Sepedi 2000 (NSO00)
11

Tumelo

111Tumelo ke bonnete bja tše re holofelago gore di tla hlaga, ke go kgolwa tše re sa di bonego. 2Gobane ke ka tumelo mo batho ba kgale ba bego ba kgahla Modimo.

3

11:3
Gen. 1:1
Pes. 33:6,9
Joh. 1:3
Ke ka yona tumelo ge re kwešiša gore lefase le hlodilwe ke Modimo ka lentšu la gagwe, le gore tše di bonwago di tšweleditšwe ka tše di sa bonwego.

4

11:4
Gen. 4:3-10
Ke tumelo ye e dirišitšego Abele sehlabelo sa go phala sa Kaine. Ka tumelo ya gagwe o ile a kgahla Modimo, Modimo a bontšha gore ke moloki ka go amogela dihlabelo tša gagwe. Abele, le ge a hwile, o sa bolela ka yona tumelo yeo ya gagwe.

5

11:5
Gen. 5:21-24
Enoko, ka ge a be a na le tumelo, o ile a rotošetšwa go Modimo a se a hwa. Go ile gwa se be le yo a mo hwetšago, ka gobane Modimo o be a mo tšere. Mangwalo a Makgethwa a re le pele a tšewa o be a kgahlile Modimo. 6Gape ge motho a se na tumelo a ka se kgahle Modimo, gobane yo a tlago go Modimo o swanetše go ba le tumelo ya go re Modimo o gona, le go re o putsa ba ba mo nyakago.

7

11:7
Gen. 6:13-22
Ke ka tumelo mo Noa a ilego a phetha taelo ya Modimo ka boikokobetšo ge Modimo a mo sebotša mabapi le dilo tše a bego a sešo a di bona. A aga leselawatle la go phološa ba lapa la gagwe. Ka tumelo yeo ya gagwe lefase le ile la tšwiwa, eupša Noa yena a kgahla Modimo ka lebaka la ge a dumela go yena.

8

11:8
Gen. 12:1-5
Ke tumelo ye e dirilego gore Abrahama a se gane mola Modimo a mo laya gore a ye nageng ye a bego a mo tshephišitše yona. A tloga nageng ya gabo a sa tsebe mo a yago gona. 9
11:9
Gen. 35:27
Ke tumelo ye e dirilego gore a phele e le mofaladi nageng ye Modimo a bego a mo tshephišitše yona. A dula ka mešašeng bjalo ka Isaka le Jakobo, bao le bona Modimo a ilego a ba holofetša se a bego a se holofeditše Abrahama. 10Gobane Abrahama o be a hlolosetše motse wa metheo ya sekgonkgothela, motse wo o akantšwego ke Modimo wa ba wa agwa ke yena.

11

11:11
Gen. 18:11-14
21:2
Ke tumelo ye e ilego ya kgontšha Abrahama go tswala ngwana, le ge a be a šetše a tšofetše mme le yena Sara e le moopa,11:11 “Ke tumelo ... moopa” goba “Ke tumelo ye e ilego ya kgontšha Sara go tswala ngwana, le ge a be a šetše a tšofetše mme e le moopa” ka gobane o be a dumela gore Modimo o tla phetha se a mo holofeditšego sona. 12
11:12
Gen. 15:5
22:17
32:12
Le ge Abrahama e be e le setšha a hwile, go monna o tee yoo go tšwile ditlogolo tše dintšintši bjalo ka dinaledi tša leratadima, bjalo ka dithorwana tše di sa balwego tša lešabašaba lebopong la lewatle.

13

11:13
Gen. 23:4
1 Dikr. 29:15
Pes. 39:12
Batho bao ka moka ba hwile ba na le tumelo, ba sešo ba amogela tše Modimo a bego a ba holofeditše tšona, eupša ba di bonetše bokgole mme ba di thabela, ba ipega gore ke bona bašele le bafaladi mo lefaseng. 14Ba ba bolelago bjalo ba bontšha gabotse gore ba nyaka ya gabobona naga. 15Ge ba ka be ba be ba gopola naga ye ba bego ba tlogile go yona, ba ka be ba bile le sebaka sa go boela go yona. 16Kganthe se ba bego ba se hlolosetše ke naga ya gabobona ye kaone, e lego ya legodimong. Ka gona Modimo ga a lewe ke dihlong go bitšwa Modimo wa bona, gobane o ba agetše motse.

