Sepedi 2000 (NSO00)
48

Jakobo o šegofatša Efraime le Manase

481Ka morago ga lebaka Josefa a botšwa gore tatagwe o a babja. Ka gona a tšea barwa ba gagwe ka babedi, Manase le Efraime, a yo bona Jakobo. 2Ge Jakobo a botšwa gore Josefa, morwagwe, o tlile go mmona, a itiiša, a tsoga a dula malaong. 3

48:3-4
Gen. 28:13-14
A re go Josefa: “Modimo Ramaatlaohle o iponagaditše go nna kua Luse, nageng ya Kanana, a ntšhegofatša. 4A re go nna: ‘Ke tla go fa bana ba bantši, mme ditlogolo tša gago e tla ba ditšhaba tše ntši; ke tla fa ditlogolo tša gago naga ye gore ba dule go yona go ya go ile.’ ”

5Jakobo a tšwela pele a re: “Josefa, barwa ba gago ka babedi bao o ba belegetšwego mo Egepeta pele ga ge ke etla mo, ke ba ka; Efraime le Manase ke ba ka bjalo ka Rubene le Simeone. 6Ge o ka ba le barwa ba bangwe gape, e ka se be ba ka; bohwa bjo ba bo hwetšago bo tla tla ka Efraime le Manase. 7

48:7
Gen. 35:16-19
Ke dira se ka lebaka la Ragele, mmago. Ke ile ka nyama kudu ge a hlokafalela nageng ya Kanana, re šetše re batametše Efrata, ge ke boa Mesopotamia. Ke mmolokile fao ka thoko ga tsela ya go ya Efrata.”

Efrata bjale e tsebja ka la Betlelehema.

8Ge Jakobo a bona barwa ba Josefa, a mmotšiša a re: “A bašemanyana ba ke bomang?”

9Josefa a mo fetola a re: “Ba ke bona barwa ba ka bao Modimo a mphilego bona mo Egepeta.”

Jakobo a re: “Ba tliše mo go nna gore ke ba šegofatše.” 10Mahlo a Jakobo a be a šetše a fifala ka lebaka la botšofadi, mme o be a sa bone gabotse. Josefa a tliša bašemanyana bao go yena, mme Jakobo a ba ubarela, a ba atla. 11A re go Josefa: “Ke be ke sa gopole gore ke tla go bona gape, gomme bjale Modimo o ntirile gore ke bone le bana ba gago.” 12Ke moo Josefa a ba tšerego difarong tša Jakobo, a obama pele ga gagwe.

13Josefa a tšea Efraime ka letsogo la gagwe la go ja, a mmea go lebana le la nngele la Jakobo, gomme a tšea Manase ka letsogo la gagwe la nngele, a mmea go lebana le la go ja la Jakobo. 14Eupša Jakobo a putlaganya matsogo a gagwe, gomme a bea letsogo la go ja hlogong ya Efraime, le ge e be e le yo monnyane, mme letsogo la nngele la ba hlogong ya Manase, yo e bego e le yo mogolo. 15Ka gona a šegofatša Josefa a re:

“A Modimo yo borakgolo Abrahama le Isaka ba mo hlanketšego a šegofatše bašemanyana ba!

A Modimo yo a ntlhokometšego bophelong bja ka ka moka

go fihlela letšatši le la lehono a ba šegofatše!

16A morongwa yo a mphološitšego bobeng ka moka a ba šegofatše!

A leina la ka le maina a borakgolo Abrahama le Isaka a dule a le gona ka bona!

A ba be le bana ba bantši le ditlogolo tše ntši!”

17Josefa o ile a tshwenyega ge a bona gore tatagwe o beile letsogo la gagwe la go ja godimo ga hlogo ya Efraime; ka gona a swara letsogo la tatagwe go le tloša hlogong ya Efraime go le iša go ya Manase. 18A re go tatagwe: “E sego ka mokgwa woo, tate. Mošemanyana yo mogolo šo; bea letsogo la gago la go ja hlogong ya gagwe.”

19Tatagwe a gana a re: “Ke a tseba, morwake, ke a tseba. Ditlogolo tša Manase le tšona e tla ba batho ba bantši. Fela moratho wa gagwe e tla ba yo mogolo go mo feta, gomme ditlogolo tša gagwe e tla ba ditšhaba tše kgolo.”

