kgoši.

4Morwa wa Modimo o godišitšwe go feta barongwa, go swana le lona leina le a le filwego ge le feta a bona. 5

1:5
Pes. 2:7
2 Sam. 7:14
1 Dikr. 17:13
Etse Modimo ga se a ka a botša yo mongwe wa barongwa a re:

“O Morwa wa ka,

lehono ke go tswetše.”

Le bona barongwa Modimo ga se a ka a bolela ka yo mongwe wa bona a re:

“Ke tla ba Tatagwe,

gomme yena e tla ba Morwa wa ka.”

6
1:6
Doit. 32:43
Mohla a tliša Motswalwanoši wa gagwe lefaseng o tla boeletša1:6 “Mohla ... boeletša” goba “Mola a tliša Motswalwanoši wa gagwe o boeleditše” a re:

“Barongwa bohle ba Modimo ba mo khunamele.”

7
1:7
Pes. 104:4
Ge e le mabapi le barongwa Modimo o rile:

“Modimo o dira barongwa ba gagwe diphefo;

bahlanka ba gagwe o ba dira dikgabo tša mollo.”

8
1:8-9
Pes. 45:6-7
Fela mabapi le Morwagwe o rile:

“Modimo, bogoši bja gago ke bja go ya go ile;

o buša setšhaba sa gago1:8 “sa gago” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “sa gagwe”. ka toka.

9O be o rata toka, o hloile bobe.

Ke ka lebaka leo Modimo,

yena Modimo wa gago,

a tloditšego wena,

e sego bagwera ba gago,

a go bea kgoši ka lethabo le legolo.”

10
1:10-12
Pes. 102:25-27
A ba a re:

“Wena, Morena,

mathomong o hlodile lefase,

wa bopa magodimo ka diatla tša gago.

11Dilo tšeo di tla timelela,

fela wena o tla šala;

tšohle di tla hlagala bjalo ka seaparo.

12O tla di phutha bjalo ka kobo,

gomme di tla šatoga bjalo ka seaparo.

Eupša wena ga o fetoge,

le bophelo bja gago ga bo fele.”

13
1:13
Pes. 110:1
Modimo ga se a ka a botša yo mongwe wa barongwa a re:

“Dula mo letsogong la ka la go ja ke be ke tle ke go fenyetše manaba a gago.”

14Na barongwa ka moka ga se meoya ye e hlankelago Modimo, mme yena a e romago go yo thuša ba ba tlago phološwa?

2

Bogolo bja phološo

21Ka gona go nyakega gore tše re di kwelego re di hlokomele le go feta, re se kgeloge. 2Gobane melao ya Moshe yela barongwa ba e filego borakgolokhukhu ba rena e be e le ya go ba tlema, gomme yo a bego a sa e latele goba a sa e phethe, o be a otlwa ka mo go mo swanelago. 3Bjale re ka phonyokga bjang ge re sa hlokomele phološo ye kaaka? Morena ka boyena ke yena wa mathomo wa go bega taba ye, gomme ba ba mo kwelego ba tiišitše gore ke nnete. 4Le Modimo o ba hlatsetše ka go dira mehlolo le dimakatšo tša mehutahuta le ka go abela batho dimpho tša Moya wo Mokgethwa ka mo a ratago ka gona.

Yo a re phološago

5Ga se barongwa bao Modimo a ba beilego babuši ba lefase le lefsa la ka moso le re bolelago ka lona. 6

2:6-8
Pes. 8:4-6
Mothotsoko o boletše felwanatsoko ka Mangwalong a Makgethwa a re:

“Motho ke eng,

ge o bile o mo gopola,

motho wa nama, ge o bile o mo šetša?

7O mo hlaeditše ga lebakanyana a se swane le barongwa;

o mo godišitše ka letago le tlhompho,

8wa mo dira molaodi wa tšohle.”

Go thwe Modimo o dirile motho molaodi wa tšohle; ke go re wa selo se sengwe le se sengwe. Fela ga re bone motho a šetše a laola dilo tšohle. 9Eupša yo re mmonago a hlaeditšwe ga lebakanyana a se be morongwa ke Jesu, e le gore a tle a hwele bohle ka kgaugelo ya Modimo. Bjale re mmona a kgabišitšwe ka letago le tlhompho ka lebaka la lehu le a le hwilego. 10Dilo ka moka di phelela Modimo yo e lego yena Mohlodi wa tšohle. Gomme go be go lebane gore Modimo a kgontšhe Jesu ka go hlokofatšwa ga gagwe gore a phološe batho, gore ba bantši ba tle ba be letagong le yena e le bana ba Modimo. Gobane Jesu ke Mophološi wa bona.

11Yo a kgethetšego Modimo batho mmogo le bona batho bao a ba kgethilego Tatagobona ke o tee. Ke ka lebaka leo Jesu a sa lewego ke dihlong ge a ba bitša banababo. 12

2:12
Pes. 22:22
O re go Modimo:

“Ke tla botša banabešo bowena bja gago;

ke tla go reta ke na le phuthego.”

