Sepedi 2000 (NSO00)
47

471-2Ka gona Josefa a tšea bomorwarragwe ba bahlano a ya nabo go kgoši. A botša kgoši a re: “Tate le bomorwarre ba tlile ba etšwa Kanana le dihuswane le dikgomo tša bona le tšohle tše e lego tša bona. Bjale ba mo seleteng sa Goshene.” A napa a tsebiša kgoši bomorwarragwe. 3Kgoši a ba botšiša a re: “Mošomo wa lena ke eng?”

Ba mo fetola ba re: “Re badiši, rena bahlanka ba gago, bjalo ka borakgolokhukhu ba rena. 4Re falaletše mo nageng ye ka gobane nageng ya Kanana komelelo ke ye šorošoro mo e lego gore ga go phulo ya mehlape ya rena. Hle, re dumelele go dula seleteng sa Goshene.”

5Kgoši a re go Josefa: “Bjale ka gore tatago le bomorwarrago ba fihlile, 6naga ya Egepeta ke ya bona. A ba dule seleteng sa Goshene, karolong ye kaonekaone ya naga. Gomme ge eba go na le banna ba tsebo ya leruo gare ga bona, o ba bee bahlokomedi ba diruiwa tša ka.”

7Ke moka Josefa a yo tšea Jakobo, tatagwe, a mo tsebiša kgoši. Jakobo a šegofatša kgoši, 8gomme kgoši a mmotšiša a re: “A o na le mengwaga ye mekae?”

9Jakobo a mo fetola a re: “Bophelo bja ka bja go ralala le naga e bile mengwaga ye lekgolo le masome a mararo. Mengwaga yeo e bile ye mennyane ye methata, ga se ya swana le mengwaga ye mentši ya botate ya go ralala ga bona.” 10Jakobo a laela kgoši ka tšhegofatšo, gomme a tloga. 11Ka gona Josefa a dudiša tatagwe le bomorwarragwe nageng ya Egepeta, a ba fa naga mo go kaonekaone kgauswi le motse wa Ramsese, ka moo kgoši a laetšego ka gona. 12Josefa a fa tatagwe le bomorwarragwe le batho ka moka ba lapa la tatagwe dijo, gotee le ba bannyane.

Tlala

13Tlala e be e iphile maatla go se na le dijo nageng ka moka, gomme batho ba Egepeta le ba Kanana ba fokola ka lebaka la yona. 14Ge ba reka mabele Josefa a kgoboketša tšhelete ka moka, a e iša mošate. 15Ge tšhelete ka moka ya Egepeta le Kanana e fedile, Baegepeta ba tla go Josefa ba re: “Re fe dijo! O se ke wa re lesa re ehwa. Tšhelete ya rena e fedile.”

16Josefa a ba fetola a re: “Tlišang diruiwa tša lena; ke tla di tšea ka le fa dijo ge eba tšhelete ya lena e fedile.” 17Ka gona ba tliša diruiwa tša bona go Josefa, gomme a ba fa dijo; a tšea dipere le dihuswane le dikgomo le dipokolo. Ngwaga woo ba reka mabele go yena ka diruiwa tšohle tša bona.

18Ka ngwaga wo o latelago ba tla go yena ba re: “Re ka se go utele, mong wa rena, gore tšhelete ya rena e fedile taa, gomme le diruiwa tša rena di feletše go wena. Ga go seo se šetšego se re ka go neago sona ge e se rena beng le mašemo a rena. 19Se re lese re ehwa, le mašemo a rena a omelela wena o lebeletše. Re reke ka dijo, rena gotee le mašemo a rena. Re tla ba makgoba a kgoši, gomme mašemo a rena ya ba a gagwe. Re fe peu gore re phele re se ke ra hwa, le gore mašemo a rena a se ke a senyega.”

20Josefa a rekela kgoši naga ka moka ya Egepeta. Moegepeta yo mongwe le yo mongwe a gapeletšega go rekiša tšhemo ya gagwe, ka gobane tlala e be e le ye šoro kudu, gomme naga ka moka ya ba ya kgoši. 21Josefa a dira batho ka moka ba naga ya Egepeta makgoba. 22Ke naga ya baprista fela ye a ilego a se ke a e reka. Bona ba ile ba se gapeletšege go rekiša naga ya bona ka gobane kgoši o ile a ba fa kabelo ye ba ka phelago ka yona. 23Josefa a re go batho: “Bonang, bjale ke le rekile gore le be ba kgoši, lena le mašemo a lena. Peu še, le e bjale mašemong a lena. 24Ka nako ya go buna le swanetše go fa kgoši karolo ya bohlano ya tše le di bunnego. Mabele a a šalago le ka a beela peu le dijo tša lena le tša ba malapa a lena.”

