Sepedi 2000 (NSO00)
44

Senwelo se se timetšego

441Josefa o ile a laela mohlokomedi wa ngwako wa gagwe a re: “Tšhelela banna ba dijo ka mekotleng ya bona tše ba ka kgonago go di rwala, gomme o bee tšhelete ya monna yo mongwe le yo mongwe ka molomong wa mokotla wa gagwe. 2O bee senwelo sa ka sa silibera ka molomong wa mokotla wa yo monnyane, gotee le tšhelete ya mabele a gagwe.” Mohlokomedi a dira ka moo a laetšwego ka gona. 3E rile e sa le bošego ka la ka moswane bomorwarragoJosefa ba fiwa tsela le dipokolo tša bona. 4Ge ba sa sepetše sekgalanyana go tloga motseng, Josefa a re go mohlokomedi wa ngwako wa gagwe: “Kitima o šale banna bale morago. Ge o seno ba swara tseleng o ba botšiše o re: ‘Ke ka lebaka la eng le lefelediše botse ka bobe? 5Le reng le utswitše senwelo sa mong wa ka sa silibera?44:5 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Le reng le utswitše senwelo sa mong wa ka sa silibera?” Seheberu ga se na mantšu a. Ke senwelo se mong wa ka a nwago ka sona, gape a laolago ka sona. Le obile molato wo mogolo!’ ”

6Ge mohlokomedi yoo a ba swere tseleng, o ile a bolela ka mokgwa woo. 7Ba mo fetola ba re: “O ra eng, morena, ge o bolela ka mokgwa wo? Ruri, re a go botša, ga ra dira taba ya mohuta woo. 8O a tseba gore re go boetše le tšhelete yela ra go e hwetša ka melomong ya mekotla ya rena ge re boa nageng ya Kanana. Bjale re ka napa ra utswa silibera goba gauta ya ngwako wa mong wa gago? 9Morena, ge yo mongwe wa rena a ka hwetšwa a se swere, a a bolawe, mme rena ka moka re tla ba makgoba a gago.”

10Yena a re: “Go lokile; eupša ke fela yoo a tlago hwetšwa a swere senwelo yo e tlago ba lekgoba la ka, lena ka moka le tla lokologa.” 11Ka gona ba phakiša ba theoša mekotla ya bona, gomme yo mongwe le yo mongwe a tlemolla mokotla wa gagwe. 12Mohlanka yoo wa Josefa a nyaka ka tlhokomelo, a thoma ka wa yo mogolo a feleletša ka wa yo monnyane, gomme senwelo seo sa hwetšwa ka mokotleng wa Benjamene. 13BomorwarragoJosefa ba gagola diaparo tša bona, ba rweša dipokolo tša bona mekotla, mme ba gomela motseng.

14Ge Juda le bomorwarragwe ba fihla ngwakong wa Josefa, Josefa o be a sa le fao. Ba itahlela fase pele ga gagwe, 15gomme yena a re: “Le dirile eng? A le be le sa tsebe gore motho wa maemo a ka o na le maatla a go le utolla ka go phekola?”

16Juda a mo fetola a re: “Ke ge re ka hlwa re sa go botšang, mong wa ka? Re ka go ngangiša bjang? Re ka laetša bjang gore ga re na le molato? Modimo o utolotše molato wa rena, bahlanka ba gago. Ka moka ga rena bjale re makgoba a gago, mong wa ka, e sego fela yoo senwelo se hweditšwego go yena.”

17Josefa a re: “Aowaowaa! Nka se tsoge ke dirile taba yeo! Ke yoo senwelo se hweditšwego go yena fela yo e tlago ba lekgoba la ka. Lena ka moka le ka ipoelela go tatagolena ka khutšo.”

Juda o phophothela Benjamene

18Juda a batamela go Josefa a re: “Hle, mong wa ka, ntumelele gore ke bolele nago ke lokologile. O se ke wa mpefelelwa; o swana le kgoši ka sebele. 19Mong wa ka, o re botšišitše wa re: ‘A le na le tatagolena goba ngwanabolena yo mongwe?’ 20Ra go fetola, mong wa ka, ra re: ‘Re na le tatagorena yo a tšofetšego, le ngwanaborena yo monnyane yo a mmelegetšwego botšofading bja gagwe. Mogolo wa mošemanyana yoo o hlokafetše, gomme yena ke yena a nnoši wa bana ba mmagwe yo a sa phelago; tatagwe o mo rata ka kudu.’ 21Ke mo o rilego go rena, bahlanka ba gago: ‘Le mo tlišeng mo, gore ke tle ke mmone.’ 22Gomme rena ra go fetola, mong wa ka, ra re: ‘Mošemanyana yoo a ka se tlogele tatagwe; ge a ka mo tlogela, tatagwe o tla hwa.’ 23Ke moo wena o itšego go rena, bahlanka ba gago: ‘Le ka se dumelelwe go boela mo go nna ge e se ge ngwanabolena wa mafelelo a ka tla le lena.’

