Sepedi 2000 (NSO00)
8

Go fela ga lefula

81Modimo o ile a gopola Noa le diruiwa tšohle le diphoofolo tšohle tša lešoka tše di bego di na le yena ka leselawatleng; a fokiša phefo, mme meetse a thoma go ya fase. 2Methopo ya lewatle ka fase ga lefase le dithibo tša mafula a legodimo tša tswalelwa. Pula ya khula, 3mme meetse a ya fase ka gonnyane ka gonnyane matšatši a 150. 4Ka letšatši la lesome le metšo ye e šupago la kgwedi ya bošupa leselawatle la rokama thabeng ye nngwe molokolokong wa dithaba tša Ararate. 5Meetse a fela a eya fase, mme ka letšatši la pele la kgwedi ya lesome dintlha tša dithaba tša bonala.

6Ka morago ga matšatši a masome a mane Noa a bula lefasetere 7gomme a ntšha legokobu. Lona le ile la se ke la boa, eupša la fofafofa gohle go fihlela meetse a gopela sa ruri. 8Ge go le bjalo, Noa a roma leeba go yo bona ge e ka ba meetse a ile fase, 9fela ka ge meetse a be a sa khupeditše lefase ka moka, leeba le ile la hloka moo le ka kotamago gona. Le ile la boela ka leselawatleng, mme Noa a obeletša letsogo a le swara a le tsenya ka gare ga lona. 10A letela gape matšatši a mangwe a a šupago, a tsebo roma leeba lela gape. 11Le ile la boela go yena mantšiboa le momile letlakala le lefsa la mohlware. Ka gona Noa a tseba gore meetse a ile fase. 12Ka morago ga fao a letela matšatši a mangwe a a šupago, a tsebo roma leeba lela gapegape; ka lekga le le ile la se ke la boa.

13Ge Noa a na le mengwaga ye 601, ka letšatši la pele la kgwedi ya mathomo, meetse a gopa. Noa a šuthiša tlhaka ya leselawatle, a lebelela ka gohle mme a bona lefase le thoma go oma. 14Ka letšatši la masome a mabedi le metšo ye e šupago la kgwedi ya bobedi ke ge lefase le omile.

15Modimo a re go Noa: 16“Tšwaa ka leselawatleng le mosadi le barwa ba gago le basadi ba bona. 17O ntšhe le dinonyana le diphoofolo le digagabi ka moka gore di tle di ate di tlale lefase ka moka.” 18Ka gona Noa a tšwa ka leselawatleng le mosadi le barwa ba gagwe le basadi ba bona. 19Diphoofolo le digagabi le dinonyana ka moka tša tšwa ka leselawatleng ka dihlophanahlophana go ya ka mehuta ya tšona.

Noa o dira sehlabelo

20Noa a agela Morena aletare; a tšea e tee ya mohuta wo mongwe le wo mongwe wa diphoofolo le dinonyana tše di hlwekilego mme a di tšhuma moo aletareng ya ba sehlabelo sa go tšhungwa ka moka. 21Monkgo wa sehlabelo seo wa thabiša Morena mme ka pelong a re: “Nka se tsoge ke rogakile lefase gape ka lebaka la seo motho a se dirago, ke tseba gore go tloga bofseng megopolo ya gagwe ke ye mebe. Nka se tsoge ke fedišitše diphedi ka moka gape. 22Ge lefase le sa le gona go tla ba le nako ya go bjala le nako ya go buna. Ka mehla go tla ba le go tonya le go fiša, selemo le marega, mosegare le bošego.”

9

Kgwerano ya Modimo le Noa

91

9:1
Gen. 1:28
Modimo a šegofatša Noa le barwa ba gagwe mme a re go bona: “Le beng le bana ba bantši gore ditlogolo tša lena di tle di phele gohle lefaseng. 2Diphoofolo le dinonyana le digagabi le dihlapi ka moka di tla phela di le boifa. Ka moka di bewa diatleng tša lena. 3Bjale le ka di ja, la ja le ditala; ke le fa tšona ka moka gore e be dijo tša lena. 4
9:4
Lef. 7:26-27
17:10-14
19:26
Doit. 12:16,23
15:23
Selo se tee se le sego la swanela go se ja ke nama ye e nago le madi; ke le iletša yona ka lebaka la gore bophelo bo mading. 5Yo a bolayago motho ke tla mo otla. Phoofolo efe le efe ye e bolayago motho ke tla e otla. 6
9:6
Eks. 20:13
Gen. 1:26
Yo a bolayago motho le yena o tla bolawa ke batho, ka gore motho o dirilwe gore a swane le Modimo.

