Sepedi 2000 (NSO00)
12

Modimo Tatagorena

121Ge e le rena, re na le lešaba le legolo la dihlatse tša tumelo le le re dikaneditšego. Ka gona, a re roleng tšohle tše di re imelago, le sebe, e lego selo se se re tanyago gabonolo, gore re tle re kgone go kgotlelela go kata mokato wo re swanetšego go o kata wo. 2A re duleng re lebeletše Jesu, yo tumelo ya rena go Modimo e re tlelago ka yena, yo a bilego a tiišetša tumelo yeo. Sefapano ga se sa ka sa mo palediša go phetha maikemišetšo a gagwe. Ebile, ka lebaka la lethabo le a bego a le lebeletše, o ile a se lewe ke dihlong tša go hwela sefapanong, gomme bjale o dutše madulong a bogoši kgauswi le Modimo Kgoši.

3Le fele le mo gopola, yena yo a ilego a kgotlelela mola a lwantšhwa ke badiradibe, gore le se felelwe ke tshepho goba la nolega moko. 4Gobane ge le katana le sebe ga se la ka la katana wa go ba kotsing ya go bolawa. 5

12:5-6
Jobo 5:17
Diema 3:11-12
Le lebetše širešire mantšu ale a Modimo a go le kgothatša bjalo ka bana ba gagwe a go re:

“Ngwanaka, o ele Modimo hloko ge a go kgala,

le gona o se nolege moko ge a go sola.

6Gobane Modimo o kgala yo a mo ratago,

ebile o otla yo mongwe le yo mongwe

yo a rego ke morwa wa gagwe.”

7Tše le hlokofatšwago ka tšona le di kgotlelele e le tša go le kgala; ditlhokofatšo tša lena di bontšha gore Modimo o le bona le le barwa ba gagwe. Kgane o gona ngwana yo a sa kego a kgalwa ke tatagwe? 8Ge eba ga le kgalwe bjalo ka bana ka moka, gona ga le bana ba gagwe tiitii, le bana ba serethe. 9Ge botatagorena ba mo lefaseng ba re kgala mme re ba hlompha, Tate, Mothopo wa bophelo ka moka, yena re ka nama ra se mo hlomphe le go feta mme ra phela? 10Botatagorena ba mo lefaseng ba ile ba re kgala sebakanyana go ya ka mo ba bego ba bona go lebane, eupša Modimo yena o re kgala gore re holege, gore re hwetše kabelo mo bokgethweng bja gagwe. 11Ka mehla ge motho a kgalwa go bonala nke ga a kwe bose, o kwa bohloko nakwana yeo. Fela e re ge a šetše a rutilwe ka go kgalwa moo, a phele ka go iketla e le moloki.

Go laelwa le go laiwa

12

12:12
Jes. 35:3
Bjale ge, tiišang matsogo a lena a a rephilego le dikhuru tše di rekeselago. 13
12:13
Diema 4:26
Le fele le swere tsela ya nnete, gore yo a fokolago tumelong a se wele ruri, a upše a tielele.

14Le phegeleleng go phedišana le bohle ka khutšo, le lekeng le go phela bophelo bjo bokgethwa, ka gobane ga go yo a tlago bona Morena a sa phele ka mokgwa woo. 15

12:15
Doit. 29:18
Le hlokomele gore go se be le yo a lobago kgaugelo ya Modimo, yo e bago semela sa borokgohlwele se se rego go mela sa tliša mathata, mme sa tšhilafatša ba bantši ka mpholo wa sona. 16
12:16
Gen. 25:29-34
Go se be le yo a febago goba yo a gokwago ke tša lefase, go etša Esau yo a ilego a reka sa go ja ka ditokelo tša gagwe tša ge e le mošemane wa leitšibolo. 17
12:17
Gen. 27:30-40
Gobane le a tseba gore ka morago, mola a nyaka tšhegofatšo ye e mo lebanego, o ile a ganwa, ka ge a be a ka se kgone go dirolla se a bego a se dirile, le ge a lekile ka meokgo.

18

12:18-19
Eks. 19:16-22
20:18-21
Doit. 4:11-12
5:22-27
Lena ga se la tla thabeng ya Sinai ye e tukago mollo wa nnete, ya leswiswi le manyami le ledimo; 19moo go kwagalago mollo wa phala le lentšu la yo a bolelago. Ba ba le kwago ba ile ba kgopela gore le se sa bolela le bona, 20
12:20
Eks. 19:12-13
gobane ba be ba sa kgone go kgotlelela taelo ye e rego: “Ešita le phoofolo ge e ka gata thaba ye e bolawe ka maswika.” 21
12:21
Doit. 9:19
Tše ba di bonego di be di šiiša mo Moshe a ilego a ba a re: “Ke thothomela ka letšhogo!”

22Lena le tlile thabeng ya Sinai le motseng wa Modimo yo a phelago, e lego motseng wa Jerusalema ya legodimong, motseng wo o nago le diketekete tša barongwa. 23Le tlile kopanong ya lethabo ya bašemane ba maitšibolo ba Modimo, bao maina a bona a ngwadilwego legodimong. Le tlile go Modimo yo e lego yena Moahlodi wa batho ka moka, le tlile le go meoya ya batho ba ba lokilego ba ba se nago bosodi. 24

12:24
Gen. 4:10
Le tlile go Jesu yo e lego Mmoelanyi wa batho le Modimo ka kgwerano ye mpsha, le tlile le mading a go foka, a a bolelago tše kaone go feta ale a Abele.