20

48:20
Bah. 11:21
A ba šegofatša ka tšatši leo a re: “Baisraele ba tla šegofatšana ka maina a lena. Ba tla re: ‘A Modimo a go šegofatše bjalo ka ge a šegofaditše Efraime le Manase.’ ” Ka tsela yeo Jakobo a etiša Efraime pele ga Manase.

21Ke moo Jakobo a itšego go Josefa: “O a bona, ke batametše go hwa, fela Modimo o tla ba le wena, gomme o tla go bušetša nageng ya borakgolokhukhu ba gago. 22Shekeme, selete sela sa go nona se ke se tšerego go Baamore ka tšhoša ya ka le bora bja ka, ke e fa wena, e sego bomorwarrago.”

49

Jakobo o šegofatša barwa ba gagwe

491Jakobo o ile a laela gore barwa ba gagwe ba bitšwe, a re: “Mpotapoteng, ke le botše tše di tlago le hlagela ka moso:

2“Kgobokanang mme le theetšeng,

lena barwa ba Jakobo.

Theetšang Israele, tatagolena.

3“Wena, Rubene, leitšibolo la ka,

o maatla a ka,

o thakangwaga ya bonna bja ka,

o moikgodiši le senatla go feta barwa ba ka ka moka.

4O swana le lefula le le falalago,

eupša o ka se be yo mogologolo

ka gobane o robetše le motlabo wa ka,

wa tšhilafatša malao a tatago.

5“Simeone le Lefi ke motho le moratho.

Ditšhoša tša bona ke tša go bolaya batho.

6Nka se be nabo melakeng ya bona,

le dikopanong tša bona nka se ye,

ka gobane ba bolaile batho ba befetšwe,

le dipoo ba di golofaditše ba sa kgathale.

7Pefelo ya bona a e rogakwe,

ka gore ke ye šorošoro,

le bogale bja bona,

ka gobane ke bjo bobebobe.

Ke tla ba gašanya le naga ya Israele ka moka,

ke tla ba šwalalanya gare ga batho ba yona.

8“Juda, wena bongwaneno ba tla go tumiša.

O swara manaba a gago ka melala.

Bomorwarrago ba tla obama pele ga gago.

9

49:9
Num. 24:9
Kut. 5:5
Juda o swana le tau.

O bolaya phoofolo,

a gomele segoleng sa gagwe,

a ikotlolle a patlame.

Ke mang yo a kago mo tshwenya?

10Juda o tla swara molamo wa bogoši.

Ditlogolo tša gagwe di tla buša ka mehla.

Ditšhaba di tla mo tlišetša diloba,49:10 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ditšhaba di tla mo tlišetša diloba” Seheberu ga se kwagale gabotse.

tša mo hlompha.

11O tlema pokolwana ya gagwe morareng,

go wo mokaonekaone wa merara ya gagwe.

O hlatswa diaparo tša gagwe ka beine,

dikobo tša gagwe o di hlatswa ka matutu a diterebe.

12O na le beine ye ntši mo e lego gore

mahlo a gagwe a hubeditšwe ke go nwa beine,

meno a gagwe a šweufaditšwe ke go nwa maswi.49:12 “mahlo ... maswi” goba “mahlo a gagwe a fifetše go feta beine, meno a gagwe a feta maswi ka bošweu”

13“Sebulone o tla dula lebopong la lewatle,

gomme lona e tla ba boemakepe.

Naga ya gagwe e tla fihla Sidone.

14“Isakara o swana le pokolo ya lekhoro ye e phatlamego gare ga mekotla ya sala ya yona.

15O bona gore mo a khuditšego gona go bose,

le gore naga e a mo kgahla.

Ka gona o sekamiša legetla a rwala morwalo;

o gapeletšega go šoma bjalo ka lekgoba.

16“Dane o tla ahlolela batho ba gagwe.

Ba tla swana le dikgoro tše dingwe tša Israele.

17E tla ba noga ka thoko ga tsela,

mokopa kgauswi le tsejana wo o kopago pere tlhakong,

gore monamedi a we ka sa morago.

