Sepedi 2000 (NSO00)
42

BomorwarragoJosefa ba yo reka mabele Egepeta

421Ge Jakobo a ekwa gore go ne mabele Egepeta, a re go barwa ba gagwe: “Le reng le sa itšhikinye? 2

42:2
Dit. 7:12
Ke kwa gore go na le mabele kua Egepeta; sepelang gona le yo re rekela, gore re tle re phele re se ke ra hwa.” 3Ka gona bomorwarragoJosefa ba lesome ba yo reka mabele Egepeta, 4eupša Jakobo a se ke a ba roma le Benjamene, ngwanaboJosefa, ka gobane o be a boifa gore a ka welwa ke kotsi.

5Barwa ba Jakobo ba fihla ba na le batho ba bangwe go tlo reka mabele, ka gobane go be go wele tlala nageng ya Kanana. 6Josefa, ka ge e be e le mmušiši wa naga ya Egepeta, o be a rekišetša batho ba lefase ka moka mabele. Ka gona bomorwarragoJosefa ba fihla, mme ba obama pele ga gagwe. 7Ge Josefa a bona bomorwarragwe, a ba tseba, fela a dira mo nkego ga a ba tsebe. A ba botšiša ka bogale a re: “Le tšwa kae?”

Bona ba mo fetola ba re: “Re tšwa Kanana, re tlile go reka dijo.”

8Josefa a tseba bomorwarragwe, eupša bona ba se ke ba mo tseba. 9

42:9
Gen. 37:5-10
A gopola ditoro tše a kilego a di lora ka bona, gomme a re: “Ke lena dihlodi; le tlile go bona moo naga ya rena e kago šwahlelwa gabonolo gona.”

10Ba mo fetola ba re: “Aowa, mong wa rena. Rena bahlanka ba gago re tlile go reka dijo. 11Re barwa ba monna o tee ka moka ga rena. Rena bahlanka ba gago ga re dihlodi, re batho bao ba botegago.”

12Josefa a re go bona: “Ga go bjalo! Le tlile go bona moo naga ya rena e ka šwahlelwago gabonolo gona.”

13Bona ba re: “Rena bahlanka ba gago re be re le barwa ba lesome le ba babedi, barwa ba monna o tee kua nageng ya Kanana. O tee ga a sa le gona, gomme wa phejane o šetše le tatagorena.”

14Josefa a ba fetola a re: “Go no ba ka moo ke boletšego; le dihlodi. 15Le tla lekwa ka mokgwa wo: Ke ena ka kgoši gore le ka se sepele, ge e se ge ngwanabolena wa mafelelo a ka tla mo. 16Romang yo mongwe wa lena go yo mo tšea. Lena ba bangwe le tla dišwa go fihlela therešo ya se le se bolelago e kgonthišišwa. Go sego bjalo gona ke ena ka kgoši gore le dihlodi.” 17Ge a seno realo, a ba tswalelela kgolegong matšatši a mararo.

18Ka letšatši la boraro Josefa a re go bona: “Ke nna motho yo a boifago Modimo. Dirang se ke le botšago sona, gomme le tla phela. 19Go laetša gore le a botega, yo mongwe wa lena o tla šala ka kgolegong ye le bego le le ka go yona; lena ba bangwe le ka sepela la iša mabele ao le a rekilego malapeng a lena ao a bolawago ke tlala. 20Mme le tlišeng ngwanabolena wa mafelelo go nna. Seo se tla šupa gore le be le bolela therešo, gomme nka se le bolaye.”

Ba kwana le taba yeo, 21gomme ba botšana ba re: “Ee, re tlaišwa ka lebaka la se re se dirilego ngwanaborena; re bone tlalelo ye kgolo yeo a bego a le go yona ge a be a kgopela kgaugelo, fela ra se ke ra mo theetša. Ke ka lebaka leo bjale re lego mo matshwenyegong a.”

22

42:22
Gen. 37:21-22
Rubene a re: “Ke le boditše gore le se ke la dira mošemanyana yola bobe, fela la se ke la theetša. Gomme gonabjale lehu la gagwe le lefeletšwa ka rena.” 23Josefa o be a kwešiša se ba se bolelago, eupša bona ba sa tsebe, ka gobane ba be ba bolela naye ka mohlatholledi. 24Josefa a tloga go bona gomme a thoma go lla. Ge a kgona go bolela gape, a boa, a hlaola Simeone, mme a laela gore a tlengwe pele ga bona.

