Sepedi 2000 (NSO00)
43

BomorwarragoJosefa ba boela Egepeta le Benjamene

431Tlala e ile ya gakala nageng ya Kanana, 2gomme ge lapa la Jakobo le feditše mabele ao ba bego ba tšo a tšea Egepeta, Jakobo a re go barwa ba gagwe: “Boelelang le yo re selela.”

3Juda a re go yena: “Monna yola o re boditše tsebegokwa gore re ka se ke ra dumelelwa go boela go yena, ge e se ge re na le ngwanaborena. 4Ge o dumela go re roma le ngwanaborena, re tla ya ra go rekela dijo. 5Ge o sa dumele re ka se ye, ka gobane monna yola o re boditše gore re ka se dumelelwe go boela go yena ge e se ge ngwanaborena a na le rena.”

6Jakobo a re: “Ke ka lebaka lang ge le ntsošeditše matshwenyego a makaaka ka go botša monna yola gore le na le ngwanabolena yo mongwe?”

7Ba mo fetola ba re: “Monna yola o ile a fela a re botšiša tša rena le tša lapa laborena a re: ‘A tatagolena o sa phela? A le sa na le ngwanabolena?’ Re ile ra tlemega go fetola dipotšišo tša gagwe. Re be re ka tseba bjang gore o tla re botša gore re tle le ngwanaborena?”

8Juda a re go tatagwe: “Lesa mošemanyana yo a sepele le nna, re napeng re tloge, gore rena le wena le bana ba rena re se tlo hwa ka tlala. 9Molato e tla ba wa ka ge a ka se boe; o mo nyake go nna. Ge nka se mmušetše go wena a sa phela gabotse, ke tla šikara molato woo ka mehla. 10Ge nkabe re se ra tšea nako ye telele re letile, nkabe bjale re ile fao gabedi mme e bile re boile.”

11Tatabo a re go bona: “Ge eba go swanetše go ba bjalo, gona dirang se: Tšeang ditšweletšwa tše kaonekaone tša naga ka mekotla ya lena e le diloba tša mmušiši: borokhu bjo bonnyane, todi ye nnyane, dinoko, ditloomake le dialmone. 12Le tšeeng le tšhelete ye e lekanago le yela gabedi, ka gobane le swanetše go bušetša tšhelete yela ya go bewa ka melomong ya mekotla ya lena. Mohlomongwe e be e le phošo. 13Tšeang ngwanabolena, le nape le boeleng fao. 14A Modimo Ramaatlaohle a dire gore monna yola a le šokele, a le bušetše Benjamene le yoo ngwanabolena yo mongwe. Ge e le nnaena, ge eba ke swanetše go lahlegelwa ke bana ba ka, ga go seo nka se dirago.”

15Ka gona barwa ba tšea diloba tšeo le tšhelete ye e lekanago le yela gabedi, ba leba Egepeta le Benjamene. Ba fihla ba itlhagiša go Josefa. 16Ge Josefa a bona Benjamene a na le bona, a re go mohlokomedi wa ngwako wa gagwe: “Tšea banna ba o ba iše ka ngwakong. Ba tlile go ja le nna mosegare, ka gona o hlabe seruiwa o se apee.” 17Monna yoo a dira ka moo a bego a laelwa ka gona, a iša banna bao ka ngwakong wa Josefa.

18Ge ba išwa ngwakong ba boifa, ba re ka pelong: “Re tlišwa mo ka lebaka la tšhelete yela e ilego ya bušetšwa ka mekotleng ya rena la mathomo. Ba tla tloga ba re hlasela, ba tšea dipokolo tša rena, mme ba re dira makgoba a gagwe.” 19Ka gona ge ba le lemating la ngwako ba re go mohlokomedi wa ngwako: 20“Morena, hle, a re go botše: Re kile ra tla mo go sela. 21Ge re le lefelong leo go robalwago go lona tseleng ya go ya gae, ra bula mekotla ya rena, gomme yo mongwe le yo mongwe wa rena a hwetša tšhelete ya gagwe ka moka ka molomong wa mokotla wa gagwe. Re boile le yona. 22Re tlile le tšhelete ye nngwe go tlo sela gape. Ga re tsebe gore ke mang yo a bušeditšego tšhelete ya rena ka mekotleng ya rena.”

23Mohlokomedi yoo a re: “Le se ke la tshwenyega. Le se ke la boifa. Modimo wa lena, Modimo wa tatagolena, o swanetše go ba a bušeditše tšhelete ya lena ka mekotleng ya lena. Nna ke amogetše tefelo ya lena.” Ke moka a tliša Simeone go bona.

24Mohlokomedi yoo a iša bomorwarragoJosefa ka ngwakong. A ba fa meetse gore ba hlape maoto, a ba a fepa dipokolo tša bona. 25Ba lokiša diloba tša bona gore e re ge Josefa a fihla mosegare, ba mo fe tšona, ka gobane ba be ba boditšwe gore ba tla ja naye. 26Ge Josefa a fihla gae, ba iša diloba tšela ngwakong go yena, gomme ba obama pele ga gagwe. 27A ba botšiša maphelo, a ba a tšwela pele a re: “A mokgalabje, tatagolena yo le mpoditšego ka yena, o kae? A o sa phela?”

28Ba mo fetola ba re: “Tatagorena, mohlanka wa gago, o gona o sa phela.” Gomme ba khunama pele ga gagwe ba mo lotšha.

29Ge Josefa a bona Benjamene, ngwana wa mmagwe, a re: “Na yo ke yena ngwanabolena wa mafelelo yo le mpoditšego ka yena?” Ke moka a re go Benjamene: “Modimo a go šegofatše, morwa wa ka.” 30A tloga ka potlako, ka gobane o be a rata ngwanabo kudu. O be a nyaka go lla, ka fao a ya phapošing ya gagwe, a llela gona. 31Ge a hlapile mahlo a tšwa a itshwere, a laela gore dijo di tlišwe. 32Josefa o ile a fiwa dijo tafoleng ye nngwe, bomorwarragwe le bona ba fiwa dijo go ye nngwe. Baegepeta bao ba bego ba eja moo ba ile ba fiwa dijo ka thoko, ka gobane ba be ba bona e le go ikiša fase go ja le Baheberu. 33BomorwarragoJosefa ba dudišwa tafoleng pele ga Josefa ka go latelana ga bona matswalong, go tloga ka yo mogolo go fihlela ka yo monnyane. Ge ba bona ka moo ba dudišitšwego ka gona, ba lebelelana ba tlabegile. 34Ba ile ba fiwa dijo di etšwa tafoleng ya Josefa, gomme Benjamene a fiwa dijo gahlano go feta yo mongwe le yo mongwe wa bona. Ka gona ba ja, ba nwa le Josefa ba khora.