25Ba mo fetola ba re: “O re phološitše; o ile wa re lokela, mong wa rena, gomme re tla ba makgoba a kgoši.” 26Ka gona Josefa a beela naga ya Egepeta molao wa go re karolo ya bohlano ya tše di bunnwego ke ya kgoši. Molao wo o sa le gona le lehono. E bile naga ya baprista fela ye e sego ya ka ya ba ya kgoši.

Kgopelo ya mafelelo ya Jakobo

27Baisraele ba ile ba dula Egepeta seleteng sa Goshene; ba iketla gomme ba ba le bana ba bantši. 28Jakobo o dutše Egepeta mengwaga ye lesome le ye e šupago, ka gona o phetše mengwaga ye lekgolo le masome a mane a metšo ye e šupago. 29

47:29-30
Gen. 49:29-32
50:6
Ge nako ya gore a hwe e batamela, a laela gore morwa wa gagwe, Josefa, a bitšwe, gomme a re go yena: “Hle, tsenya seatla sa gago gare ga dirope tša ka,47:29 “tsenya ... dirope tša ka” Lebelela Gen. 24:2. gomme o ene o tiišitše gore o ka se mpoloke Egepeta. 30Ke nyaka go bolokwa moo botate ba lego gona; o nthwale o nntšhe mo Egepeta, gomme o yo mpoloka moo ba bolokilwego gona.”

Josefa a mo fetola a re: “Ke tla dira ka moo o nkgopelago ka gona.”

31Jakobo a re: “Nkenele gore o tla dira bjalo.” Josefa a ena, gomme Jakobo a obama a leboga Modimo a le malaong a gagwe.

48

Jakobo o šegofatša Efraime le Manase

481Ka morago ga lebaka Josefa a botšwa gore tatagwe o a babja. Ka gona a tšea barwa ba gagwe ka babedi, Manase le Efraime, a yo bona Jakobo. 2Ge Jakobo a botšwa gore Josefa, morwagwe, o tlile go mmona, a itiiša, a tsoga a dula malaong. 3

48:3-4
Gen. 28:13-14
A re go Josefa: “Modimo Ramaatlaohle o iponagaditše go nna kua Luse, nageng ya Kanana, a ntšhegofatša. 4A re go nna: ‘Ke tla go fa bana ba bantši, mme ditlogolo tša gago e tla ba ditšhaba tše ntši; ke tla fa ditlogolo tša gago naga ye gore ba dule go yona go ya go ile.’ ”

5Jakobo a tšwela pele a re: “Josefa, barwa ba gago ka babedi bao o ba belegetšwego mo Egepeta pele ga ge ke etla mo, ke ba ka; Efraime le Manase ke ba ka bjalo ka Rubene le Simeone. 6Ge o ka ba le barwa ba bangwe gape, e ka se be ba ka; bohwa bjo ba bo hwetšago bo tla tla ka Efraime le Manase. 7

48:7
Gen. 35:16-19
Ke dira se ka lebaka la Ragele, mmago. Ke ile ka nyama kudu ge a hlokafalela nageng ya Kanana, re šetše re batametše Efrata, ge ke boa Mesopotamia. Ke mmolokile fao ka thoko ga tsela ya go ya Efrata.”

Efrata bjale e tsebja ka la Betlelehema.

8Ge Jakobo a bona barwa ba Josefa, a mmotšiša a re: “A bašemanyana ba ke bomang?”

9Josefa a mo fetola a re: “Ba ke bona barwa ba ka bao Modimo a mphilego bona mo Egepeta.”

Jakobo a re: “Ba tliše mo go nna gore ke ba šegofatše.” 10Mahlo a Jakobo a be a šetše a fifala ka lebaka la botšofadi, mme o be a sa bone gabotse. Josefa a tliša bašemanyana bao go yena, mme Jakobo a ba ubarela, a ba atla. 11A re go Josefa: “Ke be ke sa gopole gore ke tla go bona gape, gomme bjale Modimo o ntirile gore ke bone le bana ba gago.” 12Ke moo Josefa a ba tšerego difarong tša Jakobo, a obama pele ga gagwe.