18“Ke letetše phološo ya gago, Morena.

19“Gade o tla hlaselwa ke lekoko la bahlakodi,

eupša o tla ba rakediša.

20“Nageng ya Asere go tla tšwa dijo tša matsaka.

Yena o tla ba le dijo tše di swanetšego kgoši.

21“Naftali ke phala ye e kitimago e lokologile,

ye e nago le diphalana tše botse.

22“Josefa o swana le mohlare sedibeng,

mohlare wa dienywa wo o ikalago lebotong.49:22 “Josefa ... lebotong.” goba “Josefa o swana le pokolo ya naga mohlakeng, pokolwana ya naga mmotong.”

23Manaba a gagwe a a mo rumola,

a mo hlasela ka mara le mesebe ya bona.

24Eupša yena ge a thuntšha,

bja gagwe bora ga bo foše,

o matšato ka diatleng49:24 “Eupša ... ka diatleng” goba “Eupša mara a bona a ile a thokgaganywa a tswikaganywa, diphaka tša bona tša rathaganywa”

ke maatla a Modimo Yomaatla wa Jakobo,

ke Modiši, Mošireletši wa Israele.

25Ke Modimo wa tatago,

ke yena a go thušago,

ke Ramaatlaohle yo a go šegofatšago ka ditšhegofatšo tša pula ye e tšwago godimo,

le tša meetse a a runyago ka fase ga lefase,

le tša leruo le bana.

26Ditšhegofatšo tša tatago di phala

ditšhegofatšo tša dithaba tša kgalekgale,49:26 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “dithaba tša kgalekgale” Seheberu ga se kwagale gabotse.

le dilo tše di kgahlišago tše di tšwago mebotong ya neng le neng.

A ditšhegofatšo tše di tlele Josefa,

di tlele yoo a kgethilwego go bomorwarragwe.

27“Benjamene o swana le phiri ye e gagolago.

Mosong o hlasela manaba,

mantšiboa o abaganya dithebola.”

28Tšeo ke dikgoro tše lesome le tše pedi tša Israele, gomme seo ke se tatabo a se boletšego ge a šegofatša barwa ba gagwe, mongwe le mongwe a fiwa tšhegofatšo ye e mo swanelago.

Lehu la Jakobo le poloko ya gagwe

29Ke moo Jakobo a laetšego barwa ba gagwe a re: “Bjale ka gore ke kgauswi le go kopana le batho ba gešo ka go hwa, le mpolokeng le botate ka leweng leo le lego tšhemong ya Efrone, Mohete, 30

49:30
Gen. 23:3-20
kua Makapela, ka bohlabela bja Mamre, nageng ya Kanana. Abrahama o rekile lewa leo le tšhemo yeo go Efrone, Mohete, gore e be serapa sa go bolokela bahu. 31
49:31
Gen. 25:9-10
Gen. 35:29
Fao ke mo ba bolokilego Abrahama le mosadi wa gagwe, Sara; fao ke mo ba bolokilego Isaka le mosadi wa gagwe, Rebeka; gomme fao ke mo ke bolokilego Lea. 32Ke ra tšhemo le lewa le le lego go yona tše di rekilwego go Bahete.” 33
49:33
Dit. 7:15
Ge Jakobo a fetša go laela barwa ba gagwe a boetša maoto malaong, gomme a kgaoga.

50

501Josefa a itahlela go tatagwe, a lla, a mo atla sefahlego. 2Ka morago a laela bahlanka ba gagwe ba dingaka gore ba omeletše setopo sa tatagwe. 3Komeletšo yeo e ile ya tšea matšatši a masome a mane, gobane go omeletša setopo go tšea matšatši a makaalo. Ka morago Baegepeta ba mo ilela matšatši a masome a a šupago.

4Ge nako ya go mo ilela e fetile, Josefa a re go bakgomana ba kgoši: “Hle, mpoleleng le kgoši le re: 5

50:5
Gen. 47:29-31
‘Ge tate a batametše go hwa, o ile a nkeniša gore ke mmoloke lebitleng leo a ipetletšego lona kua Kanana. Ka gona hle, ntumelele ke sepele ke yo boloka tate, gomme ka morago ga moo ke tla boa.’ ”

6Kgoši ya fetola ya re: “Sepela o yo boloka tatago, bjalo ka ge o enne.”