17-18

11:17
Gen. 22:1-14
11:18
Gen. 21:12
Se se nyakilego go diriša Abrahama sehlabelo ka Isaka, morwagwe, mola Modimo a mo leka, ke yona tumelo. Abrahama yo a bego a holofeditšwe ke Modimo mola a re: “Ke ka Isaka mo o tlago ba le ditlogolo tše ke go holofeditšego tšona,” o ile a ikemišetša go dira sehlabelo ka yena motswalwanoši yoo wa gagwe. 19Abrahama ka pelong o ile a re: “Gape Modimo a ka kgona go tsoša motho bahung” – ebile re ka re ke setšha Abrahama a tsošeditšwe Isaka bahung.

20

11:20
Gen. 27:27-29,39-40
Ke tumelo ye e ilego ya dira gore Isaka a šegofatše Jakobo le Esau gore tša ka moso di tle di ba sepelele gabotse.

21

11:21
Gen. 47:31
48:1-20
Ke tumelo ye e ilego ya dira gore Jakobo a šegofatše barwa ba Josefa ka babedi mola a felela. A rapela Modimo a ithekgile ka lehlotlo la gagwe.

22

11:22
Gen. 50:24-25
Eks. 13:19
Ke tumelo ye e ilego ya dira gore Josefa, mola a ehwa, a bolele ka go huduga ga Baisraele Egepeta, a laela le gore go dirwe eng ka setopo sa gagwe.

23

11:23
Eks. 1:22
2:2
Ke tumelo ye e ilego ya dira gore batswadi ba Moshe ba mo khutiše dikgwedi tše tharo ge a seno tswalwa. Ba be ba bona gore ke yo mobotse, ba sa boife taelo ya kgoši.

24

11:24
Eks. 2:10-12
Ke tumelo ye e ilego ya dira gore Moshe ge a godile a gane go bitšwa morwa wa morwedi wa kgoši. 25O ile a ikgethela go tlaišwa le setšhaba sa Modimo go na le gore a ipshine ga lebakanyana ka sebe. 26A bona go tlaišetšwa Mesia go phala mahumo ohle a Egepeta kudu, ka ge a be a lebeletše moputso wa ka moso.

27Ke tumelo ye e ilego ya dira gore Moshe a tloge Egepeta a sa boife bogale bja kgoši. A falela go phetha taelo ya Modimo mo nkego o bona Modimo yo a sa bonagalego. 28

11:28
Eks. 12:21-30
Ke tumelo ye e ilego ya mo dira gore a hlome Paseka mme a laela gore madi a šašetšwe mabating, gore Morongwammolai a se tlo bolaya bašemane ba maitšibolo ba Baisraele.

29

11:29
Eks. 14:21-31
Ke tumelo ye e ilego ya kgontšha Baisraele go tshela Lewatlekhubedu mo nkego ba tshela mo go omilego; Baegepeta bona ge ba leka go tshela ba betwa ke meetse.

30

11:30
Josh. 6:12-21
Ke tumelo ye e ilego ya dira gore merako ya Jeriko e kgerege ge Baisraele ba seno e dikologa matšatši a a šupago. 31
11:31
Josh. 2:1-21
6:22-25
Ke tumelo ye e ilego ya dira gore Rahaba, mosadi yola wa segwebakathobalo, a se bolawe le batho bale ba go se theeletše Modimo, gobane o ile a amogela dihlodi tša Baisraele ka ga gagwe.

32

11:32
Baahl. 6:11 – 8:32; 4:6 – 5:31; 13:2 – 16:31; 11:1 – 12:7; 1 Sam. 16:1 – 1 Dikg. 2:11; 1 Sam. 1:1 – 25:1
Go hlwa go iša pele ka tše dingwe go thušang? Gape ge nka re ke le botša ka tša Gideone, Barake, Simsone, Jefta, Dafida, Samuele, le baprofeta, nako e ka ba ya mphelela. 33
11:33
Dan. 6:2-28
Ka lebaka la tumelo ya bona ba be ba elwa le magoši ba a fenya. Ba be ba dira tše di lokilego, gomme Modimo a ba putsa ka mo a holofeditšego ka gona. Ba tlema ditau melomo, 34
11:34
Dan. 3:1-30
ba tima mello ye e gaketšego, ba phonyokga go bolawa ka tšhoša. Ba be ba fokola, fela ba tia maatla; e be e le bagale ntweng gomme ba fenya madira a bašele. 35
11:35
1 Dikg. 17:17-24
2 Dikg. 4:25-37
Basadi, ka lebaka la tumelo ya bona, ba be ba tsošetšwa batho ba bobona ba ba hwilego.