BomorwarragoJosefa ba boela Kanana

25Josefa a laela gore mekotla ya bomorwarragwe e tlatšwe mabele, le gore tšhelete ya yo mongwe le yo mongwe e boetšwe ka mokotleng wa gagwe, le gore ba fiwe mefago. Seo sa dirwa. 26Barwa bao ba rweša dipokolo tša bona mabele a ba a rekilego, gomme ba tloga. 27Ge ba le lefelong leo go robalwago go lona tseleng, yo mongwe wa bona a tlemolla mokotla wa gagwe gore a fe pokolo ya gagwe dijo, mme a hwetša tšhelete ya gagwe ka molomong wa mokotla wa gagwe. 28A bitša bomorwarragwe a re: “Tšhelete yela ya ka e bušitšwe; še ka mo mokotleng wa ka!” Ba gakanega, gomme ba botšišana ba tšhogile ba re: “Ke eng se Modimo a re dirilego sona?”

29Ge ba fihla go Jakobo, tatabo, kua Kanana, ba mmotša tšohle tše di diregilego ba re: 30“Mmušiši wa Egepeta o boletše le rena ka bogale, a re bea molato wa go re re dihlodi tša naga ya gagwe. 31Re ile ra mo fetola ra re: ‘Ga re dihlodi, re batho bao ba botegago. 32Re be re le barwa ba lesome le ba babedi ba monna o tee. Yo mongwe o tlogile, gomme wa mafelelo bjale o kua Kanana le tatagorena.’ 33Monna yoo a re fetola a re: ‘Ge eba le ba ba botegago ke tla bona ka mokgwa wo: Yo mongwe wa lena o tla šala le nna; ba bangwe le tla tšea mabele a malapa a lena a a bolawago ke tlala, la tloga. 34Le tlišeng ngwanabolena wa mafelelo go nna. Ke moo ke tlago tseba gore ga le dihlodi, le batho ba ba botegago; ke tla le neela ngwanabolena, gomme le ka dula mo la sepela le lokologile.’ ”

35Ge ba kgothola mekotla, yo mongwe le yo mongwe a hwetša mokotlana wa gagwe wa tšhelete; gomme ge ba bona tšhelete yeo, bona le Jakobo, tatabo, ba tšhoga. 36Tatabo a re go bona: “A le nyaka go ntahlela bana ba ka ka moka? Josefa o ile, Simeone o ile, mme bjale le nyaka go tšea Benjamene. Bohloko bo kwewa ke nna!”

37Rubene a re go tatagwe: “Ge nka se boe le Benjamene go wena, o bolaye barwa ba ka ba babedi. Mo gafele diatleng tša ka, gomme ke tla mmušetša go wena.”

38Eupša Jakobo a re: “Morwa wa ka a ka se ye le lena; mogolwagwe o hwile, mme ke yena a nnoši yo a šetšego. Se sengwe se ka mo hlagela mo tseleng. Ke nna motho yo a tšofetšego, gomme manyami a le kago ntlišetša ona a tla mpolaya.”

43

BomorwarragoJosefa ba boela Egepeta le Benjamene

431Tlala e ile ya gakala nageng ya Kanana, 2gomme ge lapa la Jakobo le feditše mabele ao ba bego ba tšo a tšea Egepeta, Jakobo a re go barwa ba gagwe: “Boelelang le yo re selela.”

3Juda a re go yena: “Monna yola o re boditše tsebegokwa gore re ka se ke ra dumelelwa go boela go yena, ge e se ge re na le ngwanaborena. 4Ge o dumela go re roma le ngwanaborena, re tla ya ra go rekela dijo. 5Ge o sa dumele re ka se ye, ka gobane monna yola o re boditše gore re ka se dumelelwe go boela go yena ge e se ge ngwanaborena a na le rena.”

6Jakobo a re: “Ke ka lebaka lang ge le ntsošeditše matshwenyego a makaaka ka go botša monna yola gore le na le ngwanabolena yo mongwe?”