7

9:7
Gen. 1:28
“Fela lena, le be le bana ba bantši gore ditlogolo tša lena di tle di phele gohle lefaseng.”

8Modimo a re go Noa le barwa ba gagwe: 9“Bjale ke dira kgwerano ya ka le lena le ditlogolo tša lena 10le diphedi tšohle tša lefase tše di bego di na le lena – dinonyana, le diruiwa, le diphoofolo tšohle tša lešoka – se sengwe le se sengwe seo se tšwilego ka leselawatleng le lena. 11Ke dira kgwerano ya ka le lena ke re: Diphedi ka moka di ka se tsoge di fedišitšwe ka lefula gape; lefula le ka se tsoge le sentše lefase gape. 12Sese sešupo sa kgwerano ye ya neng le neng ye ke e dirago le lena le diphedi ka moka: 13ke molalatladi wa ka wo ke o tsemago marung. E tla ba sešupo sa kgwerano ya ka le lefase. 14Nako le nako ge ke pipa legodimo ka maru mme molalatladi o bonala, 15ke tla gopola kgwerano ya ka le lena le diphoofolo ka moka ya gore lefula le ka se tsoge le fedišitše diphedi ka moka gape. 16Ge molalatladi o le marung ke tla o bona, mme ka gopola kgwerano ya go ya go ile gare ga ka le diphedi ka moka lefaseng. 17Se ke sešupo sa kgwerano ye ke e dirago le diphedi ka moka.”

Noa le barwa ba gagwe

18Barwa ba Noa bao ba tšwilego ka leselawatleng ke Seme le Hamo le Jafeta. Hamo e be e le tatagoKanana. 19Barwa ba ba bararo ba Noa e bile borakgolokhukhu ba batho ka moka lefaseng.

20Noa, yo e bego e le molemi, e bile yena motho wa mathomo wa go bjala merara. 21Ka morago ga ge a nwele beine o ile a tagwa, mme a ithobalela ka mošašeng wa gagwe a apotše. 22Ge Hamo, tatagoKanana, a bona gore tatagwe ga a tšwara, o ile a tšwa a yo botša bomorwarragwe ka babedi. 23Ke moo Seme le Jafeta ba tšerego kobo mme ba e bea magetleng, ba tsena ka mošašeng ba sepela ka sa morago, gomme ba pipa tatabo ka kobo yela; ba itebelediša thoko gore ba se ke ba mmonela. 24Ge Noa a tšwiwa ke beine mme a ekwa gore morwagwe yo monnyane o mo dirile eng, 25a re:

“Kanana a a rogakwe!

E tla ba lekgobakgoba la bomorwarragwe.

26Retang Morena, Modimo wa Seme!

Kanana e tla ba lekgoba la Seme.

27A Modimo a atiše Jafeta;9:27 “Jafeta” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “atafala”.

ditlogolo tša gagwe di phele le batho ba Seme.

Kanana e tla ba lekgoba la Jafeta.”

28Ka morago ga lefula Noa o phetše mengwaga ye 350, 29mme a hlokafala a na le mengwaga ye 950.

10

Ditlogolo tša barwa ba Noa

(1 Dikr. 1:5-23)

101Šedi ditlogolo tša barwa ba Noa, Seme le Hamo le Jafeta. Ba bararo ba ba bile le barwa ka morago ga lefula.

2Barwa ba Jafeta šeba: ke Gomere le Magogo le Madai le Jabane le Tubale le Mesheke le Tirase. Bona e bile borakgolokhukhu ba ditšhaba tšeo di reetšwego maina a bona. 3Ditlogolo tša Gomere e bile setšhaba sa Ashkenase le sa Rifate le sa Togarma. 4Ditlogolo tša Jabane e bile setšhaba sa Elisha le sa Tarshishe10:4 “Tarshishe” ke go re “Spania”. le sa Saeprose le sa Rodose; 5bona e bile borakgolokhukhu ba ditšhaba tše di dulago go ipata le lebopo le dihlakahlakeng. Bao ka moka ke ditlogolo tša Jafeta, mme ba dula melokong le ditšhabeng tša gabobona le dinageng tše di fapanego; sehlopha se sengwe le se sengwe se bolela polelo ya sona.

