Sepedi 2000 (NSO00)
44

Senwelo se se timetšego

441Josefa o ile a laela mohlokomedi wa ngwako wa gagwe a re: “Tšhelela banna ba dijo ka mekotleng ya bona tše ba ka kgonago go di rwala, gomme o bee tšhelete ya monna yo mongwe le yo mongwe ka molomong wa mokotla wa gagwe. 2O bee senwelo sa ka sa silibera ka molomong wa mokotla wa yo monnyane, gotee le tšhelete ya mabele a gagwe.” Mohlokomedi a dira ka moo a laetšwego ka gona. 3E rile e sa le bošego ka la ka moswane bomorwarragoJosefa ba fiwa tsela le dipokolo tša bona. 4Ge ba sa sepetše sekgalanyana go tloga motseng, Josefa a re go mohlokomedi wa ngwako wa gagwe: “Kitima o šale banna bale morago. Ge o seno ba swara tseleng o ba botšiše o re: ‘Ke ka lebaka la eng le lefelediše botse ka bobe? 5Le reng le utswitše senwelo sa mong wa ka sa silibera?44:5 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Le reng le utswitše senwelo sa mong wa ka sa silibera?” Seheberu ga se na mantšu a. Ke senwelo se mong wa ka a nwago ka sona, gape a laolago ka sona. Le obile molato wo mogolo!’ ”

6Ge mohlokomedi yoo a ba swere tseleng, o ile a bolela ka mokgwa woo. 7Ba mo fetola ba re: “O ra eng, morena, ge o bolela ka mokgwa wo? Ruri, re a go botša, ga ra dira taba ya mohuta woo. 8O a tseba gore re go boetše le tšhelete yela ra go e hwetša ka melomong ya mekotla ya rena ge re boa nageng ya Kanana. Bjale re ka napa ra utswa silibera goba gauta ya ngwako wa mong wa gago? 9Morena, ge yo mongwe wa rena a ka hwetšwa a se swere, a a bolawe, mme rena ka moka re tla ba makgoba a gago.”

10Yena a re: “Go lokile; eupša ke fela yoo a tlago hwetšwa a swere senwelo yo e tlago ba lekgoba la ka, lena ka moka le tla lokologa.” 11Ka gona ba phakiša ba theoša mekotla ya bona, gomme yo mongwe le yo mongwe a tlemolla mokotla wa gagwe. 12Mohlanka yoo wa Josefa a nyaka ka tlhokomelo, a thoma ka wa yo mogolo a feleletša ka wa yo monnyane, gomme senwelo seo sa hwetšwa ka mokotleng wa Benjamene. 13BomorwarragoJosefa ba gagola diaparo tša bona, ba rweša dipokolo tša bona mekotla, mme ba gomela motseng.

14Ge Juda le bomorwarragwe ba fihla ngwakong wa Josefa, Josefa o be a sa le fao. Ba itahlela fase pele ga gagwe, 15gomme yena a re: “Le dirile eng? A le be le sa tsebe gore motho wa maemo a ka o na le maatla a go le utolla ka go phekola?”

16Juda a mo fetola a re: “Ke ge re ka hlwa re sa go botšang, mong wa ka? Re ka go ngangiša bjang? Re ka laetša bjang gore ga re na le molato? Modimo o utolotše molato wa rena, bahlanka ba gago. Ka moka ga rena bjale re makgoba a gago, mong wa ka, e sego fela yoo senwelo se hweditšwego go yena.”

17Josefa a re: “Aowaowaa! Nka se tsoge ke dirile taba yeo! Ke yoo senwelo se hweditšwego go yena fela yo e tlago ba lekgoba la ka. Lena ka moka le ka ipoelela go tatagolena ka khutšo.”

Juda o phophothela Benjamene

18Juda a batamela go Josefa a re: “Hle, mong wa ka, ntumelele gore ke bolele nago ke lokologile. O se ke wa mpefelelwa; o swana le kgoši ka sebele. 19Mong wa ka, o re botšišitše wa re: ‘A le na le tatagolena goba ngwanabolena yo mongwe?’ 20Ra go fetola, mong wa ka, ra re: ‘Re na le tatagorena yo a tšofetšego, le ngwanaborena yo monnyane yo a mmelegetšwego botšofading bja gagwe. Mogolo wa mošemanyana yoo o hlokafetše, gomme yena ke yena a nnoši wa bana ba mmagwe yo a sa phelago; tatagwe o mo rata ka kudu.’ 21Ke mo o rilego go rena, bahlanka ba gago: ‘Le mo tlišeng mo, gore ke tle ke mmone.’ 22Gomme rena ra go fetola, mong wa ka, ra re: ‘Mošemanyana yoo a ka se tlogele tatagwe; ge a ka mo tlogela, tatagwe o tla hwa.’ 23Ke moo wena o itšego go rena, bahlanka ba gago: ‘Le ka se dumelelwe go boela mo go nna ge e se ge ngwanabolena wa mafelelo a ka tla le lena.’

24“Ge re boetše go tatagorena, re ile ra mmotša seo o se boletšego. 25Ke moo yena a itšego: ‘Boelelang le yo re selela.’ 26Rena ra mo fetola ra re: ‘Re ka se kgone go ya; re ka se dumelelwe go boela go monna yola ge e se ge ngwanaborena wa mafelelo a na le rena. Re tla ya fela ge ngwanaborena wa mafelelo a ka ya le rena.’ 27Tate, mohlanka wa gago, a re go rena: ‘Le a tseba gore mogatšake, Ragele, o mpelegetše barwa ba babedi fela. 28Yo mongwe wa bona o šetše a ntlogetše. O swanetše go ba a rathagantšwe ke dibata, ka gore e sa le go tloga mola ga se ka ke ka mmona gape. 29Ge bjale le ka tšea yo mo go nna, gomme a hlagelwa ke se sengwe, manyami a le tlago a tliša a tla mpolaya, ka gore ke tšofetše kudu.’ ”

30-31Juda a tšwela pele a re: “Bjale, mong wa rena, ge nka boela go tate ke se ne mošemanyana yo, ge a seno bona gore mošemanyana ga a ne nna, o tla hwa, ka gobane o rata mošemanyana yo kudu. Le gona o tšofetše mo e lego gore manyami a re ka mo tlišetšago ona a ka mmolaya. 32Go feta moo, nna, mohlanka wa gago, ke itlemile go tate ka lebaka la mošemanyana yo. Ke mmoditše gore ge nka se bušetše mošemanyana yo go yena, ke tla šikara molato woo bophelo bja ka ka moka. 33Gomme bjale, mong wa ka, a go šale nna, mohlanka wa gago, ke le lekgoba la gago bakeng sa mošemanyana yo; mo lese a boele morago le bomorwarragwe. 34Nka boela bjang go tate ge mošemanyana yo a se na le nna? Nka se kgotlelele go bona masetlapelo ao a ka welago tate.”