Ba bangwe ba bolawa ka sehlogo, ba gana go lokollwa, e le gore ba tle ba tsošetšwe go phela bophelo bjo bokaone. 36

11:36
1 Dikg. 22:26-27
2 Dikr. 18:25-26
Jer. 20:2
37:15
38:6
Ba bangwe ba be ba tlaišwa ka go kwerwa le go bethwa ka dikgati, mola ba bangwe ba kgokwa ba išwa kgolegong. 37
11:37
2 Dikr. 24:21
Ba bolawa ka maswika, ba ripša ka bogare, ba bolawa ka tšhoša. Ba sepela ba apere mekgopha ya dinku le ya dipudi – ba diila, ba tlaišwa mme ba swarwa gampe. 38Lefase le be le se la ba swanela. Ba be ba ebela le mašoka le dithaba, ba phela ka maweng le ka meleteng.

39Bona bao ka moka le ge ba be ba kgahla Modimo ka tumelo ya bona, tše Modimo a bego a ba holofeditše tšona ga se ba di hwetša, 40ka gobane yena o be a ikemišeditše go re direla se sekaone. Se a bego a ikemišeditše sona ke gore ba be se yena a nyakago gore ba be sona, ba na le rena.

12

Modimo Tatagorena

121Ge e le rena, re na le lešaba le legolo la dihlatse tša tumelo le le re dikaneditšego. Ka gona, a re roleng tšohle tše di re imelago, le sebe, e lego selo se se re tanyago gabonolo, gore re tle re kgone go kgotlelela go kata mokato wo re swanetšego go o kata wo. 2A re duleng re lebeletše Jesu, yo tumelo ya rena go Modimo e re tlelago ka yena, yo a bilego a tiišetša tumelo yeo. Sefapano ga se sa ka sa mo palediša go phetha maikemišetšo a gagwe. Ebile, ka lebaka la lethabo le a bego a le lebeletše, o ile a se lewe ke dihlong tša go hwela sefapanong, gomme bjale o dutše madulong a bogoši kgauswi le Modimo Kgoši.

3Le fele le mo gopola, yena yo a ilego a kgotlelela mola a lwantšhwa ke badiradibe, gore le se felelwe ke tshepho goba la nolega moko. 4Gobane ge le katana le sebe ga se la ka la katana wa go ba kotsing ya go bolawa. 5

12:5-6
Jobo 5:17
Diema 3:11-12
Le lebetše širešire mantšu ale a Modimo a go le kgothatša bjalo ka bana ba gagwe a go re:

“Ngwanaka, o ele Modimo hloko ge a go kgala,

le gona o se nolege moko ge a go sola.

6Gobane Modimo o kgala yo a mo ratago,

ebile o otla yo mongwe le yo mongwe

yo a rego ke morwa wa gagwe.”

7Tše le hlokofatšwago ka tšona le di kgotlelele e le tša go le kgala; ditlhokofatšo tša lena di bontšha gore Modimo o le bona le le barwa ba gagwe. Kgane o gona ngwana yo a sa kego a kgalwa ke tatagwe? 8Ge eba ga le kgalwe bjalo ka bana ka moka, gona ga le bana ba gagwe tiitii, le bana ba serethe. 9Ge botatagorena ba mo lefaseng ba re kgala mme re ba hlompha, Tate, Mothopo wa bophelo ka moka, yena re ka nama ra se mo hlomphe le go feta mme ra phela? 10Botatagorena ba mo lefaseng ba ile ba re kgala sebakanyana go ya ka mo ba bego ba bona go lebane, eupša Modimo yena o re kgala gore re holege, gore re hwetše kabelo mo bokgethweng bja gagwe. 11Ka mehla ge motho a kgalwa go bonala nke ga a kwe bose, o kwa bohloko nakwana yeo. Fela e re ge a šetše a rutilwe ka go kgalwa moo, a phele ka go iketla e le moloki.