6Barwa ba Hamo šeba: ke Kushe le Egepeta le Libia le Kanana. Bona e bile borakgolokhukhu ba ditšhaba tšeo di reetšwego maina a bona. 7Ditlogolo tša Kushe e bile setšhaba sa Seba le sa Habila le sa Sabta le sa Rama le sa Sabteka. Ditlogolo tša Rama e bile setšhaba sa Sheba le sa Dedane. 8Kushe o ile a ba le morwa yoo leina la gagwe e bego e le Nimrode. Yena e bile mogale wa mathomo lefaseng. 9E be e le motsomi yo mogolo le mahlong a Morena; ke ka lebaka leo batho ba rego: “Bjalo ka Nimrode o motsomi yo mogolo le mahlong a Morena.”

10Mathomong mmušo wa gagwe o be o akaretša Babele le Ereke le Akade. Naga tše ka moka10:10 “ka moka” Seheberu se re “le Kalene”. di Babilonia. 11Go tloga nageng yeo o ile a ya Asiria, mme fao a aga metse ya Ninibe le Rehobote-Ire le Kelage 12le Resene – motse wo o lego gare ga Ninibe le motse wo mogolo wa Kelage.

13Ditlogolo tša Egepeta e bile batho ba Lidia le Anamo le Lehaba le Naftuage 14le Patruse le Kasluage le Kreta, bao go bona go tšwilego Bafilista.10:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “le Kreta, bao go bona go tšwilego Bafilista.” Seheberu se re “bao go bona go tšwilego Bafilista le Kreta.”

15Barwa ba Kanana šeba: Sidone, wa leitšibolo, le Hete. Bona e bile borakgolokhukhu ba batho bao ba reetšwego maina a bona. 16Kanana gape e bile rakgolokhukhu wa Bajebuse le Baamore le Bagirgashe 17le Bahibe le Baaraki le Basine 18le Baarbade le Batsemare le Bahamate. Dikgoro tše di fapanego tša Bakanana tša ikala. 19Naga ya Bakanana e be e tloga Sidone e leba Gerare go yo fihla Gasa, e leba Sodoma le Gomora le Adma le Tseboime go yo fihla Lesha. 20Tšeo ke ditlogolo tša Hamo tše di dulago melokong le ditšhabeng tša gabotšona le dinageng tša tšona tše di fapanego; sehlopha se sengwe le se sengwe se bolela polelo ya sona.

21Seme, mogolwaJafeta, e bile rakgolokhukhu wa Baheberu ka moka. 22Barwa ba Seme šeba: Elamo le Ashure le Arpakshade le Lude le Aramo. Bona e bile borakgolokhukhu ba ditšhaba tšeo ba reetšwego maina a tšona. 23Ditlogolo tša Aramo e bile setšhaba sa Utse le sa Hule le sa Getere le sa Mashe. 24Arpakshade e bile tatagoShelage, yo e bilego tatagoEbere. 25Ebere o bile le barwa ba babedi: Yo mongwe o ile a bitšwa Pelege,10:25 “Pelege” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “aroganya”. ka gore nakong ya gagwe batho ba lefase ba be ba arogane; yo mongwe yena o ile a bitšwa Jokotane. 26Ditlogolo tša Jokotane e bile setšhaba sa Almodade le sa Shelefo le sa Hatsarmabete le sa Jerage 27le sa Hadoramo le sa Usale le sa Dikla 28le sa Obale le sa Abimaele le sa Sheba 29le sa Ofire le sa Habila le sa Jobabe. Ka moka ga bona ba tšwile go Jokotane. 30Naga yeo ba bego ba dula go yona e be e tloga Mesha e fihla Sefare kua mebotong ya ka bohlabela. 31Tšeo ke ditlogolo tša Seme tše di dulago melokong le ditšhabeng tše di fapanego, le dinageng tše di fapanego. Sehlopha se sengwe le se sengwe se bolela polelo ya sona.

32Ditšhaba tše ka moka ke ditlogolo tša Noa, setšhaba ka setšhaba, go ya ka borakgolokhukhu ba bona bao ba fapanego. Ka morago ga lefula ditšhaba ka moka tša lefase di tšwile barweng ba Noa.