24“Ge re boetše go tatagorena, re ile ra mmotša seo o se boletšego. 25Ke moo yena a itšego: ‘Boelelang le yo re selela.’ 26Rena ra mo fetola ra re: ‘Re ka se kgone go ya; re ka se dumelelwe go boela go monna yola ge e se ge ngwanaborena wa mafelelo a na le rena. Re tla ya fela ge ngwanaborena wa mafelelo a ka ya le rena.’ 27Tate, mohlanka wa gago, a re go rena: ‘Le a tseba gore mogatšake, Ragele, o mpelegetše barwa ba babedi fela. 28Yo mongwe wa bona o šetše a ntlogetše. O swanetše go ba a rathagantšwe ke dibata, ka gore e sa le go tloga mola ga se ka ke ka mmona gape. 29Ge bjale le ka tšea yo mo go nna, gomme a hlagelwa ke se sengwe, manyami a le tlago a tliša a tla mpolaya, ka gore ke tšofetše kudu.’ ”

30-31Juda a tšwela pele a re: “Bjale, mong wa rena, ge nka boela go tate ke se ne mošemanyana yo, ge a seno bona gore mošemanyana ga a ne nna, o tla hwa, ka gobane o rata mošemanyana yo kudu. Le gona o tšofetše mo e lego gore manyami a re ka mo tlišetšago ona a ka mmolaya. 32Go feta moo, nna, mohlanka wa gago, ke itlemile go tate ka lebaka la mošemanyana yo. Ke mmoditše gore ge nka se bušetše mošemanyana yo go yena, ke tla šikara molato woo bophelo bja ka ka moka. 33Gomme bjale, mong wa ka, a go šale nna, mohlanka wa gago, ke le lekgoba la gago bakeng sa mošemanyana yo; mo lese a boele morago le bomorwarragwe. 34Nka boela bjang go tate ge mošemanyana yo a se na le nna? Nka se kgotlelele go bona masetlapelo ao a ka welago tate.”

45

Josefa o botša bomorwarragwe gore ke yena mang

451

45:1
Dit. 7:13
Josefa o be a se sa kgona go itshwara pele ga bahlanka ba gagwe, ka gona a ba laela ka moka gore ba tloge go yena. Go be go se na motho yo mongwe ge Josefa a botša bomorwarragwe gore ke yena mang. 2O be a llela godimo moo e lego gore Baegepeta ba ile ba mo kwa, gomme taba yeo ya begwa mošate. 3Josefa a re go bomorwarragwe: “Ke nna Josefa. A tate o sa phela?” Fela bomorwarragwe ba be ba mmoifa moo e lego gore ba ile ba se ke ba mo fetola. 4Ke moo Josefa a itšego go bona: “Hle, batamelang.” Ba batamela, gomme a re: “Ke nna ngwanabolena, Josefa, yola le mo rekišitšego Egepeta. 5Bjale le se ke la tshwenyega goba la itshola ka ge le nthekišitše fa. Gabotsebotse ke Modimo yo a nthometšego mo pele ga ge le etla, gore ke tle ke phološe malapa a lena. 6Wo e sa le fela ngwaga wa bobedi wa tlala nageng; go tla ba le mengwaga ye mehlano gape yeo ka yona go ka se kego gwa lengwa goba gwa bunwa. 7Modimo o nthometše mo pele ga ge le etla gore a tle a phološe ba bantši ba lena, gore le se ke la hwa la felela mo lefaseng. 8Ga se lena le nthometšego mo, ke Modimo. O ntirile mohlankedi yo mogologolo wa kgoši. Ke okametše lapa la gagwe lohle; ke nna mmuši wa Egepeta ka moka.