Go laelwa le go laiwa

12

12:12
Jes. 35:3
Bjale ge, tiišang matsogo a lena a a rephilego le dikhuru tše di rekeselago. 13
12:13
Diema 4:26
Le fele le swere tsela ya nnete, gore yo a fokolago tumelong a se wele ruri, a upše a tielele.

14Le phegeleleng go phedišana le bohle ka khutšo, le lekeng le go phela bophelo bjo bokgethwa, ka gobane ga go yo a tlago bona Morena a sa phele ka mokgwa woo. 15

12:15
Doit. 29:18
Le hlokomele gore go se be le yo a lobago kgaugelo ya Modimo, yo e bago semela sa borokgohlwele se se rego go mela sa tliša mathata, mme sa tšhilafatša ba bantši ka mpholo wa sona. 16
12:16
Gen. 25:29-34
Go se be le yo a febago goba yo a gokwago ke tša lefase, go etša Esau yo a ilego a reka sa go ja ka ditokelo tša gagwe tša ge e le mošemane wa leitšibolo. 17
12:17
Gen. 27:30-40
Gobane le a tseba gore ka morago, mola a nyaka tšhegofatšo ye e mo lebanego, o ile a ganwa, ka ge a be a ka se kgone go dirolla se a bego a se dirile, le ge a lekile ka meokgo.

18

12:18-19
Eks. 19:16-22
20:18-21
Doit. 4:11-12
5:22-27
Lena ga se la tla thabeng ya Sinai ye e tukago mollo wa nnete, ya leswiswi le manyami le ledimo; 19moo go kwagalago mollo wa phala le lentšu la yo a bolelago. Ba ba le kwago ba ile ba kgopela gore le se sa bolela le bona, 20
12:20
Eks. 19:12-13
gobane ba be ba sa kgone go kgotlelela taelo ye e rego: “Ešita le phoofolo ge e ka gata thaba ye e bolawe ka maswika.” 21
12:21
Doit. 9:19
Tše ba di bonego di be di šiiša mo Moshe a ilego a ba a re: “Ke thothomela ka letšhogo!”

22Lena le tlile thabeng ya Sinai le motseng wa Modimo yo a phelago, e lego motseng wa Jerusalema ya legodimong, motseng wo o nago le diketekete tša barongwa. 23Le tlile kopanong ya lethabo ya bašemane ba maitšibolo ba Modimo, bao maina a bona a ngwadilwego legodimong. Le tlile go Modimo yo e lego yena Moahlodi wa batho ka moka, le tlile le go meoya ya batho ba ba lokilego ba ba se nago bosodi. 24

12:24
Gen. 4:10
Le tlile go Jesu yo e lego Mmoelanyi wa batho le Modimo ka kgwerano ye mpsha, le tlile le mading a go foka, a a bolelago tše kaone go feta ale a Abele.

25

12:25
Eks. 20:22
Ka fao, le hlokomele mme le se gane go mo kwa ge a bolela. Ba ba gannego go mo kwa ge a ba fa molaetša mola a le lefaseng ga se ba phonyokga. Bjale rena re ka phonyokga bjang ge re lahla yo a bolelago a le legodimong? 26
12:26
Hag. 2:6
Mehleng yeo lentšu la gagwe le ile la šikinya lefase, eupša bjale o re holofeditše a re: “Ke sa tlilo šikinya lefase la mafelelo, e sego lona fela, eupša le legodimo.” 27Mantšu a a go re “la mafelelo” a šupa gore dilo tše di bopilwego, tše di kago šikinywa, di tla šuthišwa, gore go šale tše di ka se šikinywego.

28Ka gona, re lebogeng ka ge re fiwa mmušo wo o ka se šikinywego, gomme re khunameleng Modimo ka mokgwa wo a kago kgahlega, ka tlhompho le poifo, 29

12:29
Doit. 4:24
gobane ruri Modimo wa rena ke mollo wo o fišago lorelore.

13

Ka mo Mokriste a swanetšego go phela ka gona

131Dulang le ratana ka mo Bakriste ba swanetšego go ratana ka gona. 2

13:2
Gen. 18:1-8
19:1-3
Le hlokomele go amogela baeng, le etše ba bangwe ba ba kilego ba amogela barongwa ba sa tsebe. 3Le gopole ba ba lego kgolegong bjalo ka ge nke le golegilwe le bona. Le gopole ba ba tlaišwago, mme le dire tše nkego le lena le tlaišwa nabo.