7Ba mo fetola ba re: “Monna yola o ile a fela a re botšiša tša rena le tša lapa laborena a re: ‘A tatagolena o sa phela? A le sa na le ngwanabolena?’ Re ile ra tlemega go fetola dipotšišo tša gagwe. Re be re ka tseba bjang gore o tla re botša gore re tle le ngwanaborena?”

8Juda a re go tatagwe: “Lesa mošemanyana yo a sepele le nna, re napeng re tloge, gore rena le wena le bana ba rena re se tlo hwa ka tlala. 9Molato e tla ba wa ka ge a ka se boe; o mo nyake go nna. Ge nka se mmušetše go wena a sa phela gabotse, ke tla šikara molato woo ka mehla. 10Ge nkabe re se ra tšea nako ye telele re letile, nkabe bjale re ile fao gabedi mme e bile re boile.”

11Tatabo a re go bona: “Ge eba go swanetše go ba bjalo, gona dirang se: Tšeang ditšweletšwa tše kaonekaone tša naga ka mekotla ya lena e le diloba tša mmušiši: borokhu bjo bonnyane, todi ye nnyane, dinoko, ditloomake le dialmone. 12Le tšeeng le tšhelete ye e lekanago le yela gabedi, ka gobane le swanetše go bušetša tšhelete yela ya go bewa ka melomong ya mekotla ya lena. Mohlomongwe e be e le phošo. 13Tšeang ngwanabolena, le nape le boeleng fao. 14A Modimo Ramaatlaohle a dire gore monna yola a le šokele, a le bušetše Benjamene le yoo ngwanabolena yo mongwe. Ge e le nnaena, ge eba ke swanetše go lahlegelwa ke bana ba ka, ga go seo nka se dirago.”

15Ka gona barwa ba tšea diloba tšeo le tšhelete ye e lekanago le yela gabedi, ba leba Egepeta le Benjamene. Ba fihla ba itlhagiša go Josefa. 16Ge Josefa a bona Benjamene a na le bona, a re go mohlokomedi wa ngwako wa gagwe: “Tšea banna ba o ba iše ka ngwakong. Ba tlile go ja le nna mosegare, ka gona o hlabe seruiwa o se apee.” 17Monna yoo a dira ka moo a bego a laelwa ka gona, a iša banna bao ka ngwakong wa Josefa.

18Ge ba išwa ngwakong ba boifa, ba re ka pelong: “Re tlišwa mo ka lebaka la tšhelete yela e ilego ya bušetšwa ka mekotleng ya rena la mathomo. Ba tla tloga ba re hlasela, ba tšea dipokolo tša rena, mme ba re dira makgoba a gagwe.” 19Ka gona ge ba le lemating la ngwako ba re go mohlokomedi wa ngwako: 20“Morena, hle, a re go botše: Re kile ra tla mo go sela. 21Ge re le lefelong leo go robalwago go lona tseleng ya go ya gae, ra bula mekotla ya rena, gomme yo mongwe le yo mongwe wa rena a hwetša tšhelete ya gagwe ka moka ka molomong wa mokotla wa gagwe. Re boile le yona. 22Re tlile le tšhelete ye nngwe go tlo sela gape. Ga re tsebe gore ke mang yo a bušeditšego tšhelete ya rena ka mekotleng ya rena.”

23Mohlokomedi yoo a re: “Le se ke la tshwenyega. Le se ke la boifa. Modimo wa lena, Modimo wa tatagolena, o swanetše go ba a bušeditše tšhelete ya lena ka mekotleng ya lena. Nna ke amogetše tefelo ya lena.” Ke moka a tliša Simeone go bona.

24Mohlokomedi yoo a iša bomorwarragoJosefa ka ngwakong. A ba fa meetse gore ba hlape maoto, a ba a fepa dipokolo tša bona. 25Ba lokiša diloba tša bona gore e re ge Josefa a fihla mosegare, ba mo fe tšona, ka gobane ba be ba boditšwe gore ba tla ja naye. 26Ge Josefa a fihla gae, ba iša diloba tšela ngwakong go yena, gomme ba obama pele ga gagwe. 27A ba botšiša maphelo, a ba a tšwela pele a re: “A mokgalabje, tatagolena yo le mpoditšego ka yena, o kae? A o sa phela?”