9

45:9-11
Dit. 7:14
“Bjale itlhaganeleng le boeleng go tate le fihle le mmotše le re Josefa, morwago, o re: ‘Modimo o ntirile mmuši wa Egepeta ka moka; tlaa go nna ntle le go dikadika. 10O tla dula seleteng sa Goshene moo o tlago ba kgauswi le nna – wena, le bana ba gago, le ditlogolo tša gago, le dihuswane tša gago, le dikgomo tša gago, le tšohle tše e lego tša gago. 11Ge o le Goshene ke tla kgona go go hlokomela. Go sa tlo ba le mengwaga ye mehlano ya tlala; gomme ga ke nyake gore wena le lapa la gago le diruiwa tša gago le bolawe ke tlala.’ ”

12Josefa a tšwela pele a re: “Bjale ka moka ga lena, le wena ngwanešo, Benjamene, le a bona gore ke tloge ke le yena Josefa. 13Le botšeng tate gore ke yo mogolo bjang mo Egepeta, le mmotšeng le ka tšohle tše le di bonego. Gomme le akgofeng le mo tlišeng mo.”

14A ubarela ngwanabo, Benjamene, gomme a lla; Benjamene le yena a lla ge a mo ubarela. 15A re a sa lla, a ubarela yo mongwe le yo mongwe wa bomorwarragwe, a ba atla. Ka morago ga fao bomorwarragwe ba thoma go bolela le yena.

16Ge lapa la mošate le ekwa gore bomorwarragoJosefa ba tlile, kgoši le bakgomana ba gagwe ba thaba. 17Kgoši a re go Josefa: “Botša bongwaneno ba rweše diruiwa tša bona merwalo, ba boele nageng ya Kanana; 18ba yo tšea tatagobona le malapa a bona, ba boe. Ke tla ba fa naga ye kaonekaone mo Egepeta, gomme ba tla ba le dijo tše ntšintši. 19O ba botše le gore ba tloge le dikoloi mo Egepeta tše di tlago namelwa ke basadi ba bona le bana ba bona ba bannyane, le gore ba tle le tatagobona. 20Ba se ke ba tshwenyega ge ba ka tlogela dilo tše dingwe tša bona, ka gobane tše kaonekaone tša naga ka moka ya Egepeta e tla ba tša bona.”

21Barwa ba Jakobo ba dira ka moo ba boditšwego ka gona. Josefa a ba fa dikoloi bjalo ka ge kgoši a laetše, a ba a ba fa le mefago. 22A fa le yo mongwe le yo mongwe diaparo tše mpsha, Benjamene yena a mo fa dipapetlana tša silibera tše makgolo a mararo, le diaparo tše mpsha tše tlhano. 23A romela tatagwe dipokolo tše lesome di rwele dithoto tše kaonekaone tša Egepeta, le tše lesome di rwele mabele le dinkgwa le mefago ye mengwe ya tatagwe. 24A laelana le bomorwarragwe, ya re ge ba sepela a re go bona: “Le se ke la tšama le elwa mo tseleng.”

25Ba tloga Egepeta, ba boela gae go Jakobo, tatabo, kua Kanana. 26Ba fihla ba mmotša ba re: “Josefa o sa phela! Ke mmuši wa Egepeta ka moka!” Jakobo a gakgamala mme a se ke a ba kgolwa.

27Eupša ge ba mmotša tšohle tše Josefa a ba boditšego tšona, le ge a bona dikoloi tše Josefa a di rometšego go tlo mo iša Egepeta, a beega pelo. 28Ke moo a itšego: “Morwa wa ka Josefa o sa phela! Di kwetše! Ke swanetše go yo mmona pele ga ge ke ehwa.”

46

Jakobo le lapa la gagwe ba ya Egepeta

461Jakobo o ile a phutha tšohle tše a bego a na le tšona gomme a ya Beresheba, moo a fihla a direla Modimo wa tatagwe Isaka dihlabelo. 2Modimo a bolela le yena ka pono bošego a mmitša a re: “Jakobo! Jakobo!”

Jakobo a mo araba a re: “Iše, ke theeditše.”

3Modimo a re: “Ke nna Modimo, Modimo wa tatago. O se ke wa boifa go ya Egepeta; ke tla dira ditlogolo tša gago setšhaba se segolo fao. 4Ke tla ya nago Egepeta, gomme ka kgonthe ke tla bušetša ditlogolo tša gago mo nageng ye. Josefa o tla ba le wena ge o ehwa.”

5Jakobo a tloga Beresheba. Barwa ba gagwe ba mo nametša le bana ba bona ba bannyane le basadi ba bona dikoloi tšeo kgoši ya Egepeta e bego e di rometše. 6

46:6
Dit. 7:15
Ba tšea diruiwa tša bona le tšohle tše ba di kgobokantšego Kanana, ba ya Egepeta. Jakobo a tšea ditlogolo ka moka tša gagwe: 7barwa ba gagwe, le ditlogolo tša gagwe tša bašemane, le barwedi ba gagwe, le ditlogolo tša gagwe tša basetsana.