13
2:13
Jes. 8:17-18
Gapegape o re: “Ke tla tshepha Modimo.” A ba a re: “Ke nna yo le bana bao Modimo a mphilego bona.”

14Ka ge bana ba e le batho ba nama, Jesu le yena e bile motho wa nama bjalo ka bona, gore ka lehu la gagwe a tle a fenye molaolalehu, e lego Sathane, 15gomme ka go dira bjalo a phološa ba e bilego makgoba bophelong bjohle bja bona, ka lebaka la ge ba boifa lehu. 16

2:16
Jes. 41:8-9
Gobane go pepeneneng gore ba a ba thušago ga se barongwa. O thuša ditlogolo tša Abrahama. 17Ka gona go be go lebane gore a swane le banababo ka tšohle, gore e tle e be Moprista wa bona yo Mogolo wa kgaugelo le yo a botegelago go hlankela Modimo, gore a tle a boelanye batho le Modimo ka lebaka la dibe tša bona. 18Gomme bjale a ka thuša ba ba lekwago, ka ge le yena a ile a lekwa ka go hlokofatšwa.

3

Jesu o feta Moshe

31Badumedikanna ba bakgethwa ba le biditšwego ke Modimo gotee le nna, gopolang ka Jesu, Moapostola le Moprista yo Mogolo wa tumelo ye re ipegago yona. 2

3:2
Num. 12:7
O ile a botegela Modimo yo a bego a mo kgethile, boka Moshe ge a ile a botegela modiro wa gagwe ka lapeng la Modimo. 3Mohlodi wa lapa o hlompšha go feta lona lapa. Ka yona tsela yeo Jesu le yena o lebanwe ke tlhompho ye kgolo go feta Moshe. 4Lapa le lengwe le le lengwe le na le mohlodi wa lona, gomme Modimo ke yena Mohlodi wa dilo tšohle. 5Moshe o be a botega e le mohlanka wa lapa la Modimo, gomme modiro wa gagwe e le go porofeta tše di bego di tlilo bolelwa ke Modimo ka moso. 6Kriste yena o botegetše Modimo e le Morwa wa go buša lapa la gagwe. Rena, ge eba re na le sebete ebile re holofela re tiišitše, gona re ba lapa la gagwe.

Khutšo ya setšhaba sa Modimo

7

3:7-11
Pes. 95:7-11
Ka gona, bjalo ka ge Moya wo Mokgethwa a bolela:

“Lehono ge le ekwa lentšu la Modimo

8le se ke la ngangabala bjalo ka borakgolokhukhu ba lena mola ba gwabela Modimo,

bjalo ka mohla wola ba mo leka lešokeng.

9Fao ke mo ba kilego ba ntlhohla

dipolelo ba nteka,

le ge ba be ba bone tše ke ba diretšego tšona

10mengwageng ye masome a mane.

Ke ka lebaka le ke ilego ka galefela morafe woo ka re:

‘Ka mehla ga ba mpotegele.

Ba gana go phetha ditaelo tša ka.’

11Ka gona ka ikana ke galefile ka re:

‘Ba ka se tsoge ba tsene nageng ye ke bego ke ile go ba khutšiša go yona.’ ”

12Badumedikanna, le hlokomeleng gore mo go lena go se be le wa pelo ye mpe ya go gana go dumela, mo a kago ba a furalela Modimo yo a phelago. 13Sa lena e be go kgothatšana tšatši le lengwe le le lengwe ge le ekwa lentšu leo la go re “Lehono”, gore go se be le yo a hlalefetšwago ke sebe a ngangabala. 14Gobane re fetogile ba ba nago le kabelo le Kriste go tša gagwe ge fela re ka tiišetša go yo fihla mafelelong kholofelong ye re bilego le yona mathomong.

15

3:15
Pes. 95:7-8
Ke ka lebaka leo Mangwalo a Makgethwa a rego:

“Lehono ge le ekwa lentšu la Modimo le se ke la ngangabala

bjalo ka borakgolokhukhu ba lena mola ba gwabela Modimo.”

16

3:16-18
Num. 14:1-35
Etse ke bafe ba ba rilego go kwa Modimo a bolela ba mo gwabela? Ga ke re ke bohle bale ba go hudušwa ke Moshe Egepeta? 17Modimo yena o ile a galefela bafe mengwaga ye masome a mane? Ga ke re ke ba ba bego ba dirile dibe, bao ditopo tša bona di ilego tša rapalatšwa lešokeng? 18Ke bafe bao Modimo a bego a ikana go bona, a re ba ka se tsene nageng ye a bego a tla ba khutšiša go yona? Ga ke re ke bona bale ba go se mo theeletše? 19Ka gona, re a bona gore ba ile ba palelwa ke go tsena ka lebaka la go se dumele ga bona.