4Bohle le hlomphe lenyalo, gomme motho a se ke a otswa, gobane Modimo o tla otla digwebakathobalo le diotswa.

5

13:5
Doit. 31:6,8
Josh. 1:5
Le se ke la ba le marato tšheleteng, le gona le kgotsofale ka se le nago le sona. Gape Modimo o rile: “Nka se tsoge ke le tlogetše, ebile nka se tsoge ke le lahlile.” 6
13:6
Pes. 118:6
Ka gona, a re boleleng re holofetše re re:

“Morena ke mothuši wa ka,

nka se boife selo;

motho wa nama yena a ka ntirang?”

7Gopolang baetapele bale ba lena ba pele, bale ba bego ba le botša molaetša wa Modimo. Gopolang ka mo ba ilego ba phela ka gona go fihlela ba ehwa, gomme le be le tumelo ya go swana le ya bona. 8Jesu Kriste o a swana maabane le lehono le go ya go ile.

9Le se ke la kgelošwa ke dithutwanathutwana di šele. Ke mo gobotse go maatlafatšwa moyeng ka kgaugelo ya Modimo, e sego ka melawana ya dijo, yona e sa holego ka selo bao ba e phethago.

10Re na le aletare yeo baprista ba ba direlago ka Tempeleng ba se nago tokelo ya go ja sehlabelo se se dirwago mo go yona. 11

13:11
Lef. 16:27
Moprista yo Mogolo o tliša madi a diphoofolo ka Tempeleng gore setšhaba se swarelwe dibe; ge e le ditoto tša diphoofolo tšeo tšona di tšhungwa ka ntle ga mešaša. 12Ke ka lebaka leo Jesu le yena a bolailwego ka ntle ga motse, gore a tle a hlatswe setšhaba dibe ka madi a gagwe. 13Ka gona, a re yeng go yena ka kua ntle ga mešaša, re mo rwadiše go gobošwa ga gagwe. 14Gobane mo lefaseng ga re na motse wo o duletšego ruri; wo re o letetšego o se tla. 15Ka ge Jesu a re hwetše, bjale a re duleng re tumiša Modimo, e be sona sehlabelo sa rena sa go dirwa ka melomo ye e begago gore Jesu ke Morena. 16Le se ke la lebala go dira tše di lokilego le go ngwathelana le ba bangwe tše le nago le tšona, ka gobane ke tšona dihlabelo tša lena tše di kgahlago Modimo.

17Le theeletše baetapele ba lena, le ikokobetše go bona, gobane ke bona ba ba le hlokometšego, ka ge e le bona ba swanetšego go tlo ikarabela go tše ba le diretšego tšona. Ge le dira bjalo, ba tla dira modiro wa bona ba thabile, ba sa ngongorege, gobane ge ba ngongorega, seo se ka se le hole ka selo.

18Le re rapelele. Re tloga re sa itshetshengwe, ka ge ka mehla re rata go dira tše di lokilego. 19Ke le kgopela ke tiišitše ke re le rapeleng gore Modimo a mpušetše moo go lena kgauswinyana.

Thapelo ya go phetha

20-21Modimo o tsošitše Morena wa rena, Jesu, bahung, yena e lego Modiša yo Mogolo wa dinku, ka madi a gagwe ao kgwerano ya go ya go ile e tiišitšwego ka ona. Modimo wa khutšo a le fe tšohle tše dibotse tše le di nyakago, gore le tle le phethe thato ya gagwe; nke a re dire se se mo kgahlago ka Jesu Kriste. A Kriste a tumišwe go ya go ile! Amene.

Mantšu a go feleletša

22Banabešo, ke le kgopela gore molaetša wo wa go le kgothatša le o amogele, gobane lengwalo le ke le ngwaletšego lona le ga se gore ke le letelele. 23Tsebang gore ngwanaborena, Timotheose, o lokolotšwe kgolegong. Ge a ka tla ka pela ke tla tla naye ge ke etla go le bona.

24Le dumediše baetapele ba lena ka moka le badumedi bohle. Bana ba borena ba go tšwa Italia ba a le dumediša.

25Nke Modimo a le gaugele ka moka ga lena.