7Ka gona Josefa a ya go boloka tatagwe. Bahlankedi ba kgoši ka moka, le bakgomana ba bagolo ba kgoro ya gagwe, le baetapele ka moka ba Egepeta ba ya le Josefa. 8Lapa la gagwe ka moka, le bomorwarragwe, le lapa la tatagwe ba ya naye. Seleteng sa Goshene go ile gwa šala fela bana ba bona ba bannyane le dihuswane le dikgomo. 9Banna ba makoloi le ba ba nametšego dipere ba ya le yena; ya ba sehlopha se segolo kudu.

10Ge ba fihla seboeng kua Atade, ka bohlabela bja noka ya Jordane, ba tsoša sello se segolo, gomme Josefa a dira ditlhobogo matšatši a a šupago. 11Ge badudi ba Kanana ba bona batho bao ba lla kua Atade, ba ile ba re: “Sello sa Baegepeta ke se segolo bjang!” Ke ka lebaka leo felo fao go ilego gwa rewa leina la Abele-Mitsraime.50:11 “Abele-Mitsraime” Leina le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “sello sa Baegepeta”. Lefelo leo le ka bohlabela bja Jordane.

12Ka gona barwa ba Jakobo ba ile ba dira ka moo a bego a ba laetše ka gona; 13

50:13
Dit. 7:16
ba mo iša Kanana, gomme ba mmoloka ka leweng tšhemong ye e lego Makapela, ka bohlabela bja Mamre, yeo Abrahama a bego a e rekile go Efrone, Mohete, gore e be serapa sa go bolokela bahu. 14Ge Josefa a bolokile tatagwe, a boela Egepeta le bomorwarragwe le bohle bao ba bego ba ile polokong le yena.

Josefa o bea bomorwarragwe pelo gape

15Ge bomorwarragoJosefa ba bona gore tatagobona o hlokafetše ba ile ba re: “Re tla dira eng ge eba Josefa o sa re swere ka pelo, gomme o ikemišeditše go itefeletša bobe ka moka bjo re mo dirilego bjona?” 16Ka gona ba romela molaetša go Josefa ba re: “Pele ga ge tatagorena a hlokafala 17o boletše gore re go botše re re: ‘Hle, o lebalele bomorwarrago molato wa bona ka ge ba ile ba go dira gampe.’ Bjale hle, re lebalele phošo ye re e dirilego, rena bahlanka ba Modimo wa tatago.” Josefa a lla ge a botšwa molaetša wo.

18Ke moka bomorwarragwe le bona ba tla ba itahlela fase pele ga gagwe ba re: “Ke rena ba, re makgoba a gago.”

19Eupša Josefa a re go bona: “Le se ke la boifa; nka se ipee maemong a Modimo. 20Le ile la rera go ntira bobe, eupša Modimo a fetoša bobe bjoo botse, gore a tle a dire se re se bonago lehono, e lego go phološwa ga batho ba bantši. 21Le se ke la boifa selo. Ke tla le hlokomela, lena le bana ba lena.” Ka gona a ba kgothatša a ba bea pelo.

Lehu la Josefa

22Josefa o ile a fela a phela Egepeta le ba lapa la tatagwe; o be a na le mengwaga ye lekgolo le ye lesome ge a ehwa. 23O ile a phela, a ba a bona bana ba Efraime le bana ba bona. A amogela bana ba Makire, morwa wa Manase, ya ba ba gagwe. 24A re go bomorwarragwe: “Ke kgauswi le go hwa, eupša Modimo o tla le hlokomela, a le ntšha mo nageng ye a le iša go ye a enetšego Abrahama le Isaka le Jakobo a re o tla ba fa yona.” 25

50:25
Eks. 13:19
Josh. 24:32
Bah. 11:22
Ke moo Josefa a enišitšego barwa ba Jakobo a re: “Nkeneleng gore ge Modimo a le iša nageng yeo, le tla sepela le mašapo a ka.” 26Ka gona Josefa a hlokafala a na le mengwaga ye lekgolo le ye lesome. Ba omeletša setopo sa gagwe Egepeta, gomme ba se bea ka lepokising.