8Šeba bana ba lapa la Jakobo bao ba ilego le yena Egepeta: Rubene, morwa yo mogolo wa Jakobo, 9le barwa ba gagwe: Enoko, Palu, Hetserone le Karmi. 10Simeone le barwa ba gagwe: Jemuele, Jamine, Ohade, Jakine, Tsohare le Shaulo, morwa wa mosadi wa Mokanana. 11Lefi le barwa ba gagwe: Gershone, Kehate le Merari. 12Juda le barwa ba gagwe: Shelage, Peretse le Serage. Barwa ba bangwe ba Juda, Ere le Onane, ba hwetše Kanana. Barwa ba Peretse e be e le Hetserone le Hamule. 13Isakara le barwa ba gagwe: Tola, Puba, Jashube le Shimrone. 14Sebulone le barwa ba gagwe: Serede, Elone le Jagliele. 15Bao ke barwa ba Lea a ba belegetšego Jakobo kua Mesopotamia, go sa balwe le morwedi wa gagwe, Dina. Ka moka ditlogolo tša gagwe ka Lea e be e le tše masome a mararo a metšo ye meraro.

16Gade le barwa ba gagwe: Tsifione, Hagi, Shuni, Etsebone, Eri, Arode le Areli. 17Asere le barwa ba gagwe: Jimna, Jishba, Jishbi le Beria, le kgaetšedi ya bona, Serage. Barwa ba Beria e be e le Hebere le Malkiele. 18Batho ba ba lesome le metšo ye e selelago ke ditlogolo tša Jakobo ka Silpa, mosetsana wa lekgoba yo Labane a mo filego Lea, morwediagwe.

19Mosadi wa Jakobo, Ragele, o ile a mmelegela barwa ba babedi: Josefa le Benjamene. 20

46:20
Gen. 41:50-52
Kua Egepeta Josefa o ile a ba le barwa ba babedi, Manase le Efraime, ka Asenate, morwedi wa Potifera, moprista wa Heliopolise. 21Barwa ba Benjamene e be e le Bela, Bekere, Ashbele, Gera, Naamane, Ehi, Roshe, Mupime, Hupime le Arde. 22Batho ba ba lesome le ba bane ke ditlogolo tša Jakobo ka Ragele.

23Dane le morwa wa gagwe, Hushime. 24Naftali le barwa ba gagwe: Jagtsiele, Guni, Jetsere le Shileme. 25Batho ba ba šupago ba ke ditlogolo tša Jakobo ka Bilha, mosetsana wa lekgoba yoo Labane a mo filego Ragele, morwediagwe.

26Batho ka moka ba leloko la Jakobo ka madi ba ba ilego ba ya Egepeta le yena e be e le ba masome a a selelago le metšo ye e selelago, go sa balwe basadi ba barwa ba gagwe. 27

46:27
Dit. 7:14
Barwa ba ba belegetšwego Josefa kua Egepeta e be e le ba babedi, ka gona batho ba lapa la Jakobo ka moka ba ba bilego fao ya ba ba masome a a šupago.

Jakobo le lapa la gagwe Egepeta

28Jakobo o ile a roma Juda go ba eta pele go kgopela Josefa gore a ba gahlanetše kua Goshene. Ge ba fihla, 29Josefa a namela koloi ya gagwe gomme a ya Goshene go yo gahlanetša tatagwe. Ge ba gahlana, Josefa a ubarela tatagwe molaleng, gomme a lla nako ye telele. 30Jakobo a re go Josefa: “Bjale ka gore ke go bone gomme ke a tseba gore o sa phela, nka no ikhwela.”

31Ke moo Josefa a itšego go bomorwarragwe le go ba bangwe ka moka ba lapa la Jakobo: “Ke tla ya ka begela kgoši gore bomorwarre le ba lapa la tate ka moka bao ba bego ba dula Kanana, ba tlile go nna. 32Ke tla mmotša gore lena le badiši mme le batho ba leruo, le gore le tlile le dihuswane le dikgomo le tšohle tše e lego tša lena. 33Ge kgoši a le bitša a le botšiša gore modiro wa lena ke eng, 34le mmotše gore le dišitše diruiwa bophelo bja lena ka moka, bjalo ka borakgolokhukhu ba lena. Ke moo a tlago le dumelela go dula seleteng sa Goshene.” Josefa o ile realo ka gobane Baegepeta ba be ba hlaswa badiši.