Sepedi 2000 (NSO00)
11

Tumelo

111Tumelo ke bonnete bja tše re holofelago gore di tla hlaga, ke go kgolwa tše re sa di bonego. 2Gobane ke ka tumelo mo batho ba kgale ba bego ba kgahla Modimo.

3

11:3
Gen. 1:1
Pes. 33:6,9
Joh. 1:3
Ke ka yona tumelo ge re kwešiša gore lefase le hlodilwe ke Modimo ka lentšu la gagwe, le gore tše di bonwago di tšweleditšwe ka tše di sa bonwego.

4

11:4
Gen. 4:3-10
Ke tumelo ye e dirišitšego Abele sehlabelo sa go phala sa Kaine. Ka tumelo ya gagwe o ile a kgahla Modimo, Modimo a bontšha gore ke moloki ka go amogela dihlabelo tša gagwe. Abele, le ge a hwile, o sa bolela ka yona tumelo yeo ya gagwe.

5

11:5
Gen. 5:21-24
Enoko, ka ge a be a na le tumelo, o ile a rotošetšwa go Modimo a se a hwa. Go ile gwa se be le yo a mo hwetšago, ka gobane Modimo o be a mo tšere. Mangwalo a Makgethwa a re le pele a tšewa o be a kgahlile Modimo. 6Gape ge motho a se na tumelo a ka se kgahle Modimo, gobane yo a tlago go Modimo o swanetše go ba le tumelo ya go re Modimo o gona, le go re o putsa ba ba mo nyakago.

7

11:7
Gen. 6:13-22
Ke ka tumelo mo Noa a ilego a phetha taelo ya Modimo ka boikokobetšo ge Modimo a mo sebotša mabapi le dilo tše a bego a sešo a di bona. A aga leselawatle la go phološa ba lapa la gagwe. Ka tumelo yeo ya gagwe lefase le ile la tšwiwa, eupša Noa yena a kgahla Modimo ka lebaka la ge a dumela go yena.

8

11:8
Gen. 12:1-5
Ke tumelo ye e dirilego gore Abrahama a se gane mola Modimo a mo laya gore a ye nageng ye a bego a mo tshephišitše yona. A tloga nageng ya gabo a sa tsebe mo a yago gona. 9
11:9
Gen. 35:27
Ke tumelo ye e dirilego gore a phele e le mofaladi nageng ye Modimo a bego a mo tshephišitše yona. A dula ka mešašeng bjalo ka Isaka le Jakobo, bao le bona Modimo a ilego a ba holofetša se a bego a se holofeditše Abrahama. 10Gobane Abrahama o be a hlolosetše motse wa metheo ya sekgonkgothela, motse wo o akantšwego ke Modimo wa ba wa agwa ke yena.

11

11:11
Gen. 18:11-14
21:2
Ke tumelo ye e ilego ya kgontšha Abrahama go tswala ngwana, le ge a be a šetše a tšofetše mme le yena Sara e le moopa,11:11 “Ke tumelo ... moopa” goba “Ke tumelo ye e ilego ya kgontšha Sara go tswala ngwana, le ge a be a šetše a tšofetše mme e le moopa” ka gobane o be a dumela gore Modimo o tla phetha se a mo holofeditšego sona. 12
11:12
Gen. 15:5
22:17
32:12
Le ge Abrahama e be e le setšha a hwile, go monna o tee yoo go tšwile ditlogolo tše dintšintši bjalo ka dinaledi tša leratadima, bjalo ka dithorwana tše di sa balwego tša lešabašaba lebopong la lewatle.

13

11:13
Gen. 23:4
1 Dikr. 29:15
Pes. 39:12
Batho bao ka moka ba hwile ba na le tumelo, ba sešo ba amogela tše Modimo a bego a ba holofeditše tšona, eupša ba di bonetše bokgole mme ba di thabela, ba ipega gore ke bona bašele le bafaladi mo lefaseng. 14Ba ba bolelago bjalo ba bontšha gabotse gore ba nyaka ya gabobona naga. 15Ge ba ka be ba be ba gopola naga ye ba bego ba tlogile go yona, ba ka be ba bile le sebaka sa go boela go yona. 16Kganthe se ba bego ba se hlolosetše ke naga ya gabobona ye kaone, e lego ya legodimong. Ka gona Modimo ga a lewe ke dihlong go bitšwa Modimo wa bona, gobane o ba agetše motse.

17-18

11:17
Gen. 22:1-14
11:18
Gen. 21:12
Se se nyakilego go diriša Abrahama sehlabelo ka Isaka, morwagwe, mola Modimo a mo leka, ke yona tumelo. Abrahama yo a bego a holofeditšwe ke Modimo mola a re: “Ke ka Isaka mo o tlago ba le ditlogolo tše ke go holofeditšego tšona,” o ile a ikemišetša go dira sehlabelo ka yena motswalwanoši yoo wa gagwe. 19Abrahama ka pelong o ile a re: “Gape Modimo a ka kgona go tsoša motho bahung” – ebile re ka re ke setšha Abrahama a tsošeditšwe Isaka bahung.