25

12:25
Eks. 20:22
Ka fao, le hlokomele mme le se gane go mo kwa ge a bolela. Ba ba gannego go mo kwa ge a ba fa molaetša mola a le lefaseng ga se ba phonyokga. Bjale rena re ka phonyokga bjang ge re lahla yo a bolelago a le legodimong? 26
12:26
Hag. 2:6
Mehleng yeo lentšu la gagwe le ile la šikinya lefase, eupša bjale o re holofeditše a re: “Ke sa tlilo šikinya lefase la mafelelo, e sego lona fela, eupša le legodimo.” 27Mantšu a a go re “la mafelelo” a šupa gore dilo tše di bopilwego, tše di kago šikinywa, di tla šuthišwa, gore go šale tše di ka se šikinywego.

28Ka gona, re lebogeng ka ge re fiwa mmušo wo o ka se šikinywego, gomme re khunameleng Modimo ka mokgwa wo a kago kgahlega, ka tlhompho le poifo, 29

12:29
Doit. 4:24
gobane ruri Modimo wa rena ke mollo wo o fišago lorelore.

13

Ka mo Mokriste a swanetšego go phela ka gona

131Dulang le ratana ka mo Bakriste ba swanetšego go ratana ka gona. 2

13:2
Gen. 18:1-8
19:1-3
Le hlokomele go amogela baeng, le etše ba bangwe ba ba kilego ba amogela barongwa ba sa tsebe. 3Le gopole ba ba lego kgolegong bjalo ka ge nke le golegilwe le bona. Le gopole ba ba tlaišwago, mme le dire tše nkego le lena le tlaišwa nabo.

4Bohle le hlomphe lenyalo, gomme motho a se ke a otswa, gobane Modimo o tla otla digwebakathobalo le diotswa.

5

13:5
Doit. 31:6,8
Josh. 1:5
Le se ke la ba le marato tšheleteng, le gona le kgotsofale ka se le nago le sona. Gape Modimo o rile: “Nka se tsoge ke le tlogetše, ebile nka se tsoge ke le lahlile.” 6
13:6
Pes. 118:6
Ka gona, a re boleleng re holofetše re re:

“Morena ke mothuši wa ka,

nka se boife selo;

motho wa nama yena a ka ntirang?”

7Gopolang baetapele bale ba lena ba pele, bale ba bego ba le botša molaetša wa Modimo. Gopolang ka mo ba ilego ba phela ka gona go fihlela ba ehwa, gomme le be le tumelo ya go swana le ya bona. 8Jesu Kriste o a swana maabane le lehono le go ya go ile.

9Le se ke la kgelošwa ke dithutwanathutwana di šele. Ke mo gobotse go maatlafatšwa moyeng ka kgaugelo ya Modimo, e sego ka melawana ya dijo, yona e sa holego ka selo bao ba e phethago.

10Re na le aletare yeo baprista ba ba direlago ka Tempeleng ba se nago tokelo ya go ja sehlabelo se se dirwago mo go yona. 11

13:11
Lef. 16:27
Moprista yo Mogolo o tliša madi a diphoofolo ka Tempeleng gore setšhaba se swarelwe dibe; ge e le ditoto tša diphoofolo tšeo tšona di tšhungwa ka ntle ga mešaša. 12Ke ka lebaka leo Jesu le yena a bolailwego ka ntle ga motse, gore a tle a hlatswe setšhaba dibe ka madi a gagwe. 13Ka gona, a re yeng go yena ka kua ntle ga mešaša, re mo rwadiše go gobošwa ga gagwe. 14Gobane mo lefaseng ga re na motse wo o duletšego ruri; wo re o letetšego o se tla. 15Ka ge Jesu a re hwetše, bjale a re duleng re tumiša Modimo, e be sona sehlabelo sa rena sa go dirwa ka melomo ye e begago gore Jesu ke Morena. 16Le se ke la lebala go dira tše di lokilego le go ngwathelana le ba bangwe tše le nago le tšona, ka gobane ke tšona dihlabelo tša lena tše di kgahlago Modimo.

17Le theeletše baetapele ba lena, le ikokobetše go bona, gobane ke bona ba ba le hlokometšego, ka ge e le bona ba swanetšego go tlo ikarabela go tše ba le diretšego tšona. Ge le dira bjalo, ba tla dira modiro wa bona ba thabile, ba sa ngongorege, gobane ge ba ngongorega, seo se ka se le hole ka selo.

18Le re rapelele. Re tloga re sa itshetshengwe, ka ge ka mehla re rata go dira tše di lokilego. 19Ke le kgopela ke tiišitše ke re le rapeleng gore Modimo a mpušetše moo go lena kgauswinyana.

Thapelo ya go phetha

20-21Modimo o tsošitše Morena wa rena, Jesu, bahung, yena e lego Modiša yo Mogolo wa dinku, ka madi a gagwe ao kgwerano ya go ya go ile e tiišitšwego ka ona. Modimo wa khutšo a le fe tšohle tše dibotse tše le di nyakago, gore le tle le phethe thato ya gagwe; nke a re dire se se mo kgahlago ka Jesu Kriste. A Kriste a tumišwe go ya go ile! Amene.

Mantšu a go feleletša

22Banabešo, ke le kgopela gore molaetša wo wa go le kgothatša le o amogele, gobane lengwalo le ke le ngwaletšego lona le ga se gore ke le letelele. 23Tsebang gore ngwanaborena, Timotheose, o lokolotšwe kgolegong. Ge a ka tla ka pela ke tla tla naye ge ke etla go le bona.

24Le dumediše baetapele ba lena ka moka le badumedi bohle. Bana ba borena ba go tšwa Italia ba a le dumediša.

25Nke Modimo a le gaugele ka moka ga lena.