28Ba mo fetola ba re: “Tatagorena, mohlanka wa gago, o gona o sa phela.” Gomme ba khunama pele ga gagwe ba mo lotšha.

29Ge Josefa a bona Benjamene, ngwana wa mmagwe, a re: “Na yo ke yena ngwanabolena wa mafelelo yo le mpoditšego ka yena?” Ke moka a re go Benjamene: “Modimo a go šegofatše, morwa wa ka.” 30A tloga ka potlako, ka gobane o be a rata ngwanabo kudu. O be a nyaka go lla, ka fao a ya phapošing ya gagwe, a llela gona. 31Ge a hlapile mahlo a tšwa a itshwere, a laela gore dijo di tlišwe. 32Josefa o ile a fiwa dijo tafoleng ye nngwe, bomorwarragwe le bona ba fiwa dijo go ye nngwe. Baegepeta bao ba bego ba eja moo ba ile ba fiwa dijo ka thoko, ka gobane ba be ba bona e le go ikiša fase go ja le Baheberu. 33BomorwarragoJosefa ba dudišwa tafoleng pele ga Josefa ka go latelana ga bona matswalong, go tloga ka yo mogolo go fihlela ka yo monnyane. Ge ba bona ka moo ba dudišitšwego ka gona, ba lebelelana ba tlabegile. 34Ba ile ba fiwa dijo di etšwa tafoleng ya Josefa, gomme Benjamene a fiwa dijo gahlano go feta yo mongwe le yo mongwe wa bona. Ka gona ba ja, ba nwa le Josefa ba khora.

44

Senwelo se se timetšego

441Josefa o ile a laela mohlokomedi wa ngwako wa gagwe a re: “Tšhelela banna ba dijo ka mekotleng ya bona tše ba ka kgonago go di rwala, gomme o bee tšhelete ya monna yo mongwe le yo mongwe ka molomong wa mokotla wa gagwe. 2O bee senwelo sa ka sa silibera ka molomong wa mokotla wa yo monnyane, gotee le tšhelete ya mabele a gagwe.” Mohlokomedi a dira ka moo a laetšwego ka gona. 3E rile e sa le bošego ka la ka moswane bomorwarragoJosefa ba fiwa tsela le dipokolo tša bona. 4Ge ba sa sepetše sekgalanyana go tloga motseng, Josefa a re go mohlokomedi wa ngwako wa gagwe: “Kitima o šale banna bale morago. Ge o seno ba swara tseleng o ba botšiše o re: ‘Ke ka lebaka la eng le lefelediše botse ka bobe? 5Le reng le utswitše senwelo sa mong wa ka sa silibera?44:5 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Le reng le utswitše senwelo sa mong wa ka sa silibera?” Seheberu ga se na mantšu a. Ke senwelo se mong wa ka a nwago ka sona, gape a laolago ka sona. Le obile molato wo mogolo!’ ”

6Ge mohlokomedi yoo a ba swere tseleng, o ile a bolela ka mokgwa woo. 7Ba mo fetola ba re: “O ra eng, morena, ge o bolela ka mokgwa wo? Ruri, re a go botša, ga ra dira taba ya mohuta woo. 8O a tseba gore re go boetše le tšhelete yela ra go e hwetša ka melomong ya mekotla ya rena ge re boa nageng ya Kanana. Bjale re ka napa ra utswa silibera goba gauta ya ngwako wa mong wa gago? 9Morena, ge yo mongwe wa rena a ka hwetšwa a se swere, a a bolawe, mme rena ka moka re tla ba makgoba a gago.”

10Yena a re: “Go lokile; eupša ke fela yoo a tlago hwetšwa a swere senwelo yo e tlago ba lekgoba la ka, lena ka moka le tla lokologa.” 11Ka gona ba phakiša ba theoša mekotla ya bona, gomme yo mongwe le yo mongwe a tlemolla mokotla wa gagwe. 12Mohlanka yoo wa Josefa a nyaka ka tlhokomelo, a thoma ka wa yo mogolo a feleletša ka wa yo monnyane, gomme senwelo seo sa hwetšwa ka mokotleng wa Benjamene. 13BomorwarragoJosefa ba gagola diaparo tša bona, ba rweša dipokolo tša bona mekotla, mme ba gomela motseng.