20

11:20
Gen. 27:27-29,39-40
Ke tumelo ye e ilego ya dira gore Isaka a šegofatše Jakobo le Esau gore tša ka moso di tle di ba sepelele gabotse.

21

11:21
Gen. 47:31
48:1-20
Ke tumelo ye e ilego ya dira gore Jakobo a šegofatše barwa ba Josefa ka babedi mola a felela. A rapela Modimo a ithekgile ka lehlotlo la gagwe.

22

11:22
Gen. 50:24-25
Eks. 13:19
Ke tumelo ye e ilego ya dira gore Josefa, mola a ehwa, a bolele ka go huduga ga Baisraele Egepeta, a laela le gore go dirwe eng ka setopo sa gagwe.

23

11:23
Eks. 1:22
2:2
Ke tumelo ye e ilego ya dira gore batswadi ba Moshe ba mo khutiše dikgwedi tše tharo ge a seno tswalwa. Ba be ba bona gore ke yo mobotse, ba sa boife taelo ya kgoši.

24

11:24
Eks. 2:10-12
Ke tumelo ye e ilego ya dira gore Moshe ge a godile a gane go bitšwa morwa wa morwedi wa kgoši. 25O ile a ikgethela go tlaišwa le setšhaba sa Modimo go na le gore a ipshine ga lebakanyana ka sebe. 26A bona go tlaišetšwa Mesia go phala mahumo ohle a Egepeta kudu, ka ge a be a lebeletše moputso wa ka moso.

27Ke tumelo ye e ilego ya dira gore Moshe a tloge Egepeta a sa boife bogale bja kgoši. A falela go phetha taelo ya Modimo mo nkego o bona Modimo yo a sa bonagalego. 28

11:28
Eks. 12:21-30
Ke tumelo ye e ilego ya mo dira gore a hlome Paseka mme a laela gore madi a šašetšwe mabating, gore Morongwammolai a se tlo bolaya bašemane ba maitšibolo ba Baisraele.

29

11:29
Eks. 14:21-31
Ke tumelo ye e ilego ya kgontšha Baisraele go tshela Lewatlekhubedu mo nkego ba tshela mo go omilego; Baegepeta bona ge ba leka go tshela ba betwa ke meetse.

30

11:30
Josh. 6:12-21
Ke tumelo ye e ilego ya dira gore merako ya Jeriko e kgerege ge Baisraele ba seno e dikologa matšatši a a šupago. 31
11:31
Josh. 2:1-21
6:22-25
Ke tumelo ye e ilego ya dira gore Rahaba, mosadi yola wa segwebakathobalo, a se bolawe le batho bale ba go se theeletše Modimo, gobane o ile a amogela dihlodi tša Baisraele ka ga gagwe.

32

11:32
Baahl. 6:11 – 8:32; 4:6 – 5:31; 13:2 – 16:31; 11:1 – 12:7; 1 Sam. 16:1 – 1 Dikg. 2:11; 1 Sam. 1:1 – 25:1
Go hlwa go iša pele ka tše dingwe go thušang? Gape ge nka re ke le botša ka tša Gideone, Barake, Simsone, Jefta, Dafida, Samuele, le baprofeta, nako e ka ba ya mphelela. 33
11:33
Dan. 6:2-28
Ka lebaka la tumelo ya bona ba be ba elwa le magoši ba a fenya. Ba be ba dira tše di lokilego, gomme Modimo a ba putsa ka mo a holofeditšego ka gona. Ba tlema ditau melomo, 34
11:34
Dan. 3:1-30
ba tima mello ye e gaketšego, ba phonyokga go bolawa ka tšhoša. Ba be ba fokola, fela ba tia maatla; e be e le bagale ntweng gomme ba fenya madira a bašele. 35
11:35
1 Dikg. 17:17-24
2 Dikg. 4:25-37
Basadi, ka lebaka la tumelo ya bona, ba be ba tsošetšwa batho ba bobona ba ba hwilego.

Ba bangwe ba bolawa ka sehlogo, ba gana go lokollwa, e le gore ba tle ba tsošetšwe go phela bophelo bjo bokaone. 36

11:36
1 Dikg. 22:26-27
2 Dikr. 18:25-26
Jer. 20:2
37:15
38:6
Ba bangwe ba be ba tlaišwa ka go kwerwa le go bethwa ka dikgati, mola ba bangwe ba kgokwa ba išwa kgolegong. 37
11:37
2 Dikr. 24:21
Ba bolawa ka maswika, ba ripša ka bogare, ba bolawa ka tšhoša. Ba sepela ba apere mekgopha ya dinku le ya dipudi – ba diila, ba tlaišwa mme ba swarwa gampe. 38Lefase le be le se la ba swanela. Ba be ba ebela le mašoka le dithaba, ba phela ka maweng le ka meleteng.

39Bona bao ka moka le ge ba be ba kgahla Modimo ka tumelo ya bona, tše Modimo a bego a ba holofeditše tšona ga se ba di hwetša, 40ka gobane yena o be a ikemišeditše go re direla se sekaone. Se a bego a ikemišeditše sona ke gore ba be se yena a nyakago gore ba be sona, ba na le rena.