13Josefa a tšea Efraime ka letsogo la gagwe la go ja, a mmea go lebana le la nngele la Jakobo, gomme a tšea Manase ka letsogo la gagwe la nngele, a mmea go lebana le la go ja la Jakobo. 14Eupša Jakobo a putlaganya matsogo a gagwe, gomme a bea letsogo la go ja hlogong ya Efraime, le ge e be e le yo monnyane, mme letsogo la nngele la ba hlogong ya Manase, yo e bego e le yo mogolo. 15Ka gona a šegofatša Josefa a re:

“A Modimo yo borakgolo Abrahama le Isaka ba mo hlanketšego a šegofatše bašemanyana ba!

A Modimo yo a ntlhokometšego bophelong bja ka ka moka

go fihlela letšatši le la lehono a ba šegofatše!

16A morongwa yo a mphološitšego bobeng ka moka a ba šegofatše!

A leina la ka le maina a borakgolo Abrahama le Isaka a dule a le gona ka bona!

A ba be le bana ba bantši le ditlogolo tše ntši!”

17Josefa o ile a tshwenyega ge a bona gore tatagwe o beile letsogo la gagwe la go ja godimo ga hlogo ya Efraime; ka gona a swara letsogo la tatagwe go le tloša hlogong ya Efraime go le iša go ya Manase. 18A re go tatagwe: “E sego ka mokgwa woo, tate. Mošemanyana yo mogolo šo; bea letsogo la gago la go ja hlogong ya gagwe.”

19Tatagwe a gana a re: “Ke a tseba, morwake, ke a tseba. Ditlogolo tša Manase le tšona e tla ba batho ba bantši. Fela moratho wa gagwe e tla ba yo mogolo go mo feta, gomme ditlogolo tša gagwe e tla ba ditšhaba tše kgolo.”

20

48:20
Bah. 11:21
A ba šegofatša ka tšatši leo a re: “Baisraele ba tla šegofatšana ka maina a lena. Ba tla re: ‘A Modimo a go šegofatše bjalo ka ge a šegofaditše Efraime le Manase.’ ” Ka tsela yeo Jakobo a etiša Efraime pele ga Manase.

21Ke moo Jakobo a itšego go Josefa: “O a bona, ke batametše go hwa, fela Modimo o tla ba le wena, gomme o tla go bušetša nageng ya borakgolokhukhu ba gago. 22Shekeme, selete sela sa go nona se ke se tšerego go Baamore ka tšhoša ya ka le bora bja ka, ke e fa wena, e sego bomorwarrago.”

49

Jakobo o šegofatša barwa ba gagwe

491Jakobo o ile a laela gore barwa ba gagwe ba bitšwe, a re: “Mpotapoteng, ke le botše tše di tlago le hlagela ka moso:

2“Kgobokanang mme le theetšeng,

lena barwa ba Jakobo.

Theetšang Israele, tatagolena.

3“Wena, Rubene, leitšibolo la ka,

o maatla a ka,

o thakangwaga ya bonna bja ka,

o moikgodiši le senatla go feta barwa ba ka ka moka.

4O swana le lefula le le falalago,

eupša o ka se be yo mogologolo

ka gobane o robetše le motlabo wa ka,

wa tšhilafatša malao a tatago.

5“Simeone le Lefi ke motho le moratho.

Ditšhoša tša bona ke tša go bolaya batho.

6Nka se be nabo melakeng ya bona,

le dikopanong tša bona nka se ye,

ka gobane ba bolaile batho ba befetšwe,

le dipoo ba di golofaditše ba sa kgathale.

7Pefelo ya bona a e rogakwe,

ka gore ke ye šorošoro,

le bogale bja bona,

ka gobane ke bjo bobebobe.

Ke tla ba gašanya le naga ya Israele ka moka,

ke tla ba šwalalanya gare ga batho ba yona.

8“Juda, wena bongwaneno ba tla go tumiša.

O swara manaba a gago ka melala.

Bomorwarrago ba tla obama pele ga gago.

9

49:9
Num. 24:9
Kut. 5:5
Juda o swana le tau.

O bolaya phoofolo,

a gomele segoleng sa gagwe,

a ikotlolle a patlame.

Ke mang yo a kago mo tshwenya?

10Juda o tla swara molamo wa bogoši.

Ditlogolo tša gagwe di tla buša ka mehla.

Ditšhaba di tla mo tlišetša diloba,49:10 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ditšhaba di tla mo tlišetša diloba” Seheberu ga se kwagale gabotse.

tša mo hlompha.

11O tlema pokolwana ya gagwe morareng,

go wo mokaonekaone wa merara ya gagwe.