14Ge Juda le bomorwarragwe ba fihla ngwakong wa Josefa, Josefa o be a sa le fao. Ba itahlela fase pele ga gagwe, 15gomme yena a re: “Le dirile eng? A le be le sa tsebe gore motho wa maemo a ka o na le maatla a go le utolla ka go phekola?”

16Juda a mo fetola a re: “Ke ge re ka hlwa re sa go botšang, mong wa ka? Re ka go ngangiša bjang? Re ka laetša bjang gore ga re na le molato? Modimo o utolotše molato wa rena, bahlanka ba gago. Ka moka ga rena bjale re makgoba a gago, mong wa ka, e sego fela yoo senwelo se hweditšwego go yena.”

17Josefa a re: “Aowaowaa! Nka se tsoge ke dirile taba yeo! Ke yoo senwelo se hweditšwego go yena fela yo e tlago ba lekgoba la ka. Lena ka moka le ka ipoelela go tatagolena ka khutšo.”

Juda o phophothela Benjamene

18Juda a batamela go Josefa a re: “Hle, mong wa ka, ntumelele gore ke bolele nago ke lokologile. O se ke wa mpefelelwa; o swana le kgoši ka sebele. 19Mong wa ka, o re botšišitše wa re: ‘A le na le tatagolena goba ngwanabolena yo mongwe?’ 20Ra go fetola, mong wa ka, ra re: ‘Re na le tatagorena yo a tšofetšego, le ngwanaborena yo monnyane yo a mmelegetšwego botšofading bja gagwe. Mogolo wa mošemanyana yoo o hlokafetše, gomme yena ke yena a nnoši wa bana ba mmagwe yo a sa phelago; tatagwe o mo rata ka kudu.’ 21Ke mo o rilego go rena, bahlanka ba gago: ‘Le mo tlišeng mo, gore ke tle ke mmone.’ 22Gomme rena ra go fetola, mong wa ka, ra re: ‘Mošemanyana yoo a ka se tlogele tatagwe; ge a ka mo tlogela, tatagwe o tla hwa.’ 23Ke moo wena o itšego go rena, bahlanka ba gago: ‘Le ka se dumelelwe go boela mo go nna ge e se ge ngwanabolena wa mafelelo a ka tla le lena.’

24“Ge re boetše go tatagorena, re ile ra mmotša seo o se boletšego. 25Ke moo yena a itšego: ‘Boelelang le yo re selela.’ 26Rena ra mo fetola ra re: ‘Re ka se kgone go ya; re ka se dumelelwe go boela go monna yola ge e se ge ngwanaborena wa mafelelo a na le rena. Re tla ya fela ge ngwanaborena wa mafelelo a ka ya le rena.’ 27Tate, mohlanka wa gago, a re go rena: ‘Le a tseba gore mogatšake, Ragele, o mpelegetše barwa ba babedi fela. 28Yo mongwe wa bona o šetše a ntlogetše. O swanetše go ba a rathagantšwe ke dibata, ka gore e sa le go tloga mola ga se ka ke ka mmona gape. 29Ge bjale le ka tšea yo mo go nna, gomme a hlagelwa ke se sengwe, manyami a le tlago a tliša a tla mpolaya, ka gore ke tšofetše kudu.’ ”

30-31Juda a tšwela pele a re: “Bjale, mong wa rena, ge nka boela go tate ke se ne mošemanyana yo, ge a seno bona gore mošemanyana ga a ne nna, o tla hwa, ka gobane o rata mošemanyana yo kudu. Le gona o tšofetše mo e lego gore manyami a re ka mo tlišetšago ona a ka mmolaya. 32Go feta moo, nna, mohlanka wa gago, ke itlemile go tate ka lebaka la mošemanyana yo. Ke mmoditše gore ge nka se bušetše mošemanyana yo go yena, ke tla šikara molato woo bophelo bja ka ka moka. 33Gomme bjale, mong wa ka, a go šale nna, mohlanka wa gago, ke le lekgoba la gago bakeng sa mošemanyana yo; mo lese a boele morago le bomorwarragwe. 34Nka boela bjang go tate ge mošemanyana yo a se na le nna? Nka se kgotlelele go bona masetlapelo ao a ka welago tate.”