O hlatswa diaparo tša gagwe ka beine,

dikobo tša gagwe o di hlatswa ka matutu a diterebe.

12O na le beine ye ntši mo e lego gore

mahlo a gagwe a hubeditšwe ke go nwa beine,

meno a gagwe a šweufaditšwe ke go nwa maswi.49:12 “mahlo ... maswi” goba “mahlo a gagwe a fifetše go feta beine, meno a gagwe a feta maswi ka bošweu”

13“Sebulone o tla dula lebopong la lewatle,

gomme lona e tla ba boemakepe.

Naga ya gagwe e tla fihla Sidone.

14“Isakara o swana le pokolo ya lekhoro ye e phatlamego gare ga mekotla ya sala ya yona.

15O bona gore mo a khuditšego gona go bose,

le gore naga e a mo kgahla.

Ka gona o sekamiša legetla a rwala morwalo;

o gapeletšega go šoma bjalo ka lekgoba.

16“Dane o tla ahlolela batho ba gagwe.

Ba tla swana le dikgoro tše dingwe tša Israele.

17E tla ba noga ka thoko ga tsela,

mokopa kgauswi le tsejana wo o kopago pere tlhakong,

gore monamedi a we ka sa morago.

18“Ke letetše phološo ya gago, Morena.

19“Gade o tla hlaselwa ke lekoko la bahlakodi,

eupša o tla ba rakediša.

20“Nageng ya Asere go tla tšwa dijo tša matsaka.

Yena o tla ba le dijo tše di swanetšego kgoši.

21“Naftali ke phala ye e kitimago e lokologile,

ye e nago le diphalana tše botse.

22“Josefa o swana le mohlare sedibeng,

mohlare wa dienywa wo o ikalago lebotong.49:22 “Josefa ... lebotong.” goba “Josefa o swana le pokolo ya naga mohlakeng, pokolwana ya naga mmotong.”

23Manaba a gagwe a a mo rumola,

a mo hlasela ka mara le mesebe ya bona.

24Eupša yena ge a thuntšha,

bja gagwe bora ga bo foše,

o matšato ka diatleng49:24 “Eupša ... ka diatleng” goba “Eupša mara a bona a ile a thokgaganywa a tswikaganywa, diphaka tša bona tša rathaganywa”

ke maatla a Modimo Yomaatla wa Jakobo,

ke Modiši, Mošireletši wa Israele.

25Ke Modimo wa tatago,

ke yena a go thušago,

ke Ramaatlaohle yo a go šegofatšago ka ditšhegofatšo tša pula ye e tšwago godimo,

le tša meetse a a runyago ka fase ga lefase,

le tša leruo le bana.

26Ditšhegofatšo tša tatago di phala

ditšhegofatšo tša dithaba tša kgalekgale,49:26 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “dithaba tša kgalekgale” Seheberu ga se kwagale gabotse.

le dilo tše di kgahlišago tše di tšwago mebotong ya neng le neng.

A ditšhegofatšo tše di tlele Josefa,

di tlele yoo a kgethilwego go bomorwarragwe.

27“Benjamene o swana le phiri ye e gagolago.

Mosong o hlasela manaba,

mantšiboa o abaganya dithebola.”

28Tšeo ke dikgoro tše lesome le tše pedi tša Israele, gomme seo ke se tatabo a se boletšego ge a šegofatša barwa ba gagwe, mongwe le mongwe a fiwa tšhegofatšo ye e mo swanelago.

Lehu la Jakobo le poloko ya gagwe

29Ke moo Jakobo a laetšego barwa ba gagwe a re: “Bjale ka gore ke kgauswi le go kopana le batho ba gešo ka go hwa, le mpolokeng le botate ka leweng leo le lego tšhemong ya Efrone, Mohete, 30

49:30
Gen. 23:3-20
kua Makapela, ka bohlabela bja Mamre, nageng ya Kanana. Abrahama o rekile lewa leo le tšhemo yeo go Efrone, Mohete, gore e be serapa sa go bolokela bahu. 31
49:31
Gen. 25:9-10
Gen. 35:29
Fao ke mo ba bolokilego Abrahama le mosadi wa gagwe, Sara; fao ke mo ba bolokilego Isaka le mosadi wa gagwe, Rebeka; gomme fao ke mo ke bolokilego Lea. 32Ke ra tšhemo le lewa le le lego go yona tše di rekilwego go Bahete.” 33
49:33
Dit. 7:15
Ge Jakobo a fetša go laela barwa ba gagwe a boetša maoto malaong, gomme a kgaoga.